Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Zeven Feesten

De Zeven Feesten

Statenvertaling 1618-1619
 
Jesaja 55:8-9
Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heere.
Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten.
 
In Jesaja 55:8-9 lezen we dat God anders denkt dan wij. Weinig christenen zijn bekend met Gods Feesten en tot voor een jaar geleden wist ik ook niet hoe belangrijk deze feesten eigenlijk zijn. Maar waarom zijn ze dan zo belangrijk? Omdat Gods Feesten betrekking hebben op de Eerste Komst van Jezus toen Hij de vier voorjaarsfeesten heeft vervuld en met Zijn Tweede Komst de drie najaarfeesten in de nabije toekomst gaat vervullen.
 
In het artikel Spoorloos Verdwenen ben ik al even op de Zeven Feesten ingegaan en nu ga ik ze nader toelichten.
 
De eerste drie voorjaarsfeesten vinden plaats in de 1e maand Nisan (voor ons de maanden maart/april), het vierde voorjaarsfeest vindt plaats in de derde maand Sivan (voor ons mei/juni) en de drie najaarsfeesten vinden plaats in de 7e maand Tisjri (voor ons september/oktober).
 
Deze Zeven Feesten heeft God aan Zijn volk Israël gegeven, zodat ze de komst van Jezus zouden begrijpen. De feesten zijn blauwdrukken, waarmee God zijn totale plan van verlossing openbaarde voor zowel de mens als Zijn gehele Schepping, die na de zondeval van de mens in de Hof van Eden is ontstaan, maar ook de rol die Jezus in die verlossing zou spelen en we kunnen de feesten vinden in het Bijbel hoofdstuk Leviticus 23.
 
Een Schaduw van de Toekomst
 
De feesten zijn dus verdeeld in twee delen en vallen in de lente en in de herfst. De lentefeesten onderwijzen over de Eerste Komst van Jezus en de herfstfeesten onderwijzen over de Tweede Komst van Jezus.
In Hosea 6:3 staat:
"... Zijn vertrek is bereid als de dageraad, en Hij zal tot ons komen als de regen, als de laatste en voorafgaande regen tot de aarde."
 
De laatste en voorafgaande regen verwijst dus naar de tweede en de eerste komst van Jezus.
 
De apostel Paulus schreef in een brief aan de gelovigen te Kolossen dat de Feesten van God, de nieuwe maan en de Sabbat dagen, een schaduw van toekomstige dingen zijn om ons over Jezus te leren.
Kolossenzen 2:16-17
Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten;

Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus.
 
De Vier Voorjaarsfeesten
 
Eerst even een overzicht waar we ze in de Bijbel kunnen vinden:
 
Eerste Feestdag
Pesach op de 14e Nisan
Staat in Leviticus 23-5:
In de eerste maand, op den veertienden der maand, tussen twee avonden is des Heeren pascha.
 
Tweede Feestdag
Hag HaMatzah op de 15e Nisan
Staat in Leviticus 23-6:
En op den vijftienden dag der derzelver maand is het feest van de ongezuurde broden des Heeren; zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten.

 
Derde Feestdag
Bikkurim op de 17e Nisan
Staat in Leviticus 23-10:
Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: Als gij in het land zult gekomen zijn, hetwelk Ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen.

 
Vierde Feestdag
Shavuot op de 6e Sivan
Staat in in Leviticus 23-16:
Tot den anderen dag, na den zevenden sabbat, zult gij vijftig dagen tellen, dan zult gij een nieuw spijsoffer den Heere offeren.

 
Van Pesach tot Shavuot
 
In de dagen van Jozef was er een hongersnood in Israël en het volk van Israël daalde af naar Egypte en gaf zich over aan de heerschappij van Farao.
Daardoor had Farao het wettig eigendomsrecht over het volk. Dit eigendomsrecht kon alleen worden verbroken door de dood van Farao, en aldus het volk van Israël bevrijden om naar het Beloofde Land te gaan. Het Joods Paasfeest begint in Egypte, waar de kinderen van Israël dus slaven waren geworden, waarbij Egypte een type is van de wereld.
Het Joods Paasfeestlam werd op de 14e Nisan geslacht en het volk Israël verliet Egypte voor middernacht op de avond van de 15e Nisan nadat de doosengel de eerstgeboren kinderen van Egypte trof, liet Farao na een reeks plagen het volk eindelijk gaan. Het volk van Israël kwam aan de oevers van de Rode Zee op de 17e Nisan, dat is drie dagen na de dag van het Joods paasfeest. Farao en zijn leger probeerden Israël te achtervolgen door de Rode Zee en vonden allen hierbij de dood. Toen Farao stierf, was zijn heerschappij na 430 jaar, over het volk van Israël wettig verbroken en waren ze vrij om naar het Beloofde Land te gaan.
 
Farao is een type van de satan. Totdat jij Jezus in jouw leven aanvaardt, heeft satan het wettig eigendomsrecht over je. Door de dood van Jezus, is het wettig eigendomsrecht dat satan over ons leven heeft verbroken en zijn we vrij om het geestelijk beloofde land van God in te gaan en alle beloften die Hij ons beloofd heeft te ontvangen.
 
Vanaf de oversteek van de Rode Zee (17e Nisan) tot de dag dat Mozes God op de berg Sinaï ontmoette waren 50 dagen. Voordat de kinderen van Israël op de derde dag van de derde maand Sivan bij de berg Sinaï kwamen reisden ze gedurende 47 dagen door de wildernis. God gaf het volk via Mozes opdracht zich te heiligen voordat Hij hen drie dagen later op de berg Sinaï bezocht, dat de zesde dag van de derde maand, van Sivan, zou zijn. Deze dag zou de vijftigste dag na de oversteek van de Rode Zee zijn, en werd bekend als de openbaring van God op de berg Sinaï. Deze dag, zijnde de vijftigste dag na de oversteek van de Rode Zee op 17e Nisan zou het Wekenfeest, of Pinksteren worden
 
Vergelijking Oude en Nieuwe Testament
 
Vanuit het Exodus verhaal kunnen we bijgevolg zien dat het Lam op de 14e Nisan werd gedood, de dag van het Joods paasfeest (Pesach). Op de 15e Nisan, de dag van de Ongezuurde Broden (Hag HaMatzah), verliet het volk Israël Egypte; op de 17e Nisan stak het volk van Israël de Rode Zee over, en 50 dagen later op het Wekenfeest (Shavuot), of Pinksteren, gaf God de Thora (onderricht) op de berg Sinaï.
 
Vanuit de Evangeliën kunnen we zien hoe Jezus op het Joods paasfeest (Pesach 14e Nisan) stierf, in het graf was op de dag van de Ongezuurde Broden (Hag HaMatzah 15e Nisan) en op de dag van de Eerstelingen (Bikkurim 17e Nisan) werd opgewekt; en de Heilige Geest bekrachtigde de gelovigen 50 dagen na Jezus verrijzenis op de dag van Pinksteren (Shavuot 6e Sivan)
 
Vier Dagen Verborgen
 
God gebood Israël om op de 10e Nisan een lam te nemen en het apart te zetten tot de 14e Nisan. Het lam was dus vier dagen verborgen. Deze vier dagen werden vervuld door Jezus tijdens de Pascha (Pesach) week. Jezus is het Lam van God. Hij kwam in Jeruzalem en ging naar de tempel, dat het huis van God was, en toonde zich daar vier dagen, van 10e tot 14e Nisan, aan het publiek. Deze vier dagen dat het lammetje verborgen was, zijn profetisch de verwachtingen van het volk Israël dat Jezus 4000 jaar vanaf de schepping van Adam zou komen als onderdeel van het 6000 jaren plan (gevolgd door het 1000-jarig Vrederijk/Millennium) van God om zowel de mens en ook de aarde terug te brengen naar hoe de dingen in de Tuin van Eden waren. Deze vier dagen betekenen profetisch, dat Jezus voor de wereld verborgen werd gehouden en gedurende deze vier scheppingsdagen of 4000 jaar vanaf de schepping van Adam niet eerder naar de aarde kwam dan dat deze 4000 jaar bijna voorbij waren: zie Het 6000 jaren Plan
 
Een dag wordt verstaan als profetisch duizend jaar, gebaseerd op Psalm 90:4:
Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwaak.
2 Petrus 3:8:
Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.

 
Met elke dag van de schepping verbindend, verordende God dat elke dag van de schepping profetische duizend jaar lang zou zijn en dat het 7000 jaar zou duren om de hele verlossing te voltooien vanaf de val van de mens in de Hof van Eden tot en met het einde van het 1000-jarig Vrederijk/Millennium
De Drie Najaarsfeesten
 
Eerst even een overzicht waar we ze in de Bijbel kunnen vinden:
 
Vijfde Feestdag
Rosh Hashanah op de 1e en 2e Tisjri.
Leviticus 23-24:
Spreek tot de kinderen Israels, zeggende: In de zevende maand, op den eersten der maand, zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping.

 
Zesde Feestdag
Yom Kipur op de 10 Tisjri.
Leviticus 23-27:
Doch op den tienden dezer zevende maand zal de verzoendag zijn, een heilige samenroeping zult gij hebben; dan zult gij uw zielen verootmoedigen, en zult den Heere een vuuroffer offeren.
 
Zevende Feestdag
Soekot op de 15e Tisjri.
Leviticus 23-34:
Spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Op den vijftienden dag van deze zevende maand zal het feest der loofhutten zeven dagen den Heere zijn.

 
De Drie Bazuinen van God
 
De drie najaarsfeesten gaat Jezus in de nabije toekomst met Zijn Tweede Komst vervullen, waarbij twee van deze drie bazuinen van God een belangrijke rol gaan spelen.
 
Eerste Bazuin
De drie bazuinen die belangrijke gebeurtenissen in het verlossende plan van God markeren, worden met dagen in de Bijbelse kalender geassocieerd. De eerste bazuin is verbonden met en werd door God geblazen op het feest van Shavuot (Pinksteren) toen God de Thora gaf aan het Joodse volk bij de berg Sinaï.
 
Exodus 19:16/19:
En het geschiedde op den derden dag, toen het morgen was, dat er op den berg donderen en bliksemen waren, en een zware wolk, en het geluid ener zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte, dat in het leger was.
Toen het geluid der bazuin gaande was, en zeer sterk werd, sprak Mozes; en God antwoordde hem met een stem.

 
Laatste Bazuin
De laatste bazuin wordt geassocieerd met en wordt op Rosh Hashanah geblazen. De Bijbelse naam voor Rosh Hashanah is Jom Teruah, dat in het Hebreeuws "de dag van het ontnuchterende geschal" betekent.
 
Dit geschal (sjofar) wordt door de apostel Paulus in 1 Korintiërs 15:51-53 genoemd:
Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;
In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.
Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

 
Omdat de laatste bazuin alleen op Rosh Hashanah wordt geblazen en omdat de apostel Paulus duidelijk vermeldt dat de Opname van de gelovigen in Jezus bij de laatste bazuin zal plaatsvinden, liet de apostel Paulus ons weten dat de opname van de gelovigen in Jezus op een Rosh Hashanah zal gebeuren.
 
Grote Bazuin
De grote bazuin (sjofar HaGadol) wordt geassocieerd met en wordt geblazen op Yom Kippur.
Jezus zei dat Hij bij Zijn Tweede Komst zou terugkeren bij het geluid van de grote bazuin (Matteüs 24:30-31).
En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.

 
Omdat de grote bazuin (sjofar HaGadol) alleen op Yom Kippur wordt geblazen en omdat Jezus zei dat Hij zou terugkomen met het geluid van een grote bazuin, vermeldde Jezus heel duidelijk dat Hij op een Yom Kippur zou terugkeren.
 
Ook Jesaja 27:13 maakt melding van de grote bazuin:
En het zal te dien dage geschieden, dat er met een grote bazuin geblazen zal worden; dan zullen die komen, die in het land van Assur verloren zijn, en de heengedrevenen in het land van Egypte; en zij zullen den Heere aanbidden op den heiligen berg te Jeruzalem.
 
Aan het einde van de Yom Kippur dag, bij zonsondergang wordt in de synagoge de lang aangehouden tekia (is een lange stoot/grote bazuin) op de sjofar geblazen. Hiermee wordt de dag besloten, en een soort nieuw begin ingeluid.
 
 
Overzicht van de Feesten in het Oude Testament met hun Betekenis
 
1. Joods paasfeest Bevrijding van Israël uit de Egyptische slavernij (Pesach)
2. Ongezuurde Broden Het gaan uit Egypte (Hag HaMatzah)
3. Eerstelingen Oversteken van de Rode Zee (Bikkurim)
4. Pinksteren Het geven van de Tora op de berg Sinai (Shavuot)
5. Rosh HaShanah De Shofar blazen/Joods Nieuwjaar (Yom Teruah)
6. Grote Verzoendag De Priester ging het Heilige der Heiligen binnen (Yom Kippur) Reiniging van de zonden van het volk
7. Loofhutten Het Beloofde Land ingaan/Grote vreugde (Soekot)

Overzicht van de Feesten in het Nieuwe Testament met hun betekenis.
 
1. Joods paasfeest Dood van Jezus aan het kruis (Pesach)
2. Ongezuurde Broden De Begrafenis van Jezus (Hag HaMatzah)
3. Eerstelingen Opstanding van Jezus (Bikkurim)
4. Pinksteren Uitstorting van de Heilige Geest (Shavuot)
5. Rosh HaShanah De Opstanding van de Doden/ (Yom Teruah) Opname van gelovigen
6. Grote Verzoendag De Dag van Jezus Tweede Komst (Yom Kippur)
7. Loofhutten De Messiaanse tijd/Millennium (Sukkot)
 
Rosh Hashanah
 
Het eerstvolgende feest dat bij God op het programma staat is Rosh Hashanah.
Rosh Hashanah kent diverse benamingen:
 
1. Teshuvah (bekering)
2. Rosh HaShanah (Hoofd van het Jaar, Verjaardag van de Wereld)
3. Yom Teruah (Dag van de Ontwaakstoot/ Feest van de Bazuinen)
4. Yom HaDin (Dag des Oordeels)
5. HaMelech (de Kroning van de Messiah)
6. Yom HaZikkaron (Herdenkings- of Gedenkdag)
7. De tijd van Jacob's moeite (de weeën van de Messias)
8. De opening van de poorten
9. Kiddushin/Nesu'in (de huwelijksceremonie)
10. De opstanding van de doden (opname, natza1)
11. De laatste bazuin (shofar)
12. Yom Hakeseh (de verborgen dag)
 
Als je deze benamingen doorleest dan ontdek je dat de Grote Verdrukking (de tijd van Jacob's/Israëls moeite) onmiddellijk begint na de Opname van de Gemeente (en de opstanding van de doden) en dat dit gebeurt bij de laatste bazuin. Op die dag zal Jezus de vijfde feest van God gaan vervullen, waarbij Hij Zijn bruid (de Gemeente) voor de huwelijksceremonie thuis gaat halen, aangezien de poorten van de hemel dan open zijn, hetgeen Johannes in Openbaring 4:1 zag gebeuren:
Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.
 
God Waarschuwt
 
God heeft altijd al een ingesteldheid gehad om mensen te waarschuwen voordat Hij een oordeel afkondigt. God waarschuwde de mensen vóór de zondvloed, en Hij waarschuwde Nineve voordat het geruïneerd zou worden. Hij verlangt niet dat iemand de toorn van Zijn oordeel ontvangt. Waarom zou Hij dat doen? Omdat Hij jou liefheeft!
 
Gebed
 
Als je nog geen kind van God bent en na het lezen van dit artikel of een ander artikel op deze site dit wel graag wilt zijn, kun je tot God bidden in jouw eigen woorden. Hij weet wie jij bent, Hij weet wat jij voelt en waarmee jij worstelt.
Je kunt ook onderstaand gebed oprecht tot Hem bidden:
Lieve trouwe Hemelse Vader, ik moet bekennen dat ik veel heb gezondigd tegen U en dat spijt me. Vergeef mij alstublieft.
Here Jezus, kom alsjeblieft in mijn hart en leven en reinig mij met Uw bloed dat U ook voor mij aan het kruis hebt vergoten.
Dank u voor dit te doen volgens Uw Woord.
Amen.
 
Na dit gebed kun je er zeker van zijn dat je een kind van Hem bent. Nu je een kind van God bent hoe ga je nu verder? Door de Bijbel te lezen leer je Hem beter kennen, want Zijn Woord is belangrijk voor jouw leven. De Bijbel is niet altijd een gemakkelijk boek om te lezen, maar je zult zien als jij je in Zijn Woord verdiept dat je het steeds beter gaat begrijpen. Blijf in ieder geval ook dagelijks tot God bidden.
 
Dit artikel is grotendeels tot stand gekomen naar aanleiding van het boek: De Zeven Feesten Van De Messiah door Eddie Chumney. Het boek is als pdf-formaat te downloaden. Ik raad eenieder aan dit boek te lezen.
 
24 maart 2015
 
Terug naar de inhoud