Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Wordt Wakker

Wordt Wakker

Statenvertaling 1618-1619
 
Geloven en Belijden
Romeinen 10:9-13:
Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.
Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.
Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.
Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen.
Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.

 
Het Boek Openbaring
 
Het boek Openbaring is het 66e boek in de Bijbel. Vaak wordt gezegd dat het de Openbaring van Johannes is. Hoewel het wel door Johannes is opgeschreven is het de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes Zijn dienstknecht.
 
Openbaring 1:1:
De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;

 
Openbaring 1:3:
Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.

 
Mijn zus vertelde mij, dat haar dominee had gezegd, dat hij Openbaring ziet als een troost, want ook al beschrijft Openbaring de laatste zeven jaar van Verdrukking als een verschrikkelijke periode, weten wij ook dat Zijn wederkomst dichtbij is en hiermede een einde komt aan deze droevige wereld, waarin wij leven.
 
De Wederkomst van Jezus
 
Hoe dichtbij is die tijd die wordt beschreven in Openbaring 1:3? Het boek Openbaring is geschreven in het jaar 95 toen Johannes op Patmos was. Toch gaf Jezus in het jaar 95 al aan dat de tijd nabij is. Deze tijd, waar Jezus het over heeft, is nu dichter bij dan ooit. Kunnen wij weten wanneer dat Jezus terugkomt? Pontius Pilatus was van 26 - 36 na Chr. de 5e praefectus van Judea, onder het gezag van het Romeinse Rijk ten tijde van Keizer Tiberius. In 36 na Chr. kwam Pilatus ten val. In deze periode is de Here Jezus bij Pontius Pilatus geweest. We weten, zie Hosea 6:2, dat de Here Jezus 2000 jaar na Zijn hemelvaart terug zal komen.
 
Hosea 6:2:
Hij zal ons na twee dagen
(2000 jaar) levend maken; op den derden dag (1000-jarig Vrederijk) zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven.
 
Zijn terugkomst zal dus zeker tussen 2026 en 2036 gaan plaatsvinden.
Zeven Gemeenten
 
Johannes kreeg van de Heer de opdracht om zeven brieven te schrijven aan de zeven Gemeenten.
 
Openbaring 1:19-20:
Schrijf, hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen:
De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven Gemeenten; en de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten.

 
Deze zeven Gemeenten staan voor de periodes van de Gemeentelijke kerk. Zes (periodes) van deze zeven Gemeenten zijn reeds voorbijgegaan. De zevende, de Gemeente van Laodicea, is de laatste periode waarin wij nu leven. De Laodicea Gemeente sluit de periode van zeven Gemeenten af bij de opname van de Bruid van Jezus.
 
Openbaring Chronologisch
 
Hoewel er sommige mensen zijn die beweren dat het boek Openbaring niet chronologisch is kun je bij het lezen van dit boek toch duidelijk merken dat het wel degelijk chronologisch is.
In Openbaring 4:1 lezen we namelijk de opname van de Gemeente:
Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hierop, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.
 
In Openbaring 4:4 zien we 24 ouderlingen die de gelovigen vertegenwoordigen uit het Oude en het Nieuwe Testament.
En rondom den troon waren vierentwintig tronen; en op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden.
 
Vanaf Openbaring 5 t/m 18 zien we de Gemeente niet meer terug. Pas vanaf Openbaring 19 wordt de Gemeente (Bruid) weer genoemd.

Laodicea Gemeente
 
Mijn website heeft de intentie om niemand te oordelen of te veroordelen. Gelovig of ongelovig God heeft iedereen lief. Het is wat de mens er zelf mee doet: Zijn Zoon Jezus accepteren, en daardoor God ook, of niet.
 
Jezus is de enige weg naar God, de Vader!
 
Het doel van mijn website is om jou, ongelovig of gelovig en van de Heer afgeweken bij Jezus te brengen. Dat is mijn enige missie die ik voor ogen heb. Met hetgeen ik nu ga schrijven veroordeel ik dus ook niemand, maar wil laten zien aan de hand van dat wat er geschreven staat in het Woord van God, dat de volgende tekst uit Openbaring betrekking heeft op sommige christenen die op dit moment leven in de Laodicea tijd. Onderstaande tekst uit Openbaring 3:14-22 had tot juli 2010 ook betrekking op mij, totdat ik zelf werd wakkert geschud door mijn Hemelse Vader.
 
Openbaring 3:14-22:
En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:
Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!
Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.
Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.
Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.
Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.
Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.
Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.
Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
Lauwe Gemeente
 
Openbaring 3:15-16 beschrijft een tijd van christenen die wel gelovig zijn, maar hun hart brandt niet meer voor Jezus. Dit zijn de lauwe christenen van de Laodicea Gemeente en de Heer wil ze uit Zijn mond spuwen.
 
Waarom zijn deze christenen lauw?
 
Openbaring 3:17 beschrijft dit: omdat ze rijk zijn en aan geen ding gebrek hebben. Als het ons financieel voor de wind gaat dan gaan we meer op rijkdom vertrouwen dan op God. Vaak bidden we tot God als het slecht met ons gaat, vanwege ziekte of financiële problemen. Dit is dus een gebed in nood.
 
Gaat God hier iets aan doen?
 
Openbaring 3:19:
Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.

 
Deze tekst betekend dat God zoveel van ons houdt dat Hij gaat proberen ons weer bij Hem terug te brengen. Dit kan een financiële crisis betekenen, waardoor het vertrouwen in geld weg is. Ik zeg niet dat God die crisis veroorzaakt, maar deze crisis wel gaat gebruiken. Een financiële crisis is onafwendbaar is. Om een wereldregering, een munteenheid en een wereldreligie te krijgen zal het hele financiële systeem moeten instorten. Dit wordt door de overste van deze wereld voorbereid.
 
Openbaring 6:5 beschrijft ook een zeer ernstige hongersnood:
En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand.
 
Laat Jezus van Zich horen?
 
Uiteraard doet Hij dat en niets liever dan dat, lees maar eens in Openbaring 3:20:
Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

 
Hij staat aan de deur van jouw hart en wil binnenkomen en een echte relatie met jou hebben, die niet gebaseerd is op onze bezittingen, maar gebaseerd is op jouw liefde voor Hem. Precies net zoals Hij jou lief heeft gehad door Zijn leven voor jou aan het kruis te geven.
 
Spotters
 
Maar het kan nog erger!
 
In 2 Petrus 3:3-4 staat een tekst over spottende mensen:
Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,
En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.

 
Wie zijn deze spottende mensen?
 
Ongelovige mensen verwachten Zijn terugkomst niet, dus heeft deze tekst betrekking op sommige gelovige mensen. Vaak wordt er door deze mensen gezegd dat onze voorouders Hem ook al verwachten en dat ze Hem eigenlijk al wel tweeduizend jaar verwachten en dat het nog wel duizend jaar kan duren dat Hij terugkomt. Indien men dit echt denkt, dat Zijn zal Hij voor diegene komen als een dief in de nacht.
 
Bemoediging
 
Voel jij je bezwaart door dit artikel? Raakt jou dit artikel? Wij als mensen schieten dagelijks te kort in ons leven. Ook al doen we nog zo ons best, de boze zal zijn leugens aan ons blijven opdringen. Pas als Jezus ons van ons aardse lichaam verlost heeft, dan zullen we leven zoals het hoort.
 
Geld en bezittingen zijn mooi, maar zijn niet te vergelijken met de glorie die wij zullen krijgen bij de terugkomst van de Here Jezus. Besteed jouw tijd die nog resteert om vrienden en familie te vertellen over Zijn terugkomst. Jij hebt toch het beste met hen voor en ook al geloven ze jou niet, je kunt altijd voor hen blijven bidden. Het Gebed doet wonderen.
 
Lees nog eens de verzen uit Romeinen 10:9-13 helemaal bovenaan dit artikel. Geloven en belijden. Die zijn ook op jou van toepassing!
 
2 september 2015
Terug naar de inhoud