Op Weg Naar Het VaderHuis
Belangrijke artikelen - klik de link
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Verbond Met De Dieren

Duizendjarig Vrederijk

Hosea 2:18
En Ik zal te dien dage een verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte des aardbodems; en Ik zal den boog, en het zwaard, en den krijg van de aarde verbreken, en zal hen in zekerheid doen nederliggen.

Verdriet om het verlies van een maatje
Verbond Met De Dieren

God sluit in de nabije toekomst een verbond met de dieren. De tijd die in Hosea 2:18 wordt beschreven is het Duizendjarig Vrederijk, wanneer Jezus Koning is over de gehele aarde en regeert vanuit Jeruzalem. God brengt de situatie weer terug naar de tijd, zoals het was van voor de zondeval van de mens, zoals Hij het altijd heeft bedoeld. Dieren kunnen dan weer in rust en zonder angst leven. Alles wat leeft, op deze aarde en in de hemel, is een Schepping van God, mensen, dieren en engelen. Dieren zijn dus ook door Hem geschapen. Ook al zijn er mensen die menen boven de dieren te staan en denken er maar van van alles mee te kunnen doen, vergissen zij zich wel in de Almacht van God en Zijn werkelijke bedoelingen. Het zijn tenslotte Zijn dieren.

Aan Tafel.

Het lijkt in de eindtijd wel alsof het tij voor de dieren keert. God laat namelijk niet met Zijn Schepping spotten, ook al zijn er mensen die op een afschuwelijke manier met Zijn Schepping omgaan.
Tijdens de oorlog van Gog en Magog die beschreven wordt in Ezechiël 38 en 39 kunnen we lezen dat God aan zijn dieren denkt en ze zelfs uitnodigt om de mensen, die hierbij de dood vinden, op te eten.

In Ezechiël 39:4 staat geschreven:
Op de bergen Israels zult gij vallen, gij en al uw benden, en de volken, die met u zijn; Ik heb u aan de roofvogelen, aan het gevogelte van allen vleugel, en aan het gedierte des velds ter spijze gegeven.

Daar waar dieren duizenden jaren lang als consumptie zijn gebruikt, zien wij hier het omgekeerde gebeuren. Mensen worden geconsumeerd door de dieren. Maar God heeft de mens toch toegestaan om het vlees van de dieren te eten?
Later wel ja, maar niet voor de zondeval van de mens in de Hof van Eden. Het is nooit de bedoeling van God geweest dat dit zou gebeuren. Het kwade had na de zondeval zijn intrede gedaan in deze wereld.
Mens en dier zijn hierbij het slachtoffer van de satan. Toch lees je door de Bijbel heen dat God, omwille van de mens, iedere keer weer concessies doet. Waarom? Zijn LIEFDE voor de mens! Zijn LIEFDE voor jou en mij!

Gods werkelijke bedoeling.

Lees eens in Genesis 1:30 hoe God het heeft bedoelt.
Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo.

Alle dieren leefden van het groene kruid ( grassoorten/bladeren). De dieren aten geen vlees, ze consumeerden elkaar dan ook niet. Wist je dat als een leeuw een bokje opeet eerst met de buik begint?  Daar zit namelijk het gras in wat het bokje heeft gegeten.

De mensen waren vegetariërs en dit kun je lezen in Genesis 1:29
En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!

Vernietiging van dieren om het geld.

Dieren worden op onmenselijke wijze behandeld en afgeslacht. Geld speelt hierbij de belangrijkste factor, maar er zijn er ook die voor de lol vogels uit de lucht schieten of andere dieren afschieten, zoals olifanten, tijgers, neushoorns en herten. Puur om het machtsgevoel. Onderstaand een aantal artikelen die ik op het internet vond over bedreigde diersoorten, die door de mens met uitsterven worden bedreigd. De mens vernietigt hierdoor Gods Schepping.

Olifant
Stropers hebben de afgelopen jaren flink jacht gemaakt op olifanten in Tanzania. Zeker 65.000 dieren zijn sinds 2009 gedood. Dat is 60 procent van het totaal aantal olifanten dat leeft in het Oost-Afrikaanse land. ( bron: www.telegraaf.nl ) De grootste bedreiging voor de olifant is het kleiner worden van zijn leefgebied. De mens neemt steeds meer ruimte in, waardoor mens en de olifant elkaar voor de voeten lopen. Olifanten verwoesten de oogsten waarmee ze zich de woede van de mens op de hals halen en gedood worden. Olifanten worden vaak op pijnlijke wijze getraind tot lastdier of om een kunstje te doen voor toeristen. Als ze hiervoor niet meer kunnen worden ingezet worden ze vaak vastgezet of aan hun lot overgelaten. De Aziatische olifant staat op de rode lijst van de IUCN aangemerkt als 'bedreigd met uitsterven'. 100 jaar geleden leefden er 200.000 Aziatische olifanten. Nu zijn dat er nog maar 25.000 tot 40.000. Hiervan leeft een kwart als lastdier in gevangenschap. ( bron: www.worldofwildlife.nl )

Tijger
Tientallen jaren van illegale handel en habitatvernietiging ( vernietiging van de natuur ) heeft de wereldpopulatie van 100.000 tijgers een eeuw geleden, met 97% gereduceerd naar ongeveer 3.200 tijgers anno nu. Daarmee staat de tijger op de rode lijst van zeer bedreigde diersoorten. Reeds uitgestorven soorten: Kaspische tijger, Javaanse tijger, Balinese tijger. ( bron: www.aziatischetijger.nl en www.tx2.be W.N.F. )

Neushoorn
In Zuid-Afrika alleen al werden in 2013 meer dan 1.000 neushoorns afgeslacht. De zwarte neushoorn prijkt op de lijst van meest bedreigde diersoorten, voor de witte neushoorn ziet de toekomst er niet rooskleuriger uit. Als de slachtpartijen niet (drastisch) worden aangepakt, zal de diersoort binnen de tien jaar uitgeroeid zijn, waarschuwt Huffington Post. ( bron: www.ad.nl )

Reuzenpanda
In China leven nog 1864 reuzenpanda's in het wild. Ruim 66 procent van deze dieren, 1246 stuks, leeft in reservaten die door de Chinese regering, met hulp van het Wereld Natuur Fonds, zijn opgericht. Er zijn 67 van zulke reservaten ( bron: www.wnf.nl )

Leven in een reservaat.

Een reservaat is nodig voor bedreigde diersoorten om te kunnen overleven, maar ook dit geeft geen garantie, aangezien er stropers zijn die ook de reservaten binnen dringen.
Op 28 februari 2014 werd een onthoornde neushoorn opgemerkt in het Zuid-Afrikaanse wildpark. Toeristen brachten de parkwachters op de hoogte, maar die konden het gewonde dier niet lokaliseren.
Pas vier dagen later, op 4 maart 2014, vonden ze de neushoorn levend terug. Omdat zijn verwondingen te ernstig waren, werd de kolos diezelfde dag nog afgemaakt. Dierenartsen vonden onder andere een kogel in zijn hersenen. Stropers verminkten het dier, omdat ze uit waren op het hoorn. ( bron: www.ad.nl )

Het verdriet.
Dieren weten wat verdriet is. Ooit jouw hond of kat zien huilen of verdriet hebben? Vroeger hadden wij drie jonge katten, waarvan de ene onder een auto kwam. Een van die andere katten, die vaak nogal eens onderweg was, bleef die dag erop thuis toen dit was gebeurd. Het gemis/verdriet om zijn zusje. Dieren weten wat angst is. Ze zijn bang voor mensen omdat ze worden opgejaagd en verdedigen daarom, indien mogelijk, hun eigen territorium en leven.
Logisch toch! Ook wij mensen verdedigen ons eigen bezit en proberen in nood situaties te overleven. Dieren voelen pijn als ze worden geslagen/gemarteld. Gemarteld worden iedere jaar duizenden dieren voor de cosmetica en de medische industrie, zogenaamd voor de gezondheid van de mens. Maar alles draait  hier uiteindelijk om het geld en de dieren zijn hiervan de dupe.

Het Lam en de Leeuw.

God vergelijkt in de Bijbel de eerste komst en de tweede komst van Jezus met twee dieren.

Lam
Toen de Here Jezus voor de eerste keer naar deze aarde kwam werd Hij vergeleken met een Lam. Onschuldig als Hij was liet Hij zich voor ons slachten.
Lees maar eens in Johannes 1:29
Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

Leeuw
Als de Here Jezus voor de tweede keer terugkomt wordt Hij vergeleken met een Leeuw.
Lees maar eens in Hosea 11:10-11
Zij zullen den Heere achterna wandelen, Hij zal brullen als een leeuw, wanneer Hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen.
Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte, en als een duif uit het land van Assur; en Ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heere.

Dieren in de Hemel.

Zijn onze geliefde dieren in de Hemel? Zie jij je kat, hond, paard, vogel of welk andere dier die jij hier op aarde zo lief had weer terug?

In Genesis 1:30 staat.
Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo.

Het Woord van God zegt: Alle dieren der aarde waarin een levende ziel is. In het artikel Dieren in de Hemel op deze Website staat meer uitgebreide informatie over wat dieren voor God betekenen en waar Zijn Schepselen op wachten.

Video.

In onderstaand video, gemaakt door mijzelf, zijn twee Bijbelteksten ingekort als het gaat om alle dieren, daar waar de Bijbel spreekt over:
Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde
( Genesis 1:30 ).
Met het wild gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte des aardbodems ( Hosea 2:18 ).

Om het beeldmateriaal en het muziek gelijk te laten oplopen zijn sommi
ge Bijbelteksten, helaas eerder voorbij dan het volledig is te lezen. Toch zijn de Bijbelteksten in deze video wel belangrijk om in zijn geheel te laten zien.
Dus herhaal de video ( pauzeer bij de tekst ) of pak je Bijbel erbij en zoek de Bijbelteksten op.

27 juni 2015

Terug naar de inhoud