Op Weg Naar Het VaderHuis
NIEUW
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Verander Het Denken

Verander Het Denken
 
Herziene Statenvertaling
 
Voorwoord
 
We beperken onszelf door hoe we onszelf zien!
 
Dit artikel is ontstaan door de uitleg van Dr. Caroline Leaf, over hoe het verstand werkt en dat het verstand niet:
● onze hersenen zijn
● in onze hersenen zit
 
Zij is een communicatiepatholoog en cognitief neurowetenschapper wiens passie het is om mensen te helpen de kracht van het denken te laten zien om de hersenen te veranderen en hun doel in het leven te vinden. Ze benadert de wetenschap vanuit Gods Woord. Ze is de auteur van Gebruik je hersenen (Switch On You Brain).
 
Lees dit artikel open minded (ruimdenkend), want het is die mind KJV-vertaling (verstand in Romeinen 12:2) waar het Woord van God ons op wijst om van daaruit ons denken te veranderen.
● stel je open - leer door de Heilige Geest te ontvangen
● verander je denken - ruim 8000 keer per dag
● geef God de ruimte – belemmer Hem niet door vaste denkpatronen
Je bent Wonderlijk gemaakt

Psalm 139:13-14: "Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. "

Het Hebreeuwse woord voor ziel = nep̄eš – Strong’s H5315 en betekent ziel, maar ook zetel van emoties en passies, activiteit van het verstand.
Geweven in de moederschoot ontdekken we drie delen:
● endoderm = het binnenste kiemblad van een embryo    
● mesoderm = het middelste kiemblad van een embryo
● ectoderm = het buitenste kiemblad van een embryo

Jeremia 1:5: "Voordat Ik u (Jeremia) in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. "
 
Efeze 1:4-5: "Hij (God) heeft ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren,…Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil. "

Jeremia werd voor zijn geboorte al aangesteld tot een profeet en wij zijn voor dat de wereld bestond al voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, ja zelfs koningen en priesters:
1 Petrus 2:9: "Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte… "
Openbaring 1:6: "Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader… "

Geest, Ziel en Lichaam
 
Waaruit bestaat een mens naast het fysieke lichaam, waarmede wij ons hier op aarde voortbewegen?
 
1 Thessalonicenzen 5:23: "En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. "
 
Zojuist lazen we dat in de moederbuik een embryo drie delen ontwikkeld. Maar bij de conceptie gebeurt er nog iets anders, want naast het lichaampje die in de moederbuik groeit ontvangt het kind een geest en wordt het een levende ziel.
Bij de conceptie ontstaat:
● geest, ziel
● lichaam - endoderm, mesoderm, ectoderm
   
Genesis 1:28: "En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk,…"
 
Vruchtbaar = de conceptie (de bevruchting) = het moment waarop de eicel in de baarmoeder van de vrouw, bevrucht wordt door de zaadcel van de man.
 
De Eerste Mens Adam:
Genesis 2:7: "Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem (geest) in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. "
 
Het Hebreeuwse woord voor wezen = nep̄eš – Strong’s H5315, die we zojuist ook al tegenkwamen in Psalm 139:13-14 en betekent ziel, zetel van emoties en passies, activiteit van het verstand.
 
Waarom bestaat de mens uit geest, ziel en lichaam?
Genesis 1:26: En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; ... "
● God de Vader
● God de Zoon
● God de Heilige Geest
 
De Drie-eenheid is een concept dat onmogelijk volledig door een mens kan worden begrepen, laat staan uitgelegd. God is oneindig veel groter dan dat wij Hem ooit volledig zouden kunnen begrijpen.
 
1 Korinthe 13:12: "Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht…"
 
De Bijbel onderwijst ons dat de Vader God is, dat Jezus God is en dat de Heilige Geest God is. De Bijbel onderwijst ons ook dat er maar één God is. We zien de Drie-eenheid van God verweven in het menselijk wezen, van het begin van de bevruchting, de groei en ontwikkeling, de geboorte van het kind, terwijl geest en ziel van die persoon in het hele proces aanwezig zijn.
 
De volgorde van het leiding geven aan, is als volgt:
Heilige Geest - naar menselijke geest – naar menselijke ziel (heeft vrije wil) – naar menselijke lichaam.
 
De Zondeval
 
In het Hof van Eden kwam er een scheiding tussen de geest van de mens en God, toen Adam en Eva ervoor kozen een verkeerde keuze te maken, waarvoor ze al gewaarschuwd waren om dat niet te doen, "…want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. "(Genesis 2:16-17)
 
Genesis 3:6: "En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. "
 
Het Hebreeuwse woord voor zag = rā'â – Strong’s H7200 en betekent: zien, maar ook zichzelf adviseren, goedkeuren, aanschouwen, overwegen.
Het Hebreeuwse woord voor verstandig = śāḵal Strong’s H7919 en betekent: intelligent of intellect.
● ziel = intellect, emoties, vrije wil = verstand
 
Eva maakte de keuze vanuit haar ziel (vrije wil), niet geleid door haar geest (connectie met de Geest van God).
"En de vrouw adviseerde zichzelf…om er intelligent door te worden. "
 
De meerderheid van de christenen leeft, zoals Eva reageerde, maar Galaten 5:16 zegt: "Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees (ziel en lichaam) niet volbrengen. "
2 Korinthe 5:7: "Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen"
 
Het Griekse woord voor aanschouwen = eidos – Strong’s G1491 en betekent: het uiterlijk of de uiterlijke verschijning, vorm figuur.
 
De mens heeft van God een vrije wil ontvangen en Hij gaat niet voorbij die vrije wil van de mens. Een goede keuze produceert het Leven (van God) en een verkeerde keuze produceert de Dood (van de duivel).
De verkeerde keuze van Adam en Eva, waarvan wij de gevolgen dragen, kan alleen hersteld worden, doordat ieder mens een persoonlijke keuze maakt voor de wedergeboorte. De redding IS voor iedere mens aangekocht, maar God gaat niet voorbij de vrije wil van de mens. Je moet het zelf activeren!

Het Activeren van de Wedergeboorte?
 
Johannes 3:3: "Jezus antwoordde en zei tegen hem (Nicodemus): Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.
 
Het Griekse woord voor opnieuw = ánōthen – Strong’s G507 en betekent van bovenaf.
 
Het is een geestelijke actie, uit de geestelijke wereld, die God uitvoert op het moment dat iemand beslist om de Here Jezus Christus in zijn/haar leven aan te nemen.
 
Hoe doe je dat?
Romeinen 10:9-10: "Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. "
belijdt Jezus met jouw mond/vraag Hem in jouw leven
geloof met jouw hart dat God Hem uit de dood heeft opgewekt
● je ontvangt direct het Eeuwige Leven, niet pas in de hemel
● ga het Woord van God bestuderen, wie jij voor Hem bent
 
Het Griekse woord voor hart = kardia – Strong’s G2588 en betekent: het hart, maar ook (figuurlijk) gedachten of gevoelens (verstand). Later hier meer over!
 
1 Johannes 5:1: "Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. "
 
Johannes 3:6: "Wat uit het vlees geboren is, is vlees (natuurlijke geboorte); en wat uit de Geest geboren is, is geest (geboren uit God, van bovenaf). "
 
Als je wedergeboren bent, begint het moeilijkste proces en dat is het veranderen van je denken.
 
Drie-enig Wezen
 
Wij zijn geprogrammeerd voor Liefde!

Filippenzen 4:8: "Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. "
 
Kolossenzen 3:2: "Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn "
1 Korinthe 2:16: "Maar wij hebben de gedachten van Christus "
 
De mens is een Drie-enig Wezen:
● geest = intuïtie, verbondenheid (gemeenschap met God door wedergeboorte), geweten
● ziel = intellect, emoties, vrije wil = verstand
● lichaam = fysieke substantie (endoderm, mesoderm, ectoderm)
 
De verhouding tussen deze drie is:
● geest en ziel bestaat uit 99% van jouw wezen
● het lichaam, inclusief hersenen, bestaat uit 1% van jouw wezen
 
Hieraan kunnen we zien hoe enorm groot en krachtig geest en ziel zijn, maar ook dat we zuinig moeten zijn op die 1% die wij hebben en daardoor in staat zijn om op deze aarde te leven.

Jezus zegt in Johannes 6:63: "De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut… "
 
Het Griekse woord voor nut = ōpheleō - Strong’s G5623 en betekent: nuttig zijn, d.w.z. er van profiteren:-voordeel, beter, zegevieren, winst.
 
Jij bent een geest, bezit een ziel en woont in een fysieke lichaam!
 
Johannes 6:63: "…De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. "
 
Hebreeën 4:12: "Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. "
 
Hier nogmaals het Griekse woord voor hart = kardia – Strong’s G2588 betekent het hart, maar ook (figuurlijk) gedachten of gevoelens (verstand)
   
Er staat dus: "gedachten van het verstand"
 
De ziel van een mens bestaat uit:
● een onbewust gedeelte – geestelijke gedeelte – connectie met de geest
● een bewust gedeelte – fysieke gedeelte – connectie met het lichaam
 
Als het ware heeft de ziel één voet tussen de deur bij de geest en één voet tussen de deur bij het lichaam.

Wat is het Verstand?
 
Het verstand zit in de ziel en produceert het denken, waaruit gedachtes voortvloeien naar onze hersenen.
● positief denken, zoals Gods liefde, produceert gezonde gedachten
● negatief denken, zoals angst, produceert giftige gedachten
● zowel positief als negatief denken heeft gevolgen voor de gezondheid van het fysieke lichaam en de hersenen
 
Wanneer we ons verstand gebruiken, wanneer we intellect, wil en emoties willen gebruiken, creëren we signalen in de fysieke hersenen. En die signalen zorgen ervoor dat er dingen gebeuren.
Je denken is wat we een epigenetisch signaal noemen dat fysieke structurele veranderingen in de hersenen veroorzaakt.
● je verstand is gescheiden van je hersenen.
● je verstand staat boven je hersenen.
● je verstand verandert je hersenen.
● je hersenen zijn ondergeschikt aan je verstand.
● je hersenen besturen jou niet, jij bestuurt je hersenen.
● je genen besturen jou niet, maar jij bestuurt jouw genen.
 
Je hersenen kopiëren wat het verstand denkt!
 
Omdat de wetenschap ons laat zien dat een gen net als hardware is, zoals in een computer, doen ze niets tenzij je ze aanzet.
Hoe zetten we onze genen aan en hoe laten we onze hersenen werken door middel van ons verstand?
Ons verstand is het signaal dat alles activeert over wie je bent. Je hebt 75 tot 100 triljoen cellen in je lichaam en die cellen reageren op je verstand.
 
In elk van die cellen zitten in principe allerlei structuren, het DNA en alles wat zich in de cellen bevindt. Dat zijn in feite de dingen die je in leven houden, maar ze moeten worden ingeschakeld op het fysieke.
De fysieke natuur wordt geactiveerd en geïnnoveerd en van energie voorzien door je verstand en als je verstand niet geleid wordt door je geest (wedergeboren gedeelte), dan creëert je verstand geen gezonde omgeving in je lichaam en je hersenen.
 
Connectie met God
 
Als je een constante interne dialoog met God aangaat, als je voortdurend bidt, als je het Woord van God implanteert, Jakobus 1:21: "Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. "dan creëer je een ander soort aanbiddingsomgeving in je cellen, wat heel opwindend is.
 
De Bijbel zegt dat het geïmplanteerde woord van God je ziel zal redden.
We moeten dus kiezen waar we ons verstand op richten. Want waar ons verstand naartoe gaat, volgen onze hersenen. Dus als we er met ons verstand voor kiezen om Christus te volgen, zullen onze hersenen en ons lichaam ons verstand volgen.
● waar je het meest aan denkt, zal groeien
● dit werkt zowel positief als negatief
 
Als je eraan denkt om dingen op een godvruchtige manier te doen, groeien gezondheid en leven in je hersenen.

Prediker 7:29: "Alleen, zie, dit heb ik gevonden: dat God de mens oprecht gemaakt heeft, maar zij hebben vele uitvluchten (hun eigen weg) gezocht."
 
Als we ervoor kiezen ons eigen weg te gaan en niet naar Christus luisteren, stappen we in de zone van giftige gedachten en dit brengt gezondheidsproblemen, dit brengt ziekte.
 
Uit onderzoek blijkt dat 75 tot 98% van alle mentale en lichamelijke ziekten voortkomen uit ons gedachteleven.
● je verstand (je ziel) is dus belangrijk
● je gedachten (vloeien voort uit het denken van je verstand) zijn belangrijk
 
En daarom is een aanbiddend levensstijl zo belangrijk om succesvol te zijn.

2 Timotheüs 1:7: "Want God heeft ons niet gegeven een geest (wedergeboren) van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid (KJV-vertaling: sound mind). "
 
Het Griekse woord voor bezonnenheid = sōphronismos - Strong’s G4995 en betekent een vermaning of oproep tot gezond denken (= de ziel), gematigdheid en zelfbeheersing.

Bolwerken Afbreken
 
2 Korinthe 10:4-5: "De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. "
● dit is niet 1 gedachte
● dit is elke gedachte
 
Wetenschappers schatten dat een mens per dag meer dan 8.000 keer denkt, voelt en kiest. Dit zou betekenen dat een mens elke 10 seconden een gedachte gevangen moeten nemen om die onder gehoorzaamheid van Christus te brengen.
 
Je moet dus voortdurend reguleren wat je denkt, voelt en kiest.
Waarom?
Omdat je een denkend wezen (ziel) bent, beïnvloedbaar door de valstrikken van de duivel, die door andere personen op jouw weg kunnen worden gebracht, zoals hij de slang inzette bij Eva in het Hof van Eden.


Keuzes maken
 
Deuteronomium 30:19: "Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht."
Wat Kies Jij?
A Het Leven
B De Dood
 
Keuzes maken doe je met 400 miljard acties per seconde op een onbewust niveau en 2000 acties per seconde op een bewust niveau.
● onbewust metacognitief niveau = 90-99% opgebouwd vanaf de moederschoot en werkt 24 uur per dag (hier zitten ook de herinneringen zie Lukas 16:27-28)
● bewust cognitief niveau = 1 -10%, werkt wanneer we wakker zijn
● bewust symbolische handelingsniveau = 5 zintuigen, contact buitenwereld en interne wereld van je verstand
 
Lukas 16:27-28: "En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb vijf broers (herinnering). Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. "
 
De rijke man haalt een herinnering op uit het onbewust metacognitief niveau, want hij heeft geen hersenen meer. De vijf zintuigen zijn jouw verbinding tussen de externe wereld en de interne wereld van je gedachten.
Je maakt altijd connectie met God (als je wedergeboren bent), maar je stemt niet altijd op Hem af. Met ongelooflijke snelheden, ver voorbij de lichtsnelheid, is je verstand altijd aan het werk en je geestelijke natuur is ook altijd aan het werk.
 
Romeinen 12:2: "En word niet aan deze wereld gelijkvormig (iemand die niet wedergeboren is), maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid (KJV-vertaling: mind) om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. "
 
Het Griekse woord voor gezindheid = nous – Strong’s G3563 en betekent: het intellect, d.w.z. het denken (goddelijk of menselijk; in gedachte, gevoel of wil); impliciet betekent dit: -denken, begrip.
 
De wetenschap noemt Romeinen 12:2 "vernieuwing van je denken": neuroplasticiteit en dat betekent veranderbaar/beïnvloedbaar.

Werking Onbewust - Bewust Niveau
 
Het symbolische handelingsniveau laat via de 5 zintuigen informatie binnen, die naar het cognitief niveau gaan en vervolgens wordt opgeslagen in het metacognitief niveau
 
Mensen die bijvoorbeeld leren autorijden zullen de vele herhaaldelijke informatie handelingen opslagen in het onbewuste gedeelte (metacognitief niveau) van de ziel. Iedereen weet dat, als je kunt autorijden de handelingen als bijvoorbeeld schakelen en de koppeling intrappen automatisch gaat, je hoeft er niet meer bij na te denken. Deze informatie die opgeslagen ligt in het onbewuste gedeelte (metacognitief niveau) van de ziel stuurt deze informatie naar je bewuste gedeelte van de ziel (cognitief niveau - symbolische handelingsniveau) en voert de informatie uit.
 
Wat we bewust denken, zeggen en doen wordt allemaal gestuurd door de informatie en activiteit in het onbewuste. Het onbewuste bevat dus de wortels van al onze woorden en handelingen en wij kiezen met ons verstand (ziel) wat deze wortels zullen zijn.
 
Efeze 4:16: "Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. "
 
Het Woord van God wordt opgeslagen in het onbewuste deel (metacognitief niveau) van de ziel: “ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord" - Jakobus 1:21.
 
Psalm 119:130: "Het opengaan van Uw woorden geeft licht,  het schenkt eenvoudigen inzicht. "
 
Christenen die verzen uit het Woord van God geloven, buitenom wat anderen zeggen, en in hun hart (het onbewuste deel van de ziel) hebben opgeslagen reageren met het geloof die ze daarvoor hebben.
Andersom werkt het ook: "Zoals een mens denkt in zijn hart…. zo is hij" (Spr. 23:7 vertaald uit de KJV).
 
Het Hebreeuwse woord voor hart is hier ook nep̄eš – Strong’s H5315 en betekent ziel, maar ook zetel van emoties en passies, activiteit van het verstand.
 
Het hart is als het centrum (kern) - onbewuste gedeelte van je bestaan, van waaruit je leeft (Spr. 4:23 – de bron van het leven) en van waaruit je gelooft (Rom. 10:10 – met het hart gelooft men …).
 
Het kost tijd om hetgeen wat in dit artikel staat tot je te nemen en te verwerken, op te slaan in het onbewuste en vandaar uit te gaan leven. Het bestuderen van dit artikel is dan ook noodzakelijk, anders zal de meeste informatie na 24/48 uur verdwijnen.
Mattheüs 13:19: "Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was; dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. "
 
Het Griekse woord voor begrijpt = syniēmi – Strong’s G4920 en betekent: samenvoegen, d.w.z. (mentaal) begrijpen; overwegen/denk na, wees wijs.
 
Als je hetgeen wat hierin staat overweegt en begint te begrijpen, zal het Woord van God in de kern van jou beginnen te leven. Je zou op een punt in jouw leven moeten komen dat iemand anders tegen jou zegt: "Wat hij/zij heeft dat wil ik ook! "
 
13 februari 2024
Terug naar de inhoud