Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Studietips Bijbellezen Het Woord Leeft

Studietips Bijbellezen – Het Woord Leeft
 
Herziene Statenvertaling

Voorwoord
 
Vind jij het moeilijk om het Woord van God te begrijpen?
Dan heb ik in dit artikel een aantal studietips staan die jou zullen helpen om het Woord van God beter te gaan begrijpen.
 
Het is belangrijk dat we zelf altijd het Woord van God toetsen!
Johannes 14:26: "Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. "
 
Als we het Woord van God lezen is de Heilige Geest, Diegene Die jou gaat onderwijzen, mits we voor Hem openstaan en zo weinig mogelijk beïnvloed worden door het ongeloof wat er in de wereld is.
 
Ons spitsen op bijvoorbeeld politici, wat hoofdzakelijk alleen maar geleid wordt door ongeloof, zal Gods Woord inactief maken.
Hebreeën 4:12: "Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart."
Het Woord is dus levend!
Het Leeft, en dringt diep door IN het fysieke lichaam waar ziel en geest wonen.
Het Woord weet wat er IN het hart omgaat. Het Woord weet dus ook hoe de mens denkt (gedachten van het hart) over Het Woord en wat voor waarde we aan Het Woord toekennen.
Hoe leren we Gods Woord beter te begrijpen?  Of nog beter gezegd: Hoe laten we ons grijpen door Gods Woord, Die ons Het Leven geeft?

Studietip 1 - Onderzoek de Oorspronkelijke Grondtekst
 
De Hebreeuwse en Griekse grondtekst is belangrijk om Gods Woord beter te begrijpen en die is te achterhalen op de website of de app van de Blue Letter Bible.

Deze Website heb ik gebruikt voor het artikel:
De Genezing van Jezus, en toen ik dit had bestudeerd werd mij duidelijk wat de tekst in 1 Petrus 2:24: " Door Zijn striemen bent u genezen " betekent.
   
De King James Versie is in vele verzen consequent in hun vertaling, de Herziene Statenvertaling daarentegen minder, zoals je in het artikel: Identiteit van de Supermens kunt lezen.
 
Hierna volgen 3 voorbeelden waarbij ik de Blue Letter Bible heb gebruikt.
In deze voorbeelden gebruik ik bepaalde woorden om deze te onderzoeken.
Uiteraard kun je zelf ook de andere woorden onderzoeken, wat heel veel puzzel plezier geeft en Het Woord wordt door de Heilige Geest op deze manier in jou opgebouwd.
 
Voorbeeld 1
Handelingen 2:27: "Want U (Vader-God) zult mijn ziel (van Jezus) in het graf (Grieks Hadēs) niet verlaten en Uw Heilige (Grieks Hosios) niet overgeven om ontbinding te zien. (lichaam van Jezus in het graf van Jozef van Arimathea)
Het woord graf (in de HSV) = het Griekse woord Hadēs.
De King James Versie vertaald Hadēs als hel.
 
"Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. " (King James Versie)
 
Petrus zegt in Handelingen 2:27 dat Jezus Zijn ziel in Hadēs was.
 
Uw Heilige = het Griekse woord Hosios Strong’s G 3741
Hetzelfde woord staat ook in Handelingen 13:35: U zult Uw Heilige niet overgeven om ontbinding te zien.
 
Handelingen 13:36-37: "Immers, David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had, en hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel ontbinding gezien; maar Hij (Jezus) Die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien.
 
Door bovenstaande 2 Griekse Woorden te onderzoeken in diverse Bijbelverzen ontdek je een schat aan informatie.

Voorbeeld 2
Openbaring 1:18: "En de Levende, en Ik ben dood (1) geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood (2) (KJV vertaald dit als hel) en van de dood (3) zelf. "
 
"I am he that liveth, and was dead; and, behold, I am alive for evermore, Amen; and have the keys of hell and of death. " (King James Versie)
 
We lezen in de HSV drie keer het woord dood ( in de KJV 2x dood en 1 x hel), toch zijn het drie verschillende Griekse woorden.
 
1 Ik (Jezus) ben dood geweest – Het Griekse woord voor dood is hier: Nekros Strong’s G 3498

Betekenis Nekros
● iemand die zijn laatste adem heeft uitgeblazen, levenloos
● overleden, vertrokken, iemand wiens ziel in de hemel of in de hel is
● berooid van leven, zonder leven, levenloos
● geestelijk dood
● berooid van een leven dat God erkent en toegewijd is, omdat het overgegeven is aan overtredingen en zonden
● inactief wat betreft het doen van het goede
● berooid van kracht of macht, inactief, buiten werking

2 Ik (Jezus) heb de sleutels van het rijk van de dood – Het Griekse woord voor dood is hier: Hadēs Strong’s G 86
   
Betekenis Hadēs
● naam Hades of Pluto, de god (satan) van de lagere regionen
● Orcus, de onderwereld, het dodenrijk
later gebruik van dit woord: het graf (HSV), de dood (HSV), de hel (KJV)
 
Hadēs wordt in het Bijbelse Grieks geassocieerd met Orcus, de helse gewesten, een donkere en troosteloze plaats in de diepste diepten van de aarde, de gemeenschappelijke verblijfplaats van onstoffelijke geesten. Meestal is Hades alleen de verblijfplaats van de goddelozen, (zie Lukas 16:23 de rijke man die in Hadēs, zowel de HSV als de KJV vertalen dit als hel, zijn ogen opendeed) een zeer ongemakkelijke plaats.
 
Jezus zegt dat Hij de sleutels van het rijk van Hadēs heeft en Petrus zegt in Handelingen 2:27 dat Jezus daar was. Wanneer was Jezus daar?
Toen het lichaam van Jezus in het graf was van Jozef van Arimathea.

3 Van de dood zelf – Het Griekse woord voor dood is hier: – Thanatos Strong’s G2288
 
Betekenis Thanatos
● de dood van het lichaam
● de scheiding (natuurlijk of gewelddadig) tussen de ziel en het lichaam waardoor het leven op aarde wordt beëindigd
● met het impliciete idee van toekomstige ellende in de hel
● de macht van de dood
● aangezien de onderwereld, de verblijfplaats van de doden, werd opgevat als zeer donker, is het gelijk aan het gebied van de dikste duisternis, d.w.z. figuurlijk een gebied omhuld door de duisternis van onwetendheid en zonde
● het verlies van dat leven dat alleen die naam waardig is
● de ellende van de ziel als gevolg van de zonde, die op aarde begint, maar duurt en toeneemt na de dood van het lichaam in de hel
● de ellendige toestand van de goddeloze doden in de hel
● in de ruimste zin, de dood die alle ellende omvat die voortkomt uit de zonde, zowel de fysieke dood als het verlies van een aan God gewijd en in Hem gezegend leven op aarde, om gevolgd te worden door ellende in de hel

Voorbeeld 3
Romeinen 8:11: "En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. "
 
We lezen hier twee keer het woord doden wat hetzelfde Griekse Woord Nekros Strong’s G 3498 is die we ook tegenkwamen in Openbaring 1:18 waar Jezus zei: "Ik ben dood geweest."
 
We focussen ons nu op het woord levend: De Geest zal uw sterfelijke lichamen levend maken: Het Griekse woord voor levend is hier: Zōopoiéō Strong’s G 2227
 
Betekenis Zōopoiéō
Houdt in gedachten dat het woord in deze vers betrekking heeft op het sterfelijke lichaam!
● levend voortbrengen, verwekken of baren van levende jongen
● doen leven, levend maken, leven geven
● door geestelijke kracht opwekken en bezielen
● tot leven wekken
toename van leven geven: dus van lichamelijk leven
● van de geest, levend maken wat de geest betreft, toegerust met nieuwe en grotere levenskrachten
● metafoor, van zaden die tot leven worden gewekt, d.w.z. ontkiemen, opspringen, groeien
 
God zal jouw sterfelijke lichaam, een toename van leven geven, door de Geest Die in jou woont.
Wat maakt Hij in jouw sterfelijke lichaam dan Levend?
Ziekte in het vlees produceert de dood en de Geest maakt jouw sterfelijke lichaam levend in het ziekteproces.
 
Johannes 6:63: De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden (Het Woord Van God) die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

Zie ook het artikel: De Wet van de Geest van het Leven
 
Een andere manier om Gods Woord beter te begrijpen vindt je in onderstaand studie van Ann Windsor, die door mij is vertaald.

 
Studietip 2 - Je Gedachten Vernieuwen door Gods Woord
 
"Jouw gedachten vernieuwen:
● Regel na regel,
● voorschrift na voorschrift,
● zin na zin.
 
Voorbeeld:
Ik nam een Schrifttekst uit de Brieven die me vertelt wie ik ben en wat ik heb IN CHRISTUS
● en verdeelde het in zinnen.
● Dan zou ik de woorden in de zinnen definiëren en
● veranderde de voornaamwoorden zodat ze bij mij persoonlijk passen.
 
Langzaam, heel langzaam werk ik me door een vers heen -
● terwijl ik het aandacht geef,
● met het gehoor luister,
● het voor mijn ogen houdt
● en het in het centrum van mij wezen is.
 
Ik hou van Gods Woord - ik studeer op die manier. Niet om de voordelen te krijgen die het belooft, maar gewoon om HEM te kennen.
Zijn Gedachten, Zijn Wegen, Zijn Aard, Zijn Karakter.
 
Voorbeeld 1
Handelingen 10:38: "Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem. "
 
Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft - Sta stil bij de zalving; zalving waarvoor, waarom/hoe heeft de zalving betrekking op mijn leven?
 
Met de Heilige Geest - Wie is de Heilige Geest; hoe heeft Hij betrekking op mijn genezing; wie heeft Hij in het verleden genezen; welke rol speelt Hij in het scheppende/herstellende werk?
 
En met kracht - Kracht waarvoor; hoeveel kracht; wanneer is het beschikbaar; is het beschikbaar voor mij?
 
En hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij (Jezus) goeddeed – Goeddeed! Heeft Jezus ooit slecht gedaan tegen mensen? Weigerde hij ooit iemand te genezen of te bevrijden die naar hem toe kwam? Wat voor soort Jezus zie ik in de Evangeliën?
 
En allen genas – Allen....wat betekent dat woord en wat heeft het met mij te maken? Genezing: welke soorten en wie? Rijk - arm – politieke mensen - opgeleid - onopgeleid? Geldt 'allen' ook voor mij 2000 jaar later?
 
Die onderdrukt waren - Nog een ander woord om op te zoeken en te vragen: als ziekte (of wat je probleem ook mag zijn) onderdrukking is, dan is het op mij en is het geen deel van Gods plan voor mij. Het zit niet in mij - ik BEN een geest. Dit onderdrukt NIET mijn geest. Het onderdrukt of 'op' mijn gedachten, wil, emoties, lichaam waarin ik leef.
 
Door de Duivel - Nu kom je erachter met wie je te maken hebt, diegene die achter de onderdrukking zit. Dit zal je helpen om je geloof te richten op het geestelijke rijk waar het probleem ligt.
 
Want God was met Hem (Jezus) - Door God was Jezus in staat om de mensen te genezen. Gods kracht werkte door Hem heen, omdat Jezus in het Geloof van Zijn Vader wandelde.
Bij de wedergeboorte komt Christus in ons wonen: Christus leeft in mij (Galaten 2:20). Hij is IN ons en (daardoor) wat u ook zult vragen in Mijn Naam (zegt Jezus), dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. (Johannes 14:13)
 
Zie je waar het om gaat? Opdat de Vader verheerlijkt wordt, door wat Jezus doet, omdat wij vragen in Zijn Naam.

Voorbeeld 2
Kolossenzen 1:13: "Hij heeft ons getrokken (verlost) uit de Macht van de Duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. "
   
Dit is een geweldig vers voor genezing en een leven van welzijn. Wanneer ben jij overgezet? Toen je wedergeboren werd!
 
Als je niet meer in het Koninkrijk van de Duisternis bent, heeft het dan enige autoriteit in jou of over jouw leven?
 
Waar komt ziekte vandaan?
 
Dit zijn basiswaarheden die in je geloofsarsenaal thuishoren.
Hij (De Vader) heeft ons getrokken (verlost) uit de Macht van de Duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.
 
Laten we dit in zinnen bekijken en het persoonlijk toepassen door het voornaamwoord te veranderen.
 
De Vader heeft mij verlost -Stop hier en denk na over de enorme reikwijdte van Wat je verlost bent, eerst van de zonde en dan van alles WAT aan de zonde verbonden is of er het gevolg van is.
 
Van de macht (autoriteit) van de duisternis - Wie is de Heerser van de Duisternis die in deze wereld opereert? Als je antwoordt, dat weet je van WIE je verlost bent.
 
En mij overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde - Er zijn slechts twee Koninkrijken, beide genoemd in dit vers. Als je niet IN het ene bent, ZIT je in het andere.
Als je ZIT IN het Koninkrijk van Gods lieve Zoon, dan ben je geen slachtoffer meer van de Macht van de Duisternis, maar NU een overwinnaar.  
 
Oh, wat een gezegend nieuws! Wat een hoop voor de toekomst! Wat een realiteit voor NU!
Denk eraan, terwijl je deze dingen doorneemt, dat jij (de geest) het was die werd overgezet uit het koninkrijk van de duisternis en werd overgebracht (vervoerd) IN (geboren in) het Koninkrijk van Het Licht. Niet je gedachten, wil of emoties, of je lichaam.
 
Maak een juiste verdeling als je dit vers leest, zodat je het kunt 'begrijpen'. Je zult het leuk vinden om het te doen. Je zult je geloof voeden. Je giet er schoon water in om je gedachten te vernieuwen.

Voorbeeld 3
Efeze 1:3: "Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen! "
 
Wat betekent het om geestelijk gezegend te zijn? Dit beschrijft een gelovige als zijnde in een benijdenswaardige positie voor het ontvangen van Gods voorzieningen.
Elke geestelijke zegen verwijst naar alle denkbare gaven van verlossing die christenen ontvangen door verenigd te zijn met Jezus Christus.
 
Het Rijk of toepassingsgebied van deze gaven is "IN Christus". Paulus gaat verder met het beschrijven van "alle geestelijke zegen".
Ten eerste hebben we Gods geschenk dat we zijn uitverkoren en voorbestemd om: "als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus " (Efeziërs 1:4-5).
 
Vervolgens beschrijft Paulus het geschenk van Gods "heerlijke genade" die Hij over ons heeft uitgestort, die zijn lieve Zoon toebehoort (Efeze1:6).
 
Hoe gezegend is God! En wat een zegen is Hij! Hij is de Vader van onze Meester, Jezus Christus, en brengt ons naar de hoge plaatsen van zegen in Hem. Lang voordat hij de fundamenten van de aarde legde, had hij ons in gedachten, had Hij Zijn focus van Zijn liefde op ons gevestigd, om heilig gemaakt te worden door Zijn liefde.
 
Lang, lang geleden besloot hij ons om in Zijn familie te adopteren door Jezus Christus. (Wat een plezier beleefde Hij aan het plannen hiervan!) Hij wilde dat we deel zouden hebben in de viering van zijn overvloedige genadegift door de hand van zijn geliefde Zoon.
 
Prijs de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen. Deze geestelijke zegeningen komen uit de hemelse wereld. Ze behoren ons toe omdat we bij Christus horen.
 
Houd het Eenvoudig
 
● je kunt voor elk woord een paar definities vinden,
● denk na over wat Jezus deed in de Evangeliën, waar je al bekend mee bent
● en redeneer door dit vers zin voor zin, zodat je gedachten heropgevoed wordt tot de Waarheid en je gedachten begint te denken die zullen werken en je zullen helpen genezing en gezondheid te krijgen.
 
Help jezelf door je gedachten te vernieuwen. Neem gewoon een vers en begin met het op te delen in zinnen zoals je hierboven ziet. Dat alleen al zal jij je gedachten 'wakker' maken en je veel vreugde brengen!
 
Een tip:
Wanneer de gedachten vraagt: "Wat zegt Gods Woord daarover?" is hij nog niet vernieuwd. Hij stelt je een vraag zodat hij kan leren.
 
Romeinen 12:1-2: "Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. "
 
7 juli 2023
 
Terug naar de inhoud