Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Spoorloos Verdwenen

Spoorloos verdwenen

Statenvertaling 1618-1619
 
De Bijbel verteld ons dat er in de toekomst een dag zal komen dat miljoenen mensen van deze aarde in een oogwenk geëvacueerd worden naar de hemel. Door deze evacuatie zal er in de wereld een enorme chaos ontstaan. Vliegtuigen zullen neerstorten, omdat de piloten zijn verdwenen. Auto's en treinen zullen in het verkeer zonder bestuurder doorrijden met alle gevolgen van dien. In ziekenhuizen zullen dokters en zusters patiënten missen die niet meer in hun bed aanwezig zijn en tijdens het opereren zomaar van de operatietafel verdwijnen.  Op straat zullen kinderen tijdens het spelen, zomaar ineens verdwijnen, terwijl ouders ze radeloos zoeken. Kleding van die verdwenen personen zullen achterblijven, zonder de persoon zelf. Mensen zullen in paniek door de straten rennen op zoek naar hun vermiste familieleden of buren die zojuist nog aanwezig waren. Een gebeurtenis die over de gehele aarde zal plaatsvinden en in de nabije toekomst zal geschieden, wordt de opname van de Gemeente genoemd.
 
Henoch en Noah
 
Het is droevig dat vele christenen niet in de opname van de Gemeente geloven en dat terwijl de Bijbel hier heel duidelijk over is. Als er geen opname is dan zal de Gemeente van Christus, de bruid van Jezus, door de Grote Verdrukking gaan.
 
Maar in Genesis 5:22-23 lezen we iets bijzonders.
En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaren.
Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.
 
Henoch werd door God weggenomen, omdat hij met God wandelde. Henoch is een type van de Gemeente en die Gemeente is het Lichaam van Jezus en zal dus worden bewaard voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal. Noach moest met zijn gezin in de ark, ten tijde van de zondvloed. Noach en zijn gezin zijn een type van Israël, zij moesten de woelige wateren mee maken en hoorden het schreeuwen van verdrinkende mensen. Israël moet door de Grote Verdrukking, maar God zal hun halverwege die zeven jaar in veiligheid brengen, waarschijnlijk naar het plaatsje Petra.
 
Escape Route
 
Genesis 19:1-29 vertelt het bezoek van twee engelen aan Lot en zijn gezin.
De twee engelen door God gezonden moesten Lot en zijn gezin in veiligheid brengen, voordat God deze stad met vuur verbrande. God brengt dus de mensen die van Hem houden in veiligheid, voordat Hij Zijn oordeel gaat uitvoeren en God waarschuwt ook voldoende van tevoren niet willende dat er ook maar eentje verloren gaat.
 
Dus ook een escape route voor diegene die in Jezus geloven en Hem hebben aangenomen. Lekker makkelijk denken velen: wij worden als christenen in veiligheid gebracht en de Joden moeten door de Grote Verdrukking. Onze broeders notabene! Zo is het niet, want ook de Joden die Jezus aannemen gaan mee met de opname.
 
Tegen de Joden zegt Jezus in Johannes 5:16-43:
Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen.
 
Jezus heeft het hier over de antichrist, die ze zullen aannemen. Met deze nieuwe wereldheerser zullen ze een verbond sluiten voor zeven jaar. Ze denken dat dit hun Messias is en deze antichrist (bezeten door de satan) zal halverwege die zeven jaar zijn belofte aan het Joodse volk verbreken.
 
Niet alleen voor de Joden is op dat moment de antichrist een uitkomst, ook voor de rest van de wereld, want deze charmeur heeft namelijk een oplossing voor de problemen in deze wereld.
Harpazo!
 
In het Grieks wordt in de Bijbel het woord Harpazo gebruikt, wat het wegrukken (opnemen) van de Gemeente van Jezus betekend. Waar staat de opname van de Gemeente in de Bijbel? Vier belangrijke aanwijzingen in de Bijbel die zeker duiden naar die betwiste opname.
 
1e aanwijzing
1 Tessalonicenzen 4: 13-18
Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.
Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.
Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.
Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

 
Paulus zegt hier dat wij samen met onze geliefden, die al gestorven zijn, zullen worden opgenomen in de hemel en Jezus in de wolken gaan ontmoeten. Dit betreft de opname van de Gemeente, maar aangezien er velen zijn die aan bovenstaand tekst een andere betekenis geven lezen we direct het volgende in hoofdstuk 5.
 
1 Tessalonicenzen 5: 1-4
Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.
Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.
Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;
Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.
 
Direct na de opname dus, gaat er iets gebeuren dat de hele wereld op zijn kop zal zetten en de mensheid zal overvallen, een haastig verderf. De zin: Het is vrede, en zonder gevaar wordt al enige tijd te pas en te onpas gezegd door diverse regeringsleiders. Maar gij, broeders, gij zijt NIET in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Dit betekent dat de oplettende christen weet wanneer het zover zal zijn.
 
2e aanwijzing
Johannes 14:1-3
Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.

 
Jezus troost zijn discipelen met deze woorden en als je dan weet dat ze ook voor ons bestemd zijn, dan weet je ook dat God ons in veiligheid gaat brengen in deze kamers, net als Hij bij Noach heeft gedaan in de ark, ten tijde van de Zondvloed.
 
3e aanwijzing
1 Korintiërs 15:51-52
Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;
In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

 
Ook hier maakt Paulus melding van het veranderen van onze lichamen in een punt des tijds. In een oogwenk zullen wij worden veranderd en weggenomen, net als Henoch.
 
4e aanwijzing
Openbaring 4:1
Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.

 
Johannes ziet hier de opname van de Gemeente gebeuren. Hij krijgt daarna te zien wat er in de hemel gebeurt en hier op aarde in die laatste zeven jaar. De Heer zal je roepen: Kom hier! Misschien wel bij je naam, en zal je wegvoeren naar de hemel.
Voor, tijdens of na de Grote Verdrukking?
 
Bij christenen die wel in een opname geloven is veel verwarring over het tijdstip van deze opname. Voor de Grote Verdrukking, halverwege de Grote Verdrukking of na de Grote Verdrukking. Na de Grote Verdrukking zal zijn tijdens de Tweede Komst van Jezus, maar dit is niet logisch, omdat wij dan door Hem zouden worden meegenomen in de wolken naar het Vaderhuis en ter gelijke tijd ook weer met Hem terugkeren naar de aarde. Halverwege de Grote Verdrukking is een optie, maar dan zullen vele christenen het niet overleven. Voor de Grote Verdrukking worden opgenomen zijn we echt veilig bij Hem en staan we niet bloot aan de oordelen van God. De Gemeente is de bruid van Jezus en is dus zeven jaar bij Hem in de hemel, net als bij de Joden deze traditie bij het huwelijk het geval is tussen een man en vrouw, maar daar worden dan zeven dagen voor gebruikt. Ook dit past weer in het geheel, aangezien het de laatste jaarweek (zeven dagen) van Daniel betreft. De opname zal dus zeven jaar voor de Grote Verdrukking plaats moeten vinden. Jezus zal bij deze mega opname Zijn voeten niet op de aarde plaatsen, maar dit doet Hij wel bij Zijn Tweede Komst.
 
Rosh Hashanah
 
Wanneer gaat deze opname gebeuren? God heeft zeven feesten gegeven aan Israël. Toen Jezus hier op aarde was en na zijn Hemelvaart zijn vier van die zeven feesten door Hem vervuld.
Deze Feesten zijn:
Pesach is het Joodse paasfeest: Jezus werd gekruisigd voor onze zonden.
Hag HaMatzah is het feest van de ongezuurde broden: Jezus werd begraven.
Bikkurim is het feest van de eerste vruchten/eerstelingen: De opstandig van de Here Jezus. Hij was de eersteling die opstond uit de dood.
Shavuot is Pinksteren of Wekenfeest: Uitstorting van de Heilige Geest
 
De laatste drie moeten nog in vervulling gaan.
Deze feesten zijn:
Yom Teruah/Rosh Hashanah is het feest van de Bazuinen: opname van de Gemeente.
Yom Kipurr is de Grote Verzoendag: Jezus komt terug.
Soekot is Loofhuttenfeest: Het 1000-jarige Millennium.
 
Het eerstvolgende feest van die laatste drie is dus Rosh Hashanah. Rosh Hashanah is het Joodse Nieuwjaar en betekend letterlijk Hoofd van het Jaar in het Hebreeuws. Men gelooft dat God op deze dag met de Schepping begon. Het valt op de eerste twee dagen van Tisjri, de zevende maand van de Joodse kalender. Op beide dagen wordt er 100 maal op de sofar (de ramshoorn) geblazen. De dag waarop Rosh Hashanah valt, heet ook Jom Hasjofar, letterlijk de dag van de ramshoorn, maar Rosh Hashanah wordt in het Nederlands weergegeven als de dag van de bazuin.
 
De Sofar kent de volgende vier geluiden:
Tekiah is het Hebreeuws woord voor een luid (hard) geluid op een hoorn.
Shevarim is het Hebreeuws woord voor Gebroken. Echte berouw is alleen mogelijk als iemand gebroken is voor God.
Teruah is het Hebreeuws woord voor Alarm. Om iemand te waarschuwen voor een gevaar of gebeurtenis.
Tekiah Hagadolah is het Hebreeuws woord voor het laatste trompet/bazuin.
 
De Opname is Aanstaande
 
Zal de opname van de Gemeente op Rosh Hashanah zijn?
Meningen zijn hierover verdeeld. Sommige geloven dat het op een willekeurige dag in een jaar kan gebeuren. Zelf geloof ik dat het op Rosh Hashanah zal zijn en waarom?
 
Ten Eerste:
Omdat het het eerstvolgende feest van God is die in vervulling moet gaan. Rosh Hashanah is op twee dagen Tisjri 1 en 2. Dit zijn de eerste en tweede dag van de 10 Hoge Heilige Dagen (1-10 Tisjri) en worden samen als één dag beschouwd.
 
Ten Tweede:
De zeven- dagentijd van 3 tot 9 Tisjrie heet de Dagen van Vrees of de Ontzagwekkende Dagen. God gaf deze speciale dagen op Zijn kalender om ons te leren over de toekomstige periode van de Verdrukking op aarde. Deze zeven dagen zullen met de zeven jaar van de Grote Verdrukking overeenkomen, in het Hebreeuws bekend als de "weeën van de Messias"
 
Ten Derde:
Yom Kippur (Grote Verzoendag) wordt gevierd op de tiende dag van de zevende maand en zal ook de dag zijn dat Jezus terugkomt. En deze dag begint 7 dagen (oftewel zeven jaar) na Rosh Hashanah.
 
Het bestuderen van Gods zeven feesten is zo fascinerend dat er een hele nieuwe wereld van Gods Zijn bedoeling voor je ogen opengaat. God deelt ons mede dat Hij een vastgestelde tijd heeft beschikt waarop Hij een afspraak met de mensheid heeft om bepaalde gebeurtenissen in de verlossing te vervullen. Jezus kwam feitelijk naar de aarde op de exacte tijd door God verordend (Gal. 4:2,4), en God heeft een precieze tijd of vastgezette afspraak, in de toekomst, wanneer Hij de wereld zal oordelen (Hand. 17:31).
 
Maar gij, broeders/zusters, gij zijt NIET in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.
 
8 februari 2015
Terug naar de inhoud