Op Weg Naar Het VaderHuis
Belangrijke artikelen - klik de link
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Schaakmat

Romeinen 8:35/38-39
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?
Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Engelenmacht

Schaakmat is het vervolg op mijn artikel Game Over, waarin Lucifer naar voren komt als de gevallen engel die aanwezig is ergens in de hemelse gewesten en van daaruit de mensen op deze aarde beïnvloedt. Waarom zoveel aandacht aan hem besteden? Hij komt in mijn artikelen en video's zo vaak naar voren. Jij besteedt als ongelovige helemaal geen aandacht aan hem, terwijl jij als gelovige nog geen fractie van jouw leven aandacht aan hem besteedt en dat terwijl hij alle dagen van jullie leven aandacht aan jullie besteedt. Daarom!
Het is zo belangrijk om je te realiseren dat hij een reëel wezen is en geen fabel zoals heel veel mensen geloven. Het is niet iemand met horentjes op zijn hoofd, alhoewel dat wel toepasselijk zou zijn. De Bijbel beschrijft hem als een heel mooi wezen. Zie de Bijbeltekst Ezechiël 28:12-15.
Hoe mooi dat hij nog is, nadat God hem ten val heeft gebracht weet natuurlijk niemand.
Alle ellende op deze aarde wordt aangestuurd door hem. Om dit aan te sturen staat hij niet alleen, want de Bijbel beschrijft dat hij een derde van Gods engelenmacht achter zich heeft staan. Hoe groot is die engelenmacht van God?

In Mattheüs 26:53 staat een uitspraak van de Here Jezus:
Of meent gij, dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten?

Hoeveel is een legioen? Legioen is een militaire term. Ongeveer zoiets als tegenwoordig brigade of divisie. Een Romeins legioen bestond in die tijd, toen de Here Jezus dit zei, uit ongeveer 6000 man.
Jezus had het dus zeker over meer dan 72000 engelen die Hem na Zijn gebed zouden bijstaan. De Here Jezus geeft zelf aan dat er meer dan twaalf legioenen zijn.
De vraag hoe groot Gods engelenmacht is, kan niet worden beantwoord, want de Bijbel maakt hier verder geen melding van, maar het moge duidelijk zijn dat de engelenmacht van God enorm is en dat daarvan een derde achter de satan staan is dan ook uitermate zorgwekk
end.

Leven in een andere dimensie
Voor jaren geleden zag ik een film van Harry Potter. Het was een van de eerste films, dus deel 1 of 2. Genoeg voor en tegenstanders van deze films onder de christenen. Ik laat mijn eigen mening echter buiten beschouwing en is voor dit artikel dan ook niet belangrijk. In die film loopt Harry Potter en een aantal andere spelers op het perron van een treinstation. Met zijn karretje vol reistassen rent Harry Potter richting een muur op het perron van het station en verdwijnt door die muur in een andere wereld. Hij verdwijnt in een andere dimensie. Een dimensie waar tovenaars opgeleid worden. Waar bevinden zich of wonen engelen en demonen? In de hemelse gewesten klinkt het net alsof ze ver van ons verwijderd zijn, maar dat is beslist niet het geval. De hemelse gewesten is ook een andere dimensie, daar waar engelen zich bewegen en die dimensie is niet ver weg, maar bevindt zich als het ware om ons heen.

Is daar überhaupt een bewijs van in de Bijbel te vinden. Wel meerdere zelfs, maar laten we er eentje uithalen en die kunnen we vinden in Handelingen 7:55-56:
Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter hand Gods.
En hij zeide: Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechter hand Gods.

Stefanus zag hier op aarde de hemelen geopend. Dit is geen miljoenen kilometers ver weg, maar hij zag het in zijn nabijheid, in zijn eigen gezichtsveld. God liet hem voor zijn dood zien dat hij niets hoefde te vrezen. Immers had Jezus, na Zijn kruisiging en opstanding, ook de dood van Stefanus overwonnen.

En we lezen verder in Handelingen 7:59-60:
En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest.
En vallende op de knieen, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En als hij dat gezegd had, ontsliep hij.

Stefanus had de strijd gestreden en de Finish behaald. Hij kon er zeker van zijn dat zijn ziel geborgen was in Gods Handen.
Er zijn ook nu engelen om ons heen, maar ook boze machten: de gevallen engelen. Het is de geestelijke wereld, waarin een strijd wordt geleverd tussen engelen en demonen om jouw hart.
Het veroveren van jouw hart betekent: het opeisen van jouw onsterfelijke ziel.

Demonen VS Engelen
Onrechtvaardig

Wie gelooft dat God niet machtig genoeg is om de satan, op dit moment de nek te breken heeft het goed mis. Waarom laat God het lijden hier op aarde dan toe? Ten eerste heeft de mens de beslissing genomen om zich van God af te keren. Afkeren van God betekent wel dat de mens meedoet aan het plan die de satan smeedt tegen de Schepper van de hemel en aarde, ook al realiseer jij jezelf dat niet. Ten  tweede hebben wij het hier te maken met een andere wereld ( dimensie ), daar waar ook regels en wetten gelden. Net als wij ons hier op aarde aan regels en wetten moeten houden, moeten zij in de hemelse gewesten zich ook houden aan regels en wetten.
Helaas weten wij zelf wel dat wij het met die door mensen opgestelde regels en wetten vaak niet zo nou nemen.  Kijk alleen maar in het verkeer. Ik durf te wedden dat er nog nooit iemand niet te hard heeft gereden, want die voet geeft maar al te graag gas. In een van zijn boeken beschrijft Hal Lindsey dat de satan God heeft beticht van onrechtvaardigheid ten opzichte van zijn eigen persoontje. God heeft de satan bij het bestijgen van Gods troon ten val gebracht. Natuurlijk ben je dan onrechtvaardig! Stel je eens voor dat er iemand komt en de koningschap van onze koning Willem Alexander wil afnemen en onze koning staat dat niet toe, is hij dan onrechtvaardig? Natuurlijk niet!
Willem Alexander is toch de koning. Of er komt iemand bij jou en wil jouw baan afnemen en je staat dat niet toe. Ben jij dan onrechtvaardig? Zeker niet! Het is jouw baan!

Aanklacht

Het is aan God om te bewijzen dat Hij niet onrechtvaardig is. De omgekeerde wereld dus. Dit komen we zelf in ons leven ook tegen. Je wordt beschuldigd van iets wat je helemaal niet hebt gedaan en toch moet je het tegendeel bewijzen. Het is de aloude tactiek van de satan om mensen elkaar de schuld in de schoenen te laten schuiven en zo probeert hij het ook in die hemelse gewesten.
Wist je dat de satan jou dagelijks beschuldigd bij God van wat jij weer hebt gedaan en dat hij diegene is die jou die dag een zetje heeft gegeven?

Daarom bidt de Here Jezus voor ons en dit kunnen wij lezen in Romeinen 8:34:
Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.

De satan probeert jou dus dagelijks bij God aan te klagen, maar de Here Jezus is een Middelaar tussen God en ons. Je kunt een Middelaar vergelijken met een advocaat. Jezus is die Advocaat. Hij heeft ons vrijgekocht aan het kruis en als jij daarop een beroep doet, dan vervalt die aanklacht en spreekt God jou vrij.

Bevrijdingsdag 5 mei

Ieder jaar vieren wij het feit dat de geallieerden uit Polen en Canada ons hebben bevrijd uit de handen van Hitler in de Tweede Wereldoorlog. Van Hitler werd in die tijd gedacht dat hij de antichrist was. Een logische gevolgtrekking daar hij erop uit was om het volk van God, het Joodse Volk, te vernietigen. Aangezet door de satan of bezeten door de satan, was het zijn nummer een doel. Indien hij het Joodse Volk kon uitroeien, was het niet meer mogelijk dat de Here Jezus kon terugkomen.

Een eerste poging om de geboorte van de Here Jezus te belemmeren vinden we in Genesis 4:8:
En Kain sprak met zijn broeder Habel; en het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kain tegen zijn broeder Habel opstond, en sloeg hem dood.

In Genesis 3:15 kunnen we lezen waarom dat de satan ervoor had gezorgd dat Habel dood moest:
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

De satan dacht dat de Here Jezus zou worden geboren uit het geslacht van Habel. Tja en daarin heeft hij zich vergist.

Vindt jouw Weg terug
Schaakmat

De term schaakmat wordt gebruikt bij het spel schaken en is waarschijnlijk een vernederlandsing van twee Perzische woorden, shāh māt, die samen betekenen: de koning is zonder uitweg. Hij is in de westerse talen terechtgekomen via het Arabisch, waar šah māt werd geïnterpreteerd als de koning is dood. Het schaken wordt gespeeld door twee spelers. Ieder heeft zijn eigen koning, koningin en andere schaakstukken.
Indien een van die koningen schaakmat staat, dan heeft die speler van de koning die schaakmat staat verloren. Shāh māt: de koning heeft geen uitweg meer en is als het ware reeds dood.
Toen de Here Jezus werd gekruisigd en vervolgens overleed, stond Hij drie dagen later op uit de dood. Door Zijn Opstanding overwon de Here Jezus de dood. De dood die zijn intrede had gedaan in het Hof van Eden toen de satan Adam en Eva verleide. De satan, die zo graag koning wilde zijn, werd hierdoor schaakmat gezet en heeft het reeds verloren. Wij leven op dit moment nog wel op zijn bezet grondgebied: de aarde.
Die bezet grondgebied gaat de Here Jezus bij Zijn Tweede Komst opeisen.

Vindt jouw Weg terug
Geboren in Vrijheid en toch gebonden in Vrijheid. Dit is de situatie van ieder mens hier op aarde. We zijn gebonden, omdat wij ons niet realiseren dat we nu in die Vrijheid kunnen en mogen leven.
We hebben geen controle over ons leven, omdat we die uit handen geven aan die boze machten in de hemelse gewesten. Wat deze machten ons voorkauwen nemen we aan voor zoete koek. We hechten dus meer waarde aan hun woorden dan aan het Woord van God. Let wel: Wij hebben dit niet eens door! We zijn dus slaven van hun, omdat wij toestaan dat zij ons als slaaf mogen gebruiken.
Toch schrijft de Bijbel dat wij reeds bij Jezus in de hemel zijn en bij Hem nu reeds in de hemel te mogen zijn betekent: VRIJ ZIJN!

Efeziërs 2:5-6
Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
Dit is fantastisch nieuws! Alleen wordt ons dit goed nieuwsbericht dagelijks afgenomen. Het is aan ons de taak om ons eigen Weg terug te vinden. Hoe dan? Wij vinden alleen de Weg terug, als wij Jezus in ons leven toelaten. Zonder Hem kunnen we strijden wat wij willen, maar hebben die strijd bij voorbaat al verloren. Geven wij het uit handen aan Hem, dan hebben wij ook net als Stefanus de Finish behaalt.
De Finish is het eindstation daar waar wij altijd in rust en vrede, zonder verdriet bij de Here Jezus en Zijn Vader ( onze Hemelse Vader ), mogen leven.

“...want Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.” 1 Johannes 4:4

25 mei 2016

Terug naar de inhoud