Op Weg Naar Het VaderHuis
NIEUW
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Nephesh

Nephesh

Statenvertaling 1618-1619
 
Onvoorwaardelijke Liefde
 
"If they breathe they live. If they live they feel. If they feel they love. If they love they are aware. If they are aware they have a soul." ~A.D. Williams
 
Toen ik de mensen leerde kennen, kreeg ik de dieren lief, is een uitspraak die mensen zeggen als ze geregeld worden teleurgesteld in hun medemens waar ze hun hoop op hebben gevestigd. Ik kan mij niet voorstellen dat er nog nooit een mens is geweest die niet teleurgesteld is geweest in zijn/haar medemens. Dit verklaart ook waarom sommige mensen dieren liever hebben dan de mens. Ze krijgen vaak een innige band met hun huisdier en noemen hun huisdier ook wel een (ziel)-maatje, maar volgens veel christenen hebben dieren geen ziel, terwijl men in het jodendom daarentegen wel gelooft dat dieren een ziel hebben.
 
In de Bijbel staat trouwens duidelijk dat elk dier een ziel heeft en de gedachte dat dieren geen ziel zouden hebben, heeft helaas vaak geleid tot dierenmishandeling. Als een dier geen ziel heeft, dan is mishandeling van dieren ook geen zonde.
 
Naar aanleiding van het afscheid moeten nemen van Greeny en toch de vele verwarringen die er bestaan of dieren nu wel of geen ziel hebben en of ze naar de Hemel (zie het artikel: Dieren in de Hemel) gaan als ze sterven, wil ik nogmaals aandacht besteden aan een bijzondere Schepping die God ons heeft gegeven door deze Schepselen deel te mogen uitmaken van ons leven. Wat geven onze huisdieren bijvoorbeeld wat de mens niet geeft: Onvoorwaardelijke Liefde!

Greeny
 
Op 22 mei 2018 rond een uur of negen in de morgen is mijn Agapornis Greeny helaas overleden. Zeven jaar lang mocht hij deel uitmaken van mijn leven samen met zijn kameraadje Blue. Bijna iedere morgen liet ik deze leuke vogeltjes vliegen in de bijkeuken en dat vanaf het begin, 14 mei 2011, nadat ik ze van God heb mogen ontvangen. Zegeningen van de Vader aan Zijn kinderen.
 
Greeny en Blue zijn geboren ergens in februari 2011. Greeny was te jong, ruim zeven jaar, om nu al afscheid van te moeten nemen, maar net zoals bij mensen zijn ook dieren blootgesteld aan een plotselinge dood door een hartstilstand in deze gebroken wereld. Ik had niet het idee dat hij ziek was, hij at goed en was best vrolijk, behalve dan dat zijn snavel de laatste 2 maand wel snel begon te groeien, wat eerder niet het geval was. Volgens de eigenaar van een dierenzaak, die de snavel voor mij heeft bijgeknipt, kwam dit meer voor. Achteraf ben ik erachter gekomen dat snelgroeiende snavels bij vogels kan duiden op een leveraandoening.

Greeny was een allerliefst vogeltje, hij had echt veel aandacht voor zijn vriendje Blue. Als ik s’morgens de voorbereidingen begon te treffen zodat ze in de bijkeuken konden vliegen hield Greeny mij nauwlettend in de gaten, als hij nog in zijn kooi zat, en bij de eerste handelingen die ik deed, bijvoorbeeld een handdoek over de cv-buizen leggen, waar hij graag op mocht zitten, want zonder handdoek vond hij het niet leuk, hing hij al op de kop in zijn kooi en begon wild te worden van enthousiasme. Hij stapte gemakkelijk op mijn hand die ik verstopt had in de mouw van mijn trui. Soms probeerde hij mijn hand in de mouw van de trui te vinden en te pakken en dan kwam er even een spelende stoeierij tussen mijn vingers en zijn snavel, want vingers daar moest hij niets van hebben. Zoveel leuke herinneringen aan een diertje te veel om op te noemen die ik verschrikkelijk mis.

Waarom Heer?
Een vraag die heel veel christenen in hun leven zich stellen als er iets gebeurt wat heel veel verdriet doet, want een dierbare mens/dier te moeten missen is niet gemakkelijk. Die vraag kwam ook in mij op toen ik hem huilend in mijn hand had. Tranen uit mij ogen (ja een man mag huilen) vielen op het zachte verenkleedje die zijn lichaam beschermde en die hij zo goed had verzorgd, want een vogel besteedt heel veel tijd aan het verzorgen van zijn veren.
Een vraag, maar geen antwoord! Voordat ik het dekseltje van zijn kistje sloot zei ik tegen hem: Wij zullen elkaar weerzien!
 
Het Eeuwige Leven
 
"Animals were given freedom. Mankind took it away." ~A.D. Williams
 
Zullen wij onze huisdieren weerzien? Zoals ik al schreef zijn er genoeg christenen die deze vraag met nee zullen beantwoorden, alleen gaan ze voorbij aan het feit dat de wereld in zijn huidige vorm, niet de wereld is die God voor ogen had, want het was de mens die de dieren hun Vrijheid afnam. Mens en dier werden volgens Genesis geschapen met de bedoeling om in Eeuwigheid te leven. In Genesis 2:17 kunnen we lezen dat er maar slechts één voorwaarde was om aan het Eeuwige leven te kunnen en mogen deelnemen:
Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.
 
Hoe gemakkelijk had God het gemaakt. Je mag van Hem zelfs kiezen. Doe ik het of doe ik het niet!
 
De Mens
Adam en Eva hadden dus een keuze voor het Eeuwige leven, maar zoals wij zelf in ons leven ook vaak ervaren, wegen verleidingen zwaarder dan het Eeuwige leven. Waarom eigenlijk?
Omdat wij er ons geen voorstelling van kunnen maken hoe het hierna zal zijn in het Eeuwige leven. Het onzichtbare (Eeuwige leven) is niet zichtbaar, maar de verleiding wel. Daar komt nog bij dat mensen zich te weinig realiseren hoe kort het leven kan zijn, want gemiddeld worden we toch ongeveer 80 jaar en met die wetenschap is er dan ook weinig tijd voor God. De duivel spelt hier op in, want de verleidingen van NU zijn dichter bij dan die onwerkelijke niet tastbare Eeuwige leven van veel later. Als we maar vaak genoeg door hem worden geïndoctrineerd, zullen wij de geneugten van dit leven zwaarder laten wegen dan het Eeuwige leven.
 
Het Dier
Het Eeuwige leven is, volgens sommige mensen, uitsluitend voor de mens bestemt, want het dier heeft geen ziel.
 
De Bijbel heeft hierover toch een andere mening, zoals we in Jesaja kunnen lezen komen er in Duizendjarig Vrederijk (van de Messias) en de in Openbaring 21:1 beschreven een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde wel degelijk dieren voor, die in harmonie leven samen met de mens.
1e De Messias en Zijn Vrederijk
Jesaja 11:6-8:
En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven.
De koe en de berin zullen te zamen weiden, haar jongen zullen te zamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os.
En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den basilisk.

 
Bovenstaande dieren komen uit de Verdrukking, maar er komen ook dieren uit de Hemel, zoals in Openbaring 19:14 staat geschreven:
En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad.
 
Een heirleger is een groot legermacht. Een legermacht die bestaat uit gelovigen die samen met Jezus uit de Hemel komen. Dit zijn heel wat witte paarden die de Hemel verlaten.
   
2e De Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.
Jesaja 65:25:
De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de spijze der slang zijn; zij zullen geen kwaad doen noch verderven op Mijn gansen heiligen berg, zegt de Heere.
Een IJzeren Roede
 
Vanwege het lijden en sterven aan het Kruis en daarna de wederopstanding van Jezus zou de mens kunnen zeggen dat hij/zij een bevoorrechte positie heeft op dieren (lees even verderop wat het dier verwacht), maar om in de hemel te komen, hebben dieren geen Verlosser nodig. Voor hen is het makkelijker om in Gods nabijheid te komen.
 
Zoals we net in Jesaja 11:6-9 hebben kunnen lezen zullen dieren in Harmonie met elkaar leven als Jezus Koning is. Toch zal Jezus in het Duizendjarig Vrederijk regeren met een ijzeren roede, zoals we kunnen lezen in Psalmen 2:9:
Gij zult hen (de mensen) verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen (de mensen) in stukken slaan als een pottenbakkersvat.
 
En in Openbaring 12:5:
En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen (de mensen) zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.
 
Er zullen in het Duizendjarig Vrederijk mensen zijn die zich niet vrijwillig aan Jezus Zijn heerschappij willen onderwerpen. De wereld zal dan gaan ervaren hoe God het werkelijk bedoeld heeft, hoe de mensheid behoort te leven in Harmonie met zijn Schepper en met elkaar. In die tijd zal alles naar de wil van God zijn. Eindelijk gerechtigheid!
 
We lezen dat de dieren in het Duizendjarig Vrederijk wel naar God luisteren, maar dat was in de tijd van Noach ook al zo, terwijl de mens zijn oren sloot, gingen dieren in de Ark.

Alles, wat adem heeft, love den Heere
 
God blijft trouw aan het werk van Zijn handen, Hij begint nooit iets om het vervolgens niet te voltooien. Dit geldt voor de mens, maar ook voor Zijn dieren. Daar waar het voor bijna 6000 jaar geleden fout ging, vanwege de mens, en dieren daarom tegenwoordig mede moeten lijden, zoals in de bio-industrie, zal God zeker voor hun voorzien in een beter leven in de Hemel.
 
God behoudt dieren
In Psalmen 36:6 staat:
Uw gerechtigheid is als de bergen Gods, Uw oordelen zijn een grote afgrond; Heere! Gij behoudt mensen en beesten.
   
In Gods Hand
Niet alleen behoudt God de mensen, maar ook de beesten, want in Zijn Hand is alles wat leeft, zoals we in Job 12:10 kunnen lezen:
In Wiens hand de ziel (Nephesh) is van al wat leeft, en de geest van alle vlees des mensen.
 
Dieren loven God
In Psalmen 150:6 staat:
Alles, wat adem heeft, love den Heere! Hallelujah!
 
Hier staat niet laat mensen de Heere loven, maar alles (ook dieren) wat adem heeft laat ze de Heere loven.
 
Ook in Psalmen 145:21 staat dat alle vlees (ook dieren) Hem zullen loven.
Mijn mond zal den prijs des Heeren uitspreken, en alle vlees zal Zijn heiligen Naam loven in der eeuwigheid en altoos.
 
Dieren zullen Gods zaligheid zien
Johannes den Doper zegt in Lukas 3:6 dat iedereen Gods zaligheid zal zien en dat heeft niet alleen betrekking op de mensen, maar ook op de dieren.
En alle vlees zal de zaligheid Gods zien!
 
Het Dier Verwacht
Volgens de apostel Paulus is ook het dier vervuld van het verlangen naar verlossing, zoals we in Romeinen 8:19 kunnen lezen:
Want het schepsel (is ook een dier), als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen (christenen) Gods.
 
Waarom zou een dier de openbaring der kinderen Gods verwachten als het verloren gaat?
De Hebreeuwse Bijbel
   
Omdat dieren wel degelijk een ziel hebben!
 
Nephesh (נֶ֫פֶשׁ nép̄eš) is een Bijbels Hebreeuws woord dat voorkomt in de Hebreeuwse Bijbel. Het woord verwijst naar de aspecten van het gevoel. Menselijke wezens en dieren worden beide beschreven als hebbende Nephesh. Planten, als een voorbeeld van levende organismen, worden in de Bijbel niet als Nephesh aangeduid. De term נפש is letterlijk 'ziel', hoewel deze in Engelse vertalingen vaak als 'leven' wordt weergegeven.  
   
Het woord Nephesh komt 754 keer voor in de Hebreeuwse Bijbel. De eerste vier keer wordt Nephesh in de Bijbel gebruikt om uitsluitend dieren te beschrijven.
 
Het Dier
1e Genesis 1:20
En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen (Nephesh); en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels!
 
2e Genesis 1:21
En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel (Nephesh), welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
 
3e Genesis 1:24
En God zeide: De aarde brenge levende zielen (Nephesh) voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo.
 
4e Genesis 1:30
Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel (Nephesh) is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo.
 
Waar zit een levende ziel in volgens Genesis 1:30? In het Dier!
 
De Mens
In Genesis 2:7 staat dat Adam geen ziel werd gegeven maar "een levende ziel werd":
En de Heere God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel (Nephesh).
Het Verbond met Mens en Dier
 
In Genesis kunnen we dus lezen, dat zowel mens als dier een ziel hebben. Heere! Gij behoudt mensen en beesten.
 
Na de Zondvloed ging God niet alleen een Verbond aan met Noach, maar met alle levende ziel, want in Genesis 9:10-12 staat:
En met alle levende ziel (Nephesh), die met u is, van het gevogelte, van het vee, en van alle gedierte der aarde met u; van allen, die uit de ark gegaan zijn, tot al het gedierte der aarde toe.
En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid; en dat er geen vloed meer zal zijn, om de aarde te verderven.
En God zeide: Dit is het teken des verbonds, dat Ik geef tussen Mij en tussen ulieden, en tussen alle levende ziel (Nephesh), die met u is, tot eeuwige geslachten.
 
Dit is trouwens niet het enige Verbond dat God met de dieren sluit.
 
In Hosea 2:18 staat:
En Ik zal te dien dage een verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte des aardbodems; en Ik zal den boog, en het zwaard, en den krijg van de aarde verbreken, en zal hen in zekerheid doen nederliggen.
 
De tijd die hier wordt beschreven is het Duizendjarig Vrederijk, wanneer Jezus Koning is over de gehele aarde en regeert vanuit Jeruzalem. God brengt de situatie weer terug naar de tijd, zoals het was van voor de zondeval van de mens. Dieren kunnen dan weer in rust en zonder angst leven.
 
God ging in het verleden en gaat in de toekomst ook een Verbond aan met de dieren. Waarom zou Hij dat doen?

God Ontgaat Niets
 
Laten we die vraag eens gaan opzoeken in de Bijbel. In het hoofdstuk van Mattheüs 10 spreek Jezus de twaalf apostelen toe en direct in het begin lezen we in Mattheüs 10:1:
En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwale te genezen.

 
In dit hoofdstuk kunnen we lezen dat Jezus de twaalf apostelen heeft uitgezonden om te prediken dat: Het Koninkrijk der hemelen nabij is gekomen (Mattheüs 10:7).
 
Maar midden in het hoofdstuk begint Jezus opeens over twee musjes hoe belangrijk die voor God zijn. In Mattheüs 10:29 staat:
Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? En niet een van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader.
 
Op de aarde vallen betekent: dood neervallen. Niet één musje zal op de aarde vallen buiten God om. Er gebeurt niets wat God niet weet. Er gebeurt niets wat Hem ontgaat. Wat er met een musje gebeurt daar is God bij aanwezig is. Zo Verbonden is God met Zijn Dierenrijk.
 
Het is God niet ontgaan dat Greeny stierf. Hij was erbij toen ik hem vond en totaal in paniek en in tranen uitbarstte.
Het Schepsel Vrijgemaakt
 
Wat verwachten dieren? Waar kijken ze naar uit? Zoals ik hierboven al schreef: De Openbaring der kinderen Gods.
 
Paulus schrijft in Romeinen 8:21:
Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.
 
Waarom zou een dier dit verwachten, ernaar uitzien als ze toch ophouden te bestaan?
En dit kunnen we lezen in Kolossenzen 1:20:
En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.

 
Alle dingen heeft Jezus tot Zichzelven verzoent toen Hij gekruisigd is, dat geldt voor de mens, maar ook voor het dier.
 
Dieren en de Opname van de Gemeente
 
Dieren hebben dus wel degelijk een ziel, maar wat betekent het voor dieren als de Gemeente wordt opgenomen? Gaan dieren mee? Deze vraag heb ik lang mee geworsteld, sinds ik weet dat we in de Bijbelse Eindtijd leven en ik weet ook dat ik hierin niet de enige ben. Wat als ik opgenomen word en mijn dieren moeten achterblijven? Wie gaat er voor ze zorgen? Wat zal er met ze gebeuren? Misschien verhongeren ze wel of en ander vindt ze en verzorgt ze niet goed. Het zijn gedachten die ons worden ingeprent door de overste van deze wereld. Vragen waar we alleen maar angstig van worden over een toekomst waar wij toch geen controle over hebben. Mijn vogeltje Greeny is overleden, terwijl ik mij eerder ook zorgen maakte om hem.
 
Zorgen maken heeft geen enkele zin, zoals we Mattheüs 6:27 kunnen lezen:
Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?
 
Gaan dieren met ons mee als Jezus ons komt halen? God liet ze bij Noach in de ark gaan en misschien gaan onze huisdieren, vanwege ons geloof in Jezus ook wel mee. Laten we niet meer twijfelen en gaan vertrouwen op God in Wiens hand de ziel is van al wat leeft. Dieren zijn ook in Zijn hand en uitermate belangrijk voor Hem. Op God vertrouwen geeft rust, alleen bij Hem vinden we die rust.
 
In dit artikel staat voldoende Bijbelse bewijs dat dieren een ziel hebben en ja wij zullen onze geliefde huisdieren weerzien, ook al begrijpen we soms niet alles wat Gods plan is. Gods plannen volledig begrijpen is voor de mens dan ook onmogelijk, maar misschien als we zien van aangezicht tot aangezicht.
 
1 Korintiërs 13:12-13:
Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.
En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

 
Gods liefde voor jou, mij en Zijn dieren!
 
7 juni 2018
Terug naar de inhoud