Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Met Christus Gestorven

Met Christus Gestorven
 
Herziene Statenvertaling
 
Dit artikel is ontstaan uit een video van Dan Stone
 
Van dit onderwijs is ook een boek verkrijgbaar, te bestellen bij Uitgeverij Shama, via Bol.com: Het Ongekende Evangelie van Dan Stone
 
Dit is een vervolg op het artikel: Het Mysterie van het Evangelie
 
De Bloedkant van het Kruis
 
In hoofdstuk 12 van Exodus lezen we dat God de tiende plaag over het volk van Egypte zal brengen, maar Zijn eigen volk, de Israëlitische natie, geeft Hij een manier om hieraan te ontsnappen.
 
Exodus 12:5-6: "U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. "
 
Exodus 12:7/13: "En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen. "
 
We brengen dit concept over naar het Nieuwe Testament en passen het toe op het kruis, want toen Johannes de Doper Jezus zag zei hij:
…Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! (Johannes 1:29)
 
In het Nieuwe Testament is het lam geen dier, maar een Mens, Die iets voor ons gaat doen.
 
Laten we dit illustreren
Daar zit je op een stoel en je kijkt naar het kruis, waar Jezus Christus wordt gekruisigd. Deze scène zie je in het zichtbaar tijdelijke rijk (dit is het rijk waarin je fysiek leeft), maar terwijl die gebeurtenis wordt voltooid komt er Iemand, de Heilige Geest en Die interpreteert jou de werkelijke betekenis van deze scène in het zichtbaar tijdelijke rijk van Jezus die aan het kruis sterft. "Dit is het Lam van God dat voor ons sterft".
 
Als we nu het idee van het Oude Testament oppikken en het bloed van Christus in ons leven toepassen, door de dood van Christus te aanvaarden, zal er vergeving van onze zonden zijn. Er zijn van onze kant aan Zijn dood, voor jou en mij, geen kosten verbonden. Het is voor ons gedaan!
 
De enige reactie die we kunnen geven is gehoorzaamheid, als we de juiste uitleg horen van de dood van Jezus Christus voor ons. We geloven in Hem en de Heilige Geest leert ons welke Waarheid er in Zijn dood voor ons zit.
 
In het Oude Testament was alles wat de kinderen van Israël konden doen gehoorzaam zijn aan de stem van Gods leraar Mozes. In het Nieuwe Testament is Gods leraar de Heilige Geest. De kinderen van Israël gehoorzaamden en doodden het lam, namen zijn bloed en deden het op de deurpost van hun huis en de engel des doods ging hen voorbij en hun eerstgeborene was nog in leven.
 
In welk land vond dit allemaal plaats? Het antwoord is Egypte!
 
De doodsengel ging door het land Egypte en waar de doodsengel het bloed zag aan de deurpost van de huizen van de Israëlieten, werden hun eerstgeborenen gespaard.
 
De geestelijke les die ik jullie wil laten zien is dat het bloed van Christus:
● mij niet uit mijn gevangenschap haalt
● alleen kan doen wat God zegt dat het bloed van Christus kan doen
 
In het Oude Testament was het bloed het enige wat het kon doen is de eerstgeborene sparen. In het Nieuwe Testament is het bloed het enige wat het kan doen is jou en mij leren dat Christus voor ons gestorven is. Ik noem dit de bloedkant van het kruis.
 
Er zijn twee belangrijke leringen van het kruis die ik benadruk:
● wat betekent het bloed van Christus?
● wat betekent het Lichaam van Christus?
Zijn Bloed = Vergeving van mijn Zonden
 
Efeze 1:7: "In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen (zonden), overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade. "
 
De Geest openbaart mij de Waarheid en dat is, Jezus Christus stierf voor mij, want door Zijn bloed krijg ik vergeving van mijn zonden
 
Een soortgelijk vers staat in Kolossenzen 1:14: "In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. "
 
Romeinen 3:25: "Hem (Jezus Christus) heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. "
 
Paulus gebruikt dezelfde waarheid uit het Oude Testament, die hij in zijn gedachten heeft: "Als Ik het bloed zie, zal Ik u (de kinderen van Israël) voorbijgaan" (Exodus 12:13)
 
God gaat voorbij aan jouw en mijn zonden als Hij het bloed van Christus ziet.
 
En natuurlijk Johannes 3:16: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. "
 
De Waarheid die de Heilige Geest mij kan leren van deze kant van het kruis is dat mijn zonden vergeven zijn.

De Onderdrukker
 
Weet je nog dat ik vroeg in welk land de kinderen van Israël waren?
Zelfs nadat hun eerstgeborene gespaard waren, waren ze nog steeds in Egypte.
Welk menselijk heerser heerste over Egypte? Farao!
 
Farao = een type van de duivel, die in Johannes 14:30 "de vorst van deze wereld" wordt genoemd. Deze vorst, de duivel, onderdrukt de wereldbevolking.
 
Farao had eerst gezegd: "jullie zijn vrij", en toen zei hij weer: "nee, jullie zijn niet vrij", hij zei: "deze keer laat ik jullie gaan", en toen zei hij: "nou, deze keer laat ik jullie niet gaan". De Israëlieten waren nooit echt vrij geweest van de Farao, ze leefden in het land van de onderdrukker.
 
Dit is een parallel van mijn eigen leven. Ik was vergeven, maar nog steeds in slavernij. Misschien was het een slavernij die ik zelf had gecreëerd. Het kan een slavernij zijn die ik sinds de religie heb aangeleerd. Mijn christelijke leven ging op en neer, er was geen permanent gevoel van overwinning.
 
Mijn overwinning was gericht op:
● emoties, hoe ik mij voelde, hoe ik dacht = het vlees
● het was nooit verbonden met een geestelijke realiteit = Die levend maakt
 
Johannes 6:63: "De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. "
 
Mijn hele christelijke leven wist ik dat ik vergeven was, maar was er één van wanhoop, frustratie en fragmentatie, meer onbevredigend dan bevredigend.
Dit christelijke leven is het resultaat van de helft van het kruis.
De Rest van het Evangelie
 
Een jaar of wat geleden werd ik uitgenodigd om een preek te houden ter gelegenheid van de 200e verjaardag van het eerste pastoraat die ik had nadat ik mijn seminarie had afgerond en ik wist gewoon dat ik het Mysterie van het Evangelie moest delen, Die ik had ontdekt.
 
Kolossenzen 1:27: "Christus IN u, de hoop op de heerlijkheid, "
 
Toen het mijn beurt was om te spreken, stond ik op en zei: "Ik moet mij vanmorgen bij jullie verontschuldigen. Toen ik hier vele jaren geleden was als jullie pastor kende ik slechts 50% van het Evangelie. Ik kende alleen het bloedkant van het kruis: Christus stierf voor ons", en ik zei dat "de rest van wat ik preekte was wat we moeten doen of wat we niet moeten doen. Ik ben blij dat ik vanmorgen de rest van het Evangelie met jullie kan delen. "
 
Lukas 22:17/19: "En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar. En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. "
 
We gedenken dat we deelnemen aan wat Christus voor ons heeft gedaan. Overal waar ik in tientallen jaren ben geweest, op één keer na, hoor ik als ik naar de kerk ga of met een groep het Avondmaal vier, dat beide elementen, het brood en de beker, verwijzen naar wat Christus voor ons heeft gedaan.
 
Waar we nu naar willen kijken is dit, dat het brood of het lichaam van Christus NIET verwijst naar wat Christus voor ons deed. Het bloed verwijst naar wat Christus voor ons deed en het lichaam verwijst naar, waar Paulus het over heeft, Christus die IN ons is en wij die IN Christus zijn.
Als alles wat ik weet is, dat Christus voor mij stierf, dan ben ik nog steeds in slavernij. Dan zit ik nog steeds gevangen door mijn eigen ik en leef ik uit, wat Paulus noemt, het vlees.
 
Ik kan het christelijke leven niet laten werken!
 
Ontslagbrief aan God
 
Het wat nooit bedoeld om vanuit het vlees te leven en het zal ook nooit vanuit het vlees werken. Wat ik op een dag deed is, dat ik God een ontslagbrief schreef en ik vertelde Hem dat ik ermee stopte. Ik weet niet wat Gods reactie was, maar ik zou zeggen dat het waarschijnlijk zoiets was als dit: "Ik probeer al 21 jaar om die man te laten stoppen en hij is eindelijk gestopt." Binnen een jaar stuurde God iemand om me te vertellen dat Christus echt IN mij leeft.
 
Wat het meest teleurstellende hoofdstuk in mijn christelijke leven was geweest, werd de grootste zegen die ik in mijn christelijke leven heb mogen ervaren, namelijk dat de Heilige Geest me vertelde dat ik een leven probeerde te leiden waarvoor ik nooit bedoeld was. Hij zei: "Ik kan het leven IN jou leiden, zoals jij dat nu probeert te doen. "
 
Zie je, dat is Goed Nieuws!
 
Er is Iemand die het Leven kan leven. Hij kan het leven perfect aanvaardbaar voor de Vader maken en mijn enige deel of mijn belangrijkste deel in dat leven is om samen te werken en gewillig te zijn voor Hem om het te doen. Hij is gewillig en ik ben gewillig. Dat is het geheim!
Hij zal het Leven door mij heen leven.
 
Leven vanuit het Lam
 
Exodus 12:7: "En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. "
 
Exodus 12:8: "Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden, met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten. "
 
Hetzelfde lam waarvan ze het bloed gebruikten, zouden ze ook van eten. Alles wat nodig is om te leven komt van het Lam. Het is niet zo dat het Lam (Jezus) één ding voor je doet en dat je dan de rest zelf moet doen met Zijn hulp.
 
Hij is het totale antwoord!
 
Het lam (Oude Testament) dat zijn bloed voor hen (kinderen van Israël) gaf, gaat ook zijn leven voor hen geven. Ze gaan het vlees van dat lam in zich opnemen en dat wordt hun levensonderhoud, hun kracht, hun vitaliteit, voor het begin van die Reis uit Egypte. Met andere woorden, ze gaan hun leven, leven vanuit het lam zijn leven. Ze gaan hun wandeling uit zijn energie maken. De vitaliteit van hun wandeling uit Egypte komt van dat lam. Eén lam voor twee doeleinden. Voor het doel van Pesach en voor het doel van de wandeling.
 
Paulus noemt het nieuwtestamentische leven een wandel. Niet ik die probeer te wandelen voor God, maar Hij leeft het Leven waaruit ik de wandel maak.
 
Efeze 1:4: "Omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. "
 
Heilig en smetteloos door de verlossing van Zijn bloed, dat is de vergeving van zonden.
 
De Gebeurtenis in Het Ongeziene Eeuwige Rijk
 
Ik wil uit het land van gevangenschap, ik wil uit Egypte.
Egypte = een type van de wereld.
 
Ik ben pas echt veilig voor Farao als ik hem achter me heb gelaten. In zekere zin kan hij me niet meer raken, totdat ik aan hem gestorven ben. As je ergens aan gestorven bent, kan het je niet meer raken. Dus wat de Israëlieten moesten doen was uit Egypte vertrekken, maar het was moeilijk om hen uit Egypte te krijgen, want zelfs voordat ze bij het water kwamen wilden ze al terug, maar uiteindelijk kreeg Hij hen uit Egypte.
 
Leef jij in Vrijheid of woon je nog steeds in Egypte?
 
Hoewel Paulus dit voorzetsel gebruikt als hij het heeft over dat wij IN Christus zijn en Christus IN ons is, zijn er twee kanten van dezelfde waarheid. Het is niet zo dat ik IN Christus ben en Hij niet in mij.
Het is zo dat ik IN Christus ben en Hij IN mij, die voorzetsels zijn zo belangrijk.
 
We gaan terug naar de illustratie waar jij op een stoel zit en je toekijkt hoe Jezus wordt gekruisigd.
 
2 Korinthe 5:14: "Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. "
 
Hoe kan het dat wij allen gestorven zijn?
Dit is geen scène in het zichtbaar tijdelijke rijk, die zich hier op aarde bevindt. Dit gebeurt in het Ongeziene Eeuwige Rijk, waar tijd er niet toe doet, waar alles gewoon NU is. Waar allen gezien kunnen worden als één en één, zodat Paulus kon zeggen van de kant van het Mysterie van het Evangelie: "Wanneer Eén stierf, stierven allen. "
 
1 Korinthe 15:22: "Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. "
 
Toen Adam stierf stierven allen, toen Christus stierf stierven allen.
● Adam stierf geestelijk en wij met hem
● Christus stierf met onze oude mens (geest van Adam) en wij met Hem
 
Hoe kunnen we ons dat voorstellen?
We gaan wederom terug naar de illustratie en je zit nog steeds op een stoel en je kijkt naar het kruis waar Jezus wordt gekruisigd. Je staat op van de stoel waar je zit, je stijgt omhoog richting Zijn lichaam, Die daar aan het kruis hangt en je verdwijnt IN het Leven of IN de Persoon van Jezus Christus. Nogmaals, dit gebeurt in het Ongeziene Eeuwige Rijk.
Vanaf het kruis kijk je naar buiten en je ziet niemand meer zitten op de stoel, waar jij eerder op zat. Voorheen zag Jezus jou op de stoel zitten. Nu kijkt Hij naar de stoel en ziet jou niet meer op de stoel zitten, omdat jij IN Hem bent.
● Jezus is daar als jou
● Jezus vertegenwoordigd jou
Gefocust op de Geest of het Vlees
 
● Focus op de Geest = Het Ongeziene Eeuwige Rijk
● Focus op het vlees = Het zichtbaar tijdelijke rijk
 
Paulus zegt iets interessants in 2 Korinthe 5:16: "Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. "
 
Paulus zegt dat mijn fixatie, mijn zoektocht naar de waarheid, niet langer gefixeerd is op de historische mens Jezus. Kijk, dat zou in de scène in het zichtbaar tijdelijke rijk zijn. De nadruk ligt nu op de geestelijke realiteit van Jezus Christus in het Ongeziene Eeuwige Rijk.
 
2 Korinthe 5:17: "Daarom, als iemand IN Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. "
 
Goed nieuws, want zie je, ik probeerde het nieuwe te laten komen en ik probeerde het oude kwijt te raken, maar Paulus vertelt ons dat toen Christus stierf, jij IN Hem was en Hij als jou stierf. Het oude is voorbijgegaan en het Nieuwe is gekomen. Jij bent een Nieuwe Schepping IN Christus Jezus.
 
Mensen hebben tegen me gezegd, "ik weet dat dat mijn positie is, maar het is niet mijn ervaring. " Dan moet ik teruggaan en zeggen: onthoudt de lijn!
Zie het artikel: Het Mysterie van het Evangelie
 
     Het Ongeziene Eeuwige Rijk      
      Het zichtbaar tijdelijke rijk
 
Onder de lijn staan de dingen die tijdelijk zijn en boven de lijn staan de dingen die eeuwig (mijn positie) zijn. Boven de lijn is de Grotere Waarheid.
 
Mijn positie in het NU is mijn ware toestand!
Mijn positie (in het NU = eeuwig) zal er misschien nooit zo uitzien als mijn toestand in de scène van het zichtbaar tijdelijke rijk, maar God zegt dat mijn positie (in het NU = eeuwig) mijn toestand is.
 
In Christus Jezus
 
Wat God betreft, als je Romeinen 6:1-11 leest, ben je gestorven, begraven en opgewekt.
 
Romeinen 6:4/8: "Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. "
 
Efeze 2:6: "En heeft ons met Hem opgewekt en met Hem IN de hemelse gewesten gezet IN Christus Jezus. "
 
Waar God Jezus bracht, bracht Hij ons ook, omdat God ons IN Jezus zag.
Mensen die in de val waren gelopen en tegen mij zeiden: "als ik sterf zal alles geweldig zijn", dan zei ik: "dat is precies goed was je zegt, je moet sterven. " De vraag is wanneer je sterft? Wacht je tot je sterft in het zichtbaar tijdelijke rijk of herken je in het Ongeziene Eeuwige Rijk dat je al gestorven bent.
 
Als de Heilige Geest Het Licht aansteekt en je zegt: "Oh ik zie dat ik Gods vrije persoon bent geworden", dan kun je stoppen met het worstelen van het vlees. Het was nooit bedoeld om jezelf te bevrijden, een uitdrukking te zijn van Jezus Christus, de inwonende Christus, een uitdrukking van Hem te zijn in je eigen unieke menselijkheid.
 
2 Korinthe 5:21: "Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. "
 
Het probleem van de mensheid is zonde wat zonden voortbrengt:
● zonde is een geestelijk persoon
● produceert persoonlijke zonden
 
Paulus zei dat we gevangen werden gehouden door de zonde, want:
● de zonde bediende ons
● de zonde drukte zich door ons uit
 
Romeinen 6:20: "Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. "
 
Als ik van de zonde af kan komen, kan ik ook van de zonden afkomen en Paulus vertelt ons in 2 Korinthe 5:21: "Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. "
 
God maakte Jezus jou!
 
Je kernprobleem waren niet je zonden, maar het feit dat je gevangen werd gehouden door iemand die via jou die zonden voortbracht. God moest de verbinding verbreken tussen degene die dat leven voortbracht en jou als de uitdrukker van dat leven.
Hoe deed Hij dat?
Jezus stierf om jou te scheiden van de persoon die zichzelf door jou uitdrukte.
 
Romeinen 6:6-7: "Dit weten wij toch, dat onze oude mens (die via jou de zonden voortbracht) met Hem (Jezus) gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde (geestelijk persoon) tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde (geestelijk persoon) zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde (geestelijk persoon). "
 
Als jouw oude geestelijke mens, die in jou leefde, dood is dan leef je niet meer voor satan.
 
Dit is een ongeziene waarheid, maar de meeste mensen stemmen helaas hun beslissingen af op basis van hun uiterlijk (vanuit het vlees), hoe ze eruitzien, hoe ze zich voelen en erover denken, in plaats van te zeggen: "Heilige Geest leer me wat U hierover weet. Leer mij wat U hierover van Jezus hebt gehoord. Leer mij wat U hierover van de Vader hebt gehoord. Laat me zien dat ik gestorven ben."
 
Paulus zegt dat wie dood is, vrij is van zonde, niet van zonden.
2 Korinthe 5:21: "Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God IN Hem. "
 
Dus naar wie kijkt God?
 
Hij kijkt naar de rechtvaardige die je ware wezen is en Hij zegt dat …Dan Stone - vul jouw naam hier in -… rechtvaardig is, niet omdat Ik naar Dan Stone kijk, maar omdat Ik naar de ware nieuwe persoon kijk die hij IN zich heeft opgenomen. Die heeft jou en mij tot een nieuwe schepping gemaakt IN Christus Jezus. Dat is de tweede helft van het Evangelie of de rest van het Goede Nieuws. Jezus stierf niet alleen voor jou, jij bent IN Hem en Hij is IN jou.
 
Mijn Referentiepunt
 
Laten we teruggaan naar Exodus 12-8: "Zij (Israëlieten) moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden, met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten. "
 
Waarom moesten ze hetzelfde lam eten dat ze in hun huis hadden geslacht?
 
Als je iets eet, neem je het IN je op, stop je het IN je en dat is wat ze met dat lam deden.
 
Johannes 6:53-54: "Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag."
 
Hoe komen we uit de gevangenschap van dat we onszelf inspannen door het vlees?
Door te leven vanuit een Ander Leven, proberen we niet vanuit onszelf te leven om iets te worden dat nog steeds onder de macht en overheersing van de zonde staat, maar we leven vanuit het Leven van Christus IN ons.
 
We hebben dus een ander Referentiepunt (niet onszelf), maar als ik niet weet dat ik gestorven ben, zal ik de Vereniging nooit ervaren, want als ik denk dat ik niet gestorven ben, dan leef nog steeds voor mezelf, ik ben nog steeds een probleem voor mezelf en mijn referentiepunt ben ik zelf en niet Jezus.
 
1 Korinthe 6:17: "Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem. "
 
Dit is niet een opname van mij IN Hem, zodat er maar één is, dit is een huwelijk, dit is een vloeiing van een coöperatie die samenvloeit van twee geestelijke wezens om de doeleinden van de Geest te bereiken, die natuurlijk God is.
 
17 mei 2024
Terug naar de inhoud