Op Weg Naar Het VaderHuis
Belangrijke artikelen - klik de link
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Lijdensweg

Alles op Zijn Tijd

Vorig jaar heb ik een video gemaakt over de lijdensweg van de Here Jezus met als titel Lijdensweg. Toen wilde ik ook heel graag een artikel hierover schrijven. Schrijven over het lijden van de Here Jezus voor ons aan het Kruis.
Echter bleef de inspiratie om een artikel te schrijven achterwege. Nadat ik afgelopen maand een nieuwe video heb gemaakt over het lijden van de Here Jezus en daarbij de videobeelden heb gebruikt van The Passion of the Christ, wist ik eindelijk wat ik wilde schrijven. Alles op Zijn tijd en niet op mijn tijd. Is dit niet altijd zo? Wij willen na gebed direct krijgen waar wij om hebben gevraagd en zijn teleurgesteld als wij datgene op dat moment niet hebben gekregen. Teleurstelling brengt twijfel en door twijfel komt ongeloof, maar we krijgen het wel: op Zijn Tijd! Voor diegene die twijfelt of dit waar is kan dit in de volgende Bijbeltekst vinden:

Markus 11:23-24
Want voorwaar zeg Ik u, dat, zo wie tot dezen berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven, dat hetgeen hij zegt, geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt.
Daarom zeg Ik u: Alle dingen, die gij biddende begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden.

Jezus zegt hier heel duidelijk dat als je niet twijfelt en gelooft, jij hetgeen zult krijgen waar je om vraagt in jouw gebed. Hoe lang gaat dat dan duren dat jij hetgeen krijgt waar jij om vraagt?
Heel veel mensen krijgen het nooit, want het geschiedt naar het geloof van de mens.
In Mattheüs 9:27-30 lezen we dat Jezus twee blinden geneest, omdat zij op dat moment geloofden dat Hij hun kon genezen:
En als Jezus van daar voortging, zijn Hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende: Gij Zone Davids, ontferm U onzer!
En als Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot Hem. En Jezus zeide tot hen: Gelooft gij, dat Ik dat doen kan?
Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere!
Toen raakte Hij hun ogen aan, zeggende: U geschiede naar uw geloof.
En hun ogen zijn geopend geworden. En Jezus heeft hun zeer gestrengelijk verboden, zeggende: Ziet, dat niemand het wete.

Heel belangrijk is hier de uitspraak: U geschiede naar uw geloof. Wat geloof jij als je bid. Is God in staat om het jou te geven? Wil Hij het jou überhaupt geven? Indien je twijfelt tijdens het gebed of de twijfel komt na het gebed?
U geschiede naar uw geloof. Wat heeft geloven of twijfelen te maken met de lijdensweg van de Here Jezus? Jezus heeft voor ons reeds geleden en wij hoeven niet nogmaals te lijden door onze twijfels. Twijfel brengt vrees.

1 Johannes 4:18
Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.The Passion of the Christ

De film The Passion of the Christ een film uit 2004, heeft in de christelijke kringen heel wat los gemaakt toen regisseur Mel Gibson, hoofdrolspeler uit de Mad Max films, deze film heeft geregisseerd. Volgens Mel Gibson schetst zijn film een reëel beeld van hoe Jezus heeft moeten lijden. Eerdere films schetsen een zoetsappig lijden van Jezus in vergelijking met de film van Mel Gibson. Tegenstanders van deze film wilden dat hij niet uit kwam en Mel Gibson gaf te kennen dat wat er ook gebeurde zijn film op het witte doek zou verschijnen. Toen ik die film in de bioscoop zag ben ik geschrokken van de lijdensweg van onze Here Jezus. Onderweg naar huis was ik ontdaan van het hele verhaal en teleurgesteld in mijzelf omdat ik de lijdensweg van Jezus zo laag had ingeschat. Waarom vatten wij de lijdensweg van Jezus zo licht op? Indien jij je realiseert hoe het echt is geweest dan geeft dit een heel andere kijk op de kruisiging van Jezus. Toen God Zijn Zoon opofferde voor ieder mens die ooit heeft geleefd, toen leefde en in de toekomst nog geboren moest worden bracht dit een complete verandering in de geschiedenis van de mensheid. Jezus wordt in deze film op een gruwelijke wijze gefolterd en gekruisigd.

De Wreedheid van de Mens

De vraag is heeft Jezus echt zo geleden of is het een op sensatie beluste verhaal van Mel Gibson? Persoonlijk denk ik dat regisseur Mel Gibson de werkelijkheid dicht benaderd. De Romeinse heersers en soldaten waren in die tijd wrede mensen en ze kenden in die tijd  ook geen mensenrechten, zoals sommige organisaties zich tegenwoordig voor de mensheid inzetten. Let wel: de wreedheid van de mens van tegenwoordig is niet anders dan vroeger. In de Romeinse tijd liet Nero mensen als fakkels branden terwijl hij smakelijk met zijn gezelschap zat te eten. Tenminste dit heeft mijn geschiedenis leraar mij onderwezen in de 70e jaren. We weten ook dat mensen in die tijd voor de leeuwen werden gegooid in de arena's en de heersers genoten van dit schouwspel. In de Bijbel wordt gesproken over het martelen van Paulus. Geloof maar gerust dat dit uit elkaar trekken van mensen geen pretje is geweest. Dichterbij onze tijd kennen wij de gruweldaden door mensen gedaan in de Tweede Wereldoorlog, daar waar mensen op een gruwelijke wijze zijn gefolterd en afgeslacht.

In Oorlog

Wie heeft er alle baat bij dat een mens lijdt en wie had er alle baat bij dat Jezus zo extreem moest lijden? De satan! Nog steeds door mij geschreven met een kleine s, omdat hij geen enkel respect van mij krijgt. Terugkijkend op mijn eigen leven heeft hij geprobeerd om mijn leven te manipuleren, hetgeen hem jammer genoeg ook vaak is gelukt. De Zoon van God liet hij echter extreem lijden, nadat hij eerder geprobeerd had Hem te verleiden met zijn mooie praatjes wat hem niet is gelukt. Deze mooie praatjes krijgt hij bij ons trouwens alle dagen weer voor elkaar. Voel je niet schuldig want hij is nu eenmaal geraffineerder dan de mens. Nogmaals wil ik benadrukken dat God in oorlog is met deze gevallen engel en er voor Hem geen andere weg bestond om de mens te redden dan Zijn eigen Zoon op te offeren. Jij bent trouwens ook in oorlog met hem, ook al realiseer jij je dat niet.

Jouw lijden werd Zijn lijden

Lijden voor alle mensen leverde extra lijden op voor Gods Zoon. De schuld van jou en mijn zonde is dermate hoog dat dit niet met een simpel offer van een onschuldig dier was weg te poetsen.
De Here Jezus werd geofferd voor miljarden mensen. Tijdens de kruisiging kwamen deze miljarden mensen aan Hem voorbij. Ja ja ook jij die dit op dit moment leest. Hij dacht ook aan jou. Is dit niet speciaal? Ook al denk jij niet aan Hem of ook al geloof je niet in Hem, toch dacht Hij op dat moment aan jou.
Waarom? Zijn liefde voor jou en Gods liefde voor jou.
Natuurlijk zijn er ook mensen die extreem moeten lijden door een ziekte proces die ze doormaken, maar er is gegarandeerd geen mens die zo zal lijden als Hij heeft geleden.In Mattheüs 27:45 staat geschreven:
En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.

Waarom kwam er een duisternis over de gehele aarde? Geen mens mocht zien wat er op dat moment met Gods Zoon gebeurde. In deze drie uren is de totale zondeval van de aarde en van de gehele mensheid over Jezus uitgegoten.
Dit verklaart ook waarom dat Jezus riep:
En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA
SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten? ( Mattheüs 27:46 )

Verlaten door Zijn Vader en vrijwillig jouw schuld dragende onderging hij een lijden die geen een mens ooit zal door hoeven te maken. Jezus leed dus jouw lijden. Jij hoeft niet meer te lijden. Het allermooiste komt NU!

Het Goede Nieuws

Aan het kruis heeft Jezus nog iets gedaan. Niet alleen heeft Hij voor ons geleden en de losprijs voor ons voldaan,  maar we zijn ook Zijn eigendom geworden. Het eigendomsrecht wat de satan over ons had heeft Hij gekocht door Zijn kostbare bloed voor ons te vergieten. Dagelijks dienen wij ons ervan bewust te zijn, van Wie wij eigenlijk zijn. Gekocht met het vergoten bloed van de Here Jezus kan ik niet anders zeggen dan: IK BEN VAN JEZUS!  Van wie ben jij?  Is Zijn lijden voor jou voor niets geweest? Natuurlijk respecteert Hij een ieder mens zijn keuze als ze geen eigendom van Hem willen zijn. De Here Jezus is daarin anders dan Zijn tegenstander de satan, die jouw keuze zeker niet respecteert. Toch zou ik het gratis aanbod van Jezus aannemen als ik jou was. Waarom? Indien je Zijn aanwezigheid een keer hebt ervaren, wil je nooit meer terug.

Mattheüs 11:28-30
Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Amen

1 september 2016

Terug naar de inhoud