Op Weg Naar Het VaderHuis
NIEUW
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Leven naar de Geest of het Vlees

Leven naar de Geest of het Vlees
 
Herziene Statenvertaling
 
Dit artikel is ontstaan uit een video van Mike Hoesch
 
Voorwoord
 
In dit artikel wordt naar de geestelijke mens verwezen.
De geestelijke mens: zijn de geest en ziel, die samen in een fysiek lichaam wonen. Waar nodig heb ik tussen haakjes het betreffende deel geest of ziel, genoemd.
Voor meer informatie over geest en ziel lees het artikel: Verander Het Denken
 
Het Vlees is Zwak
 
Mattheüs 26:40-41: "En Hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur met Mij waken?
Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. "

 
Wat bedoelde Jezus met het vlees is zwak?
Als we verder gaan met de Schriften, zal het steeds duidelijker voor ons worden, dat vaak het fysieke lichaam inbegrepen is met wat in de Bijbel het vlees wordt bedoeld.
God gaf ons het fysieke lichaam om de geestelijke mens (geest en ziel) tot uitdrukking te laten komen in deze wereld waarin we leven.
Het fysieke lichaam kan zowel vleselijke dingen, als ook geestelijke dingen uitdrukken. Die uitdrukkingen komen allemaal uit dezelfde mond, hetzelfde hart en dezelfde gedachten.
 
Een vers in Johannes 6:63 die meer duidelijkheid geeft: "De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. "
 
Sta even stil bij wat Jezus zegt:
● het is de Geest Die levend maakt
● het vlees heeft geen enkel nut
● de woorden van Jezus, zijn geest en zijn leven
 
Als je de geestelijke mens (geest en ziel) zou kunnen verwijderen uit het fysieke lichaam, wat zou die fysieke mens dan voor je kunnen doen of voor je kunnen betekenen? Helemaal niets!
Het zou een levenloos object zijn, net als een lichaam in het graf, dat is alles wat het zou zijn. De geest in de mens is de werkelijke mens, die uitdrukking geeft via het fysieke tijdelijke deel van de mens.
Het Natuurlijke Verstand
 
Johannes 6:54: "Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. "
 
Het was voor de Joden tegen de wet om onreine dieren te eten of deel daaraan te nemen. De mens werd beschouwd als onrein vlees en dan zegt Jezus in Johannes 6:57: "Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. "
 
Deze mensen tot wie Jezus sprak keken naar Hem vanuit de fysieke, vleselijke, natuurlijke wereld en dus dachten ze elke keer dat Hij vlees zei aan Zijn fysieke lichaam. Over welk vlees sprak Hij?
Hij sprak over de geestelijke persoon die Hij van de Vader is, de Redder van de wereld, de Messias, Diegene waar ze naar op zoek waren.
 
Johannes 6:58: "Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. "
 
Net zoals de kinderen van Israël deelnamen aan het manna in de woestijn, ze kregen het elke dag en moesten het malen en opeten. Ze moesten het manna voorbereiden, zodat hun lichaam het kon ontvangen.
 
Je lichaam heeft brandstof nodig om te kunnen blijven draaien, maar dat is niet waar Jezus het over had en toch is dat wat ze hoorden. Veel christenen vandaag de dag en ik was zeker één van hen, proberen met het natuurlijke verstand het Woord van God te begrijpen. Dat noemt de Bijbel in het vlees zijn. Met andere woorden, ik beperk mezelf tot mijn eigen natuurlijke beperkingen.
 
Jezus vertelde deze niet wedergeboren mensen hetzelfde. Niet één van hen had de inwonende Geest van God en toch sprak Hij op dezelfde manier tegen hen. Hij zei dat ze de geestelijke dingen konden ontvangen als ze naar de dingen van de Geest zouden kijken. Hoe zouden ze dat doen zonder dat de Geest van God in hen woont?
 
Zij zijn geestelijke wezens in een natuurlijk lichaam van vlees en bloed, dus zei Jezus dat je moet luisteren met je geestelijke deel en niet met je natuurlijke begrip.
 
In Mattheüs 16:16-17 vroeg Jezus wie Hij is: "Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. "
 
Deze verzen laten zien dat ook al had Petrus niet de inwonende Geest, hij geestelijke dingen kon ontvangen, Die de Vader tot hem sprak. Dit zou iedereen kunnen, mits ze zouden toegeven aan wat de Vader hen vertelde.

Het Hart van de Mens
 
1 Korinthe 2:9-10: "Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. "
 
Wat Paulus doet is het contrasteren van de natuurlijke mens met de vijf zintuigen en wat zelfs het hart binnen gaat: Het hart van de mens omvat!
 
Is dit alleen de fysieke mens?
Nee, het omvat ook de ziel van de geestelijke mens, want zien en horen is hier in de geestelijke mens. Het wordt in deze natuurlijke wereld gemanifesteerd door onze fysieke ogen en oren. Hij zegt dat we dingen op een natuurlijke manier kunnen waarnemen of op een geestelijke manier.
 
1 Korinthe 2:11: "Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. "
 
Paulus zegt dat we in een fysiek lichaam zitten die ogen, oren, een neus, een mond en een tong heeft en al deze fysieke onderdelen functioneren in de fysieke wereld.
Wat activeert en geeft leven aan dat fysieke lichaam? Het is niet de pomp van het hart of het bloed. De geestelijke persoon (geest en ziel) binnenin activeert het lichaam en manifesteert zich door het fysieke lichaam, het vlees van de mens.
 
Het vlees van de mens weet niets zonder het geestelijke deel van de mens.
Als je de geestelijke mens (geest en ziel) uit je zou halen, zouden je hersenen slechts grijze materie zijn. Het heeft geen persoonlijkheid, het is gewoon een stuk vlees, die niet kan communiceren: Het kan niets doen zonder de geest erin!
 
1 Korinthe 2:12: "En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. "
 
God gaf ons een geest zodat we Hem duidelijk één op één konden begrijpen, zoals Jezus zei in Johannes 17:21: "Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. "
 
Hoe zouden wij één zijn met de Vader? Door de Geest!
Hoe zijn wij allemaal één zijn, jij en ik? Door de Geest!
We hebben allemaal deel aan dezelfde Geest van God, Die is gegeven aan iedereen die wedergeboren is.
 
Paulus zegt in 1 Korinthe 2:13: "Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. "
 
De natuurlijke mens kan de dingen van de natuurlijke wereld ontvangen en kan communiceren via het natuurlijke rijk, maar de dingen van de Geest kunnen alleen begrepen worden door de Geest van God Die het aan de geestelijke mens (via de geest naar de ziel) openbaart.
 
Informatie uit de Natuurlijke Wereld
 
1 Korinthe 1:21: "Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. "
 
God noemt de prediking dwaasheid, want in 1 Korinthe 1:22 staat: "Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. "
 
1 Korinthe 1:23-24: "Wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. "
 
De geestelijke dingen zijn dwaasheid in de ogen van het natuurlijke denken, het vleselijke deel, het niet vernieuwde denken van de mens. Zij denken dat wat God zegt over Jezus Christus dwaasheid is. Ze denken dat de dingen van de Geest, zoals met heel je hart op God vertrouwen dwaasheid is, dat is zwakheid als je op God gaat vertrouwen.
 
1 Korinthe 2:14: " Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. "
 
Laat me definiëren wat je natuurlijke vleselijke denken is: het is de persoon die ontwikkeld is door de wereld, met al hun kennis, al hun informatie, al hun gewoonten, gedrag en conversatie, die is geformuleerd door alleen de wereld.
 
Wat is de wereld?
Het is alles wat niet van God en zijn Geest is, dat wordt als de wereld beschouwd.
Het natuurlijke denken die is gevormd door, laten we zeggen bijvoorbeeld het openbaar onderwijs van de wereld, en dat 99,9% van alle hogescholen en universiteiten werelds is, dat ze informatie herkauwen die alleen uit de natuurlijke wereld komt en niet uit de geestelijke wereld.
 
Waarom? Omdat ze de geestelijke wereld niet kunnen zien en de natuurlijke mens alleen dingen onderscheidt van wat diegene kan: zien, horen, ruiken, aanraken en proeven.
 
1 Johannes 2:16-17: "Want al wat IN de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is NIET uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. "
 
Dus alles wat niet IN de Geest blijft of deel uitmaakt van het Koninkrijk der Hemelen, is deel van het vlees. Het natuurlijke, de vleselijke mens, dat kan een manier van denken zijn. Dus we kunnen een vleselijke natuurlijke manier van denken hebben.
 
Waar komt het vandaan?
De geestelijke mens (ziel) die in ons zit. De geestelijke mens (ziel) maakt voortdurend een keuze welke informatie hij gaat uitspreken.
Jezus verwoordde het zo in Mattheüs 12:34: "…Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. "

Baby’s in Christus
 
1 Korinthe 3:1-2: "En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleselijk. "
 
Met andere woorden, Paulus zegt dat deze mensen die wedergeboren zijn, baby’s in Christus zijn. Hij zegt dat ik niet met hen kan communiceren door de Geest, ik moet natuurlijke woorden gebruiken om hen geestelijke voorschriften over te brengen, want zij horen niet vanuit de Geest. Let op wat hij zegt: Ik heb jullie gevoed met melk en niet met vast voedsel ("Wie Mijn vlees eet "- Johannes 6:54), want tot nu toe waren jullie niet in staat om het te verdragen en nu zijn jullie nog niet in staat om het te verdragen.
 
Paulus zei: Jullie zijn nog vleselijk. Wat bedoelt hij daarmee?
1 Korinthe 3:3: "Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleselijk en wandelt u dan niet naar de mens? "
 
Paulus maakte hetzelfde punt in 2 Korinthe 10:3-4: "Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.
 
Hij heeft het over het neerhalen van bolwerken (verbeeldingen) waaruit blijkt dat zowel het vlees, het vleselijke (uit de ziel), als de wapens van God (uit de Geest) allemaal geestelijk zijn, omdat in die zin, ze uit de geestelijke mens komen.
Ze communiceren gewoon natuurlijke, vleselijke dingen door hun geestelijke mens (ziel) in plaats van door de Geest van God waaruit zij geboren (wedergeboren geest) zijn.
 
 
Een Nieuwe Schepping
 
2 Korinthe 5:17: "Daarom, als iemand IN Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. "
 
Maar de meeste mensen begrijpen niet het vers die eraan voorafgaat.
2 Korinthe 5:16: "Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. "
 
Paulus zegt, maar we kijken niet naar jullie, naar dat vlees, we zien jullie als zonen en dochters van God in Christus Jezus en dat is hoe we met jullie gaan communiceren. Waren ze nog vleselijk? Ja, Paulus zei dat ze nog vleselijk waren en dat ze wandelden als natuurlijke mensen. Was dat goed of slecht?
 
Paulus zei het in een heel negatief licht: Dit is niet goed! Hij zei dat ik meer dingen met jullie wil delen dan ik kan, maar ik kan dat niet, omdat jullie leven naar jullie vleselijke, natuurlijke, niet vernieuwde denken.
 
Romeinen 8:1: "Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die IN Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. "
 
In 2 Korinthe 10:3-4 staan dezelfde punten: "Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.
 
Ik voer strijd naar de Geest van God, Die mij wapens in de geest heeft gegeven en dat zijn Die wapens die bolwerken, verbeeldingen en gedachten neerhalen.
 
De geestelijke mens drukt uit wat hij:
● van de Geest van God heeft ontvangen (via de geest)
● of wat hij van het vlees of de wereld heeft ontvangen (via de ziel)
 
Het is dezelfde mens die beide uitdrukt. Hij zegt dat er geen veroordeling of oordeel is tegen hen die IN Christus zijn, geen enkele, maar hij gaat verder met te zeggen voor hen die niet naar het vlees wandelen maar naar de Geest. Hij zegt dat er een plaats is waar we ons veroordeeld kunnen voelen als we naar het vlees wandelen.
 
Als je wandelt in de Geest zul jij je nooit veroordeeld voelen, je zult je nooit afgescheiden of veroordeeld voelen op wat voor manier dan ook, want het is onmogelijk voor de Geest om dat aan je mee te delen, want het is niet in de Geest, maar Paulus zei: In het vlees! Het vlees geeft veroordeling!
Hoe is het daar gekomen? De duivel heeft het erin gesproken!

De Wet van de Geest
 
Romeinen 8:2: "Want de wet van de Geest van het leven IN Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. "
 
Beide wetten zijn geestelijk omdat ze betrekking hebben op de geestelijke mens. Beiden worden uiterlijk gemanifesteerd door het vlees, maar in de kern gaat het om de geestelijke mens, die bestaat uit je ziel en je geest. Je kunt je ziel niet scheiden van de geest die je bent. Je bent een geest, die een ziel heeft en in een lichaam leeft. De geest van jou is het deel, waar het leven van God naar binnen komt en je een Eeuwige verbinding met Hem geeft.
 
Efeze 1:13-14: "In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. "
 
Verzegeld betekent: Dat we niet van God gescheiden kunnen worden. We zijn voor altijd verbonden met Zijn Geest.
 
Romeinen 8:3-4: "Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. "
 
Waarom staat er gelijk aan het zondige vlees?
Omdat Jezus nooit gezondigd heeft. Het zaad van Jezus kwam van de Vader. De zonde die de fysieke dood met zich meebrengt, leidt alleen tot fysieke dood, die nooit op Jezus is overgegaan. De scheiding voor ons kwam door de zonde die het vlees aantastte en overging op alle mensen, omdat we uit Adam geboren zijn. Alleen het fysieke deel van ons, waar we allemaal sterven, heeft die vervaldatum die door het vlees kwam.
 
Ook al was Jezus in een fysiek lichaam, het was precies hetzelfde als ons lichaam, maar er zat geen zonde in.
Hoe werd de zonde veroordeeld in het vlees?
Doordat Jezus zonde voor ons werd!
 
Het Vlees V.S. de Geest
 
Romeinen 8:5: "Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. "
 
Als je alles via je natuurlijke verstand verwerkt, kun je heel belangrijk zijn in de wereld. Je kunt heel geleerd zijn in de wereld. Je zou alle wijsheid en kennis van de wereld kunnen hebben, maar Paulus zegt dat dat niets voor je zal doen in het toe-eigenen van de dingen die God heeft voorzien door zijn Geest, want dat natuurlijke verstand, hoe vereerd ook door de wereld, kan de dingen van de Geest van God niet ontvangen, want ze zijn voor hem dwaasheid, noch kan hij ze kennen omdat ze geestelijk begrepen worden.
 
Romeinen 8:6: "Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede. "
 
Dood in de hele Schrift, zowel Oude Testament en Nieuwe Testament, betekent afscheiding. Vleselijke gezindheid is afscheiding.
Leven en vrede heb je alleen via het geestelijk denken tot je beschikking, maar als je vleselijk denkt, dan ben je afgescheiden van het vermogen dat je in het geestelijk denken hebt.
 
Romeinen 8:7: "Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. "
 
Laten we hier even over nadenken!
Stel je probeert genezing te ontvangen of iets anders dat we hebben door de Geest van God in Christus Jezus. Als je probeert om genezing te ontvangen door het bevredigen van je natuurlijke zintuigen, je natuurlijke denken en je probeert om daarmee je genezing toe te eigenen, dan zegt dit vers: dat je dat niet kunt!
Het is niet onderworpen aan de wet van God. Genezing is een wet van God. Het is een deel van de Levensgeest die in Christus Jezus is.
 
Als je probeert om al je symptomen te laten verdwijnen, zodat je kunt onderscheiden wat de Geest zegt, dan verspil je je tijd. Als jij je eerst genezen wilt voelen, voordat je gelooft wat de Geest je vertelt, dan is dat in strijd met je eigen hart. Het zal dwaasheid zijn voor dat natuurlijke denken. Je zult zeggen dat dit nooit zal gebeuren, dus je zult jezelf voortdurend tegenwerken. Je verzet je tegen wie je in Christus bent door te proberen door je vlees te nemen wat God alleen door de Geest heeft gegeven.
 
Romeinen 8:8: "En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. "

Ontvang Het door Geloof
 
Hebreeën 11:6: "Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. "
 
Zegt God: "Je moet zoveel geloof hebben of Ik ben niet tevreden? "
Nee, want Jezus zei in Mattheüs 17:20: "…Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. "
 
Het gaat niet om kwantiteit van het geloof. Het natuurlijke verstand probeert de dingen van de Geest te beoordelen. Jezus zegt alleen, dat als je in het vlees bent, je niet het geloof kunt hebben, dat alleen komt door je hart te verbinden met de dingen van de Geest.
 
Hoe eigen je je de dingen van de Geest toe? Door geloof!
Het behaagt God, dat je alles ontvangt wat Hij je in Christus Jezus heeft gegeven, maar je kunt het niet door het vlees ontvangen. God heeft er dus geen behagen in dat je naar het vlees wandelt, want je kunt daardoor hetgeen niet van God ontvangen.
Waarom? Omdat het geestelijk is, het is niet van het vlees, het is niet van de wereld, het is alleen van de Geest.
 
Romeinen 8:9: "Maar u bent niet in het vlees, maar IN de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. "
 
Paulus zegt dat je misschien denkt naar het vlees, dat je vleselijke gedachten hebt, maar hij zegt dat je dat niet echt bent, dat je in de Geest bent, omdat de Geest van God in je woont.
 
Je moet ervoor kiezen om je hart boven het vlees te verheffen, boven wat de wereld je wil laten denken dat goed en acceptabel is. Alles buiten het Woord van God is geen waarheid. Het is geen Geest en het is geen Leven.
Het is verbonden met deze wereld, het is van het vlees en zal altijd van het vlees blijven. Op een dag zal dat vlees geen deel meer van ons uitmaken. Daarom kwam Jezus om die scheiding tussen ons en de Vader op te heffen. Ooit hadden we alleen maar het vlees, waren we dood in onze zonden en schulden en dachten we alleen maar zoals de wereld, maar nu we wedergeboren zijn, hebben we het vermogen om naar de Geest te wandelen, naar de Geest te leven en de dingen van het vlees te verloochenen en af te werpen die ons in slavernij hielden.
Leven Boven het Vlees
 
Hebreeën 10:19-22: "Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. "
 
Het voorhangsel van de tempel was van boven naar beneden gescheurd, om te laten zien dat de Weg naar de Geest van God nu mogelijk werd gemaakt door wat Jezus Christus had gedaan door de Geest. Niet door het vlees!
Zijn vlees werd als het ware gescheurd, zodat wij één konden zijn met de Vader. Hij deed in Zijn vlees wat geen mens ooit had gedaan. Hij had de Geest van God volledig gevolgd tot het ultieme offer om zonde te worden voor anderen, terwijl Hijzelf geen zonde kende.
Hij heeft dat vlees uit de weg geruimd door boven het Vlees in het vlees te leven, dat is geweldig.
 
Romeinen 8:12-13: "Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. "
 
Betekent dit de fysieke dood? Dat is uiteindelijk inbegrepen, maar hij heeft het over dat je gescheiden zult worden van de capaciteit en de voorrechten die je alleen hebt door in de Geest te wandelen.
 
Paulus zegt, maar als u door de Geest de daden van het lichaam dood (laat afsterven), zult u leven.
 
Romeinen 8:14: "Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. "
 
Het punt dat hij maakt is dat je moet leven naar het Zoon schap (Vader God) dat je hebt, niet uit het zoon schap (vader satan) dat je vroeger had.

Verbonden met de Vader
 
Efeze 5:6: "Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van (satan) de ongehoorzaamheid. "
 
Eerder waren we afgescheiden door onze schuld en zonden, maar nu zijn we verbonden met de Vader door zijn Geest. We leven geestelijk en het is een wet dat we de wet van de Geest des levens hebben ontvangen, maar we kunnen: Die wet of de wet van zonde en dood najagen.
 
Galaten 5:13: "Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. "
 
Je kunt niet van iemand anders houden naar je vlees, want sommige mensen zijn niet liefdevol naar het vlees, dat is waarom Paulus zei in 2 Korinthe 5:16: "Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. "
 
Galaten 5:14-15: "Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. "
 
Hoe deden ze dat? In hun fysieke lichaam op aarde. Dat is waar Paulus het over heeft, maar wie deed het verslinden? De geestelijke mens (ziel) vanbinnen, gebruikte zijn vleselijke natuur en vermogen om dat te doen. Je moet daarvan afstappen door te wandelen in de vrijheid die je in Christus hebt ontvangen. Want de Geest van God heeft ons vrijgemaakt van de wet van zonde en dood.
 
De Bijbel zegt dat als je Christus hebt ontvangen, je inderdaad vrij bent. De Geest heeft geen slavernij in ons gebracht, maar heeft ons vrijgemaakt van de slavernij die we hadden, doordat we alleen maar konden denken naar het vlees, het natuurlijke verstand (ziel).

Wandel door de Geest
 
Galaten 5:16: "Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. "
 
Paulus praat om mensen te redden, hij zegt dat je het vermogen hebt om in je vlees te wandelen, maar hij zegt dat je dat niet hoeft te doen, dat je ervoor kunt kiezen om in de Geest te wandelen.
 
Galaten 6:8: "Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten. "
 
Terug naar Galaten 5:16-17: "Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. "
 
De geestelijke mens (geest) binnenin heeft een verlangen om alleen de dingen van de Geest van God na te volgen, waar hij uit geboren is en de Geest in ons leidt ons voortdurend naar de waarheid. Dat is wat de Geest van God, die intiem met ons verbonden is, voortdurend tot ons spreekt, maar het kan niet tegen onze eigen wil (ziel) ingaan, maar als we toegeven aan iets in het vlees, zal dat oorlog voeren tegen de dingen van de Geest. Telkens als we in onze natuurlijke wereld, onze natuurlijke denken of naar het vlees wandelen, gaan we in tegen wat al gedaan is door de Geest en dan kunnen we niet ontvangen.
 
Jezus leefde in een fysiek lichaam en werd in alle dingen verzocht zoals wij, maar toch koos hij er voortdurend voor om naar de Geest te wandelen en de begeerte van het vlees niet te vervullen en wat was het eindresultaat daarvan?: Onze Verlossing! Hij kwalificeerde zichzelf als de enige Plaatsvervanger, Die Hij voor jou en mij kon zijn, zodat God hem kon oordelen over onze zonde en wij vrijuit konden gaan, omdat de schuld betaald was.
 
Je kunt niet naar je vlees wandelen en in het Koninkrijk der Hemelen leven.
Je kunt je erfenis die je in het Koninkrijk hebt niet gebruiken als je in het vlees wandelt. Het is niet zo dat als je die dingen doet, je dan niet gered bent. Het Koninkrijk der hemelen dat al in je is kan Zich niet manifesteren als je naar je vlees leeft.
 
We hebben de keuze en als we die (oude) mens gekruisigd zien, zien we ook zijn wereldse natuurlijke vleselijke genegenheden en begeerten gekruisigd en als ze in onze denken en ons hart komen, geven we ze geen plaats.
 
Waarom? Omdat ze in strijd zijn met de Geest die we hebben ontvangen en door Wie wij kinderen zijn gemaakt door de opstanding van Jezus Christus en ons geloof in Hem. Het is een keuze die we maken om naar het vlees te leven of om ons over te geven aan de geest die opnieuw geboren is.
 
20 juni 2024
Terug naar de inhoud