Op Weg Naar Het VaderHuis
Belangrijke artikelen - klik de link
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Inwendige Strijd

De ogen zijn de spiegel van onze ziel

Johannes 9:39-41
En Jezus zeide: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen, die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden.
En dit hoorden enigen uit de Farizeen, die bij Hem waren, en zeiden tot Hem: Zijn wij dan ook blind?
Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; zo blijft dan uw zonde.


Is jouw last te zwaar Jezus draagt je
Onze Ogen

Jezus zegt het zo mooi: Als je blind bent, zou je geen zonde hebben, maar als je ziet blijft jouw zonde. Hiermee bedoelt Hij dat onze ogen dingen zien waardoor wij gaan zondigen en een blind mens kan deze zondige dingen niet zien.
Niet overtuigd?

Lees maar eens in Mattheüs 5:27-28
Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen.
Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren ( synoniemen: hongeren, hunkeren, smachten, snakken, wensen) , die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan.

Geestelijk beïnvloedt.

Wie heeft het niet een inwendige strijd, dat je iets doet wat je niet wil doen en toch doe je het. Je beleefd ook nog plezier in hetgeen je doet, terwijl je wel weet dat je het eigenlijk niet moet doen. Ieder men
s heeft hier last van.
Waar komt dit vandaan dat je iets doet wat je eigenlijk niet wilt doen. Als mens wordt je beïnvloedt door geestelijke wezens. Deze wezens zijn niet zichtbaar, maar zijn wel aanwezig. Deze geestelijke wezens noemen we demonische machten.Geestelijk beïnvloedt.

Dit zijn gevallen engelen aangestuurd door de satan. Ik weet dat ik op mijn website vaak terug kom op de satan en een derde van de engelen die hij achter zich heeft staan, maar het is zo belangrijk om te begrijpen waar die invloeden vandaan komen. Er zullen mensen zijn die zeggen: daar moet je niet over praten want dan geef je satan de eer. Jezus komt voor mij alle lof en eer toe! Niet zijn tegenstander! De naam van satan schrijf ik daarom op mijn site ook bewust niet met een hoofdletter. Wil jij je vijand leren kennen, dat moet je ook weten wat hij voor jou in petto heeft, want deze vijand kent jou wel. Hij weet namelijk ook wat jouw zwakke plekken zijn en die zwakke plekken gebruikt hij in zijn strijd om jou een slechte dag te bezorgen en zijn uiteindelijke doel is om jou en jouw dierbaren te vernietigen. Hij haat alles wie God en Jezus lief heeft en daar hoor jij ook bij.

Mijn website.

Toen ik met mijn website begon ondervond ik behoorlijk wat tegenslag. Ook toen ik de site al een paar maand in de lucht had. De satan zit er niet op te wachten dat ik Gods Woord verkondig en al helemaal niet dat ik over hemzelf vertel. Meerdere malen ben ik van plan geweest om de missie die God mij heeft opgedragen te staken, want ik kon met die tegenslagen moeilijk omgaan. Toch kreeg ik iedere keer weer de kracht van de Heer om verder te kunnen gaan en mijn motto was op en gegeven moment ook: Het is erop of eronder! Ook dit is een inwendige strijd, tussen goed en kwaad.

De inwendige strijd van Paulus.

Paulus had ook een inwendige strijd en dit kunnen we lezen in Romeinen 7:15-21
Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.
En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is.
Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.
Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.
Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
Zo vind ik dan deze wet in mij; als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.

Welke inwendige strijd Paulus heeft gehad wordt in de Bijbel verder niet beschreven. Dit is ook niet belangrijk, maar God liet door Paulus wel weten dat alle mensen worstelen met die inwendige strijd en dat wij door Jezus behouden kunnen worden ook al schieten wij tekort. Moeten wij dan hetgeen blijven doen wat wij niet willen? Immers we zijn toch behouden door Jezus? Beslist niet! We moeten de strijd die wij voeren tegen deze tekortkomingen uit handen geven aan Jezus. Pas dan kunnen wij rust vinden. Is dit gemakkelijk? Nee! Want ook ik struikel nog steeds met mijn tekortkomingen door het constant zelf te willen doen, en om zelf te strijden tegen mijn tegenstander, maar dit kunnen we zelf niet, want de satan maakt beslist gehakt van jou en mij.

De zonden van een mens.

Wat is een zonde? Een zonde is alles wat niet in overeenstemming is met de Heilige God. Als iemand een zonde begaat, betekent het dat er wordt ingegaan tegen de wil van God,
Voorbeelden zijn: verslavingen, kwaad spreken, boos worden, moord, een ander verdriet doen, overspel, afgoderij, hoererij en vul verder zelf maar in.
Denk jij dat je het goed doet? Ik zeker niet!

Lees maar eens in Romeinen 3:10-12
Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;
Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.
Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.
Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;

Heeft God eigenlijk verschil in een kleine of  grote zonde, zoals wij?
Wij zeggen vaak: ach dat was een kleine zonde die ik heb begaan, maar kijk eens wat die mens heeft gedaan, dat is toch verschrikkelijk. Dit is menselijk beredeneerd, want God denkt daar ander over.

Lees maar eens mee wat Jezus zegt in Mattheüs 5:21-22
Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht.
Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur.

Jezus zegt hier, dat iemand vermoorden gelijk is aan boos worden/uitschelden van iemand anders.

De pijlen van den boze op jou gericht.

Wat is jouw zwakke plek? Iedereen heeft er eentje of meerdere en daarmee gaat de satan de aanval inzetten. De grootste gros van zijn aanvallen voert hij met succes uit. Hij is de meester in het verleiden, maar hoe doet hij dat dan?
Stel je zit als christen met een bepaalde verslaving. Je weet eigenlijk wel dat het niet in overeenstemming is met wat God voor jou wil. De Heilige Geest wijst je hier dan ook op.
De satan daar en tegen verleidt jouw gedachten tot het begaan van de volgende daad. Je vraagt God iedere keer weer om vergiffenis over deze zonde en je doet het keer op keer weer. En iedere keer kom je bij God terug totdat satan je bij de volgende keer laat weten. Nu vergeeft God jou nooit meer het is te laat!
Hij laat jou in een vicieuze cirkel komen en geeft je vervolgens de genadeslag. Jij denkt dat God boos op jou is, bid niet zo vaak meer tot Hem en vervolgens zonder jij je steeds meer van Hem af.

De missie van satan is gelukt, maar kijk eens wat Paulus schrijft in Romeinen 7:24-25:
Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?
Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere.

Wij zijn door Jezus Christus verlost uit het lichaam dezes doods. Wij kunnen altijd naar God terug gaan om vergiffenis te vragen, want alleen door Jezus kan onze relatie met God worden herstelt.
Hoe vaak gaat God ons dan vergeven als wij voor de 500e keer dezelfde zonde hebben begaan?

De Heer geeft Petrus hierop een antwoord in Mattheüs 18:21-22:
Toen kwam Petrus tot Hem, en zeide: Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven! Tot zevenmaal?
Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven maal.

Het antwoord van Jezus is duidelijk. Wij behoren onze medemensen altijd te vergeven en God zal ons door Jezus ook altijd vergeven. Is dit dan een vrijbrief om die heerlijke zonde verder te bedrijven? Nee!
Maar God ziet wel hoe jij en ik ermee worstelen.

De Wapenrusting van God.

God geeft ons een wapenrusting die wij dagelijks kunnen aantrekken, zodat wij de dag door staande kunnen blijven tegen de listige aanvallen van de satan.
En die kunnen we vinden in Efeziërs 6:11-17:
Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.
Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
Staat dan, uw lenden omgord ( met een gordel ) hebbende met de waarheid (1), en aangedaan hebbende het borstwapen ( pantser ) der gerechtigheid (2);
En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes (3);
Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs (4), met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
En neemt den helm der zaligheid (5), en het zwaard des Geestes (6), hetwelk is Gods Woord.

In die tijd dat Paulus leefde was er een Romeinse leger.
Toen hij de brief aan de Efeziers schreef, was hij maanden lang bewaakt door een Romeinse soldaat.
Hij moet dus een goede gelegenheid hebben gehad om van nabij de onderdelen van diens wapenrusting waar te nemen.

1. De Gordel van de Waarheid.

In de Romeinse wapenrusting was de gordel een riem met een breedte van 15-20 cm, die de soldaat om het middel droeg. Bleef deze riem niet op zijn plaats, dan was de wapenrusting niet veilig.
Dit stuk dat de basis van de wapenrusting van een christen vormt is volgens Paulus de waarheid: een groeiende kennis en begrip van de Bijbel en van de juiste manier om ze op het leven toe te passen is zeer belangrijk. Het is Gods wil, dat onze wapenrusting ons beveiligt tegen de listen van satan. Die gordel der waarheid moet stevig zitten anders valt de rest van ons af.

2. Het Pantser van de Gerechtigheid.

Een pantser van een Romeinse soldaat was gemaakt van brons en aan de achterzijde versterkt met taaie stukken huid. Dit harnas beschermde een van de meest vitale lichaamsdelen, namelijk het hart.
Het pantser dat ons hart beschermt tegen satans aanvallen is de gerechtigheid. Dit slaat op de gerechtigheid van Jezus.

In 2 Korintiërs 5:21 kunnen we lezen wat Jezus voor ons heeft gedaan:
Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Geloven wij in Jezus dan wordt ons Zijn gerechtigheid geschonken. Niet alleen krijgen wij vergiffenis voor al onze zonden, maar wij worden bekleed met de gerechtigheid van Jezus Zelf. Voor zover het onze verhouding tot God betreft: van dit ogenblik af beschouwt Hij ons even rechtvaardig als Jezus. Ook hier probeert de satan ons onderuit te halen door ons het gevoel te geven dat we niet langer aanvaardbaar zijn bij God als we hebben gezondigd.
Als we op dat ogenblik het pantser der gerechtigheid dragen kunnen we zeggen: Ga weg satan! Ik verschijn niet voor God in mijn eigen gerechtigheid, maar in die van Jezus die mij altijd aanvaardbaar heeft gemaakt bij God.

3. De Schoenen van het Evangelie des Vredes.

Het schoeisel van een Romeinse soldaat in die tijd bestond uit sandalen, waarvan de zool was beslagen met spijkers met dikke koppen.
Als christen hebben wij in ons leven ook stevige schoenen nodig om weerstand te kunnen bieden tegen de satan. Deze stevige stand wordt bereikt door het Evangelie des vredes.
God heeft zielerust en een rustplaats voor een ieder die in Jezus gelooft. Leren wij  niet te vertrouwen op Gods beloften van vrede, dan krijgen we ook niet de stevige stand die nodig is om aan de listen van satan weerstand te bieden. Hij zal ons uit ons evenwicht slaan en ons op de grond hebben, eer we het goed en wel weten. Hij maakt gebruik van bezorgdheid, angst en spanning om ons uit ons evenwicht te halen. Het Evangelie des vredes geeft een oplossing voor onze bezorgdheid door de beloften Gods.

Ben jij bevreesd? Doe dan een beroep op deze belofte die wij in Jesaja 41:10 kunnen lezen:
Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.

Maak jij je zorgen over de dingen die je nodig bent?
Doe dan een beroep op de volgende Bijbel verzen Filippenzen 4:6-7:
Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

Zorg ervoor dat je dagelijks rust vindt in Gods beloften!

4. Het Schild des Geloofs.

Het schild van een Romeinse soldaat was in die tijd ongeveer 60 cm breed en 1,20 meter lang. Deze schild was voor een soldaat nodig om de slagen van de vijand op te vangen.
Wij hebben het schild nodig om de vurige pijlen van satan tegen te houden. Hij is steeds bezig bij ons binnen te dringen met schuld of met een andere beschuldiging. Als je in het bezit bent van het schild des geloofs om je te beschermen, dan zal dat eenvoudige, onvoorwaardelijke geloof in het feit, dat Jezus meer dan in staat is om in al uw noden te voorzien, jou  een afdoende bescherming geven.

5. Den Helm der Zaligheid.

Als een christen de Bijbel goed kent, zal satan proberen om de woorden die in de Bijbel staan te verdraaien. Dan hebben wij de helm der zaligheid, der verlossing nodig.
Met de helm der verlossing kun je er zeker van zijn dat jouw zaligheid absoluut veilig en compleet is. Als je eenmaal in Jezus gelooft, zijn jouw zonden vergeven ( de zonden uit verleden, heden en toekomst). Heb je eenmaal in Hem geloofd dan zul je nooit meer de verwantschap met Hem verliezen.

Dit kunnen we lezen in Johannes 10:28-30
En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.
Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.
Ik en de Vader zijn een.

Verlossing hangt niet af van ons gedrag. Het hangt af van wat Jezus voor ons aan het kruis heeft Volbracht.

6. Het Zwaard des Geestes.

Het zwaard van een Romeinse soldaat had een scherp tweesnijdend lemmet van ongeveer 60 cm lengte met een punt aan het einde.

Zo is ook het Woord van God en dit kunnen we lezen in Hebreeën 4:12:
Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.

Vertrouwen wij op de Heilige Geest om ons de Bijbel te onderwijzen en ons te helpen om die te gebruiken tegen satans verleidingen, dan raken wij niet uit de positie en zullen nooit uit ons evenwicht worden gebracht door satans aanvallen. Toen satan Jezus in verzoeking bracht citeerde Jezus verzen uit de Bijbel tegen hem, die Gods gezichtspunt ten opzichte van elke verzoeking to uitdrukking brachten.
Wordt je aangevallen door de satan begin dan Bijbelverzen te citeren net zoals Jezus deed.

Als we dit gaan doen kun je lezen in Jakobus 4:7 wat God beloofd:
Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden.

De gelovige heeft gevechtskennis nodig uit Gods Woord. Het zwaard des Geestes en het Gebed zijn de aanvalswapenen van de christen. Hebben wij satan eenmaal op de vlucht gejaagd, dan kunnen we hem afhouden van een tegenaanval door deze wapens te gebruiken.

God strijd voor jou.

Nadat je dit artikel hebt gelezen weet je dan ook dat er alle dagen een strijd gaande is tussen God en Zijn tegenstander over jouw leven. God wil zo graag dat je voor Hem kiest, maar gaat jou niet dwingen. De satan dwingt je wel om voor hem te kiezen en ook al doe je dat beslist niet bewust. Niet kiezen voor God is afgezonderd leven van Hem en daar is de satan blij mee. Denk je dat de satan niet bestaat? Hier maak je hem nog veel blijer mee, want dan kan hij stiekem zijn gang gaan. Ieder mens is uniek en prachtig door God gemaakt. Ieder mens heeft een eigen ik ( jouw ziel ) die een keuze in zijn/haar leven maakt of hij/zij hierna met God verder wil leven.
Gun God een kans om jou in Zijn Koninkrijk binnen te mogen laten, door Zijn Zoon Jezus. Denk je bij jezelf: Ik heb zoveel gedaan dat gaat God mij nooit vergeven! Dan kan ik je met zekerheid vertellen dat Hij een ieder aanneemt die oprecht zijn zonden beleid. Wat je ook hebt gedaan en waar je ook de mist mee bent ingegaan, Hij houdt van jou en Zijn liefde is onvoorwaardelijk.

6 april 2015

Indien de satan jou herinnert aan je zonden van heden of verleden, om je bij God vandaan te houden, dan wordt het tijd dat jij hem gaat herinneren aan zijn toekomst die niet rooskleurig zal zijn.

Heb jij een inwendige strijd? Werp al jouw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor jou. (1 Petrus 5:7 )
Terug naar de inhoud