Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

In de Familie van Vader-God

In de Familie van Vader-God

Herziene Statenvertaling
 
Ons lichaam zal geen heerschappij voeren over ons indien wij wandelen in het Rijk van God. - E.W. Kenyon
 
Romeinen 8:10: Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.
 
En dit is zo belangrijk voor ieder Wedergeboren Mens!
Veel van hetgeen in dit artikel staat zal misschien nieuw voor jou zijn of tegenstrijdig aan wat je hebt gehoord of geleerd.
Lees het rustig door en neem het tot je. Vraag de Heilige Geest, Die in jou woont om Openbaringskennis, inzake hetgeen wat je leest.
Filippenzen 4:7 En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

De Verborgen Mens

De meeste mensen denken als ze in de spiegel kijken, dat ze de persoon zijn wie ze zien. Het lichaam is voor hen de ware mens. Tot voor twee jaar geleden zag ik mijzelf, vreemd genoeg als Christen, ook zo, totdat ik ontdekte dat binnen in mij de innerlijke mens woont, die een onvergankelijk sieraad is voor God.
 
1 Petrus 3:4: Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
Efeze 3:16-17: Opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent.

 
De echte mens is een geest, die in het lichaam woont. Jij bent een geest, de geest (jij dus) bezit een ziel en samen woon je in jouw lichaam, die je voelt en ziet. Het is dus niet zo, dat jouw lichaam een geest en ziel bezit.
De geest behoort het lichaam te regeren en niet het lichaam de geest, zoals de begintekst van E.W. Kenyon aangeeft, gaat dat alleen gebeuren als we in het Rijk van God wandelen.
 
Voor de val van Adam wandelde hij in het Rijk van God en regeerde zijn geest zijn lichaam en na de val stierf zijn levende geest voor God. Vanaf dat moment was hij geestelijk dood en kreeg hij de zondige natuur van de duivel. Geestelijk dood = geen connectie met Gods Geest. De zondige natuur van de duivel had zijn intrek in Adam genomen en de zintuigen namen de heerschappij over.
De wens van Vader-God om kinderen op deze aarde te hebben en daarvan te mogen genieten was toen voorbij. Vanaf dat moment werd ieder baby die geboren werd een kind van de tegenstander, in plaats van een kind van God.
Jouw geest heeft de mogelijkheid om in jouw lichaam te wonen, zoals God intrek nam in een lichaam van vlees, toen de Heilige Geest over Maria kwam en ze zwanger raakte van Jezus.
Lukas 1:35: En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.
 
Johannes 1:14 En het Woord (Jezus) is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
 
Wij benaderen en aanbidden God door ons Wedergeboren geest. Johannes 4:24: God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
Voor een uitgebreide uitleg over geest, ziel en lichaam zie het artikel: Identiteit van de Supermens.
De Wedergeboorte

Met de mogelijkheid voor de mens om Wedergeboren te worden en dit is NIET de Wedergeboorte van het lichaam, maar de Inwendige Mens = de geest, herstelde Jezus de Weg voor de mens naar Vader-God.
Wedergeboorte = van geestelijk dood (natuur van satan) naar Geestelijk Leven = een Nieuwe Schepping = de Herschapen geest = De Natuur van God.
Ieder mens die Wedergeboren wordt, wordt automatisch een gezinslid in de Familie van Vader-God of men het zich realiseert of niet. God heeft de verloren mens via Jezus de mogelijkheid gegeven om de zondige natuur (geestelijke dood) van de duivel die regeert te elimineren door de Wedergeboorte van de geest.
Indien de Wedergeboorte heeft plaats gevonden, leer je het Woord te begrijpen via Openbaringskennis en NIET via de kennis van de zintuigen, zoals we verderop zullen zien.
 
Hoe word je Wedergeboren?
Je neemt Jezus Christus aan als jouw Verlosser, belijdt Hem als jouw Heer, en God maakt van jou een Nieuwe Schepping en schenkt aan jouw geest Zijn Eigen Natuur.
Jouw geest, was eerst dood voor God en is nu levend gemaakt in Christus!
De heerschappij van de duivel over jouw leven is vanaf dat moment voorbij.
 
Romeinen 10: -10: Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.
Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.
 
Als Wedergeboren mensen wandelen Christenen in een geestelijk dode wereld.
We worden omringd door allerlei mensen, die nog steeds onder leiding van de overste van deze wereld staan en daardoor geestelijk dood zijn.
Als Lichtdragers (alle broeders en zusters) hebben we dus een missie, om deze mensen over te brengen van de duisternis naar het Licht en het Leven met Jezus Christus. We leven als Christenen in een wereld, dat bezet gebied is van de duivel. Realiseer je dus goed, dat als je Wedergeboren wordt, je voor hem een overloper, een collaborateur, van zijn koninkrijken naar Gods Koninkrijk bent geworden. Gods Natuur heeft plaats genomen in jouw Herschapen geest. Je bent een gezinslid van de Familie van Vader-God geworden en je bent een Samenwerkingsovereenkomst aangegaan met zijn vijand de Almachtige God.
 
Lukas 4:6-7: En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn.
 
Van wie had de duivel deze koninkrijken ontvangen? Van Adam in het Hof van Eden!
Zintuiglijke Kennis
 
Jezus was een indringer in een door zintuigen geregeerd geestelijk dode wereld. Hij alleen, wandelde op dat moment, op deze aarde geregeerd door zijn Inwendige Geest. Hij leefde het Woord, via Zijn Geest!
 
Als we de Evangeliën bestuderen, voerde Jezus in Zijn drieënhalf jarige bediening een constante strijd met de duisternis. Het genezen van menigten van mensen was een strijd met de duistere machten.
Diezelfde strijd wacht ons, als we Wedergeboren zijn en onze plaats innemen in het gezin van Vader-God. Indien men geen strijd ervaart, moet men zichzelf afvragen of men eigenlijk wel de Weg van Jezus volgt.
 
In het Woord staan diverse gevallen van mensen, zoals Stefanus, die de Weg van Jezus onder de mensen brachten met alle gevolgen van dien.
 
Sinds de val van Adam, leven we in een door zintuigen geregeerde wereld. De vijf zintuigen zijn: horen, zien, proeven, ruiken en voelen. Hoogstwaarschijnlijk had de mens in het Hof van Eden een zesde Zintuig: Geloof!
De Bijbel noemt leven door de zintuigen: vleselijk denken en of leven.
Romeinen 8:7: Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.
 
Het denken van het vlees = het denken dat zijn bewijzen put uit de zintuigen.
 
In het Woord van God staan diverse verzen dat wij als Christenen niet bang hoeven te zijn, zoals in Jesaja 41:10: Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt (of kijk niet angstig om u heen), want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.
 
Op dit moment is er in de wereld van alles aan de hand, wat absoluut wijst op de terugkomst van Jezus. Indien we angstig zijn voor hetgeen wat we zien en horen, dan putten we onze bewijzen uit de zintuigen en niet uit het Woord, zoals wat God aan Jesaja heeft gegeven.
 
Hiermede negeren we het Woord van God en Zijn Wil voor ons!
Zijn Wil = Geen Angst!

Adams val was van de geestelijke wereld (die in hem regeerde) in een stoffelijke wereld (die hem toen regeerde). Adam en Eva werden in het Paradijs als het ware wedergeboren met de natuur van de duivel, die de zondige natuur is en die is geestelijk dood. Het grootste struikelblok voor iemand die Wedergeboren wordt of al is = Zintuiglijke Kennis.
Zolang iemand luistert naar de redeneringen van de zintuigen met betrekking tot het Woord, zal het Woord niet geloofd worden en zal er ook niet door Het Geloof gewandeld worden.
Wandelen naar Het Geloof is overeenkomstig wandelen naar het Woord. Wandelen naar de zintuigen is wandelen overeenkomstig het verstand, hetzij jouw eigen verstand of dat van een ander.
Dus, indien iemand het Woord van God beredeneerd door de zintuigen zal het geen voordeel opleveren, ook al ben je een gezinslid in de Familie van Vader-God.
Angst, twijfel, zorgen, zwakheid en alle andere negatieve gedachten, die tegengesteld zijn aan wat God via Zijn Woord zegt zal de boventoon blijven voeren.
 
Daarom is het ook zo belangrijk dat jij jezelf gaat zien als de Inwendige Mens = geest.
Als een altijd Zintuiglijke Kennis beredeneerde persoon, heb ik de afgelopen half jaar een aantal keren iets mogen ervaren dat bovennatuurlijk is, puur op basis van de ontdekking wie ik werkelijk ben voor God, binnen in mijn lichaam en mijn denken daarop te focussen.
Het meest bijzondere is wel dat er na het overlijden van mijn schoonmoeder op vrijdag 12 augustus, er die dinsdag daarop in mijn lichaam iets gaande was dat boven mijn natuurlijke lichaam uitsteeg. Er was iets in mij dat mij aanspoorde om haar terug te halen. Dit klinkt gek, maar het kwam wel tot leven in mij.
 
In Mattheüs 10:8 zegt Jezus: Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.
 
Echter voerden mijn zintuigen oorlog tegen hetgeen ik in mijn lichaam ervaarde.
 
Zolang iemand zijn Wedergeboren geest niet de positie geeft boven de Zintuigelijke Kennis beredenering, valt er geen voordeel te behalen uit het Woord van God.
Ons Herschapen geest moet constant gevoed worden met het Woord, zoals we dat ook doen met ons lichaam die voedsel nodig heeft, totdat de Herschapen geest de heerschappij krijgt over ons eigen lichaam en daardoor over situaties, zoals ziekte en dood.
 
Mattheüs 4:4: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.
 
Elk woord wat in de Bijbel staat is uit de mond van God gekomen en is dus belangrijk voor de voeding van onze geest. Indien we onszelf voeden blijven met het Woord, gaan we Zijn Woord begrijpen, zoals met betrekking tot Genezing.
 
Genezing
 
De verandering van mijn leven begon in het voorjaar van 2020 met genezing uit het Woord van God, toen ik al een aantal jaren in een Burn-Out zat. Ik weet nog niet alles over genezing, begrijp ook nog niet alles, er valt nog heel veel te leren, maar ik ben ervan overtuigd dat er in het gezin van Vader-God geen ziekte hoort te zijn. Niet in de Hemel, dat zullen de meeste Christen met mij eens zijn, maar ook niet op aarde en dat zullen veel Christenen niet met mij eens zijn.
 
Ik ben het afgelopen najaar 2021 genezen, door Vader-God, van een schouderaandoening waar ik al ongeveer 20 jaar mee worstelde en de fysio een aantal keren aan te pas moest komen om het probleem op te lossen.
Tijdens de heftige pijnen in het najaar van 2021 besloot ik God voor mijn genezing te danken, terwijl ik helemaal geen reden had om Hem te danken.
Toch deed ik het en dwars door alle pijnlijke gevoelens heen, die ik moest leren te negeren, kwam er langzaamaan verbetering en tot op heden heb ik geen last meer gehad van een sluimerend probleem van 20 jaar. Mijn schouder is genezen!
Halleluja! Dank U Vader!

Genezing is een onderwerp bij Christenen waar veel verdeeldheid over bestaat.
De meeste Christenen geloven niet in genezing voor iedere broeder en of zuster. Dit wordt gebaseerd op hetgeen men ziet, Zintuigelijke Kennis dus. Er overlijdt bijvoorbeeld een dierbare broeder hetgeen men ziet. Al gauw wordt Gods Wil hieraan gekoppeld. Ondanks dat ik de bovennatuurlijke kracht van de Geest in mijn lichaam duidelijk ervaarde, zag (Zintuigelijke Kennis) ik mijn schoenmoeder haar verlaten lichaam in de aula liggen.
Zien = Zintuiglijke Kennis en daardoor zal het Woord niet werken.
Jezus handelde en wandelde door Het Geloof, zoals wij dat ook behoren te doen.
2 Korinthe 5:7: Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.
 
De satan gebruikt onze zintuigen om oorlog te voeren tegen Het Geloof van God. Dit is nog de enige manier, waarop hij een Christen kan misleiden.
De meeste Christenen geloven het volgende: God kan wel genezen, maar God doet wel wat Hij Wil en geneest niet iedereen.
 
Hoe verdrietig moet deze gedachtegang voor God zijn en ook nog van diegenen die een gezinslid zijn van Zijn Familie. Als Vader-God Wil Hij het beste voor Zijn Kinderen.
Zonde en ziekte = de zondige natuur van de duivel = de geestelijke dood.
Jezus is gekruisigd voor die zondige natuur!
Wij hebben als Wedergeboren mensen geen zondige natuur meer, maar een Levende God in ons wonen.
 
Zie het studie artikel gebaseerd op Romeinen 8:1-2: De Wet van de Geest van het Leven.

Ieder natuurlijke vader die kinderen heeft, zal niet willen dat een van zijn kinderen ziek is en zal er alles aan doen om zijn kind gezond te krijgen. Ik weet zeker dat mijn natuurlijke vader (is in 2001 overleden) mij zou genezen als ik ziek was en hij de mogelijkheid had. Zoveel liefde had hij voor mij!
Lukas 11:13: Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?
 
De Geestelijke Wereld
Micha geeft ons in 1 Koningen 22:19-22 een bijzonder kijkje in de geestelijke wereld, waar hetgeen men zegt - God doet wel wat Hij wil - geen standhoudt:
Verder zei Micha: Daarom, hoor het woord van de HEERE: Ik zag de HEERE op Zijn troon zitten, en heel het hemelse leger stond bij Hem, aan Zijn rechter- en aan Zijn linkerzijde.
 
Let eens op wat God zegt tegen het hemelse leger:
En de HEERE zei: Wie zal Achab misleiden, zodat hij zal optrekken en bij Ramoth in Gilead zal vallen in de strijd? De een nu zei dit, en de ander zei dat.
 
God overlegd met het hemelse leger en vraagt om advies. Er waren een aantal, die zeiden hoe zij er over dachten om dit aan te pakken. Vervolgens stapt er iemand naar voren:
Toen trad er een geest naar voren en ging voor het aangezicht van de HEERE staan.
   
Deze geest bleef niet staan op de plek waar hij stond, zoals de anderen die hun mening gaven. Nee! Hij ging naar voren en ging voor het aangezicht van God staan.
Hij nam zijn positie in!
 
Hij (de geest) zei: Ik zal hem misleiden. En de HEERE zei tegen hem: Waarmee?
 
Moet God nog vragen: Waarmee? Hij weet toch wat Hij Wil?
Hij (de geest) zei: Ik zal eropuit gaan en een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten. En Hij (God) zei: U mag misleiden, en u zult er ook toe in staat zijn. Vertrek en doe het zo.
 
Weet je wat dat betekent?
Indien wij onze positie innemen in het huisgezin van Vader-God, dan werken wij Samen met Hem.
 
Jij bent toch een koning?
Openbaring 5:9-10 En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons (de Gemeente) voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons (de Gemeente) voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.
 
Als koningen regeren wij (de Gemeente) over de aarde. Een Samenwerking in de Familie van Vader-God. Dit is reeds in ons Herschapen geest aanwezig en zal gaan werken als wij ons laten absorberen door het Woord van God en NIET door de kennis die onze zintuigen opdoen.

Ben je Wedergeboren dan ben je een echte zoon of dochter van God, gezinslid van Zijn Familie. Indien God, zoals hierboven geschreven in overleg gaat met zijn hemelse leger, mag je er zeker van zijn, aangezien wij ook nog zijn kinderen zijn en als koningen zullen regeren, Hij niet minder met ons zal omgaan.
Neem je positie in!
 
God, Jezus, de Heilige Geest, alle engelen inclusief het hemelse leger van de Vader, staan allemaal aan jouw kant. De Heilige Geest woont Zelfs: In jouw lichaam!
De Heilige Geest is Samen met jouw Herschapen geest een onoverwinnelijk team.
Stuur ziekte terug naar de hel waar het vandaan komt. Proclameer Gods Woord, want ziekte heeft geen recht meer om in jouw lichaam aanwezig te zijn en Spreek jouw Verlossingsrechten uit, Die Christus voor jou heeft gekocht.
 
Dood en Leven in de Macht van de Tong
 
Alvorens we Succes gaan spreken en geen Mislukking, moeten we begrijpen dat onze woorden effect hebben op ons eigen leven en op het leven van andere mensen.
 
Spreuken 18:21: Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.
 
Hier staat dat als je leven spreekt, zal dit vruchten voortbrengen die een positief levend effect op jouw leven hebben.
Spreek je daarentegen dood dan zal dit ook vruchten voortbrengen die een negatief dodelijk effect op jouw leven hebben.
Dood spreken is alles wat tegenovergesteld is aan wat God tegen of over jou zegt in Zijn Woord. Je spreekt God dus tegen!

God zegt in 1 Petrus 2:24: Door Zijn striemen bent u genezen.
Als je dan zegt: Ik ben ziek, dan spreek je het tegenovergestelde van wat God tegen jou zegt. Je spreekt God tegen!
Maar ik voel het toch in mijn lichaam? Dat klopt!

Daarom herhaal ik nogmaals:
Romeinen 8:7: Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.
Het denken van het vlees = het denken dat zijn bewijzen put uit de zintuigen.

Romeinen 8:8-9: En zij die in het vlees (zintuigen) zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees (zintuigen), maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont.

Dood spreken is eigenlijk nog steeds leven vanuit de oude mens, die niet meer bestaat in jouw leven als je Wedergeboren bent, maar nog steeds wil regeren door Zintuigelijke Kennis. Dit is een valstrik van de duivel!
 
De menselijke geest heeft dus macht met zijn mond. Dus spreek je negatief over jezelf of over/tegen iemand anders dan is dat in de geestelijke wereld hoorbaar, voor God, Jezus, de Heilige Geest, de Engelen, de duivel en de demonen. In de geestelijke wereld gelden geestelijke wetten en die werken ook voor de menselijke geest. Immers zijn wij in Zijn gelijkenis (dat wordt geestelijk bedoeld), geschapen.
Liefde vanuit de geest en positieve woorden, dat is het Leven, zetten God in beweging en brengen ons zegen.
Haat en negatieve woorden, dat is de dood, brengt de duivel in beweging en brengen ons een vloek.
 
Zolang als het volk Israël onder de zegen bleef leven, waren ze in gemeenschap met God en was er geen ziekte in hun midden, maar als ze onder de zegen vandaan gingen, dan kwamen ze onder de vloek en werd ziekte een feit.
 
Deuteronomium 30:19-20: Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.
 
We zien hetzelfde bij de Wedergeboren mens, die uit de gemeenschap van God stapt en de duisternis ingaat waar zonde heerst. De weg van de duisternis volgen is de duivel binnen laten met zonde en ziekte. Dit komt niet van God, het is een eigen keuze om de weg van de duisternis in te slaan.
 
Hier verlaat de Wedergeboren mens de gemeenschap met God
1 Johannes 1:6: Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet.
 
Hier is de Wedergeboren mens in gemeenschap met God
1 Johannes 1:7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
Spreek Succes en Geen Mislukking
 
Zoals we zojuist in Deuteronomium 30:19-20 lazen heb je een keuze tussen leven en dood. God zegt om voor het Leven te kiezen.
 
Onderstaand tref je een aantal gedeeltes aan uit twee boeken van E.W. Kenyon en Don Gossett over positief spreken, die je op weg helpen om jouw Wedergeboorte een enorme impuls te geven, zodat je gaat geloven, wie je voor God bent, hoe God naar je kijkt en dat je gaat ontdekken, dat je een gezinslid van de Familie van Vader-God bent.
Lees ze steeds weer, spreek ze hardop uit, totdat jouw hele wezen van deze Waarheid doordrongen raakt.
 
Waarom doen we dat? Opdat je het niet vergeet!
Jozua 1:8: Dit boek met deze wet (het Woord) mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.
 
E.W. Kenyon: De Realiteit van de Nieuwe Schepping
Zeg keer op keer: Ik ben uit God. Ik ben geboren van omhoog. Ik ben geboren uit God. Ik ben een Nieuwe Schepping, geschapen in Christus Jezus. Ik ben meester over alles wat te maken heeft met de oude schepping.
Satan heeft geen heerschappij over de Nieuwe Schepping. Hij heeft geen macht over mij.
Die verborgen mens van het hart in mij, mijn geest, mijn ware ik, is een Nieuwe Schepping. Het oude is voorbijgegaan.
De oude mens met zijn zwakheden, zijn mislukkingen, zijn twijfels, zijn angsten, zijn gevoel van slaaf te zijn van de omstandigheden, het is alles voorbij en de nieuwe geest, de nieuwe mens in Christus, is nu een meester, waar de oude mens een slaaf was. De Nieuwe Schepping is verlost uit de hand van haar vijanden.

Bijbelverzen naar aanleiding van bovenstaand:
1 Johannes 5:1,4: Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.
Efeze 2:10: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
2 Korinthe 5:17: Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

 
Don Gossett: Speak Life- Words That Work Wonders
Angst heeft één bron: de duivel.
2 Timotheüs 1:7: Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.
Ik wil dat je opmerkt dat volgens het Woord van God, angst geen mentale gril is.
Het niet een verbeelding of een gevoel, maar een werkelijke geest die aan ons wordt gegeven, niet door God, maar door satan.
 
Durf angst te berispen in de Naam van Jezus. Noem de auteur van angst bij zijn juiste naam Misleider, Leugenaar, Bedrieger.
Jakobus 4:7: Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.
 
Spreek daarom als een Nieuwe Schepping, niet als de oude schepping gevuld met afgunst en verdorvenheid. Verklaar het: Ik ben een Nieuwe Schepping: de oude dingen zijn voorbijgegaan; zie, alle dingen zijn nieuw geworden.
2 Korinthe 5:17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.
 
Spreek jouw gerechtigheid uit in Christus, niet onwaardigheid. Bevestig het: Ik ben de gerechtigheid van God in Jezus Christus.  
2 Korinthe 5:21: Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Spreek de taal van het Nieuwe Koninkrijk van Gods lieve Zoon waarin je nu woont, niet het oude koninkrijk van de duisternis van waaruit je bent overgeplaatst.
Kolossenzen 1:13: Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.
 
Spreek dat jij een erfgenaam bent van God en een gezamenlijke erfgenaam met Jezus Christus, niet jouw oude identificatie als gevangene van zonde en satan.
Getuig ervan: Ik heb een rijke erfenis. Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen. De Vader zelf heeft mij lief.
Efeze 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.
Efeze 3:6: Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie.

Spreek dat je het leven van God in je sterfelijk lichaam hebt, niet de oude geest van minderwaardigheid, mislukking en frustratie.
In Hem leven wij, bewegen wij ons en hebben wij ons wezen.
Handelingen 17:28: Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht.

Spreek over genezing en gezondheid, niet over hoe ziek en ziekelijk je bent.
Jesaja 33:24 voorzegt een toekomstige tijd waarin "de inwoner niet zal zeggen, ik ben ziek." Dat is een goede praktijk in het Koninkrijk leven nu.
Zeg niet. "Ik ben ziek," maar spreek het woord dat geneest.
"Door Zijn striemen is er voor mij genezing gekomen" (Jesaja 53:5).
 
Heb je interesse in de levens veranderende boeken van E.W.  Kenyon, dan kun je die vinden als Engelse PDF bestanden op het internet. Nederlandse Vertalingen zijn op dit moment nog te koop bij Bol.com en Yssa Christelijke Webshop.

22 oktober 2022
Terug naar de inhoud