Op Weg Naar Het VaderHuis
NIEUW
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Identiteit van de Supermens

Identiteit van de Supermens

Herziene Statenvertaling

Religie Ontkracht Het Woord

Als baby ben ik geboren in een Christelijk gezin. Ik groeide op met het geloof in het bestaan van God en Jezus. Toen mijn moeder mij vertelde dat Sinterklaas niet bestond, een leugen dus waar ik een aantal jaren in had geloofd, zei ze direct dat God wel bestaat. Ik zei: Dat weet ik wel!

Waarom wist ik dat zo zeker?

Er was Iets in mij dat mij daarvan overtuigde, ook al was ik nog een kind.
Toch leefde ik het grootste gedeelte van mijn leven meer voor mijzelf dan voor God.
Ik had een totaal verkeerd beeld van Hem, mede door hetgeen religie mij over Hem had verteld.
Een aantal jaren ging ik naar een Baptisten Kerk en vroeg mij af: Is er niet meer, dan hetgeen ik zie en hoor? Ik miste iets, alleen kon ik de vinger niet leggen op hetgeen ik miste.
 
De tekst uit Johannes 14:12 sprak mij altijd aan: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, is zo krachtig, maar heeft voor menig Christen geen meerwaarde in die zin, dat ze dezelfde werken ook gaan doen. Religie ontkracht het Woord van God. Ik kwam er de afgelopen twee jaar  achter dat ik zelf best wel religieus was ingesteld in mijn denken.

Daarom begrijp ik heel goed waarom zoveel Christen afscheid nemen van de Kerk en het Christelijk geloof. In heel veel kerken wordt niet de volledige Evangelie gebracht, hetgeen wat het Christelijk geloof zo indrukwekkend maakt, zoals het vers uit Johannes 14:12.

Ook zitten Christen vaak vastgeroest in geleerde onderwijs, zodat er geen ruimte is voor ander onderwijs. Ik ben er achter gekomen dat het Woord alleen geestelijk begrepen kan worden en niet door de zintuigen en daar zit dus het grootste probleem bij veel Christenen. Zintuigelijke kennis beredeneert het door de Geest van God geïnspireerde Woord en dat werkt niet.
Het Woord van God kan alleen via de Wedergeboren geest worden begrepen en niet via de zintuigen.

Als je Wedergeboren bent, ben je een Nieuwe Schepping = een Nieuw Soort Mens, die nog nooit eerder heeft bestaan en ontstond toen Jezus werd opgewekt uit de dood bij Zijn Opstanding.
Als mens behoren wij te leven vanuit die Wedergeboren geest. Ontdek die Nieuwe Schepping, Die God door Jezus in de diepste duisternis voor ons heeft gecreëerd.
God behaalde op het terrein van de duivel, de overwinning voor jou en mij door Jezus Christus onze Heer.
De Geestelijke Dood

Om te begrijpen hetgeen Jezus kwam doen moeten we een flinke sprong terug maken in de tijd. We pakken de tijdmachine en reizen bijna 6000 jaar terug naar het moment dat God op het punt staat om de eerste mens Adam te maken.
 
Beeld en Gelijkenis
Genesis 1:26-27: En God (Hebreeuws- ʼĕlôhîym = meervoud) zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld (Hebreeuws - tselem), naar Onze gelijkenis; (Hebreeuws - d'moot) en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
En God (Hebreeuws- ʼĕlôhîym = meervoud) schiep de mens (Hebreeuws - āḏām) naar Zijn beeld (Hebreeuws – tselem); naar het beeld (Hebreeuws – tselem) van God (Hebreeuws- ʼĕlôhîym  = meervoud) schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

Alle Hebreeuwse en Griekse woorden in dit artikel: www.blueletterbible.org
 
Het Hebreeuwse woord ʼĕlôhîym = Elohim betekent in het meervoud Goden.
Er zijn dus meer dan één, zoals Elohim zegt: naar Ons beeld en naar Onze gelijkenis.
God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest!
 
De volgende verzen zullen enig licht werpen op Elohim.

Genesis 1:1: In het begin schiep God (Hebreeuws- ʼĕlôhîym = meervoud) de hemel en de aarde.
 
Ruach HaKodesh = de Heilige Geest
Genesis 1:2: De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest (Hebreeuws- rûaḥ) van God (Hebreeuws- ʼĕlôhîym = meervoud) zweefde boven het water.
 
Genesis 6:3: Toen zei de HEERE (Hebreeuws - Yᵊhōvâ – Yahweh of Jehovah): Mijn Geest (Hebreeuws- rûaḥ) zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.
 
Jezus = het Woord = de Zoon
Johannes 1:1: In het begin was het Woord (Grieks -logos) en het Woord (Grieks -logos) was bij God (Grieks- theos = enkelvoud) en het Woord (Grieks -logos) was God (Grieks- theos = enkelvoud).
 
Johannes 1:3: Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
Johannes 1:14: En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

 
Zoals in bovenstaande verzen van Johannes staat is Jezus het Woord en door het Woord (Jezus) is alles gemaakt. Het Woord (Jezus) was bij God en Jezus is God.

Informatie van Hebrew Word Lessons:
Velen, die nagedacht hebben over naar Ons beeld en naar Onze gelijkenis, zijn tot de conclusie gekomen dat wij op God lijken, maar dat is niet echt wat het woord beeld probeert over te brengen. Het feit dat dit beeld zowel mannelijk als vrouwelijk is, geeft ons de hint dat het niet alleen om het uiterlijk gaat waar we het hier over hebben. De zinsnede "naar Onze gelijkenis" is echter een beter punt voor dit betoog. Het Hebreeuwse woord voor "gelijkenis" (d'moot), betekent gelijk aan, of gelijkend op, of naar het model van. Maar beeld is iets anders.
Het Hebreeuwse woord voor schaduw (tsel) komt van het woord tselem, en wij lijken zeker niet op schaduwen, maar onze schaduw gedraagt zich precies zoals wij. Als wij springen, doet onze schaduw dat ook; als wij zwaaien, moet onze schaduw ook zwaaien. Het is een exacte replica, een gespiegeld beeld van wie en wat we zijn. We lijken er niet op, maar we gedragen ons er wel naar.
(Bron: Tselem: Being IMAGE bearers – Hebrew Word Lessons )
 
Dat beeld niet lichamelijk wordt bedoeld kunnen we halen uit het volgende vers:
Genesis 2:7: toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem (lichaam – komt uit de aarde -zie foto boven) en blies de levensadem (geest) in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen (ziel).
 
Er staat: toen vormde Jehovah Elohim (=meervoud) adam uit het stof van de aardbodem (Hebreeuws -'ăḏāmâ) en blies de levensadem (Hebreeuws - nᵊšāmâ- adem van God) in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen (Hebreeuws - nep̄eš - Nephesh).
En hier hebben we de geest (adem van God) die door God wordt ingeblazen in het lichaam, naar beeld en gelijkenis van Elohim.
Als mens lijken wij dus op Elohim, doordat we een geestelijk wezen zijn. De mens = een geest!
 
Johannes 4:24: God is Geest (Grieks-pneuma) en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest (Grieks-pneuma) en waarheid.
Pneuma (πνεῦμα) is een oud Grieks woord voor "geest" en of "adem"
God ademde Zijn levensadem = de geest, in Adam de mens!

Kennis van Goed en Kwaad
Adam en Eva wandelden samen met God in het Hof van Eden. Zij waren de Supermensen van die tijd.
De woorden die zij spraken hadden autoriteit. Ze waren kinderen van de Vader-God.
Wat gebeurde daar, waar de wereld nu nog steeds de consequenties van ondervindt?
 
Genesis 2:16-17: En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.
God zegt als ze van de boom van kennis van goed en kwaad eten, zullen ze zeker sterven.
Wat sterft er dan? Op dat moment hun levende geest!
De geestelijke dood deed zijn intrede.
 
Vanaf dat moment krijgt de mens een nieuwe geestelijke vader, zoals Jezus zegt in Johannes 8:44:
U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

 
Zintuigelijke kennis begint vanaf dat moment te regeren, zoals in Genesis 3:7 staat: Toen werden de ogen (fysieke ogen waren niet gesloten – fysieke ogen begonnen te regeren in hun lichaam) van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren.
Ze zagen en voelden (zintuigelijke kennis) dat ze naakt waren!
Zintuigelijke Kennis = geregeerd worden door de vijf zintuigen: zien met de ogen, horen met de oren, ruiken met de neus, proeven met de mond en voelen met handen of huid.
Dit gebeurde op het moment dat ze van de boom van kennis van goed en kwaad aten.
Voor God is de geestelijke dood, geen geest die niet meer leeft, maar die geest heeft geen connectie met Hem.
Het Vader-God en Kind relatie is voorbij.
Het Vader-Satan en Kind relatie wordt een feit.
Het lichamelijk sterven is een gevolg van de geestelijk dood. Adam werd 930 jaren oud en zijn lichaam stierf.
Later aan het kruis herhaalde dit sterven proces bij Jezus, maar daarover straks meer.

Met wie kreeg de dode geest van Adam en Eva, na de zondeval een connectie?
Met de Satan!
In het Hof van Eden werden Adam en Eva in feite wedergeboren met de natuur van de duivel.
De duivel = geestelijk dood = de zondige natuur.
Adam en Eva erfden door de wedergeboorte in het Hof van Eden, de zondige natuur van de duivel, de geestelijke dood.
Alle mensen die daarna geboren worden, het nageslacht van Adam en Eva, krijgen automatisch deze natuur bij de geboorte, vanwege de vloek die daarop rust.

Daarom is Jezus ook niet verwekt uit het zaad van een man, maar verwekt door de Heilige Geest, en daarom had Jezus de Natuur van God (in de geest), zoals Adam en Eva de Natuur van God (in de geest) hadden voor de Zondeval.
 
Genesis 3:17: En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven.
 
Hier zien wij dat de autoriteit door de mond van de mens, die God hun had gegeven, was verdwenen en zij de aardbodem met zwoegen moeten bewerken.

Romeinen 5:19 Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens (Adam) velen als zondaars (automatisch) aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene (Jezus) velen als rechtvaardigen (door de Wedergeboorte) aangemerkt worden.
 
Wat kwam Jezus doen?
Hij kwam om de geestelijke dood binnen in de fysieke mens, de natuur van de duivel = de zondige natuur, te Herscheppen.
Om dat te doen moest Hij zelf eerst sterven.
De Wedergeboren geest = De Verborgen Mens
 
De volgende twee verzen laten ons duidelijk zien dat de mens een geest is en geen lichaam, zoals velen denken.
 
Jezus zei in Johannes 4:24: God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
 
Paulus bevestigt dit in Romeinen 1:9: Want God, Die ik in mijn geest dien in het Evangelie van Zijn Zoon, is mijn Getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk.
 
De inwonende geest waarover Paulus het heeft is het Griekse woord pneuma.
Paulus leefde dus door zijn Wedergeboren geest en diende God via zijn inwonende geest en niet door zijn vijf zintuigen (zien, horen, ruiken, proeven en voelen).
Iemand die niet Wedergeboren is, dient door onwetendheid de duivel via zijn lichaam, die wordt aangestuurd door de dode geest, die in zijn lichaam woont.
Geest en ziel van die mens leven dan in perfecte harmonie met de duivel, ze kunnen ook niet anders leven.
Iemand die Wedergeboren wordt, komt vaak in conflict met zijn ziel, omdat de ziel na de Wedergeboorte nog niet is vernieuwd in het denken.
De ziel leefde eerst in overeenstemming met de duivel en heeft dan te dealen met de Natuur van God, die in de Wedergeboren geest zit.

Wie is de echte mens?
 
1 Thessalonicenzen 5:23: En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.
 
Ieder mens, Wedergeboren of niet, is een geest, zoals we eerder zagen.
Die geest bezit een ziel en samen wonen ze in een lichaam.
Het lichaam is de woning van de echte mens = de geest. Zonder lichaam kunnen we hier op aarde niet verblijven. Als een lichaam sterft verlaten geest en zijn bezit de ziel het lichaam en gaan naar de verblijfplaats waar de mens zelf voor heeft gekozen.
 
Aangezien de geest een ziel bezit is het duidelijk dat de rangorde is bepaald.
De Levende geest zou de Wedergeboren mens, zijn ziel en lichaam, moeten regeren, maar dit gebeurt meestal niet. Ziel en lichaam (vleselijk denken en leven) bepalen meestal de weg van die Christen.

Iemand die niet Wedergeboren is heeft dezelfde rangorde van geest en ziel.
De geestelijke dood (dode geest), de natuur van de duivel beïnvloedt de ziel en lichaam dermate dat deze twee gehoorzaam zijn aan die dode geest van de duivel en Wedergeboorte ogenschijnlijk niet mogelijk lijkt.
 
Iedere mens = dus een geest, leeft eeuwig door, maar de mens moet na de kruisiging en opstanding van Jezus zelf de keuze maken waar ze die eeuwigheid gaan doorbrengen.
Geest, Ziel en Lichaam
 
Geest moet een Nieuwe Schepping worden
Romeinen 10:9-10: Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.
   
Bovenstaand vers zal (als men het oprecht gelooft en belijdt) de geestelijk dood, die in de mens verblijft, Herscheppen in een Nieuwe Levende geest = de Wedergeboorte, die van bovenaf komt en in het inwendige lichaam zal plaats vinden.
Het is het Geloof van God, die daarbij een functie heeft. Met menselijk geloof is het onmogelijk om Wedergeboren te worden. Het is bovennatuurlijk Geloof van God!
Jezus rijkt je de hand, Gods Geloof komt jou te hulp en jij bent diegene die het accepteert of afwijst.
 
Wat gebeurt er als je Jezus aanneemt?
2 Korinthe 5:17: Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Het oude heeft betrekking op de geestelijke dood, de oude mens = de oude geest, die de natuur van de duivel had is compleet vernieuwd.
Er zit niets meer van de duivel zijn natuur in de nieuwe geest, omdat de natuur van de duivel plaats gemaakt heeft voor de Natuur van God. Het is Gods complete Nieuwe Schepping wat bij de Wedergeboorte heeft plaats gevonden in het inwendige fysieke menselijke lichaam.
Je hebt het al! Wat heb je?
De Supermens die in jou woont. Gods Natuur! Dezelfde Natuur die in Jezus woont. Zijn Kracht, Zijn Gerechtigheid, Zijn Wijsheid, Zijn Vermogen, de Vruchten van de Geest. Jij hebt alles in jou wat Jezus heeft. Inclusief de inwonende Heilige Geest!
 
Ziel moet na de Nieuwe Schepping worden vernieuwd
Romeinen 12:2: En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
 
Aangezien de ziel na de Herschepping nog steeds de gewoontes van de oude mens heeft, moet het denken worden vernieuwd.

Je kunt het vergelijken met slechte gewoontes die je hebt aangeleerd en die je weer moet afleren, zoals nagelbijten.
Als men altijd heeft gedacht dat God een toornige boze God is, dan is het verdraaid lastig om dit denken te veranderen in een liefhebbende Vader-God. Ik weet hier alles van, vandaar dat ik eerder schreef dat ik een religieuze denken had.
Het denken veranderen is het moeilijkste proces wat men zal doormaken, maar is noodzakelijk om het Christelijk leven te leiden, die bij de Wedergeboren geest past.
Als na de Wedergeboorte geest en ziel gemeenschappelijk gaan wandelen, ze worden bondgenoten, moet het lichaam zich onderwerpen en dan zal niets onmogelijk zijn in het leven van een Christen.
 
En dan zal de tekst die ik al eerder aanhaalde in Johannes 14:12 een feit worden: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.
 
Jezus zegt duidelijk dat de Christen dezelfde werken zal doen!
De grotere werken hebben betrekking op ons medemens Wedergeboren te laten worden.
 
Tijdens de bediening van Jezus kon Hij dat niet doen, aangezien Hij nog niet was gekruisigd, opgestaan en Zijn bloed in het Heilige der Heiligen had gedragen.

Lichaam wordt Levend gemaakt
Romeinen 8:11: En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.
 
Het Griekse woord voor levend maken is Zóopoieó = Dat wat dood is (niet werkt) tot leven wekken; met goddelijk leven bekrachtigen.
Door bijvoorbeeld ziekte werkt het lichaam niet optimaal. Ziekte zaait ook dood in het lichaam, omdat het de natuur van de duivel is.
 
Waar geest en ziel samenwerken zal dit ten goede of ten slechte komen van het lichaam waarin jouw woonplaats is. Als je het stenen of het houten huis, de woning, waar je in woont niet onderhoudt, zal het van je afgaan, waardoor de waarde zal gaan dalen.
Dit geldt ook voor de Wedergeboren geest. Zolang ziel en lichaam regeren en de Wedergeboren geest op non-actief wordt gezet, zal dat ten koste gaan van de waarde van het Christelijk leven.
 
Satan heeft heel veel Christenen verblindt met het feit, dat ze niet weten wie ze echt zijn.
Als men Wedergeboren is en de geest en ziel worden bondgenoten, zal het sterfelijke lichaam levend worden gemaakt, door Zijn Geest. Dit heeft betrekking op het genezen van ziekte in of op je lichaam.
 
Het tegenovergestelde is ook waar.
Als geest en ziel samenwerken bij de geestelijke dood, de natuur van de duivel, zal dit ten koste gaan van het lichaam.
Een Christen die zijn denken niet vernieuwd en ziel en lichaam laten regeren, zal vroeg of laat in de problemen komen met zonde en ziekte en ik weet daar alles van.
De Oudtestamentische Gelovigen
 
Waar gingen de geesten van alle mensen naar toe, voordat Jezus Zijn complete missie had volbracht?
 
Van Abraham weten wij dat hij na zijn overlijden in het Paradijs was.
Jezus verteld hierover in Lukas 16:22-23: Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel [Grieks - hadēs] (KJV-vertaling hel) zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot.
 
Het Griekse woord Hadēs wordt hier door de Herziene Staten Vertaling vertaald als hel net als bij de King James Versie.
De King James Versie is echter consequent in hun vertaling van dit woord en dat is de Herziene Staten Vertaling niet, zoals we later zullen zien in Handelingen 2:27 (graf -HSV) en daarna bij Openbaring 1:18 (de dood- HSV). Dit brengt Christenen in verwarring!

In vers 26 zegt Abraham: En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht.
Waar is dit?
Jezus zegt in Mattheüs 12:40: Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.
 
Hart van de aarde:
Numeri 16:32-33 De aarde opende haar mond en verzwolg hen, met hun gezinnen, en alle mensen die Korach toebehoorden, en al hun bezittingen. En zij daalden levend af naar het graf (Hebreeuws - šᵊ'ôl – sheol), zij en alles wat van hen was. En de aarde overdekte hen, en zij waren verdwenen uit het midden van de gemeente.
 
Het Hebreeuwse woord Sheol wordt meestal gezien als onder de heerschappij van Gods vijand, Satan ("De Bunker van de Vijand"), en het is een plaats buiten het land ("De Exilische Wildernis").
 
Er zijn dus twee afdelingen:
Het Paradijs voor de Gelovige Rechtvaardigen, zoals Abraham.
De Hel – Hades of Sheol voor de onrechtvaardigen.
 
Romeinen 4:3: Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend.

Hoe zit het met de moordenaar aan het kruis?
Lukas 23:43: En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs (Grieks – paradeisos) zijn.
 
Informatie boek E.W. Kenyon:
In het Grieks is er geen interpunctie (leesteken). De interpunctie wordt bepaald door de nadruk.
Rotherham Bible laat in zijn aantekeningen hierover het zo lezen, "Ik zeg vandaag tot u," (het woord vandaag is nadrukkelijk, en in de Amerikaanse Revisie is het een hoofdletter.) Het zou als volgt moeten luiden: "Ik zeg u Vandaag, gij zult met mij in het Paradijs zijn." Gewoon zoals je zou kunnen zeggen, "Ik zeg u vandaag, ik zal u in Portland ontmoeten."
Dit betekent dat Jezus niet naar het Paradijs ging toen de geest Zijn lichaam verliet.
Het Paradijs was een plaats voor de Oudtestamentische heiligen om te wachten op de voltooiing van het Verlossingswerk van Christus. Zij wachtten op de vervulling van het Eerste Verbond. Met andere woorden, om het in modern taalgebruik te zeggen, zij wachtten op Hem om de schuldbekentenissen te innen van het Verzoeningsbloed voor de vijftienhonderd jaar. Maar dit werk was niet volbracht aan het Kruis. Het was niet klaar totdat Jezus opstond uit de dood en Zijn bloed in het Heilige der Heiligen droeg en het Hoogste Gerechtshof van het universum dat bloed had geaccepteerd en de Oudtestamentische heiligen had Gerechtvaardigd. (Bron E.W. Kenyon – Wat Gebeurde er van Het Kruis tot de Troon)

Hoe weten we dat Jezus Zijn bloed nog in het Heilige der Heilige moest dragen na Zijn Opstanding?
 
In Johannes 20:17 lezen we dat Jezus tegen Maria Magdalena zei: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
 
Maria mocht Jezus niet aanraken, omdat Hij Zijn bloed nog niet in het Heilige der Heiligen had gedragen, later zei Hij tegen Thomas in Johannes 20:27 het tegenovergestelde.
 
Aardse tempel:
Hebreeën 9:3 Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd.
Markus 15:37-38: En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.

 
In de Hemel:
In Hebreeën 9:11-12 lezen we: Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.

De Kruising van Jezus
 
Jezus kwam hier met een missie.
Johannes 3:16: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
 
Bovenstaand vers laat Gods liefde voor ons zien, maar daar moest Jezus heel wat voor doorstaan, zodat jij en ik herenigd kunnen worden met Vader-God.
Het belangrijkste wat niet wordt verteld is wat Hij heeft gedaan in het dodenrijk en waarom Hij daar drie dagen en drie nachten was.
 
Eerder schreef ik dat Adam eerst geestelijk stierf en toen lichamelijk. Dit is dezelfde volgorde die Jezus doormaakte, toen Hij aan het Kruis hing.
Jesaja 53:9: Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood (Hebreeuws- māveṯ = meervoud) geweest.
 
Jezus stierf twee keer, zoals Adam twee keer stierf!

Echter kon Jezus niet lichamelijk sterven, net als Adam eerst lichamelijk niet kon sterven. Jezus had dus een lichaam die gelijk was aan die van Adam.
 
Johannes 10:17-18: Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven (Grieks-psychē = ziel) geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.
 
Jezus gaf zijn leven vrijwillig: Ik geef mijn psychē = ziel!
De zondige natuur van de mens, de natuur van de duivel, werd op Jezus gelegd en daarom stierf Hij eerst geestelijk.
Hij droeg onze geestelijke dood, zodat wij Wedergeboren kunnen worden.
Zonde en ziekte komen uit de geestelijk wereld en manifesteren zich in de fysieke mens.
Zonde en ziekte worden daarom ook geestelijk beoordeeld en veroordeeld door God.
 
Als wij Gods Woord echt op Waarheid waarderen, dan geloven wij wat er staat!
Jesaja 53:10: Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt.

Waarom Jezus ziek maken als het geen onderdeel van de zonde is?
Jesaja 53:4: Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen.
 
Mattheüs 27:46: Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
 
Toen Jezus tot zonde werd gemaakt stierf Hij geestelijk en raakte Hij Zijn connectie met Zijn Vader kwijt. Net als dat bij Adam en Eva gebeurde in het Hof van Eden.
Jezus werd wie jij bent of was, zodat jij nu kunt zijn, zoals Hij is!
 
Vader God en Jezus hadden een plan voor Herstel die niemand kende.
 
1 Korinthe 2:8: Een wijsheid die niemand van de leiders (Grieks - archōn) van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.
 
Het Griekse woord archōn = heerser, was in het oude Griekenland een algemene titel voor een hoge gezagsdrager.
In het gnosticisme, waren de archonten (van het Griekse arkhon, "heerser") kwaadaardige, sadistische wezens die de aarde beheersten, evenals veel van de gedachten, gevoelens en acties van mensen. De duivel en demonen dus!

Toen Hij zei: Het is Volbracht daalde Hij af in het dodenrijk en werd geconfronteerd met het lijden dat wij door de geestelijke dood zouden moeten lijden.
Het lijden stopte bij Jezus niet toen Zijn lichaam stierf aan het Kruis.
 
Petrus zegt in Handelingen 2:23: Deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden.
 
Informatie boek E.W. Kenyon:
Een betere weergave van de woorden, "weeën van de dood" is de "geboorte worsteling van de dood", wat suggereert dat de Kerk geboren is uit de geboorte worsteling van de geest van Jezus.
Lees het zevenentwintigste vers: " Want U zult mijn ziel in het graf [Grieks - hadēs] (KJV-vertaling hel) niet verlaten en Uw Heilige niet overgeven om ontbinding te zien (In het graf van Jozef). " (Bron E.W. Kenyon – Wat Gebeurde er van Het Kruis tot de Troon)

Hadēs hier vertaald als graf door de Herziene Staten Vertaling, maar door de King James Versie wederom vertaalt als hel, laat zien dat Jezus op dezelfde plaats aanwezig was als de rijke man in Lukas 16:23.
 
Begrijp je nu Zijn angst in de Hof van Gethsemane? Hij werd geconfronteerd met Hadēs!
Zie je het? Jezus droeg ons volledige straf! Inclusief helle lijden!
Hoe zouden wij anders Gerechtvaardigd kunnen worden voor God?
 
Waar moesten de weeën van de dood worden ontbonden? Op de plek waar de dood heerst: de Hel!
Kolossenzen 2:15: Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.
 
Na van Zich afgedaan te hebben de vorstendommen en de krachten, het lijkt alsof de hele horde/bende van de hel op Hem waren. Hij ging door onbeschrijfelijke kwellingen, en plotseling wordt hij Gerechtvaardigd, levend gemaakt.
 
Romeinen 4:25: Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging.

Toen Jezus Johannes ontmoette, zei Hij:
Openbaring 1:17-18: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood [Grieks - hadēs] (KJV-vertaling hel) en van de dood (Grieks – thanatos) zelf.
 
Hadēs hier vertaald als de dood door de Herziene Staten Vertaling en door de King James Versie wederom correct vertaald is als hel, geeft ons de bevestiging dat Jezus in het rijk van de hel aanwezig was en daar de sleutels (= autoriteit) van de dood heeft bemachtigd.
 
Jezus had Satan, de meester van het dodenrijk - de hel, overwonnen. Hij had hem beroofd van zijn autoriteit. Jezus is de Meester van de gehele hel. Hij veroverde Satan niet voor Zichzelf. Jezus overwon Satan voor ons, voor jou en voor mij. Precies op die plaats waar wij zouden moeten lijden, maakte Hij ons tot overwinnaars met autoriteit.
 
Mattheüs 28:18: En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht (Grieks – exousia = autoriteit) in hemel en op aarde.
Vervolgens delegeert Hij die autoriteit en geeft opdracht aan de gelovigen:
Markus 16:15-18: En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.
 
Er zijn Christenen die beweren dat de verzen in Markus 16:17-18 uitsluitend bestemd waren voor diegene die genoemd worden in de vers vooraf: Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen… (Markus 16:14) En Hij zei tot hen… (Markus 16:15), maar in vers Markus 16:17 staat: En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen.
Wat doen dus de mensen die geloofd zullen hebben? De autoriteit nemen in de Naam van Jezus!
Wie zijn die mensen die dit geloven? Ieder Wedergeboren Christen! Dus ook jij en ik!
 
Jij hebt de volmacht om Jezus' Naam te gebruiken. Je bent een absolute meester over Satanische krachten.
Want had Satan geweten dat jij dat zou krijgen, had hij Jezus niet laten kruisigen.
Dit is zijn ultieme nederlaag! Vandaag de dag wordt menig Christen jammer genoeg toch nog verlamt door de leugens die worden verkondigd door religie.

De Supermens in Ons
 
Wat is Waarheid? Gods Woord is Waarheid!
Johannes 8:31-32 Jezus dan zei: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
 
Ik hoop dat dit artikel mag bijdragen aan het ontdekken van de Nieuwe Schepping in jou.
Gods Waarheid heeft dat zeker bij mij gedaan.
 
Johannes 20:26: En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u.
 
De deuren waren gesloten en Jezus stond zo bij hen in de ruimte waar zij verbleven.
Dit is het verheerlijkte Lichaam waarmede Jezus Wedergeboren werd toen Hij opstond uit de dood.
Eerst werd Zijn geest Herschapen en vervolgens werd Zijn Lichaam vernieuwd.
Zo’n verheerlijkte Lichaam, als Jezus heeft, krijgen wij ook, als Hij ons komt ophalen.
De Eeuwige Wedergeboren geest woont al in jou, indien je Jezus als Heer in jouw leven hebt gemaakt. Mocht je nog niet Wedergeboren zijn dan kun je alsnog in het bezit komen van de Wedergeboren geest, waardoor je voor eeuwig samenleeft met Jezus.
 
Romeinen 10:9-10: Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.
 
De mens = geest en bezit een ziel en woont in een aards lichaam.
Stel je eens voor:
In jouw lichaam woont iemand die eruit stapt als je aardse lichaam sterft.
Diegene die eruit stapt is: De Ware Jij!
 
Als je Wedergeboren bent, leef je nu al samen met Jezus, want Hij leeft in jouw Ware Jij!
Galaten 2:20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.
1 Johannes 4:4: Want Hij (Jezus) Die in u is, is groter dan hij (satan) die in de wereld is.
 
Hoe bijzonder heeft God deze Wedergeboren geest gemaakt en hoe bijzonder heeft Hij de Weg naar Hemzelf via Jezus herstelt, doordat Jezus onze weg is gegaan in de dood en door de dood, die wij zouden moeten gaan.

2 juli 2022
Terug naar de inhoud