Op Weg Naar Het VaderHuis
Belangrijke artikelen - klik de link
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Het Ongeboren Kind

Laat de kinderen tot Mij komen

Lukas 18:15-17
En zij brachten ook de kinderkens tot Hem, opdat Hij die zou aanraken; en de discipelen, dat ziende, bestraften dezelve.
Maar Jezus riep dezelve kinderkens tot Zich, en zeide: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.
Voorwaar, zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kindeken, die zal geenszins in hetzelve komen.


Nog voordat jij bestond,
kende Hij jouw naam.

Jezus houdt van alle kinderen
Belangrijk Nieuws in dit artikel

Voor diegene die in het verleden een abortus heeft ondergaan of diegene die dit van plan is om te doen en je wilt dit artikel graag lezen, adviseer ik wel om het gehele artikel te lezen.
In dit artikel staat naast de reden, waarom God abortus niet toestaat ( het slechte nieuws), ook goed en Belangrijk Nieuws voor jou. Mis die kans dus niet!

Het Ongeboren Kind.

Soms ben je met een artikel bezig en mis je de inspiratie ervoor en dan krijg je van de Heer, het voelt wel een opdracht, om iets anders te schrijven. Een artikel die voorrang krijgt, omdat de nood hoog is.
Abortus is natuurlijk geen artikel waar je het graag over hebt en ik ben er ook van geschrokken toen ik over dit onderwerp op het internet ging zoeken. Vol afschuw heb ik foto's bekeken van geaborteerde kinderen, waar je maag alleen al van kan omdraaien. Ieder jaar worden er wereldwijd ongeveer 42 miljoen kinderen uit de moederbuik geaborteerd. Dit is 1,33  kind per seconde of 80 kinderen per minuut. Kinderlevens die zomaar verdwijnen.
Om een abortus uit te voeren gebruiken ze verschillende methodes. In een geanimeerde video heb ik kunnen zien dat bij een methode de benen, armen, romp en hoofdje van het kindje, van elkaar worden gescheiden door een tang. Letterlijk afgeknipt dus. Dit zijn kinderen die het recht hebben, net als ieder ander kind die wel geboren is, om te leven.
Er wordt over abortus gesproken alsof het kindje in de moederbuik niets is. Hij of zij stelt niets voor, want tot de eerste 24 weken kan het buiten de baarmoeder niet leven.
Ondanks dat het buiten de baarmoeder niet zou kunnen leven, leeft het wel in de buik van de moeder en is het niet acceptabel dat er überhaupt een grens van 24 weken wordt getrokken.
Maar wie ben ik, om daarover te mogen oordelen. Dat laat ik aan God over.

Vrijheid van de mens.

In de Bijbel kunnen we duidelijk lezen hoe God over kinderen denkt en hoe Hij abortus verafschuwd. Maar vragen sommige mensen zich af waarom doet God er dan niets aan als Hij dit zo verschrikkelijk vindt? Wel, dat gaat Hij doen. Hier niet van overtuigd? Lees dan maar eens verder! Maar eerst even het volgende: Wie pleegt eigenlijk die abortus de mens of God?
God heeft de mens zijn/haar vrijheid gegeven. Dit was de uitdrukkelijke wens van de mens, want God heeft nergens meer wat mee nodig. De mens kan en wil alles zelf beslissen.
Wat doet de mens vervolgens met die vrijheid? Het aborteren van een kind die in de moederbuik leeft. God mag Zich niet meer bemoeien met de zwangere vrouwen en hun ongeboren baby's. De vrouw is baas in haar eigen buik. De vrouw beslist samen met de aborteur over het leven van het kindje. Als de vrouw en aborteur achten dat het kindje niet levensvatbaar is of het komt niet zo goed uit vanwege een andere reden, laten ze het weghalen.
Andere redenen om het te laten weghalen zijn:
Te weinig geld, nog geen kinderwens, geen goede woonruimte, te jong, gezin is al compleet, geen goede opleiding, relatie te kort, relatie is verbroken, partner wil de zwangerschap niet, noem maar op.
Er zijn vrouwen die verkracht worden en daardoor zwanger raken en dit is natuurlijk verschrikkelijk. Deze vrouwen zouden als enigste groep een gegronde reden kunnen hebben ( ook hier staat God niet achter ), maar het kind zelf kan er uiteindelijk niets aan doen dat dit is gebeurd en heeft ook het recht om te leven.

Eindtijd Factor.

Abortus is absoluut een van de grootste redenen dat wij in de Bijbelse eindtijd leven. God gaat binnenkort een einde maken aan deze gruwel. Het zal zijn als in de dagen van Noach zegt de Bijbel als God voor de tweede keer gaat ingrijpen, voordat Jezus terugkomt. In de dagen van Noach was er ook van alles mis. De mens deed toen ook waar hij/zij zin in had en dit moesten ze uiteindelijk massaal met de dood bekopen.
De Bijbel beschrijft in Genesis geen abortus, maar wel iet anders waar de mens mee bezig was. Maar wat was toen een van de grootste redenen dat God ingreep?
De gevallen engelen ( Gods zonen) hadden gemeenschap met de vrouwen hier op aarde.

Dit kun je lezen in Genesis 6:1-2,4
En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden,
Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden.
In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.

De gevallen engelen werden in die tijd door de satan aangestuurd om het bloed van de mensen te verontreinigen met hun eigen bloed, zodat bij de geboorte van Jezus, Zijn bloed ook verontreinigd zou worden. Dit heeft God dus niet laten gebeuren. De reuzen op aarde waren dus bastaards, geboren uit een menselijke vrouw en een gevallen engel van de satan. Door de Zondvloed heeft God de mensen ( inclusief de reuzen) in die tijd vernietigd. Noach en zijn gezin werden behouden.

Bijbelse aanwijzingen.

In de Bijbel kunnen we diverse teksten vinden, waarin staat hoe God betrokken is bij het ontstaan van een kind en als je dan bedenkt dat de mens het door Hem gemaakte kind afbreekt, kun jij je denk ik ook wel voorstellen wat de gevolgen hier van zijn. Het oordeel van God!

In de volgende Bijbelteksten kunnen we die betrokkenheid van God lezen:

1e aanwijzing
Jeremia 1:5
Hij maakte ons in de buik van de moeder en heeft een plan met ieder van ons.
Eer Ik u in moeders buik formeerde, heb Ik u gekend, en eer gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb Ik u geheiligd;..........

2e aanwijzing
Galaten 1:15
Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn genade,

3e aanwijzing
Psalmen 139:13,16
Want Gij bezit mijn nieren; Gij hebt mij in mijner moeders buik bedekt.
Uw ogen hebben mijn ongevormden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was.

4e aanwijzing
Job 31:15
Heeft Hij niet, Die mij in den buik maakte, hem ook gemaakt en Een ons in de baarmoeder bereid?

5e aanwijzing
Job 10:8-12
Uw handen doen mij smart aan, hoewel zij mij gemaakt hebben, te zamen rondom mij zijn zij, en Gij verslindt mij.
Gedenk toch, dat Gij mij als leem bereid hebt, en mij tot stof zult doen wederkeren.
Hebt Gij mij niet als melk gegoten, en mij als een kaas doen runnen?
Met vel en vlees hebt Gij mij bekleed; met beenderen ook en zenuwen hebt Gij mij samengevlochten;
Benevens het leven hebt Gij weldadigheid aan mij gedaan, en Uw opzicht heeft mijn geest bewaard.

6e aanwijzing
Jesaja 44:2
Zo zegt de Heere, uw Maker, en uw Formeerder van den buik af,.........

Hij schenkt ons kinderen, een beloning van Hem voor jou.
Psalmen 127:3
Ziet, de kinderen zijn een erfdeel des Heeren; des buiks vrucht is een beloning.

God noemt in de Bijbel de kinderen zelfs Zijn eigendom.
Zijn eigendom mag je niet laten aborteren.
Ezechiël 16:20-21
Verder hebt gij uw zonen en uw dochteren, die gij Mij gebaard hadt, genomen, en hebt ze denzelven geofferd om te verteren; is het wat kleins van uw hoererijen,
Dat gij Mijn kinderen geslacht hebt, en hebt ze overgegeven, als gij dezelve voor hen door het vuur hebt doen gaan?

De volgende Bijbel tekst laat zien hoe machtig God is.
Job 12:10
In Wiens hand de ziel is van al wat leeft, en de geest van alle vlees des mensen.

God is duidelijk.
Exodus 20:13
Gij zult niet doodslaan.

Jouw keuze om voor het leven te kiezen.
Deuteronomium 30:19
Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad;

Abortus is volgens deze Bijbeltekst niet veel goeds.
Jeremia 20:17
Dat Hij mij niet gedood heeft van de baarmoeder af! Of mijn moeder mijn graf geweest is, of haar baarmoeder als van een, die eeuwiglijk zwanger is!

Diegene die zich daarvoor laat betalen krijgt een probleem met God.
Deuteronomium 27:25
Vervloekt zij, die geschenk neemt, om een ziel, het bloed eens onschuldigen, te verslaan! En al het volk zal zeggen: Amen.

Een ongeboren kind heeft een ziel.

Alles wat God ooit heeft bedacht in Zijn Schepping heeft de satan proberen te vernietigen. Het zwanger raken van een vrouw en de mogelijkheid om die zwangerschap af te breken is daarop geen uitzondering.
Maar ook daar heeft God in voorzien. Ieder ongeboren kind heeft namelijk vanaf het begin al een ziel. God geeft dus aan ieder mens een ziel en hoe klein die mens dan ook is in de moederbuik.
Aangezien geaborteerde kinderen niet welkom zijn op deze aarde, neemt God ze liefdevol op in de hemel. De satan heeft namelijk nooit het laatste woord. Als je een abortus overweegt, zal de satan jou een van de hierboven genoemde redenen geven om dit wel te doen. Jij realiseert je hierbij niet dat deze abortus een menselijke offer is voor hem. Er is dus nooit en te nimmer een gegronde reden om abortus op jouw ongeboren kind te laten toepassen.

De satan is een leugenaar dit kunnen we lezen in Johannes 8:44:
Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.

Er is Hoop voor jou!

In deze artikel veroordeel ik niemand, maar beschrijf uitsluitend de zonde die begaan wordt met het verrichten van een abortus. Let wel: Ik sta zelf nooit en te nimmer achter een abortus, wat de reden daarvoor ook is.
God beslist uiteindelijk over ons leven. Geen een mens is volmaakt.

In Mattheüs 7:1-2 staat.
Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.
Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u weder gemeten worden.

Ben jij die vrouw, die in het verleden een abortus heeft gehad, die na het lezen van dit artikel zich schuldig voelt, weet dan dat de Here Jezus zich ook voor jou heeft laten kruisigen.
Jij hebt geen zonde begaan die God niet gaat vergeven. Wil jij je kindje weerzien en dit is echt mogelijk, wordt dan zelf een kind van God.
Vraag God om vergiffenis, leg je zonden bij Jezus aan het kruis en je mag er zeker van zijn dat jij je zoontje of dochtertje in de hemel zult zien over niet al te lange tijd.
Dit is fantastisch goed n
ieuws!

Ben jij  die vrouw die overweegt om een abortus te laten doen, dan geldt het bovenstaande ook voor jou. Jezus wil er ook voor jou zijn. Vecht voor het leven van jouw kindje, want hij of zij is het meer dan waard.

1 juni 2015


Terug naar de inhoud