Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Het Ongeboren Kind

Het Ongeboren Kind

Statenvertaling 1618-1619
 
Lukas 18:15-17:
En zij brachten ook de kinderkens tot Hem, opdat Hij die zou aanraken; en de discipelen, dat ziende, bestraften dezelve.
Maar Jezus riep dezelve kinderkens tot Zich, en zeide: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.
Voorwaar, zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kindeken, die zal geenszins in hetzelve komen.

 
Nog voordat jij bestond, kende Hij jouw naam!
 
Voor diegene die in het verleden een abortus heeft ondergaan of diegene die dit van plan is om nog te gaan doen, adviseer ik wel om het gehele artikel te lezen. In dit artikel staat naast de reden, waarom God abortus niet toestaat (het slechte nieuws), ook goed en Belangrijk Nieuws voor jou.
 
Abortus
 
Abortus is een onderwerp waar men het niet graag over heeft en ik ben er ook van geschrokken toen ik hierover op het internet ging zoeken. Vol afschuw heb ik misselijk makende foto's bekeken van geaborteerde kinderen. Ieder jaar worden er wereldwijd ongeveer 42 miljoen kinderen uit de moederbuik geaborteerd. Dit is 1,33 kind per seconde en dus 80 kinderen per minuut. Kinderlevens die zomaar verdwijnen. Om een abortus uit te voeren gebruiken ze verschillende methodes. In een geanimeerde video heb ik kunnen zien dat bij een methode de benen, armen, romp en hoofdje van het kindje, van elkaar worden gescheiden door een tang. Dit zijn kinderen die het recht hebben, net als ieder ander kind die wel geboren mag worden, om te leven.
 
Er wordt over abortus gesproken alsof het kindje in de moederbuik niets is. Hij of zij stelt niets voor, want tot de eerste 24 weken kan het buiten de baarmoeder niet leven. Ondanks dat het buiten de baarmoeder niet zou kunnen leven, leeft het wel in de buik van de moeder en is het niet acceptabel dat er überhaupt een grens van 24 weken wordt getrokken.

Baas in eigen Buik
 
De mens heeft een vrije wil, want God wil niet dat wij als een robot leven. Wat doet de mens vervolgens met die vrije wil? Het aborteren van een kind dat in de moederbuik leeft, want de vrouw is baas in haar eigen buik. De vrouw beslist samen met de aborteur over het leven van het kindje. Als de vrouw en aborteur achten dat het kindje niet levensvatbaar is, laten ze het weghalen. Andere redenen om het te laten weghalen zijn: te weinig geld, nog geen kinderwens, geen goede woonruimte, te jong, gezin is al compleet, geen goede opleiding, relatie te kort of verbroken, partner wil de zwangerschap niet, noem maar op. Er zijn vrouwen die verkracht worden en daardoor zwanger raken en dit is natuurlijk verschrikkelijk. Deze vrouwen zouden als enige groep een gegronde reden kunnen hebben (ook dit wil God niet), maar het kind zelf kan er uiteindelijk niets aan doen dat dit is gebeurd en heeft ook het recht om te leven.
Eindtijd Factor
 
Abortus is absoluut een van de redenen dat wij in de Bijbelse Eindtijd leven. Het zal zijn als in de dagen van Noach, zegt Jezus, voordat Hij terugkomt. De Bijbel beschrijft in Genesis geen abortus, maar wel iet anders waar de mens toen mee bezig was. De gevallen engelen (Gods zonen) hadden gemeenschap met de vrouwen hier op aarde.
 
Dit staat in Genesis 6:1-2,4:
En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden,
Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden.
In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.

 
De gevallen engelen werden in die tijd door de duivel aangestuurd om het bloed van de mensen te verontreinigen met hun eigen bloed en hieruit ontstonden reuzen bastaards.
 
Wat heeft dit met Abortus te maken?
Een kind is een Schepping van God en alles wat God heeft gemaakt, wil de duivel vernietigen. De reuzen bastaards waren de duivel zijn eigen creatie, die door God werden vernietigd, hetgeen we op diverse plaatsen in het Oude Testament terug kunnen vinden, zoals bij de Zondvloed. De duivel vernietigd door abortus Gods Schepping.
 
Bijbelse Aanwijzingen
 
In de Bijbel kunnen we duidelijk lezen hoe God denkt over kinderen en hoe Hij abortus verafschuwd. In de volgende Bijbelteksten kunnen we de betrokkenheid van God lezen:
 
1e aanwijzing
Jeremia 1:5:
Hij maakte ons in de buik van de moeder en heeft een plan met ieder van ons.
Eer Ik u in moeders buik formeerde, heb Ik u gekend, en eer gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb Ik u geheiligd; .................

 
2e aanwijzing
Galaten 1:15:
Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn genade,

 
3e aanwijzing
Psalmen 139:13,16:
Want Gij bezit mijn nieren; Gij hebt mij in mijner moeders buik bedekt.
Uw ogen hebben mijn ongevormden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was.

 
4e aanwijzing
Job 31:15:
Heeft Hij niet, Die mij in den buik maakte, hem ook gemaakt en Een ons in de baarmoeder bereid?

 
5e aanwijzing
Job 10:8-12:
Uw handen doen mij smart aan, hoewel zij mij gemaakt hebben, te zamen rondom mij zijn zij, en Gij verslindt mij.
Gedenk toch, dat Gij mij als leem bereid hebt, en mij tot stof zult doen wederkeren.
Hebt Gij mij niet als melk gegoten, en mij als een kaas doen runnen?
Met vel en vlees hebt Gij mij bekleed; met beenderen ook en zenuwen hebt Gij mij samengevlochten;
Benevens het leven hebt Gij weldadigheid aan mij gedaan, en Uw opzicht heeft mijn geest bewaard.

 
6e aanwijzing
Jesaja 44:2:
Zo zegt de Heere, uw Maker, en uw Formeerder van den buik af, ...............

 
Kinderen zijn Gods erfdeel
Psalmen 127:3:
Ziet, de kinderen zijn een erfdeel des Heeren; des buiks vrucht is een beloning.

 
Kinderen zijn Gods eigendom.
Zijn eigendom mag je niet laten aborteren!
Ezechiël 16:20-21:
Verder hebt gij uw zonen en uw dochteren, die gij Mij gebaard hadt, genomen, en hebt ze denzelven geofferd om te verteren; is het wat kleins van uw hoererijen,
Dat gij Mijn kinderen geslacht hebt, en hebt ze overgegeven, als gij dezelve voor hen door het vuur hebt doen gaan?

 
De volgende Bijbelvers laat zien hoe machtig God is
Job 12:10:
In Wiens hand de ziel is van al wat leeft, en de geest van alle vlees des mensen.

 
God is duidelijk
Exodus 20:13:
Gij zult niet doodslaan.

 
Jouw keuze om voor het leven te kiezen
Deuteronomium 30:19:
Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad;
 
Abortus is volgens deze Bijbelvers niet veel goeds
Jeremia 20:17:
Dat Hij mij niet gedood heeft van de baarmoeder af! Of mijn moeder mijn graf geweest is, of haar baarmoeder als van een, die eeuwiglijk zwanger is!

 
Diegene die zich daarvoor laten betalen
Deuteronomium 27:25:
Vervloekt zij, die geschenk neemt, om een ziel, het bloed eens onschuldigen, te verslaan! En al het volk zal zeggen: Amen.
Een Ongeboren Kind heeft een Ziel
 
Alles wat God ooit heeft bedacht in Zijn Schepping heeft de duivel proberen te vernietigen. Het zwanger raken van een vrouw en de mogelijkheid om die zwangerschap af te breken is daarop geen uitzondering. Maar ook daar heeft God in voorzien. Ieder ongeboren kind heeft namelijk vanaf het begin al een ziel. God geeft dus aan ieder mens een ziel en hoe klein die mens dan ook is in de moederbuik. Aangezien geaborteerde kinderen niet welkom zijn op deze aarde, neemt God ze liefdevol op in de hemel. De duivel heeft namelijk nooit het laatste woord.
 
Als je een abortus overweegt, zal de duivel jou een van de hierboven genoemde redenen geven om dit wel te doen. Jij realiseert je hierbij niet dat deze abortus een menselijk offer is voor hem. Er is dus nooit en te nimmer een gegronde reden om abortus op jouw ongeboren kind te laten toepassen.
 
De duivel is een leugenaar dit kunnen we lezen in Johannes 8:44:
Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.
 
Er is Hoop voor jou!
 
In deze artikel veroordeel ik niemand, maar beschrijf uitsluitend de zonde die begaan wordt met het verrichten van een abortus. Let wel: Ik sta zelf nooit en te nimmer achter een abortus, wat de reden daarvoor ook is.
 
Ben jij diegene, die in het verleden een abortus heeft gehad, die na het lezen van dit artikel zich schuldig voelt, weet dan dat de Here Jezus zich ook voor jou heeft laten kruisigen. Jij hebt geen zonde begaan die God niet heeft vergeven. Wil jij je kindje weerzien en dit is echt mogelijk, wordt dan zelf een kind van God. Vraag God om vergiffenis, leg je zonden bij Jezus aan het kruis en je mag er zeker van zijn dat jij je zoontje of dochtertje in de hemel zult zien. Dit is fantastisch goed nieuws!
 
Ben jij diegene die overweegt om een abortus te laten doen, dan geldt het bovenstaande ook voor jou. Jezus wil er ook voor jou zijn. Vecht voor het leven van jouw kindje, want hij of zij is het meer dan waard.
 
1 juni 2015
Terug naar de inhoud