Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Het Mysterie van het Evangelie

Het Mysterie van het Evangelie
 
Herziene Statenvertaling
 
Dit artikel is ontstaan uit een video van Dan Stone
 
Van dit onderwijs is ook een boek verkrijgbaar, te bestellen bij Uitgeverij Shama, via Bol.com: Het Ongekende Evangelie van Dan Stone
 
Hemelburger
 
De kernboodschap van dit artikel is: "Christus leeft IN mij." (Galaten 2:20)
 
Op het moment dat iemand wedergeboren wordt, veranderd de geestelijke situatie van die persoon. Diegene gaat van de positie van een wereldburger naar een hemelburger.
Paulus schrijft in Filippenzen 3:20: "Ons burgerschap is echter IN de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus."
 
De Oudtestamentische gelovigen wisten dat ook, zoals in Hebreeën 11:13 staat: "Deze allen zijn in het geloof gestorven…en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. "
 
Jezus zegt in Johannes 17:14: "Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. "
 
Echter zien slechts weinig christenen zichzelf als een hemelburger. Als het fysieke lichaam sterft dan pas wordt hemelburger zijn een realiteit, althans dat is zoals zij het zien. Maar Jezus zegt: Jij bent NIET van deze wereld, als je Mij hebt aangenomen. Menig christen is niet bekend met de realiteit van het Leven van Christus dat IN hen aanwezig is en Die door hen heen wil leven, terwijl ze op aarde leven.
 
Johannes 14:6: "…Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. "
 
Het Griekse woord voor Waarheid = alétheia Strong’s G 225 en betekent: niet alleen waarheid zoals gesproken; maar ook realiteit, goddelijke waarheid geopenbaard aan de mens.

Jezus = de Weg, Die ons brengt naar de Realiteit van Zijn Leven!
 
Het Goede Nieuws
 
Paulus leert duidelijk dat er twee aspecten zijn aan het Goede Nieuws wat Jezus ons heeft gebracht:
● het verkondigen van het Reddende Evangelie aan hen die zonder Christus zijn
● het verkondigen van het Mysterie van het Evangelie, namelijk "Christus IN u, de hoop op de heerlijkheid"
 
Dan Stone wist dat Christus voor hem gestorven is, maar van daaruit kwam een leven van strijd, wel/geen wet, wel/geen overwinning, alles leek incompleet.
Hij worstelde met de vraag: Er moet meer zijn?
 
Ik (Jan) herken hetgeen hij zegt, want ik worstelde met dezelfde vraag, totdat Gods verandering in mij begon, ergens in het voorjaar van 2020 en gaandeweg in de loop van de jaren die volgden de Heilige Geest mij steeds meer de realiteit van het Mysterie van het Evangelie openbaarde, waarvan Paulus zegt in Kolossenzen 1:27: "Christus IN u, de hoop op de heerlijkheid, " werd ik, om de uitdrukking van Dan Stone te gebruiken, bevrijd van de slavernij van wat ik zou moeten doen en wat ik niet zou moeten doen.
 
Bevrijd van de slavernij van het proberen:
● de Wet te houden, de Bijbelse Wet
● de individuele kerkelijke wet
● de wet die we onszelf misschien hebben opgelegd
 
Dan Stone
We zijn bevrijd en ik erken terwijl ik dit uitspreek, dat het in de gedachten van sommige mensen zo verkeerd kan worden opgevat, omdat het idee van vrijheid net iets meer is dan ze aankunnen binnen de context van hun christelijke leven.
Ze willen regels, ze willen voorschriften. Natuurlijk ontdekken we dat we ons niet aan die regels kunnen houden, dat we niet aan die voorschriften kunnen voldoen, maar we willen ze wel. Het is een verraderlijk probleem, dat we iets willen, dat echt niets voor ons kan doen, wat wij willen dat ze zouden doen, maar we willen niet helemaal losgelaten worden om nu in de vrijheid van de geest te leven.

De Lijn
 
Het eerste waar ik het over willen hebben is het idee van de lijn.
 
2 Korinthe 4:18: "Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. "
 
We kijken dus niet naar de dingen die we kunnen zien, in de natuurlijke wereld (die tijdelijk zijn) waarin wij leven, maar naar de dingen die wij niet kunnen zien, het Geestelijke Eeuwige Rijk.
 
Kolossenzen 3:1-2: "Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. "
 
Als u nu met Christus opgewekt bent:
● Waar dienen we te zoeken? De dingen die boven in de hemel zijn!
● Waar denken we over na?  De dingen die boven in de hemel zijn!
● Waar denken we niet over na? De dingen die op aarde zijn!
 
Waarom de lijn?
Ik gebruik de lijn vooral als een leermiddel, omdat er niet zoiets is als een lijn. Dit Geestelijke Eeuwige Rijk, waar Paulus het over heeft zal er altijd zijn, en het tijdelijke, de wereld waar wij fysiek in leven heeft een einde, maar zodat we deze ideeën kunnen scheiden en uit elkaar kunnen houden trek ik gewoon de lijn en zeg tegen mensen dat ze de lijn nooit moeten vergeten, omdat het een heel duidelijk en begrijpelijk leermiddel is geworden.
 
     Het Ongeziene Eeuwige Rijk       
         Het zichtbaar tijdelijke rijk
 
Er zijn twee belangrijke woordgroepen: Het Ongeziene Eeuwige Rijk, die we boven de lijn plaatsen en het zichtbaar tijdelijke rijk, die we onder de lijn plaatsen. Jij en ik leven in het zichtbaar tijdelijke rijk. Ons hele leven speelt zich hier af. Niet alleen zijn de dingen in dit rijk tijdelijk, ze zijn ook materieel, ze zijn onvolledig, ze zijn gefragmenteerd. Het is een rijk gebonden door tijd, zoals:
● verleden
● heden
● toekomst
 
Leven en dood, die woorden beschrijven dit rijk. Jij en ik hadden fysiek een begin hier ergens in dit rijk en we zullen ook een einde hebben. Er was een tijd in dit rijk door de wedergeboorte, dat we een christelijk begin hadden. Dit rijk heeft verschillende begin-eind punten:
● het begin van het tijdperk
● het begin van mijn persoonlijke bestaan
● het begin van mijn christelijke leven
 
Maar ook:
● het einde van mijn persoonlijke bestaan
● het einde van dit tijdperk
 
Iedere christen leeft tegelijk in Het Ongeziene Eeuwige Rijk (geestelijk), als in het zichtbaar tijdelijke rijk (fysiek), maar als je dit niet weet of begrijpt heeft het geestelijke geen meerwaarde.
 
De Wijsheid van God
 
1 Korinthe 2:6: "En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die tenietgedaan worden. "
 
"De wijsheid van deze wereld komt niet boven, maar ze is aards, natuurlijk, duivels " (Jakobus 3:15).
 
Er zijn 2 soorten wijsheden:
● de Wijsheid van God – komt uit Het Ongeziene Eeuwige Rijk
● de wijsheid van deze wereld – komt uit het zichtbaar tijdelijke rijk
 
Paulus schrijft dat de wijsheid in 1 Korinthe 2:6 uit een andere Bron komt. Die wijsheid komt uit het Ongeziene Eeuwige Rijk en we hadden net een andere naam voor dat Rijk, we noemden het Mysterie van het Evangelie. We zijn allemaal bekend met het woord mysterie en als we van mysteries houden en graag mysterie romans lezen, dan weten we dat een mysterie betekent dat er iets verborgen is, maar dat het later onthuld zal worden.
 
1 Korinthe 2:7-8: "Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; een wijsheid die niemand van de leiders (satan en aanhang) van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij (satan en aanhang) die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. "
 
In het Mysterie van het Evangelie vertelt Paulus ons dat er ware verborgenheden zijn die wachten om in dit zichtbaar tijdelijk rijk geopenbaard te worden, maar die nog niet geopenbaard waren, het zijn mysteries omdat ze onbekend zijn, maar ze mogen niet onbekend blijven.
 
Wat zijn enkele van die mysteries?
Ik denk aan een mysterie dat we waarschijnlijk allemaal heel goed kennen: het mysterie dat Paulus zag, dat het Evangelie ook voor de niet-Joden is. Het is niet alleen voor Joden, maar ook voor niet-Joden. Waarom was dat een mysterie? Omdat de Joodse gemeenschap niet wist dat dit waar was. Eén van de eerste openbaringen die Paulus had was dat dit Goede Nieuws van Jezus Christus ook voor de heidenen is.
 
Een tweede mysterie en degene die we gaan bespreken staat in Kolossenzen 1:27: "Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. "

Paulus schrijft in Kolossenzen 1:26: "Namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. "
Deze uitspraak werd ongeveer 2000 jaar geleden gedaan en we kijken naar Paulus' bespreking ervan in 1 Korinthe 2.
 
1 Korinthe 2:10: "Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. "
 
Diepten van God = De Onzichtbare en Eeuwige waarheden van God. De Mysteries van God.

Het Eeuwige Rijk
 
Laten we nu even kijken naar deze werkelijkheid (realiteit), die zonder begin en zonder einde is, het Ongeziene Eeuwige Rijk dat geen tijd kent, zoals we eerder onze tijd beschreven in verleden heden en toekomst. Als we een woord zouden moeten kiezen om dit Rijk te beschrijven, zouden we zeggen: dit is het Rijk dat NU heet.
Het heeft geen verleden, het heeft geen heden, het heeft geen toekomst, voor God zijn de dingen NU.
 
Kunnen we dit enigszins duidelijk maken?
God kan het zichtbaar tijdelijke rijk, waarin wij als mensen leven, overzien van het begin tot het einde. Vele verzen uit Zijn Woord bevestigen dit, zoals: "Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. " (Openbaring 4:1)
 
Je zou het kunnen vergelijken met een film, die je van het begin tot het einde hebt gezien, dan weet je hoe de film begint, wat ertussenin gebeurt en hoe het afloopt.
 
De Oudtestamentische gelovigen wisten dit, zoals in Hebreeën 11:13 staat: Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet…
 
De Oudtestamentische gelovigen keken vooruit (toekomst) naar het Kruis, de beloften, die pas voor hun werkelijkheid werden toen Jezus na Zijn kruisdood opstond.
Wij kijken achterom (verleden) naar het Kruis bijna 2000 jaar geleden, waar Jezus het zichtbare fysieke lijden doorstond in ons zichtbaar tijdelijke rijk, ergens rond het jaar 30 (vanaf Adam en Eva ongeveer rond het jaar 4000 jaar), terwijl het geestelijke lijden aanwezig was in de Ongeziene Eeuwige Rijk: In het NU!
 
Dan krijgt het volgende vers in Openbaring 13:8 ook meer inzicht: "…Het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. "
 
Het Griekse woord voor grondlegging = Katabolē Strong’s G 2602 en betekent: conceptie, oprichting, stichting.
 
Hoe kan Hij geslacht zijn vanaf de conceptie van deze wereld, toen Adam en Eva nog een begin moesten maken?
 
Efeze 1:4: "Omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft… "
 
Dus voordat de wereld er was, heeft God ons al uitgekozen en dat kan, omdat Hij leeft in het NU.
 
We hebben de woorden tijdelijk en eeuwig, deze zijn beide werkelijkheden of realiteiten, maar voor Paulus, en ik hoop voor ons allemaal, is de ene werkelijkheid belangrijker dan de andere.
Tijdelijk en eeuwig betekent voor mij dat het Eeuwige Rijk belangrijker is dan dit tijdelijke rijk en toch wordt deze waarheid, "Christus IN u, de hoop op de heerlijkheid", verwaarloosd in de Evangelische wereld.
Als deze waarheid nooit aan mij wordt geopenbaard, zit ik opgesloten. Je zou zelfs kunnen zeggen dat ik gedoemd ben om mijn hele bestaan in het wereldse en tijdelijke rijk te leven, net als iemand die niet wedergeboren is.
Jezus onze Persoonlijke Verlosser
 
Wij hebben echter Jezus Christus leren kennen als onze persoonlijke Verlosser en we hebben begrepen dat Hij voor ons gestorven is en dat onze zonden zijn vergeven.
De Heilige Geest heeft jou en mij er zo sterk van overtuigd dat onze zonden zijn vergeven, dat we kunnen zeggen; Ja, ik ben gered!, "want Hij (Jezus) is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. " (1 Johannes 2:2)
 
Dat betekent dat jij als mens Jezus Christus hebt ontmoet, niet alleen op het wereldse en tijdelijke niveau, maar je hebt deze Jezus Christus omarmd, op het Ongeziene Eeuwige niveau waar de Heilige Geest tegen je zei: "Dit is de Messias"!
● Hij is de Zoon van God
● Hij is Gods Eniggeboren Zoon
● Hij is geboren uit de Geest
● Hij is Het Lam van God
● Hij is Degene die de zonde van de wereld wegneemt
 
Je bent voorbij de menselijke Jezus gegaan om de Ongeziene Eeuwige waarheid over Jezus, een deel van dat Mysterie, te omarmen.
Ik heb dat niet laten gebeuren, het was de Heilige Geest, de onderrichtende Geest van God die me niet alleen bewust maakte van dat feit, maar mij er ook van overtuigde.
 
De Geest van de Waarheid
 
1 Korinthe 2:11: "Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. "
 
De basis van het leven is niet alleen ziel en lichaam. Het centrum van het leven is geest en wat Paulus deze mensen vertelt, is dat de echte mens niet zijn hersenen zijn maar zijn geest.
 
Zie ook het artikel: Verander Het Denken, waar ons verstand zit en dat is niet in de hersenen.
 
Paulus zegt: nu hebben wij deze Geest Die van God is ontvangen, opdat wij de dingen zouden kennen die ons door God uit vrije wil zijn gegeven. We hebben dus een Geest IN ons die kan weten, wanneer we Jezus Christus vertrouwen voor de vergeving van onze zonden. De Geest van God is gekomen en IN ons gaan wonen en Hij kent de dingen van God, want "aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. " (1 Korinthe 2:10)
 
Wie kent de diepe dingen van God? Paulus beantwoordt die vraag in het volgen vers: "Niemand kent de dingen van God, behalve de Geest van God." (1 Korinthe 2:11)
 
Paulus is niet de enige die dit bespreekt:
Jezus zegt in Johannes 16:13: "Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. "
 
Dus zie je, ik kan mezelf niet in de hele waarheid leiden door het onderwerp van God te bestuderen. De Geest van God gaat me in de hele waarheid leiden en Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar wat Hij hoort zal Hij spreken en Hij zal mij dingen vertellen die komen gaan.
 
Jezus zegt in Johannes 16:14: "Die (De Geest) zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. "
 
Zelfs Jezus zei dat hij ons een geestelijk wezen zal geven, de Derde Persoon van de Drie-eenheid, die de verantwoordelijkheid zal hebben om ons over God te onderwijzen.
De Inwonende Drie-eenheid
 
Johannes 14:23: "Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. "
 
Jezus komt in ons wonen, de Vader woont in ons, dat is de Vader, de Zoon en Heilige Geest die IN ons wonen met de verantwoordelijkheid van de Geest om onze leraar te zijn, wat precies is wat Paulus zei: de Geest is onze leraar, Hij brengt het ware weten over geestelijke werkelijkheden.
 
1 Korinthe 3:16: "Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God IN u woont? "
 
Waar is de plaats waar mijn interesse/prioriteit naartoe moet gaan?
 
Paulus zegt dat het IN jou moet zijn, je moet de opbouw van de Geest niet uiterlijk zien, maar innerlijk.  De ontwikkeling van het geestelijk leven zal innerlijk zijn en zoals ik al zei, de meesten van ons die betrokken zijn bij het delen van de waarheid van "Christus IN u, de hoop op de heerlijkheid", komen uit een achtergrond waar de totale nadruk die we hebben is, dat Christus stierf voor ons. Nu is het aan jou om het leven te leven, waarvoor Christus stierf.
 
Het Christelijk Leven
 
Mijn christelijk leven was een achtbaan, op en neer en op en neer en op en neer. Er waren tijden dat ik opgewonden was over God en er waren tijden dat ik boos was op God. Er waren tijden dat ik opgewonden was over het geloof en er waren tijden dat ik depressief was over het hele gebeuren.
 
Ik kon niet geloven dat Jezus voor mij was gestorven en me vervolgens in deze achtbaan had gezet en dat Hij dat het Goede Nieuws noemt. Zie je waarom dit zo belangrijk is? Er ontbreekt een ingrediënt, als ik het zo mag zeggen. Er ontbreekt een nadruk in de presentatie van het Evangelie en dat is dit Mysterie van het Evangelie, "Christus IN u, de hoop op de heerlijkheid. "
 
Niemand zal dat kunnen zien in het zichtbaar tijdelijke rijk, dat is onmogelijk. Het is verborgen, het wordt geestelijk geopenbaard door de Heilige Geest. De drie belangrijkste woorden die je ooit zult zeggen in deze context zijn: "Ik zie het! " Iemand zegt tegen je: "Wat zie je? " Jij zegt: "Nou ik kan het niet uitleggen, maar ik zie het. " Diegene zegt tegen jou: "Vertel eens? " Jij zegt: "Ik kan het gewoon niet onder woorden brengen. " Als jij hebt gezien wat zij hebben gezien, dan begrijp je hen.
 
Voor die openbaring zijn we in dit Ongeziene Eeuwige Rijk afhankelijk van de Heilige Geest, om de realiteit van het onzichtbare en eeuwige op onze menselijke geest te laten schijnen.
Jezus Christus zit niet alleen aan de rechterhand van de Vader, maar op de een of andere mysterieuze manier resoneert hij in mij en vallen de last en de verantwoordelijkheid van mijn pogingen om het christelijke leven te leven van mij af en wordt Hij de christen.
 
De verantwoordelijkheid van de Enige Persoon die het christelijke leven kan leven is Christus, maar wat is het menselijke deel, wat is mijn deel, wat is mijn samenwerking met Hem?
Mijn samenwerking met Hem is hetzelfde als wat ik eerder probeerde te doen in mijn eigen kracht. Ik wilde dat er iets gebeurde, ik wilde dat mijn leven Jezus Christus weerspiegelde. Ik probeerde het christelijk te maken. Dat is wat ik wilde dat er zou gebeuren. Nu wil ik nog steeds dat dat gebeurt, dus word ik gewillig, toegeeflijk is misschien een beter woord. Ik ben bereid om de Persoon die IN mij leeft, Zijn leven door mij te laten leven en dat het verborgen Ongeziene Eeuwige leven, dat IN mij woont uit mij zal voortkomen.

De Vader IN Jezus
 
Christus stierf voor mij, Hij is met mij, Hij helpt mij en Hij is IN mij. Deze Onzichtbare en Eeuwige Inwoner manifesteert zich in deze wereld, door ons heen, als ons. Is hier een Bijbelse basis voor?
Jezus zei dat als je Mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Waar was de Vader? Hij was verborgen, Hij was IN Jezus, maar als je naar Jezus keek, zei Hij dat je echt naar de Vader keek. Wat bedoelde Hij?
Als je voorbij de menselijke figuur Jezus kon kijken zou je de echte Persoon zien Die IN Hem woonde. Je zou weten dat alles wat Jezus zegt en alles wat Jezus doet van de Vader komt.
 
Jezus zei in Johannes 14:10: "Gelooft u niet dat Ik IN de Vader ben en de Vader IN Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die IN Mij blijft, Die doet de werken. "
 
Jezus benadrukt Wie de Bron van de werken is en de Bron van die werken was niet Hij, maar de vader die IN Hem woonde. De woorden die ik spreek zijn niet Mijn woorden. Die woorden hadden niet hun oorsprong bij Jezus. Die werken hadden niet hun oorsprong bij Jezus. Ze hadden hun oorsprong bij de Persoon die de echte oorsprong van Mij is. Dus je ziet dat de woorden en de werken van de Vader naar buiten kwamen als Jezus. Dit is net zo waar voor jou en voor mij. Paulus noemde ons allemaal zonen/dochters van God door geloof, niet de Zoon van God, maar zonen/dochters van God door geloof en dat betekent voor ons dat de inwonende Christus IN mij en IN jou is.
 
Ik vertrouw erop dat dezelfde werken, woorden, daden en activiteiten, die zich in Jezus uitdrukten, in ons tot uitdrukking zullen komen door Jezus Christus Die IN ons woont. Mensen zullen zeggen, "dank je wel dat je dat voor me hebt gedaan", want voor hen lijkt het alsof jij de bron was, maar je ziet dat je een dieper geheim kent net als Jezus. Mijn referentiepunt zal de Inwonende Onzichtbare Eeuwige Jezus Christus zijn, want in Hebreeën 13:8 staat: "Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid."
 
Dus je ziet dat de lijn heel belangrijk is, hij scheidt het Onzichtbare Eeuwige Rijk van het zichtbaar tijdelijke rijk, maar onthoud dat we absoluut afhankelijk zijn van de Heilige Geest om ons de openbaring te brengen van wie we werkelijk zijn IN God en wie Christus is IN ons.
 
15 april 2024
Terug naar de inhoud