Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Het Koninkrijk van God

Het Koninkrijk van God
 
De Eerste Stap
 
"Geloof is het nemen van de Eerste stap, zelfs als je niet de hele Trap kunt zien."
 
Twee Koninkrijken
Ieder mens valt onder een koninkrijk en daar bedoel ik niet mee een werelds koninkrijk, maar een onzichtbaar geestelijk koninkrijk.
Er zijn twee geestelijke koninkrijken:
● Het Koninkrijk van God = Licht
● Het koninkrijk van de duivel = duisternis
 
Iedere mens wordt geboren onder het koninkrijk van de duisternis en zal zelf bewust de overstap moeten maken naar het Koninkrijk van het Licht.
● Jezus heeft de Weg voor jou vrijgemaakt
● Jezus heeft jouw vrijheid al gekocht
 
Titus 2:11: "Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. "
 
Jouw vrijheid staat op jou te wachten, totdat jij jouw eigen vrijheid in geloof activeert!
 
Van gedachten veranderen
Mattheüs 4:17: "Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. "
 
Het Griekse woord voor bekeer = Metanoeō Strong’s G 1787 en betekent:
van gedachten veranderen, d.w.z. berouw tonen
● zijn mening ten goede veranderen, van harte te verbeteren met afschuw van zijn zonden uit het verleden

De wedergeboorte (= Bekeren) is noodzakelijk, om de zaligmakende genade die al is aangekocht door Jezus voor jezelf te activeren.
Dit gebeurt niet automatisch, omdat God ieder mens een eigen vrije wil heeft gegeven. God gaat niet voorbij de vrije wil van de mens.

Johannes 8:31-32: "Jezus dan zei tegen de Joden die IN Hem geloofden: Als u IN Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. "

Het Griekse woord voor discipelen = Mathētēs G 3101 en betekent:
● een leerling, cursist, discipel (volgeling)

Wanneer maakt de Waarheid je vrij?
● als u IN Mijn woord blijft
DAN zal de waarheid jou vrijmaken
De Transformatie
 
Johannes 3:3,5: "Jezus antwoordde en zei tegen hem (Nicodemus): Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. "
 
● je moet opnieuw (geestelijk) geboren worden
● wil je het Koninkrijk van God zien
● wil je het Koninkrijk van God binnengaan
 
Hoe word je wedergeboren?
 
Belijd en Geloof
Romeinen 10:9-11: "Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.
Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. "

 
Tijdens de wedergeboorte veranderd God binnen in jouw lichaam jouw geest, en dan word je vanaf dat moment een zoon/dochter van God en ben je overgegaan van het koninkrijk van de duisternis naar het Koninkrijk van het Licht.
 
Voor de wedergeboorte ging jouw ziel verloren door de geest van het koninkrijk van de duisternis. Na de wedergeboorte is jouw ziel gered, doordat jouw geest opnieuw geboren is met de natuur van God. Je bent dan van bovenaf opnieuw geboren en Jezus woont door de Heilige Geest in jouw lichaam. Na de wedergeboorte moet je zelf het denken vernieuwen.
 
Romeinen 12:2: "En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. "
 
Het Griekse woord voor: word veranderd = Metamorphóō Strong’s G 3339 en betekent:
● veranderen in een andere vorm, transformeren, transfigureren (van gedaante veranderen)
● Christus veranderde van gedaante en schitterde met goddelijke helderheid op de berg der transfiguratie (verheerlijking)
 
Eigenlijk moet het denken zo getransformeerd worden, zodat het Woord in jou gaat leven en dat mensen die de Here Jezus niet kennen, de wedergeboren mens zien schitteren met de helderheid van Christus.
Het denken veranderen kost heel veel tijd en gaat gepaard met grote teleurstellingen:

Hebreeën 12:1-2 "Maar laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. "  
Zoek het Koninkrijk van God
 
Gods Levende Woord geeft ons een schat aan informatie van wat wij al tot onze beschikking hebben. Zintuigelijke kennis, het vleselijk denken, laat ons het tegenovergestelde geloven.
 
Mattheüs 7:7-8: "Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. "
 
Bovenstaande verzen waren geen realiteit voor mij, totdat God in het voorjaar van 2020 mijn leven begon te veranderen, toen ik in een Burn-Out zat en het leven niet meer zinvol leek.
 
Vanaf toen begon ik te zoeken en te vinden, te kloppen en Gods Woord werd geopenbaard.
 
Mattheüs 6:33: "Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. "
 
Hoe zoekt men het Koninkrijk van God?
 
Paulus zegt in Galaten 5:16: "Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. "
 
Het is onmogelijk om door de begeerte van het vlees, dat is het vleselijk denken (zintuigelijke kennis), het Koninkrijk van God zichtbaar te zien worden in je leven.
 
Johannes 3:6: "Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. "

● jouw wedergeboren geest is geboren uit de Geest
● leven door het vlees (zintuigen) gekregen bij de natuurlijke geboorte is vleselijk denken en staat in vijandschap met God
 
Romeinen 8:7-8: "Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. "
 
Waar bevindt zich het Koninkrijk van God?
 
Lukas 17:21: "En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u. "
 
Het Griekse woord voor binnen in = Entos Strong’s G 1787 en betekent:
● binnen in jou d.w.z. in het midden van jou
● binnen in jou d.w.z. je ziel
 
Het Koninkrijk van God bevindt zich in jouw lichaam:
● is jouw wedergeboren geest
● is de inwonende Heilige Geest
 
Hetzelfde woord Entos komen we tegen in Mattheüs 23:26: "Blinde Farizeeër, reinig eerst de binnenkant (Grieks Entos) van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. "
 
Met de binnenkant wordt hier het hart bedoelt. Hart = geest en ziel!
 
Lukas 6:45: "De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. "
 
Als men de binnenkant van het lichaam (het hart) reinigt, wordt het aan de buitenkant zichtbaar.
 
De Uitzending
 
In Lukas lezen we dat het verkondigen van het Evangelie en het Koninkrijk van God, door de twaalf discipelen en ook de zeventig die daaraan waren toegevoegd, gepaard ging met het genezen van mensen.
 
Wat is de Wil van de Vader?
 
Mattheüs 6:9-10: "Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals IN de hemel zo ook op de aarde. "
 
We zullen het allemaal met elkaar eens zijn dat er in de Hemel geen ziekte bestaat, maar helaas op de aarde wel. Toch zegt Jezus dat ziekte op aarde niet de Wil van God is. Zoals ik in het begin al schreef hebben we te maken met twee geestelijke koninkrijken. In de volgende verzen zien we duidelijk de strijd tussen deze twee koninkrijken met betrekking tot ziekte.
 
De Uitzending van de Twaalf Discipelen
Lukas 9:1-2,6: "Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht (autoriteit) over alle demonen, en om ziekten te genezen, en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen.
Zij vertrokken en reisden door alle dorpen, en zij verkondigden het Evangelie en genazen overal de zieken. "
 
● autoriteit over demonen en ziekten te genezen
● Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen
● zij verkondigden het Evangelie en genazen overal de zieken
 
Drie keer lezen we hier over zieken te genezen, door autoriteit over demonen, door het Koninkrijk van God te prediken en het Evangelie te verkondigen.
 
Wie maakt de mens ziek?
Johannes 10:10: "De dief (duivel) komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik (Jezus) ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. "
 
Het Griekse woord voor leven = Zōē Strong’s G 2222 en betekent:
● de toestand van Iemand (Jezus) die levenskracht bezit of tot leven brengt
● van de absolute volheid van het leven, die toebehoort aan God
 
Als de duivel mensen probeert af te slachten door ziekte, dan geeft Jezus diezelfde mensen: Levenskracht, die Hij bezit!
 
De Griekse woorden in Lukas 9:1 voor kracht en macht (KJV-vertaling autoriteit) zijn:
Dynamis Strong’s G 1411 en Exousia Strong’s G 1849
 
Dynamis is het stamwoord van onze Nederlandse woorden dynamiet en dynamo.
 
Dynamiet = Ontplofbare stof die bestaat uit de springstof nitroglycerine geabsorbeerd in een poreuze stof (zoals
   diatomeeënaarde)
   De kracht van een explosie Produceert Energie
 
Dynamo = Een dynamo of gelijkstroomgenerator is een machine waarin mechanische energie, binnenkomend via een
   draaiende as, omgezet wordt in elektrische gelijkstroomenergie.
   Een dynamo Produceert Energie

De kracht die Jezus (Het is Zijn Levenskracht) aan de twaalf discipelen gaf Produceert Energie, die ervoor zorgt dat mensen genezen.
Deze Energie-Levenskracht ging TOEN uit het lichaam van een discipel en kwam in het lichaam van de zieke mens, waardoor diegene genas en zal NU precies net zo werken, aangezien Jezus door de Heilige Geest IN jou woont.
 
De Uitzending van de Zeventig
Lukas 10:1,8,9: "Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt, genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. "
 
Lukas 10:17-19: "De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.
Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen."

 
● de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen
● Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen
 
De satan wist niet wat hem overkwam, zijn koninkrijk werd flink geraakt toen Jezus deze mensen had uitgezonden met Levenskracht.
 
Als ik dit overdenk dan stel ik mijzelf de vragen:
Wordt het koninkrijk van de duisternis vandaag de dag nog geraakt door het Koninkrijk van God?
Als 82 mensen door Jezus in staat waren om de satan zo’n slag toe te brengen: Hoe zou het dan zijn als miljoenen christenen die kracht en autoriteit van Jezus zouden toepassen?
 
Hosea 4:6: "Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis (NBG51) "
 
Als we zeggen dat de volgende verzen niet bedoeld zijn voor alle gelovigen, doch uitsluitend voor de Joden, laten we specifieker zijn voor de apostelen die toen leefden, dan wordt het koninkrijk van de duisternis vandaag de dag niet meer geraakt en kunnen we uitsluitend lijdzaam toekijken.

Het Griekse Woord voor apostel = Apostolos Strong’s G 652 en betekent:
● een afgevaardigde, boodschapper
● iemand die is uitgezonden met bevelen

Ben jij een afgevaardigde, boodschapper, iemand die Jezus uitgezonden heeft met bevelen?
 
Markus 16:17-18: "En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. "

Jezus gaf een Bevel
Markus 16:15: "En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. "
 
Het Griekse woord voor de wereld = Kosmos Strong’s G 2889 en betekent:
● de wereld, het universum
● de bewoners van de aarde,
● de goddeloze menigte; de hele massa mensen die vervreemd is van God, en daarom vijandig staat tegenover de zaak van Christus
● de hele kring van aardse goederen, rijkdom, voordelen, genoegens enz. die, hoewel hol en broos en vergankelijk, begeerte opwekken, van God afleiden en de zaak van Christus in de weg staan
 
We weten dat het brengen van het Evangelie, door de gelovigen, in de gehele wereld nooit is gestopt.
 
Het Griekse woord voor het Evangelie = Euangelion Strong’s G 2098 en betekent:
de blijde tijding van verlossing door Christus
een beloning voor goed nieuws
de verkondiging van de genade van God geopenbaard en beloofd in Christus
● het Evangelie
 
De Eindtijd
Mattheüs 24:14: "En dit Evangelie (Grieks Euangelion) van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. "
 
De Geestelijke Wapenrusting
Efeze 6:15: "En de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie (Grieks Euangelion) van de vrede. "
 
Predik het Evangelie aan alle schepselen
 
Het Griekse woord voor schepselen = Ktisis Strong’s G 2937 en betekent:
de handeling van creëren, scheppen
● schepping, d.w.z. iets dat geschapen is
● van individuele dingen, wezens, een schepsel, een creatie
● alles wat geschapen is

Het zijn in Markus 16:17-18 de gelovigen (ook jij en ik), die door het Evangelie tot het geloof in Jezus Christus zijn gekomen, die de tekenen volgen en is niet uitsluitend bedoelt voor de apostelen die toen leefden.
Jezus liet duidelijk zien IN Woord en IN Daad, door alle 4 de Evangeliën wat Zijn bedoeling was om het Koninkrijk van God zichtbaar te laten worden, hetgeen we ook zien in Handelingen en in de brieven van Paulus.
 
Vrede en Genezing
 
Laat ik afsluiten met wat God aan Jesaja heeft laten zien!
 
Jesaja 53:4-6: "Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.  Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. "
 
In deze verzen ziet Jesaja vier dingen die van ons zijn afgenomen:
● ziekten
● smarten
● overtredingen
● ongerechtigheden
 
Jesaja ziet twee dingen die ons zijn gegeven:
● vrede
● genezing
 
Met Zijn lijden en dood kocht Jezus niet alleen onze vrijheid van zonde, maar ook onze vrijheid van ziekte.
 
26 september 2023
Terug naar de inhoud