Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Het Elimineren van de Zondige Natuur

Het Elimineren van de Zondige Natuur

Herziene Statenvertaling
 
Dit artikel is een studie van Ann Windsor over Romeinen 8:3-4, die door mij is vertaald. Ik hoop dat het een zegen voor jou mag zijn.
 
Voor de Studie over Romeinen 8:1 en 2 door Ann Windsor deel 1 en 2, zie artikel: De Wet van de Geest van het Leven
 
Deel 3 van deze studie gaat over hoe God de Zondige Natuur van de satan, die Adam door misleiding van de duivel in deze wereld heeft losgelaten, bij de wortel heeft aangepakt.
 
DE NIEUWE Wet die Goddelijke Genezing brengt door Ann Windsor Deel 3 - Romeinen 8:3-4
 
Eerder:
Romeinen 8 is het overtreffende hoofdstuk, het hoogtepunt van het boek Romeinen voor de gelovige. Het beschrijft "De Glorierijke Volledigheid van Hen Die In Christus Jezus zijn".
We ontdekten dat in Romeinen 8:1 de woorden "die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest" niet voorkomen.
Er staat als een feit: "Dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn."

Christus is voor ons tot zonde gemaakt, wettelijk EN geestelijk vrijgemaakt van veroordeling, voor de Rechtbank van Hemel, aan allen die Hem aannemen.
Je bent niet langer "veroordeeld" om een zondaar te blijven, gebonden te zijn door gewoonten of verslavingen, depressief te blijven, suïcidaal, chronisch ziek te zijn en vroegtijdig te sterven.
 
Twee wetten werken geestelijk op deze wereld en voor de mensen daarin:
De wet van de zonde en van de dood, losgelaten door Adam.
De wet van de Geest van het Leven in Christus Jezus, losgelaten met de Opstanding van Jezus uit de dood.
 
Romeinen 8:2, ons sleutelvers voor deze studie zegt:
"Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood."
 
In Romeinen 8:3-4 zegt Paulus dat Christus bewees dat de Wet vervuld kon worden door een mens in een menselijk lichaam. Hij stierf en stond op om jou IN STAAT te stellen om door Zijn Geest IN jou te leven, zoals Hij leefde door de Geest IN Hem. De "Wet vervullen" betekende dat Jezus een leven leidde zonder zonde of ziekte.

Zijn Geest IN jou stelt jou in staat ook een leven te leiden boven zonde en ziekte. Dat is het doel van Zijn komst.
 
We studeren om de "geestelijke gedachten" te onderwijzen over de "Wet van de Geest van het Leven in Christus Jezus. "
 
Romeinen 8:3-4:
"Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. "

Aangezien ik David Brown's commentaar op Romeinen heb gebruikt als springplank voor deze studies, volgt hier wat achtergrondinformatie over hem:

David Brown (Free Church of Scotland)

David Brown (17 augustus 1803 in Aberdeen - 3 juli 1897 in Aberdeen) was een predikant van de Free Church of Scotland in St. James, Glasgow, en professor in de theologie aan het Free Church College van de Universiteit van Aberdeen.
Hij was co-auteur van het Jamieson-Fausset-Brown Commentaar (1871) met Robert Jamieson, St. Paul's, Glasgow en de predikant A. R. Fausset, St. Cuthbert's, York, England. Hij was directeur van de National Bible Society van Scotland, en de Evangelical Alliance en de Alliance van de Reformed Churches.
 
Sommige mensen in die tijd kregen een glimp te zien van de Nieuwe Schepping Realiteiten - Ik pak zijn opvattingen op die verenigbaar zijn met wat er geopenbaard wordt in onze tijd.
Brown over Romeinen 8:3-4:
 
Het is duidelijk het onvermogen van de Wet (sprekend over de Wet van Mozes) om ons te bevrijden van de heerschappij van de zonde die de apostel op het oog heeft.
De Wet kon onze Zondige natuur prikkelen tot meer virulente acties (meer zondigheid), maar de Wet kon mij niet de natuur geven om het te leven.
De Wet, moest zichzelf tot ons richten door een verdorven (zondige) natuur die te sterk was om beïnvloed te worden door louter bevelen en bedreigingen. Dit toonde aan hoe zwak de Wet was in het elimineren van de zondige natuur.
 
God nam de methode die nu beschreven wordt (vers 3) om dat doel te bereiken (ons in staat te stellen een leven van gerechtigheid te leiden): Hij zond Zijn eigen Zoon!
 
Zijn (Gods) Zoon heeft niet alleen de natuur van God, even als een zoon van zijn vader, maar de Zoon is in wezen VAN de Vader.
 
Deze bijzondere relatie (van de Zoon tot Vader/Vader tot Zoon) wordt hier naar voren gebracht om:
1) te voorzien in het versterken van de Grootheid van de bevrijding,
2) de aard van de bevrijding te definiëren,
3) Die kwam van buiten het district (rijk) van de zondige mensheid,
4) ja, onmiddellijk van de Godheid zelf.
 
God heeft zijn eigen Zoon gezonden, gemaakt in de gelijkenis van ons vlees (niet de natuur van engelen, maar hij nam het zaad van Abraham/mensheid op zich, Hebreeën 2:16) en "voor de zonde" of: "op de ZAAK van de zonde".
 
Het plan (doel van God) was niet om alleen de zonde te VERZOENEN maar op grond van die Verzoening, de HEERSCHAPPIJ van de Zonden te VERNIETIGEN EN HET UITROEIEN (ontwortelen, volledig vernietigen) van de totale Zondige natuur van de gelovigen. God "veroordeelde de zonde in het vlees" - veroordeelde het om de kracht over de mensen te verliezen.

In deze glorierijke zin zegt onze Heer over Zijn naderende dood in Johannes 12:31:
"Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld (satan) buitengeworpen worden. "
 
en nogmaals,
Johannes 16:8: En als Die (de Geest) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van …oordeel,
Johannes 16:11: omdat de vorst van deze wereld (satan) veroordeeld is.
 
De vorst van deze wereld is:
Veroordeeld om zijn greep op de mensen los te laten.
Mensen die, door het Kruis, geëmancipeerd zijn in de vrijheid EN kracht om heilig te zijn. De menselijke natuur is dus voortaan vrij van de greep van de zonde.
 
Nu kan de gerechtigheid van De Wet, de "rechtvaardige eis of vereiste" van de Wet, worden vervuld in ons die naar de Geest wandelen.
 
Deze "rechtvaardige eis" of "vereiste" is niet het exacte woord dat zo vaak gebruikt wordt in de Brieven dat betekent: "de gerechtigheid die rechtvaardigt" voor hen die in Christus geloven voor verlossing.
 
De woorden hier in Romeinen 8:4, "rechtvaardige eis van de wet", is een andere vorm van het hetzelfde Griekse woord, maar is hier niet bedoeld om de "gave der gerechtigheid" uit te drukken, maar: de BEKRACHTIGING van de Wet, of de PRAKTISCHE GEHOORZAAMHEID waartoe de Wet oproept.
 
God zond zijn Zoon in de gelijkenis van zondig vlees en voor de zonde in het vlees, opdat deze gehoorzaamheid aan de Wet vervuld of gerealiseerd zou worden in ons, die niet Wandelen (de neiging van iemands leven) of volgens de voorschriften van het vlees, maar naar de Geest.
 
Einde van de opmerkingen van David Brown.

***************

Hier wil ik graag enkele andere versies van Romeinen 8:3-4 lezen:
 
Amplified Classic, alleen Vers 3
 
Want God heeft gedaan wat de Wet niet kon doen, (zijn kracht) verzwakt zijnde door het vlees, is de gehele natuur van de mens zonder de Heilige Geest. Door zijn eigen Zoon te sturen in de gedaante van zondig vlees en als offer voor de zonde, veroordeelde (God) de zonde in het vlees onderwierp, overwon, ontnam het haar kracht over allen die dat offer aanvaarden.
 
Complete Jewish Bible: Vers 3a
 
Want wat de Torah uit zichzelf niet kon doen, omdat het de kracht ontbrak om de oude natuur mee te laten werken, deed God door zijn eigen Zoon als mens te sturen.
 
Cotton Patch Version van de Brieven van Paulus - Clarence Jordan
 
Want toen het duidelijk werd dat legalisme een mislukking was, vanwege zijn zwakte in de omgang met de mensheid, zond God zijn eigen Zoon, in een exacte replica van een mens van zonde en voor de zonde, en rekende effectief af met de menselijke zonde. Hij deed dit opdat de rechtvaardige doelstellingen van de geboden zouden worden gerealiseerd in ons die leven:
* niet op het niveau van de mens, maar
* op het niveau van de Geest.

The Message - De Boodschap (MSG)
 
God ging voor de halsslagader toen hij zijn eigen Zoon stuurde. Hij behandelde het probleem niet als iets ver weg en onbelangrijk. In zijn Zoon, Jezus, heeft Hij persoonlijk de menselijke conditie op zich genomen, drong binnen in de wanordelijke puinhoop van de worstelende mensheid om het voor eens en altijd recht te zetten. Het Wetboek, verzwakt als het was door de gebroken menselijke natuur, had dat nooit kunnen doen.
 
De Wet werd uiteindelijk altijd gebruikt als een pleister op de zonde in plaats van een diepe genezing ervan. En waar het Wetboek om gevraagd heeft, maar wij niet konden leveren, is nu bereikt als we, in plaats van onze eigen inspanningen te verdubbelen, gewoon omarmen wat de Geest in ons doet.
 
(HALLELUJAH!)
De Halsslagader van de Zondige Natuur
 
God "ging voor de halsslagader" (In het Engels: God "went for the jugular") toen Hij zijn Zoon zond.
 
(Opmerking van de vertaler: Waarom de uitdrukking: ging voor de halsslagader? Deze Engelse uitdrukking: Go for the jugular, gebruikt in de veratling van The Message, betekent dat het een zeer effectieve manier is om iemand snel te doden, door het doorsnijden van de halsslagader, waardoor het slachtoffer snel leegbloedt. De Zondige natuur is door God bij de halsslagader aangepakt, doorgesneden en leeggebloed.)
 
Johannes de Doper zei in Mattheüs 3:10: "De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. "
 
Door de "bijl" (het Kruis/het Bloed) aan de wortel van de natuur van de Zonde te leggen; door voor de halsslagader te gaan – bracht God de "diepe" genezing die je menselijke natuur nodig had om bevrijd te worden van de wet van de zonde en van de dood.
 
Denk met mij na over deze feiten:
Adam liet de Zondige natuur - de natuur van satan los in deze wereld.
Die natuur is "geestelijke dood".
Geestelijke dood is de natuur van satan.
Geestelijke dood functioneerde net als een wet die de overheid instelt.
Die "wet "van de zonde en van de dood laat mensen dingen doen en ervaren die niet in Gods oorspronkelijke bedoeling in de Schepping waren.
 
Door "voor de halsslagader te gaan", ging God eerst voor de Zondige natuur.
David Brown: "het ontwerp of de bedoeling van God in het Kruis was niet verzoening maar vernietiging van de heerschappij van de Zonde en de uitroeiing (ontwortelen en volledig vernietiging) van de Zonde in zijn geheel van de gelovigen. Het was veroordeeld om zijn kracht over de mensen te verliezen."
 
Aan het Kruis rekende God af met je Zondige natuur, en ook met je individuele zonden.
 
God heeft het probleem van onze Zondige natuur niet op afstand aangepakt - nee, Hij kwam in de persoon van Jezus Christus.
Hij BETRAD de ongeordende puinhoop van onze strijd tegen of met de wet van de zonde en van de dood, om de greep ervan te verbreken/de greep op de mensheid te veroordelen en ze te bevrijden, (ze te emanciperen) in de vrijheid en kracht van de zonen van God, met de Geest van het Leven in Christus Jezus, die hen in staat stelt om de visie te vervullen van het rechtvaardige leven dat de Wet van Mozes voorschreef.

Denk hier eens over na: als God afrekende met de natuur die de wet van de zonde en van de dood voortbrengt, heeft Hij ook de gevolgen ervan aangepakt.
God DEED de belangrijkste Goddelijke Genezing in jou toen Hij jou geestelijk genas…. door de Nieuwe Geboorte.
 
Omdat je geestelijke natuur genezen is, kan je fysieke lichaam genezen worden.
 
WAAROM is fysieke GODDELIJKE GENEZING in de Verlossing opgenomen: omdat ziekte een deel is van satans natuur.
 
Door zijn Zoon te zenden ging God achter de zondige natuur aan en ook achter de vruchten die deze draagt, ziekte is daar één van.
 
Als je wedergeboren bent, ben je vrij van:
* Satan
* zijn natuur
* zijn wet van de zonde en van de dood
* de kracht van de zonde om je te beheersen
* de kracht die ziekte en aandoeningen in je voortbrengt

JIJ hebt een NIEUWE NATUUR
 
Je bent nu:
* in het Koninkrijk van Gods lieve Zoon
* levend onder de Wet van de Geest van het Leven in Christus Jezus
* bevrijd om de Geest te volgen
* bevrijd om God te gehoorzamen
* vrij om een leven van gerechtigheid, vrede en vreugde te leven
* vrij om genezen te worden en een leven van welzijn te leven
 
Nogmaals, waarom?
Omdat: God voor de "halsslagader" ging en de natuur die al het stelen, moorden en vernietigen veroorzaakte in je leven met de "bijl" afkapte!
 
Hij deed dit door Jezus' dood aan het Kruis
 
TOEN heeft God, door de Opstanding van Jezus, het mogelijk gemaakt voor hen die in Hem geloven: een Nieuwe Natuur. Zijn Eigen Natuur. Eeuwig Leven. Zoë.

Omdat je Wedergeboren bent, heb je dit Leven vrijelijk ontvangen. Het Leven dat je geestelijk genas en je ook fysiek zal genezen.

Kolossenzen 1:18-20 The Message - De Boodschap
 
"Hij (Christus) was oppermachtig in den beginne en – de opstanding  parade leidde - is Hij oppermachtig in het einde. Van begin tot eind is Hij daar, hoog oprijzend ver boven alles en iedereen. Hij is zo ruimtelijk, zo ruim, dat alles van God
zijn juiste plaats in Hem vindt zonder verdringing. Niet alleen dat, maar alle gebroken en ontwrichte stukken van het universum - mensen en dingen, dieren en atomen - worden goed herstelt en passen samen in een levendige harmonie, allemaal door Zijn dood, Zijn bloed dat van het Kruis naar beneden vloeide."
 
***************
 
Als je me zou vragen: "Wat zijn Gods bedoelingen met mijn leven?"
 
Dit zou mijn antwoord zijn:
".... om alle gebroken en ontwrichte stukken van je leven goed te repareren en in een levendige harmonie samen te voegen.
Hij zal dit alles doen vanwege Jezus' Dood, Zijn Bloed dat van het Kruis naar beneden vloeide.
 
Dat klinkt voor mij als "Goddelijke genezing"!
 
Nu je in Christus bent, nu Christus in jou is, nu met een nieuwe natuur, sta je niet onder de controle/meesterschap/geestelijke wet die ziekte en aandoeningen voortbrengt.
 
Nu in Christus, nu met een nieuwe natuur, sta je onder de controle/meesterschap/geestelijke Wet die genezing en welzijn voortbrengt.
 
Onderwerp jezelf aan de nieuwe wet.
Weersta de oude wet en het zal niet binnen 100 voet (30 meter) van jou komen!
 
John G. Lake: "De duivel komt niet binnen 100 voet (30 meter) van een echt Geest-vervulde gelovige!"
 
Als bewijs dat je niet langer onder de wet van de zonde en van de dood staat, heeft de Vader zijn Geest bij jou ingebracht.
 
Belijdenis: "Als bewijs dat ik niet langer onder de wet van zonde en van de dood sta, heeft de Vader Zijn Geest in mij gebracht.
 
Sinds je leeft in en met de Geest, leeft en wandelt in en met de Geest.
Dit is vervuld zijn met de Geest.
Een voortdurende vulling.
 
Johannes 4:14: "Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven (aionios Zoe). "
 
De rechtvaardige eis van de Wet van Mozes is welzijn... geest, ziel en lichaam.
Nu kun je het bereiken!
 
Oh, laten we Hem prijzen!
 
12 november 2022
 
Terug naar de inhoud