Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Het 6000 Jaren Plan

Het 6000 jaren Plan

Statenvertaling 1618-1619
 
Heeft God een 6000 jaren plan met de mensheid? Ook ik was verbaasd toen ik hierover een artikel las. Hoezo 6000 jaren? Naarmate ik mij hier meer en meer in verdiepte, denk ik, dat het artikel op waarheid berust. De Here God heeft de toekomst voorzegt bij de zes scheppingsdagen.
 
In dit artikel is het niet mijn bedoeling om datums te gaan prikken, wanneer dat Jezus eventueel kan terugkomen. Waar het mij om gaat is om te laten zien hoever we ongeveer in die 6000 jaren zitten en dat Zijn komst aanstaande is. Christenen die echt geloven dat dit nogmaals honderd tot duizend jaar zal gaan duren moeten zichzelf serieus afvragen in hoeverre ze de Heer eigenlijk wel echt verwachten. Dat onze voorouders en ouders Zijn komst in hun tijd ook al verwachtende, betekend niet dat het nu niet zover zal zijn. Daar komt nog bij dat de tijden in een ras tempo veranderen. In de tijd van onze voorouders was de kennis nog niet aanwezig, die nu aanwezig is. De situatie in deze wereld heeft nog nooit zo dicht in het teken van de Bijbelse Eindtijd gestaan dan dat het nu doet. Als het ware staan de pionnen op het schaakbord gereed. Laat je niet verblinden door de satan, want die staat niet op de komst van de Here Jezus te wachten. Dit betekend namelijk zijn ultieme nederlaag.
 
Hoe lang bestaat deze wereld?
 
Als we mensen vraagt hoe oud deze wereld is zullen er genoeg zijn die het over enkele tientallen miljoenen jaren hebben. Het antwoord dat ze geven, hebben ze niet van zichzelf, maar van de wetenschappers die daarop hun beurt weer onderzoek naar hebben gedaan. Het is knap als deze wetenschappers de miljoenen jaren uiterst nauwkeurig weten te berekenen (in te schatten), maar niet kunnen zien wat er 6000 jaar geleden heeft plaats gevonden wat in de Bijbel staat geschreven. En het gekke is dat al meerdere malen de Schrift, door vondsten, is bevestigd en er over de vondsten van dinosaurussen maar een aanname is van miljoenen jaren en deze beesten op aarde hebben geleefd voor de zondvloed met mensen, maar ook daarna. Wie de Bijbel eropna slaat leest dat er wordt geschreven over draken.
Schepping in 6 dagen.
 
De Bijbel begint met Genesis 1:1-2
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

 
In den beginne schiep God den hemel en de aarde, daaruit kunnen we niet uit opmaken, wanneer dat is geweest. Sommige suggereren dat er een langere tijd zit tussen de zes scheppingsdagen en wanneer de hemel en de aarde zijn gemaakt. De Bijbel maakt daar geen melding van.
 
Daarna volgen de zes scheppingsdagen in Genesis 1:3-3. God voltooid zijn schepping dus in zes dagen. Waarom in zes dagen? Hij had het ook in 1 dag kunnen doen, maar Hij koos dus voor 6 dagen en de 7e dag een rustdag, de sabbatsdag. God doet niet zomaar iets, Hij heeft altijd een bedoeling met de werken die Hij doet. Hier kom ik later op terug. (Zie het Bewijs)
 
Iedere scheppingsdag staat namelijk voor duizend jaar en de rustdag ook, dus krijgt de mensheid 6000 jaren van menselijke heerschappij, helaas wel onder leiding van de duivel.
De zevende dag (rustdag) neemt Jezus de heerschappij over in het 1000-jarige millennium.  Jezus wordt in die laatste1000 jaar dus Koning over deze aarde.
Is er een Bijbeltekst die bevestigd dat iedere scheppingsdag staat voor duizend jaren? Ja, alhoewel er mensen zijn die zeggen dat het betekent dat God geen tijd kent en Jezus nog wel duizend jaar kan weg blijven, heeft God het hier wel degelijk over een koppeling aan scheppingsdagen.
 
In 2 Petrus 3:8 staat: Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.
Ook Psalmen 90:4 maakt hier melding van: Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwaak.
 
In welke jaartal leven we nu van die 6000 jaren? Om dit bij benadering te kunnen vaststellen moeten we de Bijbel erop na slaan.

Van Adam tot Abraham.
 
Genesis 5:1-32 geeft de periode aan tussen Adam en Noach.
We tellen hier van vader op zoon. De leeftijd van vader staat vermeldt wanneer hij zijn zoon krijgt.
Deze periode betreft 1556 jaren. Noach is dan 500 jaar.
De Bijbel geeft aan dat Noach 600 jaar oud was toen de zondvloed over de aarde kwam.
Dat moet dus het jaar 1656 zijn geweest.
Het gaat mij te ver om alle namen hier te noemen, maar kijk eens in de Bijbel en tel de jaren eens na, het klopt precies.
Twee jaren na de vloed kreeg de zoon van Noach, Sem een zoon genaamd Arfachsad.
Genesis 11: 10-26 geeft de periode aan tussen Arfachsad en Abraham. Dit zijn 290 jaren.
De zondvloed het jaar 1656 + 2 jaren na de vloed geboorte van Arfachsad + 290 jaren tot de geboorte van Abraham = 1948.
Toeval? Oprichting staat Israel 14 mei 1948, in onze huidige jaartelling, ik denk van niet! Het huidige land van Israel was toen al aan Abraham beloofd en het land heette toen Kanaan. Ondanks alle gegoochel met jaartallen door de mensen, door de eeuwen heen, heeft God in alles voorzien. Ik weet dat er zijn die zeggen, ja maar Abraham kan later geboren zijn, omdat de jaren van vader op zoon ook bijvoorbeeld 35 jaren en 7 maanden kunnen zijn. Ja dat zou kunnen, maar ik ga uit van de leeftijdsgetallen die God in Zijn Woord heeft vermeld.
 
Van Abraham tot Jezus.
 
In Genesis 17:1-2 lezen we het volgende:
Als nu Abram negenennegentig jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abram, en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige!
Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht! En Ik zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen.

 
Abraham was toen 99 jaar oud
Geboortejaar 1948 + leeftijd ten tijde van het verbond 99 = 2047
 
In Galaten 3:17 lezen we het volgende:
En dit zeg ik: Het verbond, dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na vierhonderdendertig jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis te niet te doen.
 
Dit betekent dat de wet 430 jaren na het verbond met Abraham in werking is getreden: 2047 + 430 jaren is 2477
 
In 1 Koningen 6:1 lezen we het volgende:
Het geschiedde nu in het vierhonderd en tachtigste jaar, na den uitgang der kinderen Israëls uit Egypte, in het vierde jaar van het koninkrijk van Salomo over Israel, in de maand Ziv (deze is de tweede maand), dat hij het huis des Heeren bouwde.
 
De bouw van de tempel gebeurde dus in het 480e jaar na de uitgang van de kinderen Israel uit Egypte en dat was een paar weken voordat de wet was gegeven bij de Sinai: 2477 + 480 jaren = 2957  
 
Salomon begon met de bouw van de tempel in zij 4e regeringsjaar en heeft 40 jaren geregeerd.
De totale regeringsperioden van Salomon, de resterende 36 jaar t/m Zedekiah waren 430 jaren. De regeringsperioden staan in de Bijbel: 2957 + 430 = 3387
 
Wanneer was Zedekia de laatste koning van Juda gevangengenomen en naar Babylon geleid?  In 586 voor Christus nam Nebukadnezar van Babylon Zedekia mee naar Babylon, verbrande de tempel en verwoeste de stad Jeruzalem.
Het jaar 586 voor Christus kun je op meerdere plaatsen vinden op het internet.
3387 jaar + 586 jaar is 3973 jaar
 
Geboorte en Hemelvaart van Jezus.
 
Wanneer is Jezus geboren?
Meningen zijn hierover verdeeld hoeveel jaar Jezus voor Christus is geboren en variëren tussen de 2 en 7 jaren. Omdat onze jaartelling pas later is teruggerekend, door Dionysius Exiguus in het jaar 525, wijkt dit ook af van wanneer de daadwerkelijke nieuwe jaartelling is begonnen en dat is niet bij de geboorte van Jezus geweest. Ook al was het Dionysius Exiguus wel zijn bedoeling om dit te berekenen. Let wel dat onze jaartelling door mensen is berekend en dat dit niets uit heeft te staan met de jaartelling van de Here God.
Ikzelf denk, gezien de meerdere visies die ik heb gelezen hierover, dat Jezus geboren is in het jaar 3 voor Christus en waarschijnlijk op 11 september.
Jezus is geboren in het 4e millennium, dus voor het 4000e jaar en dat zal rond het jaar 3967 zijn geweest. Jezus begon op Zijn 30e jaar, onze jaartelling het jaar 28, met Zijn bediening. Toen Hij 33 1/2 jaar was in het voorjaar van onze jaartelling 31, is Hij voor ons aan het kruis op Golgotha gekruisigd en gestorven voor onze zonden.  Na 3 dagen stond de Heer op uit de dood en na 40 dagen is Hij vertrokken naar het Huis van Zijn Vader in de hemel.
We leven nu in het jaar 2015 - het jaar 31 = 1984 jaar
Dit betekent dat Jezus nu ongeveer 1984 jaar bij zijn Vader is: 4000 jaar + 1984 jaar = 5984 jaar

De Tweede komst van Jezus.

Wordt in de Bijbel eigenlijk voorzegt wanneer de Jezus terugkomt?
In Hosea 6:1-2 lezen we het volgende:
Komt en laat ons wederkeren tot den Heere, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven.
 
Hij zal Israel na twee dagen (tweeduizend jaar) levend maken en op de derde dag (1000-jarig millennium) doen verrijzen. Zie je hoe dicht wij bij Zijn wederkomst zijn genaderd?
 
Het Bewijs
 
Wat voor bewijs hebben wij dat 6 scheppingsdagen staan voor 6000 jaar en dat God ook daadwerkelijk hiermede de toekomst heeft voorzegt?
De scheppingsdagen uit de Bijbel staan hieronder vermeldt met daar onder een bijzondere gebeurtenis in elk van die 1000 jaren.
 
Dag 1
Genesis 1:3-5
En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.
En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.
En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.

 
Gebeurtenis in de 1e 1000 jaren.
Op het moment dat Adam en Eva van de boom der kennis van goed en kwaad aten, zie God maakt scheiding tussen het licht en tussen de duisternis, wist de mens het verschil tussen het goede (het licht) en het kwade (de duisternis).
 
Dag 2
Genesis 1:6-8
En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!
En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo.
En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag.

 
Gebeurtenis in de 2e 1000 jaren.
God maakte scheiding tussen de wateren en liet door de torenhoge zonde van de mensheid, tijdens de zondvloed, de wereld vergaan door water. Alleen Noach en zijn gezin werden behouden. Noach was toen 600 jaren oud een verwijzing naar de terugkomst van Jezus in het 6000e jaar. Noach is een type van Jezus. Noach bouwde de ark, inclusief de vertrekken (kamers). Jezus ging naar de hemel en bouwt daar onze woningen (kamers), waar wij zullen verblijven.
 
Dag 3
Genesis 1:9-13
En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! En het was alzo.
En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeen; en God zag, dat het goed was.
En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo.
En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag.
 
Gebeurtenis in de 3e 1000 jaren.
Mozes is een type van Jezus. Mozes strekte zijn armen uit voor de Rode Zee, Jezus strekte zijn armen uit voor ons aan het kruis.
Toen Mozes met de Israëlieten vluchtte uit het land van Egypte, liet God hen door de Rode Zee trekken. Het water van de zee scheidde zich in tweeën en de Israëlieten trokken door de Zee over het droge land.
 
Dag 4
Genesis 1:14-19
En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!
En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo.
God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.
En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde.
En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was.
Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag

 
Gebeurtenis in de 4e 1000 jaren.
De maan stelt Johannes de Doper voor en de zon Jezus. De maan is geen echt licht maar reflecteert het licht van de zon. Net zoals Johannes de Doper getuigde van het ware licht de Here Jezus.
 
Dag 5
Genesis 1:20-23
En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels!
En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeen; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde!
Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag.

 
Gebeurtenis in de 5e 1000 jaren.
Dit is de eerste keer dat we op een Scheppingsdag levende zielen zien in het water. De Heilige Geest werd 50 dagen na de opstanding van Jezus uitgestort.
De Heilige Geest is het Water en het Leven, het bewijs voor gelovigen hun eeuwige leven.
 
Dag 6
Genesis 1:24-31
En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo.
En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.
En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!
En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!
Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo.
En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag.

 
Nog te gebeuren in de 6e 1000 jaren
God maakt de eerste mensen. Dag 6 is dus ook het getal van een mens. De antichrist 666 zal zijn intrede gaan doen in de laatste zeven jaar. Dit zal zijn in het jaar 6000 - 7 = 5993.
 
Leven we in de Bijbelse Eindtijd?
 
Pontius Pilatus was stadhouder van Judea van het jaar 26 tot het jaar 36. In deze periode is Jezus naar hem toegebracht zodat hij beschuldigd zou worden, maar Pontius Pilatus vond geen schuld in Hem. Als we de regeringsperiode bekijken van Pontius Pilatus en we tellen hier 2000 jaar bij, hebben we dus een tijdsperiode van het jaar 2026 tot het jaar 2036. In deze tijdsperiode komt Jezus zeker terug. Gezien bovenstaand berekening zal Hij rond het jaar 2030 terugkomen. In het najaar van 2022 zal er een nieuwe periode van 7 jaren voor Israël ingaan.
 
13 januari 2015
Terug naar de inhoud