Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Gods Kracht Voor Wonderen

Gods Kracht Voor Wonderen
 
Herziene Statenvertaling
 
Voorwoord
 
Na ruim drie jaar studie over bovennatuurlijke genezing, ontsloot onderstaand hoofdstuk uit een boek van Dave Hayes de Kracht van de Heilige Geest Die in mijn lichaam woont.
 
Mensen waarvoor ik tot dusver heb gebeden, ervaarden het verdwijnen van pijn in rug, heup, knie, tenen en schouder. Het was voor diegene voelbaar en voor mij zichtbaar, bijvoorbeeld de schouder die pijnlijk was kon weer worden gedraaid, nadat de pijn was verdwenen.
 
Er valt nog veel te ontdekken en mijn ontdekkingsreis gaat samen met God verder, maar dat het werkt dat is zeker en dat kan ook niet anders, want Jezus zegt in Markus 16:18: "Op zieken zullen ZIJ de handen leggen en zij zullen gezond worden. "
 
Het woordje ZIJ verwijst naar: HEN (= iedere gelovige in de Here Jezus) die geloofd zullen hebben in Markus 16:17.
 
Numeri 23:19: "God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou.
● Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen?
● Zou Híj spreken en het niet gestand doen?
 
Onderstaand gedeelte uit het boek Power and Authority Made Simple van Dave Hayes – Praying Medic, verkrijgbaar bij Amazon (aanrader om te kopen als je de Engelse taal kunt lezen), deel ik om mensen die open staan voor bovennatuurlijke genezing te helpen groeien in hun geloof, zodat zij de handen durven te leggen op de zieken en in stilte de Kracht van Gods Geest laten stromen naar diegene die genezing nodig is.
 
Gods Kracht in Jezus
 
Jezus gaf zijn discipelen de kracht om creatieve wonderen te verrichten en ziekten te genezen.
 
Markus 6:53-56: "En toen zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Gennesaret en legden daar aan. En toen zij uit het schip gegaan waren, herkende men Hem meteen. En men liep heel die streek door en begon op ligmatten hen die er slecht aan toe waren met zich mee te dragen naar de plaats waarvan ze hoorden dat Hij daar was. En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond."
 
Twee dingen zijn het vermelden waard in dit verhaal:
● Toen Jezus uit de boot stapte, herkenden de mensen Hem onmiddellijk
● Brachten ze iedereen die ziek was naar Hem toe, zodat zij genezen zouden worden.
 
De mensen uit de stad hadden een verwachting: ze wisten van de wonderen die Hij had verricht en ze geloofden (ze hadden er vertrouwen in) dat Hij er nog meer zou verrichten. Het geloof was overvloedig aanwezig in deze dorpen. Net als bij autoriteit is het geloof die kracht vrijmaakt voor wonderen. Er was zoveel geloof dat mensen die het kleed van de Heer aanraakten, de zieken beter maakten.
 
Denk eens aan de manier waarop de zieken in deze passage werden genezen. Jezus gaf geen bevelen. Hij dreef geen demonen uit. De passage luidt: "En allen die Hem aanraakten, werden gezond." De zieken raakten Jezus aan. Kracht stroomde uit Zijn lichaam die hun ziekten genas.
 
De kracht voor wonderen wordt over het algemeen van de ene persoon op de andere overgedragen. Volgens de verslagen in de Bijbel gebeurt dit meestal door middel van aanraking.

Laten we eens kijken naar een ander voorbeeld uit Lukas 8:42-48: "Toen Hij erheen ging, drong de menigte zich om Hem heen. En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; en onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op.
En Jezus zei: Wie is het die Mij heeft aangeraakt? Toen zij het allen ontkenden, zeiden Petrus en die bij hem waren: Meester, de menigte duwt tegen U aan en verdringt U, en U zegt: Wie is het die Mij aangeraakt heeft?
Jezus zei: Iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb gemerkt dat er kracht van Mij uitgegaan is.
Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar Hem toe, en nadat zij voor Hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk genezen was.
Hij zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede! "

 
In deze passage geloofde de vrouw (ze had er vertrouwen in) dat ze genezen zou worden als ze de zoom van het kleed van de Heer aanraakte. Jezus bevestigde dat kracht Hem had verlaten en merkte op dat het geloof van de vrouw haar beter maakte. Samenvattend: de vrouw werd genezen toen Jezus kracht vrijgaf. Het mechanisme dat kracht vrijgeeft is geloof. Soms het geloof van de genezer. Andere keren is het geloof van de ontvanger.

Laten we nog een voorbeeld bekijken waarin Jezus de zieken genas door kracht vrij te geven. Dit verslag is te vinden in Mattheüs 8:1-3: "Toen Hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte Hem. En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen. En Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. "
 
Deze passages illustreren het feit dat het vrijgeven van kracht wonderen kan verrichten. Hoe ontvang iemand deze kracht?

Gods Kracht in de Discipelen
 
Nadat Hij uit de dood was opgestaan, maar voordat Hij naar de hemel opsteeg, zei Jezus tegen Zijn discipelen dat ze in Jeruzalem moesten blijven omdat God de Vader hun kracht zou geven.
 
Lukas 24:49: "En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. "
 
Jezus bevestigde dat Zijn discipelen de kracht van God zouden ontvangen. Tien dagen nadat Hij naar de hemel was opgestegen, op de Pinksterdag, werd de Heilige Geest vrijgegeven en werden zij vervuld met Gods Geest.

Handelingen 2:1-4: "En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.
En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. "

 
Wanneer een discipel van Jezus wedergeboren wordt, neemt de Geest van God zijn intrek in hen. De Heilige Geest die in ons woont, maakt het mogelijk wonderen te verrichten. Op dezelfde manier waarop Jezus kracht vrijgaf voor wonderen, kunnen wij de kracht van God ontketenen door direct contact met anderen.
 
Nadat ze de Heilige Geest hadden ontvangen, gingen de discipelen door met genezen, zoals Jezus hen had opgedragen. Het Woord over de wonderen verspreidde zich door de hele regio, en mensen brachten hun zieke vrienden en familieleden de straat op in de hoop dat ze genezen zouden worden:
 
Handelingen 5:14-15: "En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, menigten van zowel mannen als vrouwen, zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en ligmatten legden, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. "
 
Deze passage zegt dat mensen de zieken naar buiten brachten in de hoop dat de schaduw van Petrus op hen zou vallen. Er staat niet dat de schaduw van Petrus de zieken genas. Er staat dat mensen geloofden dat zijn schaduw genezende kracht had.
 
Waarom zouden ze tot deze conclusie komen?
 
De zieken werden genezen toen de discipelen langs hen heen liepen. Wij weten dat er kracht van Jezus uitging toen Hij door een menigte ging en de zieken genezen werden. Nadat ze vervuld waren met de Heilige Geest, lieten de discipelen kracht vrij voor wonderen, net zoals Hij dat deed.
 
Gods Kracht in de Wedergeboren Mens
 
God creëerde een systeem om wonderen te verrichten dat kan worden gezien als een elektriciteitsnet.
● Hij is de bron van kracht
● Wij zijn de transmissielijnen die Zijn kracht de wereld in dragen
 
Wij ontvangen kracht van Hem en die vloeit naar anderen. Deze kracht is de energie die nodig is om beschadigde of zieke lichaamsdelen te herstellen of nieuwe te creëren. Om uit te leggen hoe Gods kracht werkt, zal ik een analogie gebruiken die onderzoekt hoe elektriciteit energie levert voor gereedschappen en huishoudelijke apparaten.
 
Gereedschappen en huishoudelijke apparaten hebben verschillende hoeveelheden stroom nodig om te kunnen werken. Het vermogen dat een apparaat verbruikt, wordt beschreven in watt. Een gloeilamp kan 60 watt aan kracht gebruiken. Een koffiezetapparaat kan 600 watt aan kracht gebruiken, terwijl een tafelzaag 1800 watt kan gebruiken. Als een voedingsbron 100 watt levert kan het kracht leveren aan een gloeilamp, maar niet aan een koffiezetapparaat of een tafelzaag. Als een voedingsbron 2.000 watt zou leveren, zou deze alle drie van kracht kunnen voorzien.
 
Elektriciteitslijnen zijn niet gelijk in hun vermogen om energie over te brengen. De hoeveelheid stroom die een transmissielijn kan dragen, wordt bepaald door de diameter. Een lijn met een grotere diameter kan meer kracht dragen dan een kleinere lijn die van hetzelfde materiaal is gemaakt. Dit komt omdat een kleinere lijn een grotere weerstand heeft tegen de elektriciteitsstroom.
 
Het vermogen om Gods kracht te dragen is een belangrijke factor om te overwegen. Het spreekt voor zich dat alle mensen ongeveer hetzelfde potentieel hebben om Gods kracht te dragen en vrij te geven. Maar ons potentieel (de mogelijkheid bezittend zich te ontwikkelen tot het genoemde) is niet hetzelfde als de werkelijke hoeveelheid kracht die we op een bepaald moment bij ons hebben. Geloof en ongeloof beïnvloeden de manier waarop Gods kracht door ons heen stroomt. Geloof versterkt de stroom van kracht, terwijl ongeloof zich ertegen verzet. Het was ongeloof dat de discipelen ervan weerhield de door demonen bezeten jongen te genezen. En het geloof eigende zich het wonder toe voor de vrouw met de bloedstroom.
 
Als ik voor mensen bid om te genezen, voelen ze vaak hitte of tintelingen in het getroffen gebied. Dit suggereert, hoewel het niet bewijst, dat er kracht of energie in hun lichaam vrijkomt. Hun zenuwstelsel voelt het vrijkomen van energie van mij alsof er een elektrische stroom of warmtelamp op hun huid is aangebracht.

Hoewel kracht vaak via aanraking wordt overgedragen, is direct contact niet nodig. Kracht voor wonderen kan over enige afstand reizen. Als mijn hand in direct contact komt met iemands huid, kunnen ze het gevoel van warmte toeschrijven aan de warmte die uit mijn huid straalt. Maar als mijn hand een paar centimeter van hun huid verwijderd is en ze een gevoel van hitte waarnemen, kan dat daar niet aan worden toegeschreven. De kracht voor wonderen is geestelijke kracht. In de fysieke wereld heeft afstand invloed op de hoeveelheid kracht die kan worden vrijgegeven. Maar er is geen limiet aan de afstand waarover geestelijke kracht kan reizen. Iemand kan kracht vrijlaten (door geloof) vanuit zijn huis in Amerika om iemand in Afrika net zo effectief te genezen alsof zij samen in dezelfde kamer zouden zijn.
 
Wetende dat we niet allemaal dezelfde mate van geloof en ongeloof hebben, is het redelijk om te veronderstellen dat we niet dezelfde hoeveelheid kracht vrijgeven.
 
Door mijn jarenlange ervaring met genezen en door anderen te zien oefenen en groeien, heb ik gemerkt dat niet alle verwondingen evenveel kracht vereisen om de genezing te beïnvloeden. Ik wil een theorie voorstellen, waarom dit zo is. Botten zijn gemaakt van dicht weefsel dat relatief moeilijk te breken is. Ligamenten (gewrichtsbanden) zijn gemaakt van zacht bindweefsel dat gemakkelijker kan worden beschadigd. Daarom lijkt het veilig om te zeggen dat er meer kracht (energie) nodig is om een ​​dijbeen te breken dan om een ​​knieband te verrekken. Hieruit volgt logischerwijs dat er meer kracht nodig is om een ​​gebroken dijbeen te repareren dan een verrekte knieband.
 
Wat volgt is een illustratie met het doel van het onderwijs. De cijfers die in deze analogie worden gebruikt, zijn niet gebaseerd op klinisch onderzoek. Ik weet niet hoeveel kracht er nodig is om een ​​bepaalde aandoening te genezen, en ik weet niet hoeveel kracht er vrijkomt als we bidden. Dit voorbeeld wordt gegeven als een concrete manier om de abstracte principes te begrijpen die aan het werk zijn wanneer kracht wordt vrijgegeven.

Laten we ons eens voorstellen dat een verrekte knie tien watt aan kracht nodig heeft voordat hij genezen is. Iemand die vijf watt aan kracht kan vrijgeven, heeft twee pogingen nodig om de blessure te genezen. Iemand die tien watt vrijgeeft, heeft maar één poging nodig. Laten we ons voorstellen dat bij de genezende kracht van een gebroken dijbeen dertig watt aan vrij te geven kracht vereist is. Iemand die vijf watt aan kracht vrijgeeft, heeft zes pogingen nodig. Iemand die tien watt vrijgeeft, heeft drie pogingen nodig, en iemand met een groot vertrouwen die vijftig watt vrijgeeft, heeft één poging nodig. Als het genezen van de ziekte van Lou Gehrig (ALS) tweehonderd watt aan kracht zou vereisen, zou de persoon die vijf watt vrijgeeft veertig pogingen nodig hebben. Degene die tien watt vrijgeeft, heeft twintig pogingen nodig. Iemand die vijftig watt vrijmaakt, heeft vier pogingen nodig.
 
De kracht die we op een bepaalde dag en voor een bepaalde taak vrijgeven, wordt bepaald door verschillende factoren, waarvan de belangrijkste ons niveau van geloof is.
 
We besluiten dat we kracht willen vrijmaken voor een wonder. Wij geloven dat we kracht zullen vrijgeven wanneer dat nodig is. En ons geloof (vertrouwen) fungeert als een trigger. De kracht van God die in ons woont, stroomt naar degenen die genezing nodig hebben. Ons niveau van geloof (of ongeloof) bepaalt de hoeveelheid kracht die vrijkomt.
 
Het is niet nodig om de namen van de verschillende delen van het lichaam te kennen om kracht voor wonderen vrij te geven. Ik ken mensen die effectief opereren in de genezing en die heel weinig kennis hebben van anatomie. Door mijn medische opleiding moest ik echter de menselijke anatomie leren, en God laat mij vaak focussen op bepaalde anatomische structuren. In het volgende gedeelte geef ik strategieën voor het genezen van bepaalde aandoeningen, en vermeld ik de specifieke lichaamsdelen die genezing vereisen. Hoewel deze informatie niet essentieel is, kunnen sommigen het nuttig vinden.

Er wordt mij vaak gevraagd om te bidden voor mensen die lijden aan perifere neuropathie: een aandoening die de zenuwen in de handen, armen, voeten en benen aantast. Typische symptomen zijn gevoelloosheid, tintelingen, branderig gevoel, pijn en uiteindelijk verlies van gevoel in de ledematen. Ik heb veel mensen zien genezen van deze aandoening. Ik heb geleerd dat bij neuropathie het uitoefenen van autoriteit meestal niet vereist is. Het reageert goed op het vrijgeven van kracht, waarvoor geen gezaghebbend bevel nodig is. Ik plaats mijn handen op of vlak bij het aangetaste lichaamsdeel en in mijn gedachten geloof ik dat ik de kracht van God vrijgeef om een ​​wonder te verrichten. Na een paar minuten vraag ik de persoon om zijn gevoelsniveau te controleren. Meestal zullen ze een verandering opmerken. Ik houd mijn handen in dezelfde positie en blijf geloven dat de kracht van God hun lichaam binnendringt. Na nog een paar minuten vraag ik de persoon om zijn symptomen opnieuw te controleren. Soms beveel ik de zenuwen om te genezen of weer tot leven te komen, maar over het algemeen zwijg ik. In de meeste gevallen waarin ik deze aanpak heb toegepast, wordt binnen enkele minuten een aanzienlijke verbetering opgemerkt. Een genezingssessie kan vijftien of twintig minuten duren. Volledig herstel van beschadigde zenuwen kan meestal in een paar sessies worden bereikt, afhankelijk van de ernst van de ziekte en het geloof van het individu.
 
Dezelfde aanpak die hierboven is besproken, kan worden gebruikt om degeneratieve gewrichtsaandoeningen te genezen. Wanneer kraakbeen en ander bindweefsel beschadigd zijn, zal het vrijkomen van kracht nieuw weefsel creëren.
 
De meniscus is een kraakbeenkussentje dat als schokdemper in het kniegewricht fungeert. Naarmate het ouder wordt of door overmatig gebruik, scheurt het en vormt het geen kussen meer tussen de botten van het boven- en onderbeen. Symptomen zijn pijn, gevoeligheid en crepitus (een knarsend geluid) bij het buigen van het gewricht. Wat nodig is, is nieuwe kraakbeen. Om kracht vrij te geven voor een creatief wonder, houd ik mijn handen op of in de buurt van de aangedane knie. (Ik gebruik beide handen als de rechter- en linkerknie zijn aangetast). In mijn gedachten geloof ik dat ik kracht vrijgeef. Mijn geloof (vertrouwen) activeert de kracht van God, die in het gewonde gewricht stroomt, waardoor er nieuwe kraakbeen wordt gecreëerd. De persoon kan warmte of tintelingen voelen, maar niet altijd. Als ze warmte of tintelingen voelen kan dat een voorspellende factor van genezing zijn, maar ik heb veel mensen zien genezen worden die niets voelden toen er kracht vrijkwam.
 
Ik gebruik een vergelijkbare maar iets andere aanpak met frozen shoulders (bevroren schouders) en gescheurde rotatormanchetten. De rotatormanchetten is kraakbeen in het schoudergewricht dat kan verslechteren door leeftijd, letsel en overmatig gebruik. Wanneer iemand een pijnlijke schouderblessure oploopt, heeft hij de neiging om het minder te gebruiken, om de intensiteit en frequentie van de pijn te beperken, maar dit leidt tot de ontwikkeling van littekenweefsel dat een beperkt bewegingsbereik veroorzaakt. Na verloop van tijd kan het individu een frozen shoulder ontwikkelen (ook wel adhesieve capsulitis genoemd).
 
Er moeten twee verschillende problemen worden aangepakt. De eerste is het verslechterde kraakbeen, waarvoor een creatief wonder nodig is. De tweede is het verwijderen van verklevingen en littekenweefsel door het uitoefenen van autoriteit. Eerder hebben we geleerd (andere hoofdstuk in het boek van Power and Authority Made Simple) dat het uitoefenen van autoriteit dingen kan verwijderen die er niet horen te zijn. Meestal wordt het gebruikt om demonen te verwijderen, maar het kan ook worden gebruikt om littekenweefsel, tumoren en bacteriën die infecties veroorzaken te verwijderen.
 
Een van beide aandoeningen kunnen als eerste worden aangepakt, maar ze kunnen ook tegelijkertijd worden aangepakt. Net als bij andere aandoeningen plaats ik mijn hand op of vlak bij de aangedane schouder. In mijn gedachten geloof ik dat ik kracht vrijgeef voor een creatief wonder om nieuw kraakbeen te creëren. Tegelijkertijd zal ik het littekenweefsel bevelen op te lossen of te verdwijnen. Elke paar minuten vraag ik de persoon of hij een verandering voelt, en laat ik hem zijn bewegingsbereik testen vergeleken met voordat ik begon. Zolang ik veranderingen zie, zal ik doorgaan met het vrijgeven van kracht en het bevelen van littekenweefsel om op te lossen totdat het volledig genezen is.

Blindheid is meestal te wijten aan ontbrekende of beschadigde structuren in het oog of een beschadigde of ontbrekende oogzenuw. Het vrijkomen van kracht kan nieuwe structuren in het lichaam creëren. Ik heb ooit gebeden voor een patiënt die aan beide ogen blind was. Ik heb een soortgelijke aanpak gebruikt als hierboven beschreven. Ik hield mijn handen bij de ogen van de vrouw en beval de ogen om te zien, en ik beval dat de oogstructuren nieuw moesten worden gemaakt. Ik geloofde dat ik Gods kracht vrijgaf. Om de paar minuten vroeg ik of ze veranderingen had opgemerkt.
Ze meldde dat ze 'lichtpoelen' in haar gezichtsveld zag ontstaan, iets wat ze nog nooit eerder had meegemaakt. Zolang ik mijn handen bij haar ogen hield en ze beval te zien, werden de lichtpoelen groter en uiteindelijk kon ze vormen onderscheiden. Haar ogen werden genezen.
 
Ten tijde van deze ontmoeting begreep ik niet hoe de kracht voor wonderen vrijkwam. Het was mijn gewoonte om mijn handen dicht bij het aangedane lichaamsdeel te plaatsen en passende commando’s te geven. Ik gaf kracht vrij en tegelijkertijd oefende ik autoriteit uit, hoewel ik ze niet als twee afzonderlijke en verschillende dynamieken begreep. Het is mogelijk dat de ogen van deze vrouw genezen zouden zijn door alleen maar kracht vrij te geven. Misschien waren gezaghebbende bevelen niet nodig. Omdat ik niet met zekerheid wist wat nodig was, koos ik er routinematig voor om beide te doen.

Ziekte van Lou Gehrig
 
Jaren geleden, toen ik paramedicus was, raakte ik bevriend met een man bij wie de ziekte van Lou Gehrig (ALS) was vastgesteld. Toen ik hem ontmoette, was hij verlamd van zijn hoofd tot zijn tenen. Hij kon met zijn ogen knipperen, maar had geen andere vrijwillige spierbeweging. Omdat hij niet kon kauwen of slikken, kreeg hij voeding via een maagsonde. Ik besloot dat ik zou proberen om hem te genezen.
 
Hij woonde in een vakkundig verpleeghuis, en als onderdeel van mijn werk vervoerde ik hem af en toe naar het ene of het andere ziekenhuis vanwege verschillende gezondheidsproblemen. Elke keer dat ik hem vervoerde, bracht ik een paar minuten door met het vrijgeven van kracht in zijn lichaam en het bevel te geven om te genezen. Af en toe, als ik geen dienst had, reed ik naar het verpleeghuis waar hij woonde en besteedde twintig tot dertig minuten aan het vrijgeven van de kracht en het uitoefenen van autoriteit. Ik deed dit ongeveer anderhalf jaar voordat ik de staat verliet. Zijn toegewijde vrouw en familie waren zeer attent en verwelkomden mijn gebeden. Ze baden ook dagelijks voor zijn genezing.
 
Het kan moeilijk zijn om gedurende een lange periode voor iemand te bidden zonder resultaat te zien. Hoe voorkom ik ontmoediging? Ik weet dat ontmoediging een tactiek van de vijand is, dus weiger ik gedachten aan een nederlaag te koesteren. Ik weet ook dat het Gods wil is om te genezen, en ik heb gemerkt dat mijn geloof intact blijft als ik nadenk over de wonderen die ik al heb gezien.
 
Op een dag bezocht ik mijn vriend in de verwachting voor hem te bidden, maar zijn vrouw ontmoette mij bij de deur en vertelde mij over een plotselinge verandering. Die ochtend, kon hij een beetje koffiedrinken en een stuk pizza eten. Hij kon geleidelijk de spieren in zijn nek en gezicht weer gebruiken. Ze hadden er geen verklaring voor, behalve gebed.
 
Deze ervaring heeft mij geleerd dat sommige omstandigheden inderdaad meer kracht vereisen om vrij te komen dan andere. In deze gevallen moeten we meer volhardend zijn en kracht vrijmaken in opeenvolgende genezingssessies als we wonderen willen zien. In het geval van mijn vriend wist ik niet zeker of kracht of autoriteit indicatief was, dus koos ik voor beide.
 
Het vrijgeven van kracht om creatieve wonderen te verrichten is in tegenspraak met wat velen van ons over genezing hebben geleerd. Hoewel het proces misschien in strijd is met de conventionele wijsheid, zul je, als je het basisconcept begrijpt en het in de praktijk brengt, na verloop van tijd versteld staan ​​van de resultaten.
 
Oefening
 
Zoek iemand die genezing nodig heeft van een gewrichtsblessure. Vraag of je met hen mag bidden. Laat ze hun pijn beoordelen op een schaal van één tot tien en laat ze hun bewegingsbereik controleren. Plaats jouw hand bij de verwonding en geloof in gedachten dat je de kracht van God vrijgeeft. Vraag na een paar minuten of ze iets voelen. Laat ze hun pijnniveau beoordelen en hun bewegingsbereik controleren. Herhaal indien nodig; wees je bewust van de tijdsdruk en het comfortniveau van de persoon die genezing nodig heeft.
 
24 november 2023
Terug naar de inhoud