Op Weg Naar Het VaderHuis
Belangrijke artikelen - klik de link
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Gevaarlijke Wateren

Inleiding: Waarom schrijven over satan?

Sommige lezers van de artikelen op mijn website zouden zich kunnen afvragen: Waarom schrijf je zoveel over satan? Dienen we niet het Evangelie van Jezus te verkondigen in plaats van de werken van de duisternis?
Indien we alleen het Evangelie moeten
verkondigen, waarom zijn er dan nog zoveel christenen ongelukkig? Mensen die de Here Jezus in hun leven hebben aangenomen en toch verteren van verdriet, die zich hebben laten dopen, de Here Jezus willen volgen en toch niet kunnen veranderen. Ze blijven in hun oude leven hangen. Waarom veranderd hun leven niet?, is een vraag die ik mijzelf al vaak heb gesteld, maar ook wat mijn eigen leven betreft. Waarom kan ik niet leven zoals U Heer? U bent in mijn leven aanwezig en toch veranderd mijn leven niet.
Ik wens te zijn zoals Jezus!
Ik moet iets verkeerd doen, want Jezus zegt in Mattheüs 28:18:

…..Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.


Ja inderdaad doe ik het verkeerd! Jezus heeft wel die Macht, maar ik maak geen gebruik van Zijn Macht. Doordat ik Hem niet op de 1e plaats zet, maar voornamelijk de mens, is satan in staat om mijn geluk te roven.
Niet voor niets zingen we in het mooie lied:
Zie slechts op Hem, Volg gehoorzaam Zijn stem;
blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op Hem.

Omdat satan heel veel christenen hun geluk rooft, voel ik het als mijn opdracht om zijn praktijken te openbaren, zowel voor jou, maar ook voor mijzelf.  Ik realiseer mij dat niet iedereen dit een leuk onderwerp zal vinden, maar wil je leven zoals God het voor jou heeft bedoelt in Vrijheid: Leer dan je Vijand kennen! Je Vijand leren kennen is van groot belang, wil je zijn zoals Jezus.

Manipulatie

In dit artikel, het derde en tevens laatste deel van een trilogie, met als naam Gevaarlijke Wateren neem ik de lezer mee, naar het gebied in onze Gedachten. Dit is nog niet zo’n eenvoudige opgave, aangezien ik hierbij het werkterrein van satan bloot leg. Inderdaad je leest het goed! Hij bepaalt in grote lijnen onze Gedachten, ondanks dat we wedergeboren zijn. God vertelt ons zelfs in de Bijbel dat we onze Gedachten moeten veranderen, nadat we wedergeboren zijn. In het Gebied van onze Gedachten vindt een Strijd plaats en in die Strijd worden wij gemanipuleerd.
Manipulatie is iemand op slinkse wijze beïnvloeden, zodat diegene geen eigen wil meer heeft, maar doet wat die ander van ons verlangt. Niet alleen manipuleert satan, maar ook mensen manipuleren andere mensen, want satan maakt gebruik van
mensen die behoorlijk kunnen manipuleren, zoals narcisten dat doen.
Mensen die met een narcist samenleven lijden, maar ook de narcist zelf gaat gebukt onder dwangmatige Gedachten die hem/haar worden opgelegd. Het gedrag van een narcist praat ik niet goed, maar in dit artikel zal je wel gaan ontdekken waar het gedrag van een narcist vandaan komt.

Verbroken banden

Als we gaan doen wat een ander mens van ons verlangt, geven we ons eigen Vrijheid op en als we ons eigen Vrijheid opgeven dan doen wij Jezus tekort, want Hij heeft ons namelijk Vrijgekocht. Nog sterker: Wij zijn Zijn Eigendom!
Zijn kruisiging betekende niet alleen: Vrijheid en Vergeving van onze zonden, maar Hij heeft ook de banden die ons gebonden hielden verbroken. Je bent bijvoorbeeld gebonden als je aan een verslaving lijdt. Verslaafde mensen lijden, ook al lijkt die mens zich gelukkig te voelen bij die verslaving. Verslavingen wordt de mens, via hun Gedachten, opgelegd door satan en of je nu wel of niet gelovig bent dat maakt hierbij geen enkel verschil. Er is altijd wel een aanleiding waarom iemand met een verslaving begint, want satan zoekt de zwakste plekken van die mensen op en zet zijn aanval in. De wereld in zijn huidige vorm is gebroken door de inbreng van de overste van deze wereld. Niet alleen is de wereld gebroken, maar ook de mens en daarom kwam Jezus naar de aarde om de gebroken mens te herenigen met God Zijn Vader.

Massale Manipulatie


Om de gebonden en gebroken mens te herenigen met God moest Jezus lijden en sterven voor de zonden van de mens aan het Kruis op Golgotha. Het is wrang als we ons realiseren, dat Jezus voor de mens naar het Kruis ging en het de mens was die het verlangen had dat Jezus veroordeeld zou worden en uiteindelijk zou sterven aan het Kruis.

Dit kunnen we lezen in Lukas 23:18-25:

Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: Weg met Dezen, en laat ons Bar-abbas los.
Dewelke was om zeker oproer, dat in de stad geschied was, en om een doodslag, in de gevangenis geworpen.
Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten.
Maar zij riepen daartegen, zeggende: Kruis Hem, kruis Hem!
En hij zeide ten derden male tot hen: Wat heeft Deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in Hem gevonden. Zo zal ik Hem dan kastijden en loslaten.
Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende, dat Hij zou gekruist worden; en hun en der overpriesteren geroep werd geweldiger.
En Pilatus oordeelde, dat hun eis geschieden zou.
En hij liet hun los dengene, die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welken zij geeist hadden; maar Jezus gaf hij over tot hun wil.

Opgezweept door de menigte en gemanipuleerd in hun gedachten ( satan stuurt aan ), verlangde de mens de vrijlating van een moordenaar, boven de vrijlating van de Zoon van God, want ook hier kunnen we uit op maken dat de mens de duisternis ( moordenaar ) liever had dan de Zoon van God. Wisten ze eigenlijk wel wat ze riepen? Hoe goed kenden deze mensen Jezus eigenlijk die riepen: Kruis Hem, kruis Hem!? Niet dus, want als ze Hem hadden gekend, dan hadden ze hun Heer niet laten kruisigen.

En Toch?

Jezus wist hoe satan de Gedachten van de mens manipuleert, want in Lukas 23:33-34
lezen we:
En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedel plaats, kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners, den een ter rechter zijde en den ander ter linker zijde.
En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.

Weet jij wat je doet als je iets zegt? Heb je de controle over je eigen mond? Denk je ook weleens dat had ik beter niet kunnen zeggen?
Vaak wordt een oordeel (door roddel) gevormd over andere mensen zonder dat diegene hem/haar kent, waaruit vervolgens weer haat kan voortvloeien, want nadat de mens over Jezus oordeelde begonnen ze Hem zo diep te haten dat Hij van hun moest sterven, zonder enig geldige reden.

Het Bijbelse Bewijs

“Dat is wel allemaal heel mooi wat je schrijft Jan, maar toch heb ik mijn twijfels over hetgeen je schrijft”
Satan manipuleert het Gebied in onze Gedachten, maar we moeten wel eerst in de Bijbel het bewijs zoeken of dit waar is. De vraag die satan zal stellen bij het lezen van dit artikel heb je hierboven al kunnen lezen: “Is hetgeen Jan, de eigenaar van deze website, wel waar wat hij schrijft?”
Er is maar een Boek in de gehele wereld die kan bevestigen hetgeen ik hier in dit artikel schrijf en dat is de Bijbel.

Petrus zalig gesproken

In Mattheüs 16:15
lezen we dat Jezus Zijn discipelen een vraag stelt:
Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?

Petrus geeft daarop in Mattheüs 16:16
het antwoord:
En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.


Vervolgens lezen we in Mattheüs 16:17
wat Jezus tegen Petrus zegt:
En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.


God liet Petrus via zijn Gedachten weten wie Jezus is, want Jezus zegt zelfs dat vlees en bloed ( de mensen ) dit niet aan Petrus hebben vertelt, maar Zijn eigen Vader.
Wist je dat God al jouw Gedachten kan zien? Best wel eng als je er bij stil staat wat je allemaal denkt. God ziet alle geheimen in onze Gedachten, die van jou en mij ook, die wij meeslepen er ontgaat Hem helemaal niets. Denk je slecht over je medemens of je denkt stiekem even iets te kunnen doen, wat een ander niet ziet? God ziet het! Hij ziet onze Gedachten niet alleen, maar het bedroefd Hem ook nog eens, want Hij heeft ons lief.

Petrus gemanipuleerd
In Mattheüs 16:21 lezen we, even nadat Petrus was zalig gesproken, dat Jezus Zijn discipelen vertelt wat er met Hem gaat gebeuren:
Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden.

Hierop reageert Petrus in Mattheüs 16:22
fel en bestraft Jezus met de volgende woorden:
En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden.

Vervolgens lezen we in Mattheüs 16:23
wat Jezus tegen Petrus zegt:
Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn.


Hier zegt Jezus niet: dat Petrus satan is, maar dat satan de Gedachten van Petrus beïnvloedt.
Gij ( satan ) verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen ( beïnvloedbaar door  satan ) zijn.  Jezus spreekt hier satan aan!

Geldt dit alleen voor Petrus? Nee, satan doet het alle dagen: Bij jou en bij mij!
Denk je dat dit niet zo is, dan heeft hij een hele goeie aan jou. Nogmaals: Leer je Vijand kennen! Hoe creëren we andere gedachten?
Door niet langer gelijkvormig te willen zijn aan deze wereld.

Wereldgelijkvormigheid


Als we een kind van God worden, dan betekent het niet dat onze Gedachten automatisch gaan veranderen. We kunnen bijvoorbeeld ons hele leven een christen zijn, maar nog steeds de wereldse Gedachten volgen. We maken dus niet optimaal gebruik van hetgeen God ons wil geven door Zijn Zoon Jezus Christus.

In Romeinen 12:1-2
lezen we dat we Niet moeten doen, zoals de mensen die in de wereld zijn:
Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.
En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Wordt dezer wereld niet gelijkvormig heeft ook alles te maken met iemands Gedachten wereld. Ook hier geldt weer dat je kunt kiezen, net zoals in het artikel Dangerzone uit twee soorten wegen, maar nu uit twee soorten Gedachten:
1 Gedachten die in overeenstemming zijn met de wereld, waarvan satan de bron is.
2 Gedachten waarvan God de bron is.
In het eerste geval worden onze Gedachten gevormd door de wereldse denkbeelden; in het tweede geval worden onze Gedachten gevormd door God. Het gaat dus om het verschil tussen wereld-gelijkvormig denken of God-gelijkvormig denken.


Roddel en Haat

Om God gelijkvormig te denken moeten we leren om onze Gedachten onder controle te krijgen. Indien we onze Gedachten niet onder controle krijgen, bevinden we ons in Gevaarlijke Wateren.
Een kapitein weet dat als er storm op komst is, hij en de bemanning op een schip alle zeilen moeten bijzetten, zodat het schip niet gaat kapseizen en ze massaal over boort schieten en daarna in de diepe duisternis worden gezogen om opgepeuzeld te worden door bloeddorstige haaien.
Wij zijn kapitein op ons eigen schip. Jij bent de gezagvoerder in je lichaam, dus over je eigen leven. Jij bepaalt de koers van je leven en de Gedachten die jij denkt en de woorden die jij zegt, maar de praktijk leert helaas anders. De Vijand beïnvloedt onze Gedachten, uit zijn diepe duisternis, en zal blijven aanvallen totdat we geestelijk totaal de weg kwijt zijn. Roddel en Haat zijn gebruiksmiddelen van satan om mensen uit elkaar te drijven en dat krijgt hij voor elkaar zonder dat hij hier veel moeite voor hoeft te doen. Heb je een keer de roddel koorts te pakken, dan gaat het vanzelf, net als een verslaving en je grijpt er steeds naar terug.

Roddel

Als we negatief praten over ons medemens dan irriteren wij ons eigenlijk aan hun, want diegene waar het roddelen over gaat leeft niet zoals wij het graag zouden willen zien.
Ze doen het in de ogen van de roddelaar niet goed.
Ook kan een bepaalde jaloezie een rol spelen, want die ander heeft het schijnbaar beter dan zij zelf.
Laatst hoorde ik de uitspraak van iemand: Roddelen hoort niet zo en toch voelt het lekker. Zonder erbij na te denken is de drang aanwezig om het te doen, maar wat gebeurt er als je echt gaat nadenken als je staat te roddelen. Ooit afgevraagd als je staat te roddelen met diegene waar je mee staat te roddelen dat hij of zij ook over jou kan roddelen? Roddelen is net een boemerang die weer bij je terugkomt en die boemerang heeft satan in bedwang.
In feite heeft hij diegene die roddelt in bedwang.

Haat
Indien je geïrriteerd raakt aan je medemens, ligt al vrij snel haat op de loer. Het is onvoorstelbaar hoe de ene mens de andere kan haten. Sommige mensen haten een ander zo, dat ze besluiten om die ander van het leven te beroven.
Het moorden ontstaat in de Gedachten van de mens, want satan vertelt de mens wat hij/zij moet doen. Denk aan Habel die zijn broer Kain doodsloeg.
Waarom hij zijn broer doodsloeg lezen we in 1 Johannes 3:12
:
Niet gelijk Kain, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig.

De duivel/satan haat rechtvaardigheid omdat God Rechtvaardig is. Roddel en Haat zijn werken van den boze en NIET rechtvaardig. Nogmaals door Roddel en Haat bracht de mens Jezus naar het Kruis.
Heb je medemens lief, want dat is wat God van je verlangt. Dus maak vanaf nu een begin door Roddel en Haat te minderen en doe dit net zolang totdat ze volledig uit je leven zijn verdwenen, dan gaan we God-gelijkvormig denken en verliest satan terrein in je leven.


Woorden in bedwang houden

In het najaar van 2015 ontdekte ik dat er in onze Gedachten een behoorlijke kracht schuil gaat. Onze Gedachten zijn in staat om anderen en onszelf te vernietigen, maar ook om anderen en onszelf te zegenen.

In onze Gedachten ontstaan de woorden die wij willen zeggen en de woorden uitspreken doen we via onze mond of nog beter gezegd via onze tong, want zonder onze tong kunnen we niet meer spreken.
In Jakobus 3:2
kunnen we lezen:
Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden.

Dus als je de woorden ( die ook betrekking hebben op roddel/ kwaadspreken ) in bedwang kunt houden, dan hou je het hele lichaam in bedwang.

Vervolgens lezen we in Jakobus 3:5-6:

Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. Ziet, een klein vuur, hoe groten hoop houts het aansteekt.
De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid; alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad onzer geboorte, en wordt ontstoken van de hel.

Ontstoken vanuit de hel en in vlam gezet door satan, wordt de tong de wereld der ongerechtigheid, een wereld van daden die hun oorsprong vinden in onrechtvaardigheid.
Op die manier zet de tong aan tot verkeerd handelen. Kun je de tong niet bedwingen dan wordt je hele lichaam besmet.

Een Narcist Gebonden

Voor een paar jaar terug hoorde ik voor het eerst het woord Narcist. De eerste gedachte die in mij opkwam was: heeft zeker iets met de 2e Wereldoorlog te maken. Tja, nee dus!
Nadat ik mij hierin begon te verdiepen ontdekte ik dat deze mensen een vorm van gedrag hebben dat wordt gekenmerkt door een obsessie met de eigen persoonlijkheid (vaak het uiterlijk/verliefd op eigen spiegelbeeld), egoïsme, dominantie, ambitie en gebrek aan inlevingsvermogen.

Ze domineren bijvoorbeeld hun partner door hun eigen visie op te leggen die dan ten uitvoer moeten worden gebracht. Indien de partner dit niet wil wordt de narcist boos en uiteindelijk zal de partner bakzeil halen, want deze is niet opgewassen tegen de narcist.

Een narcist zoekt zijn eigen slachtoffer uit en meestal zijn dit mensen met een sterk minderwaardigheidsgevoel. Hun eigenwaarde zal alleen maar dalen, omdat ze door het leven gaan met een narcist. Het uiteindelijke doel van een narcist is: De partner als slaaf!
Herkenbaar? Wie wil jou ook tot een slaaf maken?
Als we satan vergelijken met een narcist dan zien we dat ze beide dezelfde koers volgen.
Ook satan is een grote egoïst ( wilde de troon van God ), uiterst dominant ( dwingt de mens zijn eigen Gedachten op ) en heeft totaal geen inlevingsvermogen ( dan had hij allang geweten dat zijn Strijd een verloren Strijd is). Narcisten hebben een gekopieerde persoonlijkheidsstoornis van satan, maar zijn uiteindelijk slechts gebruiksvoorwerpen voor hem.  Iemand die met een narcist heeft geleefd zou zich het moeilijk kunnen voorstellen, maar ook een narcist wordt in bedwang gehouden door de leugens van satan.

Moet ik een narcist haten?
Tijdens Zijn Bergrede doet Jezus een bijzondere uitspraak en die kunnen we lezen in Lukas 6:27-28:

Maar Ik zeg ulieden, die dit hoort: Hebt uw vijanden lief; doet wel dengenen, die u haten.
Zegent degenen, die u vervloeken, en bidt voor degenen, die u geweld doen.

Een narcist zegen? Liever niet!
En toch vraagt Jezus het van ons. Waarom? Door te bidden en de narcist te vergeven, maak jij jezelf vrij van haat. Door iemand te haten houdt satan jou gebonden en dat is precies wat hij wil.
Wat hebben we eerder gelezen: haat leidde Jezus naar het Kruis.
Waar leidt haat jou naar toe? Daar waar satan jou wil hebben. Je Gedachten zullen door zijn gif ( haat ) niet meer in staat zijn om de Woorden te horen van de Heilige Geest.


Angst kenmerkt het leven van iemand die leeft met een narcist
Nog een Bijbelse Bewijs

Als we ruzie maken met iemand dan voelt het of we tegen die persoon moeten Strijden.
“Wat ben jij gemeen zeg, dat je dat tegen mij zegt” We komen in actie en gaan ons verweren, want het onrecht wat die ander ons lijkt aan te doen moeten we vergelden met een tegenactie.
Op actie volgt meestal reactie! Maar als we nu eens niet meer reageren op het onrecht dat
ons wordt aangedaan en ons gaan verdiepen in het feit waar die ruzies ontstaan?
Diep in de duisternis smeden gevallen engelen met als aanvoerder satan plannen om de mensheid tegen elkaar, maar voornamelijk tegen God op te zetten.
Door flink wat verwarring te zaaien in bijvoorbeeld relaties, raken de betrokkenen stuurloos en begint hun schip te zinken, ondanks dat ze zelf gezagvoerder zijn.
Ze hebben totaal geen controle meer over de situatie, want de demonen trekken aan de touwtjes van hun leven. Als een marionet gaan we leven, zoals die demonen willen dat wij gaan leven.
Dit gebeurt onder christenen net zoveel als onder niet christenen.

Paulus schrijft in Efeziërs 6:12
dat onze Strijd NIET is tegen mensen en ook al lijkt dit wel zo, moeten wij ons realiseren dat de Strijd die wij voeren een Strijd is van Geestelijke Machten:
Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed
( de mensen ), maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht ( satan en de demonen ).

Volgens Paulus bestaat er geen Strijd tussen mensen, want wij hebben den Strijd niet tegen vlees en bloed. Overal waar dus Strijd is, tussen mensen, landen of in onze Gedachten is een Strijd gaande die gevoerd wordt door satan en zijn leger van demonen. Hij is de enige winnaar, in dit hele verhaal van Strijd voeren, als we dit toelaten.
Weet dan dat je vanaf nu, na het lezen van dit artikel, ervan op de hoogte bent dat de ruzies die nog gaan komen met jouw partner, collega, ouder, kind of buurman niet ontstaan omdat die persoon zo onredelijk is, maar omdat hij of zij geen controle heeft over zijn/haar eigen Gedachten.
Nu je weet, wie jou probeert aan te sturen om in een ruzie verwikkeld te raken, probeer dan vanaf nu vanuit de rust te reageren en trek Gods Wapenrusting aan.

Gods Wapenrusting

Jezus heeft hier op aarde een behoorlijke Strijd moeten doorstaan. Hij werd als mens verzocht door satan en die verzoeking was zwaar.
In Mattheüs 4:2
lezen we nadat Jezus door de Geest was weggeleid in de woestijn:
En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste.

Vervolgens lezen we Mattheüs 4:3
dat satan precies wist op welk moment hij zijn aanval kon inzetten:
En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden.

Jezus was op dat moment verzwakt, want Hij had honger. De verzoeker meende Hem te kunnen verleiden, maar Jezus bleef vertrouwen op Zijn Vader en gebruikte Het Woord van God, om zijn aanvallen te blokkeren.

In Mattheüs 4:4
kunnen we lezen wat Jezus antwoorde:
Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.

De satan weet precies wat onze zwakke plekken zijn en zal deze gebruiken om je te blijven aanvallen in je Gedachten. Ben je gevoelig voor een verslaving dan is dat jouw zwakste plek. Ben je gevoelig voor roddel dan is dat jouw zwakste plek.

Om die Strijd tegen satan en de demonen te winnen schrijft Pauls in Efeziërs 6:11:

Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.

En vervolgt in Efeziërs 6:13:17:
Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;
En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.
( lees ook eens: Inwendige Strijd )

Hoe meer verdriet dat je doormaakt in je leven, hoe te kleiner jij je zult gaan voelen. Iedere dag dat je gebukt gaat door het leven is een overwinningsdag voor satan.


Tot Slot

Om deze trilogie, maar vooral dit artikel te schrijven was wel een van de moeilijkste opgaven sinds ik ben gaan schrijven voor deze website. Er valt hierover nog veel meer te vertellen, want ontdek je echt de waarheid rond het feit dat satan dagelijks vurige pijlen op je Gedachten zit af te vuren, dan krijg je ook het verlangen om hier iets aan te gaan doen.

Realiseer je dat satan een groot gedeelte van jouw levensterrein heeft veroverd en jij diegene bent die samen met Jezus dit weer moet terug heroveren. Dit is niet eenvoudig, maar wel mogelijk. Zelf heb ik veel gehad aan een boek van Joyce Meijer: Strijd in je Denken.
Via dit boek ben ik erachter gekomen dat als onze Gedachten erg druk zijn, wij de Heilige Geest van God niet kunt horen en we daardoor ook niet in staat zijn
om de koers te volgen die God voor ons heeft uitgestippeld.
Ik hoop dat dit artikel voor jou als lezer mag bijdragen aan een nieuw Gedachten leven die aangestuurd mag worden door de Heilige Geest van God.

Gods rijke Zegen toegewenst!

13
mei 2018


Terug naar de inhoud