Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Gevaarlijke Wateren

Gevaarlijke Wateren

Statenvertaling 1618-1619
 
Manipulatie
 
In dit artikel, het derde en ook laatste deel van een trilogie, met als naam Gevaarlijke Wateren neem ik de lezer mee, naar het gebied in onze Gedachten. Dit is nog niet zo’n eenvoudige opgave, aangezien ik hierbij het werkterrein van de duivel bloot leg. Inderdaad je leest het goed! God vertelt ons in Zijn Woord dat we onze Gedachten moeten veranderen, nadat we wedergeboren zijn. In het Gebied van onze Gedachten vindt een Strijd plaats en in die Strijd worden wij gemanipuleerd.
 
Manipulatie is iemand op slinkse wijze beïnvloeden, zodat diegene geen eigen wil meer heeft, maar doet wat die ander verlangt. Niet alleen manipuleert de duivel, maar ook mensen manipuleren, zoals narcisten.
 
Mensen die met een narcist samenleven lijden, maar ook de narcist zelf gaat gebukt onder dwangmatige Gedachten die hem/haar worden opgelegd. Het gedrag van een narcist praat ik niet goed, maar in dit artikel zal je wel gaan ontdekken waar het gedrag van een narcist vandaan komt.

Verbroken Banden
 
Als we gaan doen wat een ander mens van ons verlangt, geven we ons eigen Vrijheid op en als we ons eigen Vrijheid opgeven dan doen wij Jezus tekort, want Hij heeft ons namelijk Vrijgekocht. Zijn kruisiging betekende niet alleen: vergeving van onze zonden, maar Hij heeft ook de banden die ons gebonden hielden verbroken. Je bent bijvoorbeeld gebonden als je aan een verslaving lijdt. Verslaafde mensen lijden, ook al lijkt die mens zich gelukkig te voelen bij die verslaving. Een verslaving wordt de mens op een subtiele manier opgelegd door de duivel. Er is altijd wel een aanleiding waarom iemand met een verslaving begint, want hij zoekt de zwakste plekken van mensen en zet de aanval in. De wereld in zijn huidige vorm is gebroken door de inbreng van de overste van deze wereld. Niet alleen is de wereld gebroken, maar ook de mens en daarom kwam Jezus naar de aarde om de gebroken mens te herenigen met God Zijn Vader.
Massale Manipulatie
 
Om de gebonden en gebroken mens te herenigen met God moest Jezus lijden en sterven voor de zonden van de mens aan het Kruis. Het is wrang als we ons realiseren, dat Jezus voor de mens naar het Kruis ging en het de mens was die het verlangen had dat Jezus veroordeeld zou worden en uiteindelijk zou sterven aan het Kruis.
 
Dit staat in Lukas 23:18-25:
Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: Weg met Dezen, en laat ons Bar-abbas los.
Dewelke was om zeker oproer, dat in de stad geschied was, en om een doodslag, in de gevangenis geworpen.
Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten.
Maar zij riepen daartegen, zeggende: Kruis Hem, kruis Hem!
En hij zeide ten derden male tot hen: Wat heeft Deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in Hem gevonden. Zo zal ik Hem dan kastijden en loslaten.
Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende, dat Hij zou gekruist worden; en hun en der overpriesteren geroep werd geweldiger.
En Pilatus oordeelde, dat hun eis geschieden zou.
En hij liet hun los dengene, die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welken zij geeist hadden; maar Jezus gaf hij over tot hun wil.
 
Opgezweept door de menigte en gemanipuleerd in hun gedachten, door de duivel, verlangde de mens de vrijlating van een moordenaar, boven de vrijlating van de Zoon van God, want het is duidelijk dat ze de moordenaar liever hadden dan de Zoon van God.
 
Jezus wist hoe de duivel de Gedachten van de mens manipuleert, want in Lukas 23:33-34 staat:
En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedel plaats, kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners, den een ter rechter zijde en den ander ter linker zijde.
En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.

Het Bijbelse Bewijs
 
De duivel manipuleert het Gebied in onze Gedachten op een negatieve manier.
God daarentegen geeft ons openbaringen door Zijn Geest op een positieve manier.  
 
Petrus Zalig Gesproken
In Mattheüs 16:15 lezen we dat Jezus Zijn discipelen een vraag stelt:
Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?
 
Petrus geeft daarop in Mattheüs 16:16 het antwoord:
En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.
 
Vervolgens staat in Mattheüs 16:17:
En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

 
God liet dus Petrus via zijn Gedachten weten wie Jezus is, want Jezus zegt zelfs dat vlees en bloed (de mensen) dit niet aan Petrus hebben verteld, maar Zijn eigen Vader. Wist je dat God al jouw Gedachten kan zien? Best wel eng als je erbij stil staat wat je allemaal denkt. God ziet alle geheimen in onze Gedachten, er ontgaat Hem helemaal niets. Denk je slecht over je medemens of je denkt stiekem even iets te kunnen doen, wat een ander niet ziet? God ziet het!
 
Petrus Gemanipuleerd
In Mattheüs 16:21 lezen we, even nadat Petrus was zalig gesproken, dat Jezus Zijn discipelen vertelt wat er met Hem gaat gebeuren:
Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden.
 
Hierop reageert Petrus in Mattheüs 16:22 fel en bestraft Jezus met de volgende woorden:
En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig! Dit zal U geenszins geschieden.
 
Vervolgens staat in Mattheüs 16:23:
Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! Gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn.

 
Hier zegt Jezus niet: dat Petrus de duivel is, maar dat de duivel de Gedachten van Petrus beïnvloedt. Gij (satanas) verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen (beïnvloedbaar door de duivel) zijn.  Jezus spreekt hier de duivel aan!
 
Hoe krijgen we andere Gedachten? Door niet langer gelijkvormig zijn aan deze wereld.
Wereldgelijkvormigheid
 
Als we een kind van God worden, dan betekent het niet dat onze Gedachten automatisch gaan veranderen. We kunnen bijvoorbeeld ons hele leven een christen zijn, maar nog steeds de wereldse Gedachten volgen. We maken dus niet optimaal gebruik van hetgeen God ons wil geven door Zijn Zoon Jezus Christus.
 
In Romeinen 12:1-2 lezen we dat we Niet moeten doen, zoals de mensen die in de wereld zijn:
Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.
En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

 
Wordt dezer wereld niet gelijkvormig heeft alles te maken met iemands Gedachten wereld. Ook hier geldt weer dat je kunt kiezen, net zoals in het artikel Danger Zone uit twee soorten wegen, maar nu uit twee soorten Gedachten:
1 Gedachten die in overeenstemming zijn met de wereld, waarvan de duivel de bron is.
2 Gedachten waarvan God de bron is.
 
In het eerste geval worden onze Gedachten gevormd door de wereldse denkbeelden; in het tweede geval worden onze Gedachten gevormd door God. Het gaat dus om het verschil tussen wereld-gelijkvormig denken of God-gelijkvormig denken.

Roddel en Haat
 
Om God gelijkvormig te denken moeten we leren om onze Gedachten onder controle te krijgen. Als we onze Gedachten niet onder controle krijgen, bevinden we ons in Gevaarlijke Wateren. Een kapitein weet dat als er storm op komst is, hij en de bemanning op een schip alle zeilen moeten bijzetten, zodat het schip niet gaat kapseizen en ze massaal over boort schieten en daarna in de diepe duisternis worden gezogen om opgepeuzeld te worden door bloeddorstige haaien.
 
Wij zijn kapitein (de wedergeboren geest) op ons eigen schip. Jij bent de gezagvoerder (de wedergeboren geest) in je lichaam, dus over je eigen leven. Jij bepaalt de koers van je leven en de Gedachten die jij denkt en de woorden die jij zegt, maar de praktijk leert helaas anders. De Vijand beïnvloedt onze Gedachten en zal blijven aanvallen totdat we totaal de weg kwijt zijn.
 
Roddel en Haat zijn bijvoorbeeld middelen, die de duivel gebruikt om mensen uit elkaar te drijven. Heb je een keer de roddel koorts te pakken, dan gaat het vanzelf, net als een verslaving en je grijpt er steeds naar terug.
 
Roddel
Als we negatief praten over ons medemens dan irriteren wij ons eigenlijk aan hun, want diegene waar het roddelen over gaat leeft niet zoals wij het graag zouden willen zien. Ze doen het in de ogen van de roddelaar niet goed. Ook kan een bepaalde jaloezie een rol spelen, want die ander heeft het schijnbaar beter dan zij zelf.
 
Laatst hoorde ik de uitspraak van iemand: Roddelen hoort niet zo en toch voelt het lekker. Zonder erbij na te denken is de drang aanwezig om het te doen, maar wat gebeurt er als je echt gaat nadenken als je staat te roddelen. Ooit afgevraagd als je staat te roddelen met diegene waar je mee staat te roddelen dat hij of zij ook over jou kan roddelen? Roddelen is net een boemerang die weer bij je terugkomt en die boemerang heeft de duivel in bedwang.
 
Haat
Als je geïrriteerd raakt aan je medemens, ligt al vrij snel haat op de loer. Het is onvoorstelbaar hoe de ene mens de andere kan haten. Sommige mensen haten een ander zo, dat ze besluiten om die ander van het leven te beroven. Het moorden ontstaat in de Gedachten, want satan vertelt het de mens. Denk aan Habel die zijn broer Kain doodsloeg.
Waarom hij zijn broer doodsloeg lezen we in 1 Johannes 3:12:
Niet gelijk Kain, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig.

 
Roddel en Haat zijn werken van den boze en niet rechtvaardig. Door Haat bracht men Jezus naar het Kruis. Heb je medemens lief, want dat is wat God van je verlangt. Dus maak vanaf nu een begin door Roddel en Haat te minderen en doe dit net zolang totdat ze volledig uit je leven zijn verdwenen, dan gaan we God-gelijkvormig denken en verliest de duivel terrein in je leven.

Woorden in Bedwang

In onze Gedachten ontstaan de woorden die wij willen zeggen en de woorden uitspreken doen we via onze mond of nog beter gezegd via onze tong, want zonder onze tong kunnen we niet meer spreken.
In Jakobus 3:2 staat:
Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden.
 
Dus als je de woorden, die ook betrekking hebben op roddel/ kwaadspreken, in bedwang kunt houden, dan hou je het hele lichaam in bedwang.
 
Vervolgens staat in Jakobus 3:5-6:
Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. Ziet, een klein vuur, hoe groten hoop houts het aansteekt.
De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid; alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad onzer geboorte, en wordt ontstoken van de hel.
 
Ontstoken vanuit de hel en in vlam gezet door de duivel, wordt de tong de wereld der ongerechtigheid, een wereld van daden die hun oorsprong vinden in onrechtvaardigheid. Op die manier zet de tong aan tot verkeerd handelen. Kun je de tong niet bedwingen dan wordt je gehele lichaam besmet.

Een Narcist Gebonden
 
Voor een paar jaar terug hoorde ik voor het eerst het woord Narcist. De eerste gedachte die in mij opkwam was: heeft zeker iets met de 2e Wereldoorlog te maken. Tja, nee dus! Nadat ik mij hierin begon te verdiepen ontdekte ik dat deze mensen een vorm van gedrag hebben dat wordt gekenmerkt door een obsessie met de eigen persoonlijkheid (vaak het uiterlijk/verliefd op eigen spiegelbeeld), egoïsme, dominantie, ambitie en gebrek aan inlevingsvermogen. Ze domineren bijvoorbeeld hun partner door hun eigen visie op te leggen die dan ten uitvoer moeten worden gebracht. Als de partner dit niet wil wordt de narcist boos en uiteindelijk zal de partner bakzeil halen, want deze is niet opgewassen tegen de narcist. Een narcist zoekt zijn eigen slachtoffer uit en meestal zijn dit mensen met een sterk minderwaardigheidsgevoel. Hun eigenwaarde zal alleen maar dalen, omdat ze door het leven gaan met een narcist. Het uiteindelijke doel van een narcist is: De partner als slaaf! Herkenbaar? Wie wil jou ook tot een slaaf maken?
 
Als we de duivel vergelijken met een narcist dan zien we dat ze beide dezelfde koers volgen. Ook de duivel is een grote egoïst (wilde de troon van God), uiterst dominant (dwingt de mens zijn eigen wil op) en heeft totaal geen inlevingsvermogen (dan had hij allang geweten dat zijn Strijd een verloren Strijd is). Narcisten hebben een gekopieerde persoonlijkheidsstoornis van de duivel, maar zijn uiteindelijk slechts gebruiksvoorwerpen voor hem. Iemand die met een narcist heeft geleefd zou zich het moeilijk kunnen voorstellen, maar ook een narcist wordt in bedwang gehouden door de leugens van de duivel.
 
Moet we een narcist haten? Tijdens Zijn Bergrede doet Jezus een bijzondere uitspraak en die staat in Lukas 6:27-28:
Maar Ik zeg ulieden, die dit hoort: Hebt uw vijanden lief; doet wel dengenen, die u haten.
Zegent degenen, die u vervloeken, en bidt voor degenen, die u geweld doen.

 
Een narcist zegen? Liever niet! Toch vraagt Jezus het van ons. Waarom? Door te bidden en de narcist te vergeven, maak wij ons zelf vrij van Haat. Door iemand te haten houdt de duivel ons gebonden en dat is precies wat hij wil. Wat hebben we eerder gelezen: Haat leidde Jezus naar het Kruis. Waar leidt Haat ons naar toe? Daar waar de duivel ons wil hebben. Ons Gedachten zullen door zijn gif (Haat) niet meer in staat zijn om de Woorden te horen van de Heilige Geest.

Nog een Bijbelse Bewijs
 
Als we ruzie maken met iemand dan voelt het of we tegen die persoon moeten Strijden. “Wat ben jij gemeen zeg, dat je dat tegen mij zegt” We komen in actie en gaan ons verweren, want het onrecht wat die ander ons lijkt aan te doen moeten we vergelden met een tegenactie. Op actie volgt meestal reactie! Maar als we nu eens niet meer reageren op het onrecht dat ons wordt aangedaan en ons gaan verdiepen in het feit waar die ruzies ontstaan?
 
Diep in de duisternis smeden gevallen engelen met als aanvoerder de duivel plannen om de mensheid tegen elkaar, maar voornamelijk tegen God op te zetten. Door flink wat verwarring te zaaien in bijvoorbeeld relaties, raken de betrokkenen stuurloos en begint hun schip te zinken, ondanks dat ze zelf gezagvoerder zijn. Ze hebben totaal geen controle meer over de situatie, want de demonen trekken aan de touwtjes van hun leven. Als een marionet gaan we leven, zoals die demonen willen dat wij gaan leven. Dit gebeurt onder christenen net zoveel als onder niet christenen.
 
Paulus schrijft in Efeziërs 6:12 dat onze Strijd NIET is tegen mensen en ook al lijkt dit wel zo, moeten wij ons realiseren dat de Strijd die wij voeren een Strijd is van Geestelijke Machten:
Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed (de mensen), maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht (de duivel en de demonen).
 
Volgens Paulus bestaat er geen Strijd tussen mensen, want wij hebben den Strijd niet tegen vlees en bloed. Overal waar dus Strijd is, tussen mensen, landen of in onze Gedachten is een Strijd gaande die gevoerd wordt door de duivel en zijn leger van demonen. Hij is de enige winnaar, in dit hele verhaal van Strijd voeren, als we dit toelaten.
 
Weet dan dat je vanaf nu, na het lezen van dit artikel, ervan op de hoogte bent dat de ruzies die nog gaan komen met jouw partner, collega, ouder, kind of buurman niet ontstaan omdat die persoon zo onredelijk is, maar omdat hij of zij geen controle heeft over zijn/haar eigen Gedachten. Nu je weet, wie jou probeert aan te sturen om in een ruzie verwikkeld te raken, probeer dan vanaf nu vanuit de rust te reageren en trek Gods Wapenrusting aan.

Gods Wapenrusting
 
Jezus heeft hier op aarde een behoorlijke Strijd moeten doorstaan. Hij werd als mens verzocht door de duivel en die verzoeking was zwaar.
In Mattheüs 4:2 lezen we nadat Jezus door de Geest was weggeleid in de woestijn:
En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste.
 
Vervolgens lezen we Mattheüs 4:3 dat de duivel precies wist op welk moment hij zijn aanval kon inzetten:
En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden.
 
Jezus was op dat moment verzwakt, want Hij had honger. De verzoeker meende Hem te kunnen verleiden in Zijn positie, maar Jezus bleef vertrouwen op Zijn Vader en gebruikte Het Woord van God, om zijn aanvallen te blokkeren.
 
In Mattheüs 4:4 staat:
Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.
 
De duivel weet precies wat onze zwakke plekken zijn en zal deze gebruiken om ons te blijven aanvallen in de Gedachten. Ben je gevoelig voor een verslaving dan is dat jouw zwakste plek. Ben je gevoelig voor roddel dan is dat jouw zwakste plek.
 
Om die Strijd tegen de duivel en de demonen te winnen schrijft Pauls in Efeziërs 6:11:
Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.

   
En vervolgt in Efeziërs 6:13:17:
Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;
En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

 
Tot Slot
 
Om deze trilogie, maar vooral dit artikel te schrijven was wel een van de moeilijkste opgaven sinds ik ben gaan schrijven voor deze website. Er valt hierover nog veel meer te vertellen, want ontdek je echt de waarheid rond het feit dat de duivel dagelijks vurige pijlen op onze Gedachten zit af te vuren, dan krijg je ook het verlangen om hier iets aan te gaan doen.
 
Realiseer je dat de duivel een groot gedeelte van jouw levensterrein heeft veroverd en jij diegene bent die samen met Jezus dit weer moet terug heroveren. Ik hoop dat dit artikel voor jou als lezer mag bijdragen aan een nieuw Gedachten leven die aangestuurd mag worden door de Heilige Geest van God.
 
13 mei 2018
Terug naar de inhoud