Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Gethsemane

Gethsemane

Statenvertaling 1618-1619
 
Geboorte van Jezus Christus
 
Lukas 2:1-7:
En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.
Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrie stadhouder was.
En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.
En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);
Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.
En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

 
Zo wordt de geboorte van Jezus beschreven in het Evangelie naar Lukas. Lukas is de enige niet-joodse schrijver in de gehele Bijbel. Hij schreef naast dit Evangelie ook het boek Handelingen. Hij was een arts die zeer waarschijnlijk in Antiochië (Syrië) werd geboren. Het Evangelie naar Lukas (en ook het boek Handelingen) is uniek, omdat het zoveel plaatsnamen en personen noemt. We weten dat Lukas alles geschiedkundig gezien uiterst zorgvuldig en nauwkeurig heeft opgeschreven. Dit is des te meer een bewijs dat de Bijbel, Het Woord van God, de absolute Waarheid bevat. Deze Waarheid is uitermate belangrijk voor het leven van ieder mens.
 
De Twaalfjarige Jezus

In hetzelfde hoofdstuk in Lukas 2:39-52 lezen we: Toen Jezus twaalf jaren oud was reisde Hij met Zijn ouders naar Jeruzalem op het feest van pascha. Toen Zijn ouders weer naar huis gingen bleef Hij in Jeruzalem, maar Zijn ouders wisten dat niet.
 
In Lukas 2:46-49 staat:
En het geschiedde, na drie dagen, dat zij Hem vonden in den tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende, en hen ondervragende.
En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden.
En zij, Hem ziende, werden verslagen; en Zijn moeder zeide tot Hem: Kind!  Waarom hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.
En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?

 
Als twaalfjarige jongetje wist Jezus dat God Zijn Vader was en niet Jozef die getrouwd was met Maria Zijn moeder.

Een vader en een Vader
 
Jouw biologische vader is jouw papa hier op aarde, maar jij hebt nog een andere Vader. Hij die alles gemaakt heeft, het heelal en de sterren, de aarde, de mensen en alle levende dieren. Hij is de Vader van alle mensen en wil ook graag de Vader van die mensen zijn, dus Hij wil ook graag jouw Vader zijn.
Als Vader van een Zoon weet God als geen ander wat het betekent om een Kind te moeten verliezen door de dood. Echter duurde die dood niet lang, want op de derde dag liet God Zijn Zoon Jezus uit de dood opstaan. Jezus wist dat Hij uit de dood zou opstaan en had daarom volle vertrouwen in Zijn Vader. Dit vertrouwen zouden wij ook moeten hebben, willen wij een gezegend leven krijgen, waarin zorgen, twijfel en angst naar de achtergrond verdwijnen. Dit leven krijgen we alleen als wij alles loslaten waarmee wij worstelen in onze gedachten en ons gaan focussen op God.
Twijfel en Angst

In het vorige artikel: De Laatste Strijd, lezen we hoe de mens dagelijks wordt aangevallen in zijn gedachten. Het is een eindeloos geklaag van vragen en twijfels die door het hoofd van de mens spelen om maar angst bij de mens te creëren. Voorbeelden genoeg van twijfels die menig mens heeft. Twijfels over je toekomst, zoals: Hoe zal het aflopen met mijn werk? Kan ik mij financieel nog wel redden? Houdt mijn partner nog wel van mij? Ik zal toch niet ziek worden? Maar ook bevestigingen die nergens op gebaseerd zijn zoals: Dat kan ik niet. Ik ben waardeloos. Ik ben te dik en lelijk, niet goed genoeg meer voor hem/haar. Mijn toekomst ziet er niet rooskleurig uit.
 
Twijfel je zo aan jezelf dan ziet jouw toekomst er inderdaad niet rooskleurig uit, want dit betekent dat jij je hele leven te grabbel gooit voor leugens. Ze beheersen namelijk jouw hele leven. Na twijfel volgt altijd angst. Angst is in staat om je volledig te verlammen. Is er een oplossing voor twijfel en angst? Als we het voorbeeld van Jezus volgen wel.
 
Hij is ons Voorbeeld
 
In de vier Evangeliën van Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes zien we Jezus als een voorbeeld voor alle mensen, zoals Hij moeten wij ook leven. De Bijbel is geschreven om de mens handvaten te geven om door dit leven te komen. Zonder die handvaten leven we een leven die uitsluitend gebaseerd is op list en bedrog. Jezus heeft op de aarde geleefd als een mens, was nederig en liet met zich doen wat men maar wilde. Hij is veracht, bespot en vernederd. Jawel! Dit hebben ze gedaan met de Verlosser. Jezus had zonder meer de hulp van engelen kunnen inroepen, maar deed dit niet.
 
In Johannes 18:10-11 lezen we:
Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelve uit, en sloeg des hogepriesters dienstknecht, en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van den dienstknecht was Malchus.
Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. Den drinkbeker, dien Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik dien niet drinken?

 
In Mattheüs 26:5-54 staat:
Of meent gij, dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten?
Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden, die zeggen, dat het alzo geschieden moet?

 
Zou Jezus die engelen hebben ingezet, hadden ze voor Hem gestreden, maar dan was Hij geen voorbeeld meer voor ons geweest, immers kunnen wij geen engelen inzetten. Wij kunnen wel Iemand anders inzetten en dat deed Jezus ook.
 
Bidden in de Tuin
 
Gethsemane is een tuin aan de voet van de Olijfberg in Israël. Het Hebreeuwse woord is: Gat-Schmanim wat betekent: vat met olie of oliepers. Gethsemane is ook een Hebreeuwse meisjesnaam. Het was in deze tuin dat Jezus na het avondmaal heenging om te bidden.
 
In Mattheüs 26:36-37 kunnen we lezen dat Hij zeer bang werd:
Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane, en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat Ik heenga, en aldaar zal gebeden hebben.
En met Zich nemende Petrus, en de twee zonen van Zebedeus, begon Hij droevig en zeer beangst te worden.

 
Waarom werd Hij op dat moment droevig en zeer angstig? Jezus wist wat Hem te wachten stond. Het dragen van de zonden van alle mensen zou een zware last zijn. De duivel wist dat en wreef het Jezus nog eventjes flink in. In de film The Passion of the Christ laat regisseur Mel Gibson zien dat de duivel Jezus aanvalt tijdens Zijn gebed in de tuin van Gethsemane.
In de Bijbel wordt niet beschreven dat de duivel bij Jezus in de tuin van Gehtsemane is. Mogen we er dan vanuit gaan dat Mel Gibson hier zijn fantasie de vrije loop laat?
 
De Aanvaller
 
We weten dat wij worden aangevallen in onze gedachten. Als de aanvaller zoveel belang bij mensen heeft, zoals jij en ik, om die te manipuleren, hoe belangrijk is Jezus in de negatieve zin dan voor hem? Jezus de Zoon van God is zijn tegenstander. We kunnen rustig stellen: Een gevaarlijke tegenstander! God waarschuwt de duivel al in het begin van de Bijbel, dat er Iemand zal komen die hem de kop gaat verbrijzelen.
 
Genesis 3:15:
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad (Jezus); datzelve zal u (duivel) den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.
 
In het Oude Testament kunnen we diverse pogingen zien die de duivel doet, zodat Jezus maar niet geboren zal worden. De eerste die we tegenkomen is dat Kaïn zijn eigen broer Habel doodslaat.
 
Ook na de geboorte van Jezus zit hij niet stil. We lezen in Mattheüs 2:16 dat de duivel via Herodes zijn aanval inzet op het kindje Jezus:
Als Herodes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en in al deszelfs landpalen waren, van twee jaren oud en daaronder, naar den tijd, dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had.
 
De eerste aanslag nadat Jezus was geboren was een feit. De volgende aanslag kunnen we lezen in Lukas 4:1-13.
In Lukas 4:1-2 staat:
En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de Jordaan, en werd door den Geest geleid in de woestijn;
En werd veertig dagen verzocht van den duivel; en at gans niet in die dagen, en als dezelve geeindigd waren, zo hongerde Hem ten laatste.
Lukas 4:13 eindigt met:
En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van Hem voor een tijd.
 
Week hij van Hem voor een tijd betekent: dat de duivel Jezus een tijdje met rust liet, maar niet voor lang.
 
Inwendige Strijd
 
Was de duivel bij Jezus in de tuin van Gehtsemane?
 
In Mattheüs 26:38 staat:
Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met Mij.
In Lukas 22:43-44 staat:
En van Hem werd gezien een engel uit den hemel, die Hem versterkte.
En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen.
 
Jezus maakte hier een onvoorstelbare zware strijd door tijdens Zijn gebed en God gaf Zijn Zoon, daarom een engel die Hem bijstond en de kracht gaf om die strijd te doorstaan. Jezus worstelde niet alleen met die angst voor het dragen van die enorme zondelast, maar de duivel was zeker aanwezig om Jezus te verleiden, zodat Hij ervan af zou zien. Dit is eigenlijk best wel dubbel, want ook stuurde hij erop aan om Hem te laten kruisigen. De duivel heeft altijd een plan B, mocht plan A niet slagen. Zoals in de film The Passion of Christ te zien is, zegt de duivel tegen Jezus dat het onmogelijk is dat iemand die last kan dragen. Ook vraagt hij wie Hij is en wie Zijn Vader is. Waarom vragen als de duivel het antwoord al kent? Twijfel zaaien!
 
Wie Ben Ik?
 
De duivel zaait veel verwarring in het leven van een christen. Daarom zijn er zoveel soorten kerken/geloofsstromingen en iedere kerk/geloofsstroming heeft weer zo zijn eigen regels en wetten. Wat bij de ene wel mag, mag bij die ander weer niet. Hierdoor weten heel veel christenen niet eens bij welke kerk ze zich moeten aansluiten.
 
Voor ongeveer 20 jaar geleden kwam ik een christelijke man tegen in Assen, die over het christelijke geloof met mij begon te praten. In het begin was het best een leuk gesprek, maar in de loop van het gesprek veranderde hij zijn toon, toen hij vernam dat ik als christen niet naar de kerk ging. Hij wist mij te vertellen dat als ik niet veranderde en een kerk ging opzoeken het met mij niet goed afliep. Totaal in paniek verliet ik hem. De aanval was effectief! Het succes was geboekt! Toen ik mijn vader dit verhaal vertelde zei hij: maak je maar geen zorgen. Wat hij zegt is allemaal leerstelsel. Je moet je aan hun regels en wetten houden wil je zalig worden.
 
Eigenlijk lezen we dit ook in Lukas 11:44-46:
Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt gelijk de graven, die niet openbaar zijn, en de mensen, die daarover wandelen, weten het niet.
En een van de wetgeleerden, antwoordende, zeide tot Hem: Meester! Als Gij deze dingen zegt, zo doet Gij ook ons smaadheid aan.
Doch Hij zeide: Wee ook u, wetgeleerden! Want gij belast de mensen met lasten, zwaar om te dragen, en zelven raakt gij die lasten niet aan met een van uw vingeren.
 
Ben je ervan overtuigd dat naar de kerk gaan en de waterdoop een vereiste zijn om behouden te worden?
 
Een Kwaaddoener Behouden
 
Lees dan Lukas 23:39-43:
En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons.
Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt?
En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.
En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.
En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.

 
De ene kwaaddoener lasterde Jezus en de andere kwaaddoener had berouw. Die berouw kwam trouwens later tijdens de kruisiging, want in Mattheüs 27:44 lezen we:
En hetzelfde verweten Hem ook de moordenaars, die met Hem gekruisigd waren.
 
Er was een moment tijdens de kruisiging dat die ene moordenaar tot bekering kwam en de andere bleef weigeren om te veranderen, zelfs met de dood in zijn ogen. Deze twee moordenaars staan voor twee groepen mensen. De gelovigen: die Jezus aangenomen hebben en de ongelovigen: die weigeren om Jezus in hun leven toe te laten. Waarom bedacht die ene moordenaar zich? Hij keek in de Ogen van Liefde van Jezus en zag een Rechtvaardige Jezus. Hij zag dat zijn eigen aardse straf rechtvaardig was, maar de straf die Jezus kreeg onrechtvaardig was. Hij zag het verschil tussen rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid. Hij zag werkelijk de Zoon van God, zonder op dat moment ook maar een keer te twijfelen. Waarom zouden wij dan nog twijfelen als wij dit bijzonder mooi opgeschreven Evangelie naar Lukas lezen of stopt het twijfelen bij ons ook pas als wij de dood voor ogen hebben.
 
De man die berouw had kon trouwens niet van het kruis afkomen om zich in water te laten dopen of naar een kerk gaan en toch zegt Jezus tegen hem: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. Mijn vraag is word je door de waterdoop en het bezoeken van een kerk behouden? Nee! Alleen door de Genade die God ons vrijelijk geeft door Jezus Christus Zijn Zoon.
 
Laten we ons vasthouden aan het volgend Bijbeltekst en daarnaar wandelen:
Romeinen 8:1:
Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;
 
Overwinning op de Tegenstander
 
Dit afgelopen jaar ondervind ik veel tegenstand. De tegenstander probeert mij te ontmoedigen. Vaak lukt hem dat ook nog. Deze website is een doorn in zijn oog. Hoe meer tegenstand ik ervaar, hoe te zekerder ik ervan kan zijn dat ik op de juiste weg ben. De weg die ik ben ingeslagen om God te dienen is niet altijd de makkelijkste, maar wel meer dan de moeite waard. Deze ingeslagen weg hoef ik gelukkig niet alleen te gaan. Samen ben ik met Hem op weg. De Here Jezus worstelde in de tuin van Gethsemane ook behoorlijk met tegenstand. De tegenstand was groot, maar de Liefde voor Zijn Vader was groter. Jezus ging ook samen met Zijn Vader op weg. Samen op weg naar het Kruis. Hij droeg die Kruis voor jou en mij.

Dit artikel sluit ik af met een belofte van de Grootste en Geweldigste Vader die er is, namelijk de Here God in de hemel.
Deze belofte kunnen wel lezen in Romeinen 8 :18:
Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.
 
Amen
 
7 november 2016
Terug naar de inhoud