Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Geestelijke Strijd

De Machten van de Duisternis

Statenvertaling 1618-1619

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. ( Efeziërs 6:12 H.S.V. )

Deze machten, de wereldbeheersers van de duisternis, zijn geestelijke machten, die achter de schermen de wereld beheersen. Ze leven in de geestelijke wereld en zijn dus onzichtbaar voor ons. Deze machten zorgen voor strijd in de wereld, maar ook in ons denken. Als mens strijden we niet tegen andere mensen ( vlees en bloed ), ook al lijkt dat voor ons wel zo. Indien de mens leeft vanuit zijn vijf zintuigen, zal hij/zij ook niet kunnen waarnemen, waar die strijd vandaan komt. In dit artikel wil ik de lezer gaan uitleggen, waaruit de mens bestaat, zodat diegene leert te herkennen hoe hij/zij met bepaalde situaties het beste kan omgaan en dat is dus niet de aanval inzetten richting je medemens. We gaan het in dit artikel ook hebben over reuzen, die in de Bijbel voorkomen en hoe de reuzen zijn ontstaan en wat de tijd van Noach te maken heeft met de tijd van nu. We leven in een tijd van de steeds verder oprukkende technologie, waarvan de mens de dupe gaat worden.

Voor iedereen die dit artikel leest: God Houdt Zielsveel Van Jou!

Ook jij daar!, met al jouw schuldgevoelens. Ik ken dat, want heb zelf jaren rondgelopen met schuldgevoelens. Daarom deel ik in dit artikel wie jij bent en krijg je daardoor een ander kijk op jezelf. Wat je ook gedaan hebt, God is niet boos op jou. Hij wil niets liever dan dat je naar Hem toekomt en Hij is een Vader die je echt kunt vertrouwen. God is NIET zo als mensen, die ons vertrouwen beschamen en hun beloftes niet nakomen. God doet wat Hij beloofd!
Een Aanval vanuit De Hemel

De meeste mensen zullen weleens gehoord hebben van de sage ( volksverhaal ) van de twee Drentse reuzen, Ellert en Brammert. Ze leefden op het heidegebied Ellertsveld, waar ze een onderaardse hol gemaakt hadden, waarin deze reuzen leefden.
In de eerste Bijbel hoofdstuk Genesis zien we ook reuzen ( geen volksverhaal ) verschijnen die op een bijzondere manier verwekt zijn, want Gods zonen ( de engelen ) hadden interesse in de vrouwen op aarde, zie Genesis 6:1-2:
En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden,
Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden.

Hoe weten we dat met Gods zonen engelen bedoelt worden?
In Judas 1:6 vinden we het antwoord:
En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.
 
De engelen verlieten dus hun woonplaats, om af te dalen naar de aarde. In Genesis 6:4 lezen we wat daarvan het resultaat was:
In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.Nephilim = Hebreeuws: נְפִלִים, nəfilîm of נְפִילִים, nəfîlîm, betekent - de gevallenen, maar vaak weergegeven als giganten of reuzen.
Deze mannen van name, waren half mens/half engel, een hybride ras. De bedoeling die de engelen hadden was het bloed van het nageslacht te besmetten, om zo de ziel ( de eigen ik ) en het DNA van de mens ( in het lichaam ) te transformeren. De nakomelingen die hieruit voortkwamen, waren niet meer de mensen die God geschapen had. Verderop in dit artikel zal duidelijk worden dat we nu in een zelfde situatie terecht gaan komen. De levende geest, die de mens nog bezat in het Hof van Eden, was door de leugen van de duivel al gestorven.

In Genesis 2:17 wordt niet over de lichamelijke dood gesproken, maar over de geestelijke dood.
Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven = de mens zal geestelijk sterven.

De reuzen hadden geen levende geest, hun ziel en DNA waren niet meer menselijk. In die dagen waren er reuzen staat in Genesis 6:4, maar ook daarna: verwijst na een periode na de zondvloed. God zette het menselijk ras, na deze aanval, voort door Noach, een nieuwe Adam, die niet werd aangetast door Nephilim-bloed zoals we in Genesis 6:9 lezen:
Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God.

Oprecht man in zijn geslachten, verwijst mogelijk naar zijn zuivere lijn - let op het meervoud: geslachten.
Ondanks de gigantische overstroming, tijdens de zondvloed, maakten de reuzen uiteindelijk een comeback en woonden in het land Kanaän, zoals we in Numeri 13:33 kunnen lezen:
Wij hebben ook daar de reuzen gezien, en de kinderen van Enak, van de reuzen; en wij waren als sprinkhanen in onze ogen, alzo waren wij ook in hun ogen.
De Mens een Driedelig Persoon

Waarom is de mens zo interessant voor de duivel? We hebben het in feite al gelezen. Hij is gefocust op onze geest, ziel en lichaam, de drie delen waarmede God de perfecte mens maakte.
1 Tessalonicenzen 5:23 lezen we waaruit de mens bestaat:
En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.
 
Geest en ziel zijn dus niet hetzelfde, zoals we in bovenstaand vers kunnen lezen, maar ook in Genesis 2:7 toen God de eerste mens Adam schiep lezen we het verschil:
En de Heere God had den mens geformeerd uit het stof der aarde ( lichaam ), en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens ( geest ); alzo werd de mens tot een levende ziel ( de ziel, jouw eigen ik ).
 
De mens is niet geëvolueerd via apen, maar geschapen door God. De wetenschappers en andere mensen die de evolutie theorie aanhangen kunnen het verschil tussen geest en ziel niet begrijpen, zoals Pauls schrijft in 1 Korintiërs 2:14-15:
Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.
Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.
 
Indien een mens wedergeboren wordt of is kan hij/zij de dingen in de geestelijke wereld onderscheiden, omdat die persoon connectie heeft met de Geest van God, Die in de wedergeboren mens woont. Voor anderen, die niet wedergeboren zijn, zoals bijvoorbeeld een wetenschapper, die gelooft in de evolutie theorie, zijn de geestelijke waarnemingen dwaasheid, omdat diegene ze niet kan verstaan. Ik ga de delen, geest, ziel en lichaam in omgekeerde volgorde beschrijven, omdat dit de meeste logische uitleg voor jou is om te begrijpen.

Lichaam
Het deel wat je kunt zien en voelen is jouw lichaam. God heeft het lichaam van een mens perfect gemaakt. Het bloed stroomt door het lichaam, want zonder het bloed kan jouw lichaam niet functioneren. Een volwassen mens heeft 5 tot 6 liter bloed in zijn lichaam. Dit wordt rondgepompt door het hart in een systeem van slagaders, aders en haarvaten. In rust circuleert het bloed in ongeveer 1 minuut door ons lichaam, bij zware inspanning duurt dit 20 seconden. De meeste mensen leven op basis van de vijf zintuigen ( God noemt dit vleselijk leven ): zien, horen, voelen, ruiken en proeven en deze zintuigen vertellen ons wie wij zijn, maar vanuit de geestelijke wereld is dit een leugen, want zonder die andere twee delen ( geest en ziel ) vallen we dood neer. Het lichaam is een omhulsel voor de geest en de ziel, om te kunnen functioneren hier op aarde.
 
Mijn vader zei een keer toen we bij een overleden oom van mij stonden: Hij is dat niet meer! Toen dacht ik wat klets je nou, je ziet toch dat hij daar ligt. Toen mijn vader zelf overleden was en in ons huis lag opgebaard, begreep ik na een paar dagen wat hij met die uitspraak had bedoeld. De werkelijke persoon, diegene die in het lichaam aanwezig was is vertrokken. Als het lichaam een ernstige ziekte krijgt die niet te repareren is door een arts, zoals kanker bij mijn vader, dan zal het lichaam uiteindelijk sterven en hebben de volgende twee delen, ziel en geest, geen andere keuze dan het lichaam te verlaten.

Ziel
Eén van de delen die het lichaam dan verlaat is de ziel. Indien Jezus het over het hart heeft, verwijst Hij vaak naar de ziel. Bijvoorbeeld in Johannes 14:1 vertroost Jezus Zijn Disipelen:
Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
 
Het Griekse woord Kardia ( hart ) verwijst niet naar het fysieke orgaan, maar wordt in de Schrift figuurlijk gebruikt om te verwijzen naar de zetel en het centrum van het menselijk leven. Het hart is het centrum van de persoonlijkheid en controleert het intellect, de emoties en de wil. ( bron Heart - Kardia (Greek Word Study).
De ziel is de eigen ik van een mens en die kun je weer onderverdelen in drie andere delen:
 
Wil - Gedachten - Emoties.
De wil, de grote baas, beslist wat er met gedachten en emoties gebeuren die bij een mens binnenkomen. De wil is dus de kapitein op het schip van diegene zijn/haar lichaam. Een kapitein beslist welke kant het schip opgaat. Zowel de gedachten ( de analysator ), die gegevens binnen krijgt en analyseert als ook de emoties ( de voeler ), die de dingen voelt als reactie op ervaringen worden naar de wil gezonden.
 
De gedachten ( de analysator ): Paulus spoort ons in Romeinen 12:2 aan om het denken te vernieuwen en niet te zijn, zoals andere mensen die zich niets van God aantrekken:
En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.
 
De wil van een mens moet er echter wel voor kiezen om zijn gedachten te vernieuwen en daarom is het belangrijk om te ontdekken wie jij bent in jouw wedergeboren geest.
 
Emoties ( de voeler ): zijn bijvoorbeeld - vreugde - angst - boosheid - verdriet.
Indien er angst bij een mens naar binnenkomt, heeft de wil ( de kapitein ) de keuze wat hij/zij met die angst gaat doen. Laat jij je intimideren door angst of neem je de Waarheid tot je die in 2 Timotheüs 1:7 staat geschreven?:
Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid.

Het is de bedoeling van God dat we ons door onze geest laten leiden, die in connectie staat met de Geest van God. Als ik naar mijn lichaam kijk dan denk ik: Oké, maar waar zit dan de ziel?
In Leviticus 17:11 lezen wij waar de ziel zich bevindt:
Want de ziel van het vlees is in het bloed: Het Hebreeuwse woord voor ziel is hier Nephesh.
 
Lees ook eens het artikel Nephesh, waarin je kunt lezen dat ook dieren een ziel hebben.
 
In Leviticus 17:11 lezen we verder:
Daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, om over uw zielen verzoening te doen; want het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen.
 
Doordat de ziel in het bloed zit, moest er bloed vloeien bij een verzoeningsdaad, het ene leven moest gegeven worden voor het andere. In eerste instantie waren de dieren diegene die de verzoening brachten door hun bloed ( hun ziel ), maar uiteindelijk heeft Jezus de perfecte offer gebracht voor ieder mens. Hier kom ik later op terug bij: Het Bloed.
De ziel zit dus in het bloed en wanneer het lichaam sterft, het hart klop niet meer, dan stopt ook het bloed met stromen en verlaat de ziel het lichaam. Het ik gedeelte gaat dus op reis, maar dat doet hij niet alleen.
Wat is trouwens de functie van een ziel? Eeuwig Leven!

Geest
Op zijn reis heeft de ziel gezelschap van een andere gedeelte, de geest en deze is het moeilijkst te begrijpen. De geest kun je namelijk niet zien of voelen. Ieder mens heeft een geest, maar niet ieder mens heeft een levende geest. Als de mens geen levende geest heeft, leeft de geest afgescheiden van God en wordt de geest in de Bijbel dood genoemd. De geest komt alleen tot leven als een mens wedergeboren wordt. Dus men wordt opnieuw geboren in de geest en dan sta je met jouw geest, geestelijk in connectie met de Geest van God.

Wedergeboren worden kan uitsluitend door Jezus Heer te maken in jouw leven en dan krijg je een samensmelting met Zijn Geest en jouw geest, zie 1 Korintiërs 6:17:
Maar die den Heere aanhangt, is een geest met Hem.
 
Wanneer een lichaam sterft, dan stopt de ademhaling, de adem des levens Genesis 2:7 en verdwijnt de geest uit het lichaam. Er wordt weleens gezegd: Lichaam en geest zijn één, maar als het lichaam sterft dan houdt die eenheid hier op bij het aardse lichaam.
 
Dit is de volgorde zoals jij jezelf moet zien: Jij bent: een geest, Jij hebt: een ziel en Jij woont: in een lichaam.
De Wedergeboorte
 
Nu we weten dat een mens een driedelig persoon is, gaan we kijken wat er gebeurd als iemand wedergeboren wordt. Een mens wordt wedergeboren als hij/zij Jezus aanneemt als zijn/haar Redder en Verlosser. Jezus wordt de Heer in hun leven.
In Romeinen 10:9-11 lezen we wat Paulus hierover zegt:
Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.
Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.
Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.

 
In Romeinen 10:13 herhaalt Paulus nogmaals deze Waarheid:
Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.
 
Wat gebeurd er als iemand bovenstaand Waarheid gelooft en Jezus heeft aangenomen? Dan veranderd God zijn/haar dode geest ( het oude ) in een levende geest ( een nieuw schepsel ). De dode geest maakt plaats voor een nieuwe levende geest.
In 2 Korintiërs 5:17 lezen we de transformatie die bij een wedergeboren mens plaats vindt.
Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.
 
Je wordt niet een nieuw schepsel later in de Hemel, alles is direct bij de wedergeboorte nieuw geworden. Je bent NU in Christus en Hij zit met Zijn Geest in jou! Wauw!!
De geest, die gestorven is in de Hof van Eden, wordt herstelt en die herstel hebben we te danken aan de Here Jezus, Die dit herstel teweeg heeft gebracht. Door een mens Adam stierf onze geest en door een mens Jezus werd de geest herstelt. Een mens wordt uitsluitend behouden op basis van Uit Genade door Geloof, zoals Paulus ons laat weten in Efeziërs 2:8-9:
Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
 
Genade is dus een geschenk van God aan de mens, door het Volbrachte werk van Jezus aan het Kruis en Paulus zegt duidelijk in Galaten 1:9 dat we die Waarheid niet mogen verdraaien:
Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.
Het Bloed
 
Nog niet zo lang geleden las ik in een boek getiteld: Gekocht & Betaald – Het Bloedverbond van broeder Jaap Dieleman, een interessante gegeven. Bij de conceptie of bevruchting ontstaat het moment waarop een spermacel een eicel bevrucht. Dit gebeurt door een samensmelting van een zaadcel met de eicel. Tijdens de groei in de moederbuik ontvangt het kind niet het bloed van de moeder, maar van het zaad van de vader. Dit verklaart waarom de vloek ( zondeval in de Hof van Eden ) van Adam overgaat op ieder mens die geboren wordt, aangezien het zaad van de man het bloed overbrengt op ieder mens. Immers worden alle mensen, mannelijk en vrouwelijk, geboren door het zaad van de man. Zonder het zaad van de man wordt een vrouw niet zwanger.
 
Jezus is niet geboren, door het zaad van een man ( waar de vloek op ligt ), maar uit het Goddelijke zaad, dit staat in Lukas 1:30-31:
En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.
En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.
 
Maar Maria zat wel met een vraag, zoals we in Lukas 1:34-35 lezen:
En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne?
En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.
Maria haar antwoord was Lukas 1:38:
En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.
 
De engel was de boodschapper van God en Maria zei dat het zal geschieden naar het Woord van God, zoals alles geschapen is door het Woord van God. God heeft Zijn Hemelse Woonplaats verlaten, heeft 9 maanden doorgebracht in de moeder buik van Maria en toen Hij geboren werd, kreeg Hij de Naam Jezus. Hij ging voor onze zonden naar het Kruis en droeg onze straf. Bij de kruisiging van Jezus gaf Hij Zijn bloed ( Zijn Ziel ) voor jouw bloed ( jouw ziel ). Het is een ruil die Hij gegeven heeft aan een ieder mens. Het is dus voor ieder mens gekocht en betaald, alleen moet je dit wel in geloof aannemen. In het begin van dit artikel had ik het over de engelen, die gemeenschap hadden met de vrouwen op aarde. Door hun bloed over te brengen naar de kinderen ( de reuzen die er uit voortkwamen ), konden de mannelijke reuzen hun bloed weer doorgeven aan andere kinderen en zo zouden ze alle geslachten kunnen besmetten.
Goliath de Reus
 
Goliath is een reus waar in Genesis 6:4 over wordt gesproken: In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna = na de zondvloed.
Goliath creëerde bij het volk van Israël  zoveel angst dat ze werden geïntimideerd door deze reus. Iedere dag brulde hij tegen het volk van Israël en bespotte de gelederen van de levende God.
1 Samuël 17:1:
Toen zeide David tot de mannen, die bij hem stonden, zeggende: Wat zal men dien man doen, die dezen Filistijn slaat, en den smaad van Israel wendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden van den levenden God zou honen?
 
Goliath had geen boodschap aan God en aan Gods volk Israël. Goliath is een type van de duivel, de reus die Israël moest verslaan, maar is ook de reus die christenen moeten verslaan in hun leven.
David is een type van een christen die dit niet over zijn kant liet gaan en zette de aanval in en wachtte zeker niet af.
In Jakobus 4:7 geeft God ons de opdracht om actief de aanval in te zetten tegen de vijand:
Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden.

Eva Misleid door de Slang

De Overheid en de Mainstream Media creëren wereldwijd op dit moment anno 2021, maar ook vorig jaar, heel veel angst bij de bevolking. Mensen worden geïntimideerd, net als dat Goliath deed met Israël. Ook dit keer heeft de Overheid en de Mainstream Media, net als Goliath, geen boodschap aan de levende God en blijven ze de bevolking manipuleren onder leiding van reuzen met veel geld, die op hun beurt weer onder het bewind staan van de overste van deze wereld: De duivel!
Door angst nemen mensen vaak verkeerde beslissingen, maar we moeten ons niet laten leiden door de emotie: Angst.
Lees nog eens wat er in 2 Timotheüs 1:7 staat geschreven:
Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid.

Net als in Genesis 6:1-2 toen de dienaren van de duivel de aanval op de mensheid inzetten, zal de duivel nogmaals een aanval op de mensheid doen, maar nu niet via zijn dienaren, maar via de mens zelf. Je kunt het vergelijken met Eva, die hij gebruikte om Adam te verleiden, want de duivel wist dat hij Eva makkelijker kon inpalmen dan Adam. Hij wist ook dat Adam wel gevoelig zou zijn voor zijn mooie vrouw Eva. Hoe weet de duivel dit allemaal? Hij is toch niet gelijk aan God? Absoluut niet! Hij bestudeerd de mens en weet meer van ons dan wij denken.
Als de duivel ons wil aanvallen gebruikt hij dus mensen, want dat deed hij ook bij Adam, zijn eigen vrouw. In de loop van de geschiedenis zijn merendeel van de mensen, niet allemaal, eraan gewend geraakt om hun vertrouwen te stellen in de Overheid. Ook het nieuws wat de Mainstream Media verteld wordt voor waar aangenomen. Dat de Mainstream Media niet altijd de waarheid vertelt weet de oplettende mens als het over Israël gaat. De berichtgeving over dit land is zeer eenzijdig en vaak negatief. Grote leugens dus! Bij de Overheid zien we helaas hetzelfde beeld als het om de waarheid gaat. Geregeld moet er weer iemand zijn ambt neerleggen, omdat er dingen aan het licht zijn komen. De toeslag affaire is het resultaat van geen vertrouwen hebben in de eigen bevolking. Is het dan vreemd dat de eigen bevolking de Overheid niet meer vertrouwt? Diep triest voor al die mensen die de dupe zijn geworden van die toeslag affaire.
Wat als de mens weer de dupe wordt van wat er nu gaande is? Op de Overheid zal je niet terug kunnen vallen en de Farmaceutische Industrie heeft zichzelf ingedekt.
Er is geen reden om in paniek te reageren en daardoor een onjuiste beslissing te nemen.
 
In jouw wedergeboren geest ben je precies net zo als Jezus. Dat wordt je niet, maar dat ben je al zoals we in 1 Johannes 4:7 kunnen lezen:
Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.
 
Hier staat niet dat wij net als Jezus worden, maar dat wij dat NU in deze wereld al zijn!
De Juiste Keuze Maken

Gaan we het nu hebben over een virus die al sinds half maart 2020 de boventoon voert bij Overheid en Mainstream Media?
Absoluut niet! We gaan het hebben over het maken van keuzes.
Wist je dat we in de Genade tijd leven die 2000 jaar duurt? Ieder mens die in deze periode wedergeboren wordt, krijgt van God een nieuwe levende geest, zoals eerder reeds is besproken. Dit kan ik niet vaak genoeg herhalen!
 
Het is belangrijk om in een situatie, zoals wij vandaag zitten een juiste keuze te maken en dat is niet via onze zintuigen, maar via onze geest. De geest was hetgeen de mens het eerst is afgenomen door de satan. Waarom? Omdat dit het gedeelte is die in connectie staat met God. Via de Geest van God naar onze geest kunnen we leren om de juiste keuzes te maken, maar indien we een keuze maken, waarin we ons laten leiden door onze zintuigen, dan zal de keuze vooral in cruciale zaken verkeerd worden genomen. De wedergeboren geest kan de duivel niet beïnvloeden, maar hij kan ons denken wel beïnvloeden.
 
Nu komen we aan bij het cruciale punt!
 
De Technologie Reuzen

De mensheid komt in de nabije toekomst op een punt dat ze een keuze moeten maken voor het leven of de dood. Een wereldleider ( antichrist ) en een valse profeet ( religieuze leider ) zullen de mens met allerlei mooie tekenen en beloftes, zoals we in Openbaring 13:13-15 kunnen lezen de mensen proberen te overtuigen van hun goede bedoelingen met de mens:
En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen.
En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken.
En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
 
Kijk goed naar de onderstreepte zinnen in Openbaring 13:14-15! Het beest had een wond en werd weer levend ( dus hij was dood ).
Microsoft heeft een patent gekregen voor technologie die de doden zou reanimeren door ze na te bootsen via sociale media berichten, video’s en privéberichten die ook kunnen worden gedownload in een 3D levensecht model van de overledene.
Het patent legt uit dat de chatbot een historisch figuur zou kunnen zijn, een beroemdheid, een vriend of familielid of zelfs een kopie van de gebruiker die de chatbot creëert/traint.
Lijkt dit niet griezelig veel op de beest uit Openbaring 13:14-15? De beest is een mens, en het beeld kan dus een bekende zijn uit het verleden!

Voor meer uitleg zie het artikel: De Bijbelse Eindtijd
 
Microsoft patent WO/2020/060606
Cryptocurrency System Using Body Activity Data ( Cryptocurrency-systeem dat gegevens over lichaamsactiviteit gebruikt )
We horen nu al kreten van de Overheid en Mainstream Media dat zonder vaccinatie paspoort we buitengesloten worden van bepaalde activiteiten, hetgeen we ook in Openbaring 13:16-18 terug zien:
En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.
Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

 
Er is de afgelopen jaren veel gespeculeerd over het Merkteken van het beest en ik hoorde laatst een interessante uitleg van een predikant over de verandering van ons DNA.
Waarom kan God de mensen niet meer redden, die het Merkteken van het beest nemen? Het Merkteken veranderd namelijk de DNA van de mens en we hebben kunnen lezen dat de reuzen verwekt uit engelen en mensen een nieuw soort ras werd, niet door God geschapen. Door het nemen van het Merkteken van het beest, creëert de mens een nieuw soort ras, die ineen gesmolten wordt met de technologie. Indien de mens deze keuze vrijwillig maakt stem je er mee in dat je geen Schepping meer bent van de levende God. Wat niet menselijk meer is zal vergaan, denk aan de reuzen uit Genesis. Begrijp je nu waarom dat het belangrijk is om de juiste keuze te maken?
De Transformatie van Mens naar Cyborg
 
In Mattheüs 24:37 spoort Jezus ons aan om waakzaam te zijn:
En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
 
Hier zien we dat de Here Jezus de tijd van Zijn aanstaande terugkomst vergelijkt met de tijd van Noach.
We zien in allerlei soorten films dat de technologie samensmelt met de mens. Robots nemen de functie van de mens over en krijgen zelfs een relatie met een robot. Lees ook eens het artikel: Mens of Robot. De bekendste films waarin we robots zien, die bedekt zijn met menselijk vlees zijn de Terminator films. De robots in deze films met goede bedoelingen nemen het op tegen de robots met kwade bedoelingen. Dat mensen ineen smelten met de technologie is geen fictie meer. Google maar eens op de volgende woorden en je zult versteld staan van waar hetgeen de mens NU mee bezig is: Transhumanism (Transhumanisme ), Human 2.0, CRISPR-Cas,( verandering van DNA ), Microneedle Platform, Hydrogel, Transfection, Profusa, Moderna, Nanotechnology, Luciferase, Department of Defense ( DARPA ), Eugenics, Gene Drive Technology, Gene Extinction Technology, Artificial Intelligence ( A.I. ) en mRNA.

Het zal zijn als in de dagen van Noach!
Dit betekend dat we in een soortgelijke situatie zullen terecht komen als in de dagen van Noach. We zagen in die dagen de reuzen leven, maar komen die dan terug in de Eindtijd?
Het DNA van de mens was zo veranderd in de tijd van Noach, door het verwekken van de reuzen, dat we de verandering van de DNA terug zullen zien in de Grote Verdrukking. De DNA van de mens kan niet anders veranderen dan dat dit in aanraking komt met de thans ontwikkelde technologieën. Wil je het DNA bij een mens veranderen dan kan dat niet anders, door de mens in het lichaam te raken. Bijvoorbeeld door vaccinaties, die genetisch gemanipuleerd materiaal of een ander soort technologie bevatten. Beweer ik dat de huidige vaccinaties tegen de virus genetisch materiaal of technologie bevatten? Ga zelf op onderzoek uit en Google op de woorden hierboven, en laat je leiden door jouw eigen wedergeboren geest die in connectie staat met de Geest van God en je zult het antwoord ontvangen. Ga niet af op jouw zintuigen, hoe mooi ze ook de waarheid lijken te openbaren, want de duivel doet zich voor als een engel des lichts. Ga ook niet af op de mening van een medemens, ook al lijkt hij/zij nog zo theologisch onderlegd. Jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen keuze. Onderzoek onder leiding van de Heilige Geest in het Woord van God en ontdek de Waarheid.

6 februari 2021
 
 
 
Terug naar de inhoud