Op Weg Naar Het VaderHuis
Belangrijke artikelen - klik de link
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Game Over

De Koning van Tyrus
Ezechiël 28:12-15
Mensenkind! hef een klaaglied op over den koning van Tyrus, en zeg tot hem: Zo zegt de Heere Heere: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid!
Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid.
Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen
Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.
Lucifer

Lucifer is een Latijns woord dat letterlijk lichtbrenger betekent. Bij het aansteken van een lucifer zie je dan ook dat het stukje hout licht geeft/brengt.
In het Latijns duidt Lucifer meestal op de morgenster, terwijl het in het Nederlands vooral gebruikt wordt als aanduiding voor de duivel/satan of preciezer, op de satan voor zijn val.
In de Bijbel wordt de satan nergens Lucifer genoemd.
De Bijbeltekst uit Ezechiël 28: 12-15 is een tekst waarover al veel is gediscussieerd. Sommige schrijven de tekst toe aan de vorst van Tyrus en andere weer aan de val van de engel Lucifer.

Een argument dat niet Lucifer de koning van Tyrus is, haalt men uit de Bijbeltekst van
Johannes 8:44:
Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en i
s in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.

Lucifer is dus een mensenmoordenaar van den beginne en kan dus nooit de koning van Tyrus zijn geweest. Echter gaat men voorbij aan het feit dat de mens pas vanaf de Schepping van Adam zijn intrede deed op deze wereld en de mens voor die tijd niet heeft bestaan toen Lucifer door God werd geschapen.

In Genesis 4:8 lezen we:
En Kain sprak met zijn broeder Habel; en het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kain tegen zijn broeder Habel opstond, en sloeg hem dood.

De satan zette Kain op tegen zijn eigen broeder, waarna hij zijn broer doodsloeg.
Dit is de eerste mensenmoord die in de Bijbel wordt beschreven.
Pas vanaf dat moment geldt de tekst uit Johannes 8:44 die betrekking heeft op de satan en dus niet vanaf dat hij is geschapen, want toen was er nog geen ongerechtigheid in hem
.

De vorst van Tyrus

Lezen we de tekst ervoor in Ezechiël 28:1-2 dan staat er:
Voorts geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende:
Mensenkind! zeg tot den vorst van Tyrus: Zo zegt de Heere Heere: Omdat uw hart zich verheft en zegt: Ik ben God, ik zit in Godes stoel, in het hart der zeeen! daar gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart, als Gods hart.

De vorst van Tyrus is een mens, zoals geschreven in Ezechiël 28:1-2, en werd in de hemelse gewesten aangestuurd door de koning van Tyrus, oftewel de satan.
In Ezechiël 28:12-15 staat dat de koning van Tyrus in Eden was, Gods hof en hij was een gezalfde, overdekkende cherub. Deze tekst gaat dus wel degelijk over Lucifer, want de vorst van Tyrus is nooit een engel geweest en was ook nooit in Gods hof.

Morgenster

In de Bijbelse tekst Jesaja 14:12-14, die over een zekere Babylonische koning gaat, staat dat Lucifer de morgenster wordt genoemd:
Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!
En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.
Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.

Deze Bijbeltekst is daarmee de belangrijkste grondslag geworden voor het gebruik van Lucifer als aanduiding voor de satan.
Maar er is nog een Morgenster: De Echte Morgenster! En dat is de Here Jezus.

Dit kunnen we lezen in 2 Petrus 1:17-19
Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.
En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met Hem op den heiligen berg waren.
En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.

Maar ook in Openbaring 22:16 kunnen we lezen wie de echte Morgenster is:
Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.

Lucifer
Ego

Ego ( Latijn) betekent letterlijk: IK.
Als iemand sterk op zichzelf is gericht, zich als een afgescheiden identiteit voelt, dan wordt zo iemand egocentrisch genoemd. Bij zelfzucht spreekt men van egoïsme. ( Lees het artikel: Achter Het Masker )
Je Ego is het stemmetje in je hoofd dat altijd zijn zin wil krijgen. In de psychologie wordt Ego vaak gebruikt als diegene die jouw dwars zit. Jouw tweede ik en sommige hebben het daarom ook wel over een gespleten persoonlijkheid. Er zitten dus twee wezens in een lichaam. Schop die Ego van jou toch op de achterbank wordt er gezegd. Laat hem geen baas over jouw leven zijn en lach hem maar uit.
In het christelijke geloof is jouw Ego niets anders dan de satan of een van zijn handlangers die jou dwars zit. Dit heeft trouwens niets te maken met bezeten zijn door een demon of wat dan ook. Er is dan een innerlijke stem die jou beïnvloedt en die wordt aangestuurd door de satan om jou te misleiden en dit kan hij zeer goed. Denk jij: dit valt allemaal wel mee! Dan heeft hij een hele goede slachtoffer gevonden.
Satan heeft niet stilgezeten om de mensen te beïnvloeden vanaf de tijd van onze eerste voorouders, Adam en Eva. Hij heeft ze succesvol weggeleid van God, dit kunnen we lezen in Genesis 3. Sindsdien heeft de mensheid gekozen om apart van God te leven tot aan de dag van vandaag en de mensheid zal in de toekomende tijd ook de beslissing nemen om apart van God te leven.

Manipulatie!

Heb jij dat ook weleens dat jou alles kan tegen zitten wat jou maar kan tegen zitten? Dat je dingen doet die je eigenlijk helemaal niet wilt doen? Voel jij je soms verschrikkelijk eenzaam?
Weinig mensen zullen weten wat er dan echt aan de hand is. Met echt bedoel ik: wat is er eigenlijk gaande in jouw binnenkamer, daar waar jouw ziel woont, want jouw lichaam is de tempel of woonplaats van jouw onsterfelijke ziel en kan alleen door de dood deze woning verlaten. Leef jij je eigen leven of word je geleefd? Er zijn er die mij daar resoluut een antwoord op kunnen geven: het voelt alsof ik wordt geleefd. Het is net of ik geen controle over mijn lichaam heb. Maar de meeste mensen hebben niet door wat er in hun lichaam aan de hand is, want hé: ik heb de controle! En die satan bestaat trouwens niet! Ieder mens wordt beïnvloedt. Gemanipuleerd!
De ongelovige weet niet wie hem manipuleert, maar het is triest dat zelfs de gelovige niet in de gaten heeft wie zoveel interesse in hem/ haar toont.

Satans manipulatie:
Let maar niet op hen wat men over mij zegt. Geloof het maar niet wat die doemdenkers beweren. Ik besta helemaal niet en als dat zo was dan had ik niet zoveel macht als men jou wil laten geloven en ik zit zeker niet in jouw hoofd zoals zij zeggen.

De satan en zijn trawanten zijn meesters in het manipuleren van mensen. Het maakt daarbij niet uit of je gelovig of ongelovig bent. Iedereen krijgt zijn buurt. Ik ben er ook vaak genoeg ingetrapt!
Hij veroorzaakt heel veel ellende met zijn geestelijke gedachten manipulatie. Hiermee kan hij zover gaan dat iemand uiteindelijk zelfmoord pleegt. Jaja en dan wordt er beweert dat zo iemand ziek is. Geestelijk ziek nog wel!
Die persoon is net zo min geestelijk ziek als jij en ik, maar wordt zo verschrikkelijk geplaagd dat zelfmoord de enige oplossing lijkt.

Een bekend voorbeeld in de Bijbel is Mattheüs 27:3-5
Toen heeft Judas, dien Hem verraden had, ziende, dat Hij veroordeeld was, berouw gehad, en heeft de dertig zilveren penningen den overpriesters en den ouderlingen wedergebracht,
Zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien.
En als hij de zilveren penningen in den tempel geworpen had, vertrok hij, en heengaande verworgde zichzelven.

De satan manipuleerde zo de gedachten van Judas dat hij zichzelf uiteindelijk ophing. Maar dit is nooit en te nimmer de oplossing! Jij bent te kostbaar! Wat is dan de oplossing? Lees maar eens verder.


Je hebt een keuze!
Aanvallen met Het Woord

Mijn vader was vroeger, vanwege zijn geloof, een dienstweigeraar en zat opgesloten in een cel. Op een dag kwam er een officier naar hem toe en zei tegen mijn vader:  Denk jij dat ik jou niet kan doodschieten? En trok zijn geweer, waarop mijn vader de officier antwoordde:
..... Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn (Mattheüs 16:23 ).

Er zat voor die man,  na die onverwacht felle tegenstand, niets anders op dan om af te druipen. Natuurlijk had die officier mijn vader kunnen doden, maar mijn vader strafte via het Woord van God de satan af. Let wel dat je niet zelf met de eer gaat strijken, want alleen door God of Zijn Zoon Jezus kun je de satan verslaan. Mijn vader was een gelovige man en die officier werd door de satan gebruikt om mijn vader bang te maken. Gedachten manipulatie bij de officier met de bedoeling om mijn vader ook zover te krijgen, want het mes snijdt bij de satan vaak aan twee kanten.
Dit is een voorbeeld wat wij in ons dagelijkse leven kunnen tegenkomen. Ieder ogenblik van de dag worden wij geconfronteerd met die bangmakerijen. Het hoeft niet zo extreem te zijn als bij mijn vader, maar de impact kan voor ieder persoon verschillend zijn. Hoe klein het voorval ook is, de satan kent al onze zwakheden en zal die ook gaan gebruiken om ons onderuit te halen.
Moeten wij ook niet zo te werk gaan, zoals mijn vader. Alleen vechten tegen de satan is voor ons een verloren strijd en dit is ook niet wat God van ons verlangt. Vertrouwen op God, Zijn Zoon Jezus, bidden en de satan zal van ons vluchten
. Mijn vader is nu reeds 15 jaren bij de Heer in de hemel.

The Game

De satan speelt een spel met ieder mens. Maar waarom? Jij bent een Schepping van God. Als jij tegen de wensen van God ingaat dan doet de satan dat veel plezier en God verdriet. Dat is een van zijn redenen. Tevens wil hij macht over alles wat van God is, zoals de hemelse gewesten, het heelal en de aarde.
Hij wilde de troon van God bestijgen (Jesaja14: 12-14 ) en werd door Hem ten val gebracht.

Straks is voor hem ook the Game Over en dat weet hij. Hij krijgt een nieuwe woonplaats:
Dit kun je lezen in: Openbaring 20:10
En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.

Aangezien hij geen zin heeft in die nieuwe woonplaats zet hij alles op alles om alsnog zijn doel te bereiken en daarvoor gebruikt hij ieder mens die hij kan gebruiken. Een oproerkraaier dus. Doe je met de meute van hem mee? Dan zul jijzelf daarvoor een hoge prijs moeten betalen, maar dat boeit hem niet, want dat is jouw probleem. Als je Jezus in jouw leven hebt toegelaten ben je vrij. Hij kan jou dan nog zoveel manipuleren als hij wil en jij kunt daar in meegaan, maar je bent wel in Jezus geborgen.

Stem van de Liefde

Dagelijks zijn er onzichtbare duistere machten die ons leven proberen te beïnvloeden. De aanvoerder van deze machten is Lucifer oftewel satan/duivel. Maar er is iemand anders waar deze gevallen engel heel erg bang voor is: De Here Jezus!
Als jij de Stem van de Liefde hoort van de Here Jezus dan zal de satan geen vat meer op jou krijgen en zul je een gelukkig mens worden. Immers ben je geborgen in Zijn Handen.
Geloof je dit en ga je hier dagelijks mee aan de slag dan ben je: Vrij!
Immers ben je al in Vrijheid geboren. De satan legt een claim op jouw Vrijheid en het is aan jou de keuze of jij hem toestaat om die Vrijheid van jou af te laten nemen.
Wat heeft Jezus ons beloofd?

Dit kunnen we lezen in Mattheüs 28:16-20
En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had.
En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.
En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.
En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.

Amen.

4 mei 2016

Terug naar de inhoud