Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Escape in de Eindtijd

Escape in de Eindtijd

Statenvertaling 1618-1619
 
Filmwereld
 
Vroeger was ik een echte filmkijker. Vroeger klinkt wel heel ver weg, maar het is eigenlijk vanaf juni 2010 dat mijn interesse in films niet meer aanwezig. Het was de maand en het jaar dat mijn moeder haar aardse ogen heeft gesloten en haar hemelse ogen weer heeft geopend. Het was vanaf dat moment dat God met mij aan het werk ging.
 
Films kunnen onderverdeeld worden in diverse categorieën. De bekendste zijn: Actie, Thriller, Fantasie, Sciencefiction, Horror en Pornografie. Wat mag je als een christen zien en wat niet? Aan de hand van het volgende voorbeeld kunnen we zien hoe sterk de meningen uiteenlopen.

Lord of the Rings Wereld

Voor een paar jaar geleden, toen ik diverse eindtijd sites volgde, volgde ik op een website een gesprek tussen een aantal christenen, waarvan de ene zei dat hij de films van the Lord of the Rings zo mooi vond en de andere zei dat hij dit verschrikkelijke films vond en niet in overeenstemming kon brengen met zijn geloof om hiernaar te kijken. Het welles en nietes spelletje begon hoog op te lopen. De beheerder van die site zei: Eenieder moet voor zichzelf uitmaken of hij of zij dat in overeenstemming kan brengen met zijn/haar geloof.

Twee christenen en twee meningen. Wie heeft gelijk?

De Lord of the Rings films vallen in de categorie fantasie films. De films zijn gemaakt naar aanleiding van de verhalen van J.R.R. Tolkien. Een belangrijk onderdeel in deze films is het gevecht tussen Goed en Kwaad. In deze films komen veldslagen voor en zien we een duistere wereld waar ook tovenaars in voorkomen. Dit is niet iets nieuws, want die komen ook voor in de Bijbel. Voordat we een ander gaan oordelen of hij/zij hiernaar mag kijken laten we een tekst uit de Bijbel lezen.

Tovenaars vinden we op diverse plaatsen in de Bijbel, zoals in Exodus 7:22:
Doch de Egyptische tovenaars deden ook alzo met hun bezweringen; zodat Farao's hart verstokte, en hij hoorde naar hen niet, gelijk als de Heere gesproken had.
Een veldslag door een engel staat in Jesaja 37:35-36:
Want Ik zal deze stad beschermen, om die te verlossen, om Mijnentwil, en om Davids, Mijns knechts wil. Toen voer de engel des Heeren uit, en sloeg in het leger van Assyrie honderd vijfentachtig duizend. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, ziet, die allen waren dode lichamen.

In Jesaja lezen we dus dat God (is Machtiger) een engel stuurt om het leger van Assyrie (aangestuurd door de duivel) te verslaan, waarbij 185.000 soldaten de dood vinden. In de Bijbel lezen we vaker veldslagen, waarbij God Zijn volk of een bepaalde (toekomstige) koning helpt. In werkelijkheid leven we in een Lord of the Rings wereld. De duistere machten zijn volop aan het werk in deze wereld. De duivel zit dagelijks met zijn toverstaf te zwaaien. De Strijd in de geestelijke wereld is enorm, waarbij the Lord of the Rings films kinderspel zijn.

Enquête
 
Als ik een enquête zou houden onder de christenen welke film categorieën niet acceptabel zijn, zullen de meeste zeggen pornografische films. Ook de horrorfilm zou hoog scoren. Christenen die naar pornografische films kijken worstelen vaak met een verslaving. Christenen die hun medebroeder of zuster daarom veroordelen realiseren zich niet dat hij of zij gevangen zit in de val van de duivel. Alle verslavingen die het lichaam schade toe brengen zijn bindmiddelen van de satan om die persoon die daaronder gebukt gaat gevangen te houden. Het veroordelen van deze mensen zorgt ervoor dat diegene met zijn/haar verslaving hun activiteiten nog verder door zullen zetten. Dit is niet iets wat ze willen, maar zij voelen zich alleen en staan er ook vaak alleen voor. Maar hoe kunnen wij hun helpen? Door het toedienen van de juiste Medicijn! Lees maar eens verder welk Medicijn hier wordt bedoeld.
Kritisch Filmkijker

De genrefilms die ik het liefste zag waren fantasierijke films. Over Gods Wereld kun je ook fantaseren, maar Zijn Wereld is zo onvoorstelbaar mooi dat dit onze fantasie ver te boven gaat. Wij zullen er hier op aarde nooit achter komen hoe deze Wereld eruitziet. Pas als ons aardse lichaam gaat sterven of bij de opname van de Gemeente dan zullen wij het zien.
 
1 Korintiërs 13:12:
Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.

 
Het taalgebruik in veel films laat flink te wensen over, maar gelukkig zijn er ook uitzonderingen. Gods Naam wordt genoemd, ze vervloeken Hem en vervloeken zichzelf. Letterlijk zegt men bij het langste vloekwoord: God verdoem mij. Dit doet mij altijd pijn aan mijn oren, vandaar dat ik zelf op dit gebied een kritische filmkijker ben. De films waar dit taalgebruik in voorkomt probeer ik voor mijzelf te mijden, maar ik veroordeel een ander niet als ze hiernaar kijken, want wij leven nu eenmaal in een wereld waarin wordt gevloekt.

De Wereld Vloekt

Kunnen wij het vloeken volledig mijden? Nee! Dat is onmogelijk, want sommige collega’s op het werk doen het, tenzij ze respect hebben voor hun mede collega. Ook buiten het werk, bijvoorbeeld in winkels kom je het tegen. Zelf kom ik er door mijn werkzaamheden ook mee in aanraking. Het is niet zo dat je met ongelovigen geen contact mag hebben, volgens:
1 Korintiërs 5:10 …. Want anders zoudt gij uit de wereld moeten gaan.
 
Dit gaat namelijk niet en is ook niet de bedoeling van God. We zouden het contact met zulke mensen kunnen verbreken, maar als het collega's of familie betreft dan gaat dat moeilijk en ander werk zoeken geeft geen garantie. Je kunt het dus onmogelijk mijden. Jezus hielt zich veel op met de ongelovige mens.
 
In Mattheüs 9:9-13 staat:
En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheus; en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem.
En het geschiedde, als Hij in het huis van Mattheus aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan, met Jezus en Zijn discipelen.
En de Farizeen, dat ziende, zeiden tot Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaren en de zondaren?
Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen: Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.
Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.


Vloeken is niet iets wat nieuw is en bestond in de tijd van Jezus ook al. Hoe ging Hij daarmee om? Hij bleef er rustig en kalm bij, want zoals Hij zegt: Die gezond zijn hebben den Medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Jezus zegt hier dat een ongelovig mens ziek is en genezing nodig heeft. Die genezing komt niet door druk op de zieke mens te leggen van: DAT MAG JIJ NIET DOEN! Die genezing komt alleen door de persoon de juiste Medicijn (het Woord van God) toe te dienen in de mate die de Medicijnmeester Jezus voorschrijft. Een christen is verantwoordelijk voor het toedienen van deze Medicijn aan een ongelovige, maar ook aan een medebroeder of zuster, zonder deze persoon te oordelen, want niemand is volmaakt. We kunnen er wel naar streven om volmaakt te worden en dat verlangt God ook van ons. Dus laten wij ons eerst zelf genezen, zodat wij leren om een ander te kunnen genezen en dan ook alleen met Gods hulp.
VernietigingsRobot

In de Terminator films worden toekomstige robots naar de aarde gestuurd om bepaalde mensen te vernietigen die later een grote rol spelen in Het Verzet. Deze genrefilms valt onder de sciencefiction. Wie deze films kent weet ook dat de toekomst een wereld is waar robots proberen de macht te krijgen en de aanval inzetten op de mens. Dit doet trouwens wel heel veel denken aan de antichrist en zijn leger, de macht krijgen over deze wereld.
In heel veel films zie je terug wat de Bijbel beschrijft. De Strijd tussen Goed en Kwaad kom je in veel films tegen, zoals de Terminator films, maar ook de films van Star Wars zijn daar een goed voorbeeld van. Darth Vader is in deze films een duister figuur die wordt aangestuurd door de keizer. Kan het nog duidelijker?
 
We weten allemaal dat de robot beetje bij beetje ons leven aan het veroveren is. De mens creëert deze verovering zelf, want het zijn hun eigen creaties. Robots zorgen nu al massaal voor werkeloosheid. In het artikel Mens of Robot vind je meer informatie over dit onderwerp. In de Terminator films zien wij een groep mensen die verzet bieden aan deze robots. Het Verzet kwamen we tegen in de Tweede Wereld Oorlog en Het Verzet zal er ook in de Grote Verdrukking zijn. Door het ontwikkelen van bepaalde robots maakt de mens zichzelf kwetsbaar, zoals met de Motobot.

Robot Motors

Yamaha is bezig met het ontwikkelen van een robot die volledig onafhankelijk kan motorrijden. De robot moet net zo goed kunnen rijden als motorcoureur Valentino Rossi. De zogenoemde Motobot is onthuld tijdens de Tokyo Motor Show in 2015. Een eerste versie van de robot heeft de vorm van een mens inclusief hoofd, armen en benen. De Motobot kan al rijden, maar wel relatief langzaam en met zijwieltjes. In 2017 zou de robot met 200 kilometer per uur het moeten kunnen opnemen tegen professionele coureurs. De Motobot moet Yamaha helpen in het verbeteren van de motoren die ze maken. Dat zou de veiligheid van de berijder verbeteren en technische hulp mogelijk maken. Yamaha wil geleerde techniek tegen 2020 introduceren in zijn producten. Een mooie uitvinding om betere motoren te kunnen ontwikkelen. Op zich niets mis mee, ware het niet dat in handen van een gevaarlijke gek zoals de antichrist heel veel mensen hierdoor de dood zullen vinden. Kijk alleen al maar naar de drones die worden ingezet in oorlogsgebieden en waar mogelijk in de rest van de wereld. Veiligheid of privacy zijn niet meer gewaarborgd.
 
Hoe Veilig ben je?
 
Veiligheid staat voorop in je huis, in je werkomgeving en als je onderweg bent. Overal wordt aan gedacht. Thuis let je op de situatie voor de kinderen, zodat ze geen gevaarlijke stoffen tot zich nemen of van de trap kunnen vallen en op het werk is het bedrijf verplicht dat je een goede bureaustoel krijgt, werkschoenen en/of helm draagt of wat de Arbowet dan ook voorschrijft.
In de auto is het niet anders. Omringd door allerlei airbags en andere veiligheidsconstructies die allemaal worden aangestuurd door sensoren, zodat we bij een eventuele aanrijding zo min mogelijk letsel oplopen. We vertrouwen volledig op deze sensoren en andere middelen gemaakt door de menselijke hand.
 
Ook qua verzekeringen weten we wel hoe wij ons moeten indekken. Je kunt tegenwoordig zoveel verzekeren dat je als het ware door het leven wordt gedragen. Wat kan mij dan nog gebeuren? Waarom hebben we eigenlijk zoveel vertrouwen in deze producten die ons beschermen? Als je niet gelovig bent kan ik mij er wat bij voorstellen, maar als christen weet je toch dat deze producten geen enkele garantie geven voor je leven.
 
Want in 1 Tessalonicenzen 5: 3-4 staat:
Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood van een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;
Maar gij, broeders, gij zijt niet in de duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.
 
Hier geldt alleen de techniek van God die ons een veilig gevoel kan geven en niet de zovele sensoren die ons beschermen. Begrijp mij niet verkeerd. De technieken van tegenwoordig zijn geweldig, maar werken niet als: een haastig verderf ons gaat overkomen, want dan heb je een Escape knop nodig, die God gaat gebruiken.
 
Escape Knop
 
Escape is een Engels woord wat betekent ontsnappen. Op het toetsenbord van een computer vinden we in de linkerbovenhoek het knopje Esc. Dit staat voor het woord Escape. In bepaalde situaties kun je deze knop gebruiken om op de plek waar jij je op dat moment bevindt in de computer te verlaten. Bij mij werkt die knop vaak niet als ik ergens uit wil. Ik gebruik dan Control, Alt en Delete. Hierbij meld je je dan af bij de computer waar je bent aangemeld en moet je weer opnieuw inloggen.
 
Iedereen die Jezus kent als zijn of haar Heiland, Redder en Verlosser draagt een Escape Knop bij zich. Deze knop heeft drie functies:
Functie 1
Als een christen komt te overlijden dan is het voor die persoon een Escape (ontsnapping) uit deze wereld naar een Hemelse Wereld.
Functie 2
Gaandeweg door het leven kom je als christen in benarde situaties, waarbij jij jezelf soms afvraagt hoe kom ik hier weer uit. Als wij leren te vertrouwen op God en Zijn Zoon Jezus dan kan die situatie nog zo beangstigd zijn, de Escape geeft je op dat moment de gelegenheid om staande te blijven. Wederom ontsnap je weer, want bij Jezus en Zijn Vader ben je veilig.
Functie 3
De titel van dit artikel Escape in de Eindtijd geeft al aan dat die knop ook wordt gebruikt in de Eindtijd. Als God die knop voor alle gelovigen in Jezus gaat indrukken dan gebeurt de grootste Evacuatie die ooit heeft plaats gevonden.
Niet een Evacuatie van het ene land naar het andere land, maar een gigantische Evacuatie van de aarde naar de hemel. God gaat daarmee iets doen wat Hij nog nooit eerder heeft gedaan. Een geweldige transformatie waarbij de doden in de graven eerst worden herenigd met hun lichamen en daarna de mensen die nog leven veranderd worden in een ogenblik naar hun hemelse lichamen.
 
Hoe mooi dit ook klinkt, brengt de Eindtijd bij veel christenen toch onrust en zijn ze bang.
Verstoppertje Spelen

Als kind kun je bang zijn. Kinderen zijn heel beïnvloedbaar. Er zijn kinderen die met name bang zijn in het donker. Ze trekken een laken over hun hoofdje, zodat de boeman hun niet kan zien. Het kinderlijke verstand denkt niet verder na, want de boeman kan hun ook onder de lakens zien, zou hij werkelijk bestaan. In bepaalde films zie je weleens dat sommige volwassenen dit gedrag ook vertonen om een laken over hun hoofd te trekken en ik geloof dat er in het echt ook volwassen mensen zijn die dit doen. Ze verstoppen zich voor het onheil.

Voordat Jezus terugkomt mag de mens getuige zijn van een hel op aarde. Deze periode bestaat uit twee keer drieënhalve jaar, waarvan de laatste drieënhalve jaar het ergste zijn. Deze laatste periode van de zeven jaren heet eigenlijk de Grote Verdrukking. Vaak wordt de periode van zeven jaar de Grote Verdrukking genoemd. Het verstoppertje spelen vertonen ook sommige christenen als het over de Bijbelse Eindtijd gaat. Dit onderwerp beangstigt heel veel christenen omdat ze weten dat het leven wat ze nu leiden ophoudt te bestaan. Daarom praat men er liever niet over. Men verstopt het en denkt, dan waait het wel over.

 
Hoewel de boeman op zichzelf niet reëel is, het is een gedachtegang die wordt aangestuurd door de duivel, neemt het niet weg dat die tijd niet komt. Er niet over praten wuif je het probleem niet mee weg, want God is er duidelijk over in de Bijbel, maar aangezien de wereld één Grote Leugen is trappen de mensen er massaal in.
 
Eén Grote Leugen

Ons leven lijkt geprogrammeerd van dag tot dag. De dagen zijn meestal gelijk. We staan op, nemen een ontbijt en gaan aan het werk. Afhankelijk van het soort werk je hebt neem je een lunchpauze en later op de dag ga je weer naar huis waar je warm eten tot je neemt en gaat na een leuke avond tv, sporten of knutselen weer naar bed. Alles lijkt normaal en ons ritme kan ook maar beter niet worden verstoord. Toch is alles niet zo normaal als het lijkt. De wereld wordt geregeerd door een leugen. Deze leugen dragen wij dagelijks met ons mee want of je nu een christen bent of niet deze leugen regeert. Het is de leugengeest van de antichrist.
 
In de Bijbel lezen we in 1 Johannes 4:3 het volgende
En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.
 
Johannes schrijft dat in zijn tijd de geest van de antichrist al reeds in de wereld was. We zijn bijna 2000 jaar verder en de geest van de antichrist is alleen maar toegenomen. Waarom? Omdat wij afstevenen op de laatste jaren. Laat deze Leugen niet in jouw leven regeren door de duidelijke signalen die God afgeeft te negeren dat alles nog jaren zo doorgaat, want dat is een van de Leugens van de geest van de antichrist.
 
2017
 
Het jaar 2017 is al van start gegaan. We zijn begonnen met onze goede voornemens, zoals stoppen met roken of op dieet gaan. Enkele zal het lukken maar de meeste goede voornemens sneuvelen in het begin van het jaar of even verderop. Waarom? Het zit in onze gedachten. Een mens volgt waar zijn gedachten gaan. Dit is een uitspraak uit een boek van Joyce Meyer: Kracht in je denken. Laten we een heel belangrijk goed voornemen hebben. 2017 wordt het jaar dat we gaan leren om onze denkpatronen te doorbreken en God op de 1e plaats gaan zetten.
 
15 januari 2017
 
Terug naar de inhoud