Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Eindtijd

Eindtijd

Statenvertaling 1618-1619
 
De Eindtijd is een hot item op het internet. Nog nooit heeft de Eindtijd zoveel aandacht gehad dan de afgelopen jaren. Eindtijd sites schoten als paddenstoelen de grond uit, waaronder de site van mij in het begin van 2015. Even bereikte de Eindtijd een piek toen volgens de kalender van de Maya's de datum 21 december 2012 desastreus zou zijn voor de menselijke geschiedenis. Dat er op deze dag niets zou gebeuren was een vaststaand feit, het is namelijk niet Bijbels. Zelf persoonlijk ken ik iemand die hierop is doorgedraaid.
Ieder Eindtijd site heeft zo zijn eigen visie, wanneer dat Jezus terug kan komen en dit kun je dan ook lezen, onderbouwd met de benodigde berekeningen, die niet zijn uitgekomen. Sommige stellen de berekening dan weer bij. Christenen zijn het ook hierover dus niet eens, net als de verschillende soorten christelijke kerkelijke stromingen die deze wereld telt en allen geloven we toch in dezelfde God. Dit is niet nieuw, want de Bijbel maak hier al melding van in die tijd toen Paulus leefde. Toen waren de meningen ook al verdeeld.
Maar waar komt die verdeeldheid vandaan? De tegenstander van God zaait verdeeldheid in de harten van de gelovigen. Want eenieder denkt voor zichzelf dat hij gelijk heeft. Enkele jaren heb ik diverse sites gevolgd en op den duur leer je bepaalde zienswijzen filteren, want sommige berekeningen hebben mij ook weleens van mijn stuk gebracht.
 
De dag nog de Ure
 
Mag men berekeningen maken over de terugkomst van Jezus?
In Mattheüs 24:36 lezen we het volgende:
Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.
 
Dit zijn woorden van Jezus zelf en heeft betrekking op Zijn Wederkomst, aan het einde van de Grote Verdrukking. Dus wij kunnen nooit de exacte dag en uur bepalen, maar we kunnen aan de tekenen der tijden wel zien dat het aanstaande is. Wij dienen van de geschiedenis te leren en ons te realiseren dat het prikken van datums over de Wederkomst van Jezus geen enkele zin heeft.
 
In 1 Tessalonicenzen 5:1-4 kunnen we lezen:
Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.
Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.
Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;
Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.

 
Wij zijn dus niet in de duisternis dat ons die dag als een dief zou bevangen. Ieder christen die er oog voor heeft, in welke tijd wij leven, kan die dag zien aankomen
Eindtijd de Realiteit
 
Dat we in de Eindtijd leven, dus de laatste jaren, voordat Jezus terugkomt ben ik van overtuigd. In juli 2010, na het overlijden van mijn lieve moeder op 6 juni 2010, heeft de Heer mij via een site van broeder Appie Abspoel laten weten dat we in de Eindtijd leven. Voor die tijd was ik niet met de Eindtijd bezig. Sterker nog ik leefde mijn leven in de veronderstelling dat het wel tot mij 80e zo door zou gaan en toen was ik 49 jaar. Nu denk ik er toch anders over. Je ziet de wereld veranderen in een ras tempo en dat beslist niet ten goede voor de mensheid van deze aarde. Kijk maar eens naar het nieuws. De moraal is ver te zoeken en er zijn mensen die kijken al niet meer naar het nieuws. Bang voor het geweld, waarmee je wordt overspoeld. Films op t.v. en in de bioscoop worden realiteit.
 
Laten we eens een tekst uit de Bijbel pakken die in overeenstemming is met onze tijd.
2 Timotheüs 3:1-4
En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.
Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.
Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden,
Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods;
 
Een Bijzondere Gebeurtenis
 
Toen de Twin Towers door vliegtuigen werd doorboort op 11 september 2001, waren er mensen die dachten dat de Eindtijd was begonnen. De aanslag van de Twin Towers was 7 dagen voor Rosh Hashanah (18 september 2001). Rosh Hashanah is Israëls Nieuwjaar en men vermoedt dat de eerste Scheppingsdag ook was op Rosh Hashanah. Na zeven jaren, op 29 september 2008 zakte de Dow Jones in Amerika met 777,68 punten, op de dag dat in de avond Rosh Hashanah begon. Degene die de Bijbel kent weet dat het getal zeven een bijzonder getal is. Het is namelijk het getal van God 777.
 
De Here God schrijft op de Muur
 
Maar wat betekenen die getallen 777,68 waarmee de Dow Jones op 29 september 2008 mee daalde? Heeft de Here God op die dag iets willen vertellen aan de mensheid?
 
In Daniel 5:24-28 lezen we het volgende:
Toen is dat deel der hand van Hem gezonden, en dit schrift getekend geworden
Dit nu is het schrift, dat daar getekend is: MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN.
Dit is de uitlegging dezer woorden: MENE; God heeft uw koninkrijk geteld, en Hij heeft het voleind. TEKEL; gij zijt in weegschalen gewogen; en gij zijt te licht gevonden.
PERES(UPHARSIN); uw koninkrijk is verdeeld, en het is den Meden en den Perzen gegeven.
Toen beval Belsazar, en zij bekleedden Daniel met purper, met een gouden keten om zijn hals, en zij riepen overluid van hem, dat hij de derde heerser in dat koninkrijk was.
In dienzelfden nacht, werd Belsazar, der Chaldeen koning, gedood.

 
Hier lezen we dat koning Belsazar, het koningschap van hem werd afgenomen, na de geschreven tekst op de muur door God, en deze koning vond de dood.
Mene tekel = God maakt een einde aan uw heerschappij, u bent gewogen en te licht bevonden.
Kan de daling van de beurs met 777,68 punten de laatste 3x zeven jaren hebben ingeluid van de menselijke heerschappij?
Sabbats-en Jubileejaar
 
Wat is een Sabbatsjaar?
In Leviticus 25:1-4 lezen we het volgende:
Verder sprak de Heere tot Mozes, aan den berg Sinai, zeggende:
Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: Wanneer gij zult gekomen zijn in dat land, dat Ik u geve, dan zal dat land rusten, een sabbat den Heere.
Zes jaren zult gij uw akker bezaaien, en zes jaren uw wijngaard besnijden, en de inkomst daarvan inzamelen.
Doch in het zevende jaar zal voor het land een sabbat der rust zijn, een sabbat den Heere; uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijngaard niet besnijden.

 
De Here God heeft aan de Joden van Israel de opdracht gegeven om het land 6 jaren te bewerken en het zevende jaar rust te geven (het Sabbatsjaar). Hetzelfde principe als 6 dagen in een week werken en de zevende dag rusten. Op 24 september 2014 is voor Israel een Sabbatsjaar ingegaan( bron: Israel Actueel van Christenen voor Israel ), na zes jaren het land te hebben bewerkt, zal het land het zevende jaar rusten. Dus er zal niets op worden verbouwd.
Dit betekend dat op 13 september 2015 ( Rosh Hashanah) een nieuwe zevenjarige cyclus ingaat. In de Bijbel komt het getal zeven regelmatig voorbij. De Grote Verdrukking duurt bijv. zeven jaren, gevolgd door de terugkomst van Jezus.
 
Wat is een Jubilee jaar?
Na 7 x 7 jaren = 49 jaren, zal het 50e jaar een Jubilee jaar zijn en dit kunnen we lezen in:
Leviticus 25:8-12
Gij zult u ook tellen zeven jaarweken, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen der zeven jaarweken u negen en veertig jaren zullen zijn.
Daarna zult gij in de zevende maand, op den tienden der maand, de bazuin des geklanks doen doorgaan; op den verzoendag zult gij de bazuin doen doorgaan in uw ganse land.
En gij zult dat vijftigste jaar heiligen, en vrijheid uitroepen in het land, voor al zijn inwoners; het zal u een jubeljaar zijn; en gij zult wederkeren een ieder tot zijn bezittingen, en zult wederkeren een ieder tot zijn geslacht.
Dit jubeljaar zal u het vijftigste jaar zijn; gij zult niet zaaien, noch inoogsten wat van zelf daarin zal gewassen zijn, noch ook de druiven der afzonderingen in hetzelve afsnijden.
Want dat is het jubeljaar; het zal u heilig zijn; gij zult uit het veld de inkomst daarvan eten.

 
Aangezien na iedere 49 jaren het 50e jaar een jubilee jaar is, zouden er 6000 jaren: 50 = 120 jubilee jaren zijn. Zie het artikel: Het 6000 jaren Plan.
 
In Genesis 6:3 lezen we:
Toen zeide de Heere: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.
 
Hier komen die 120 jaren terug. God heeft de gehele 6000 jaren al, in den beginne, in de toekomst gezien.
 
Er wordt beweerd dat op 13 september 2015 een jubileejaar begint en dat is dan de 120e jubileejaar. Google eens op het internet over dit onderwerp en je zult lezen dat de Rabbijnen van Israël het niet met elkaar eens zijn over de precieze datum van die jubileejaar. Dit levert een verschil op van 14 jaren. Dus het kan ook het najaar van 2029 zijn dat de volgende jubileejaar begint en dat komt meer overeen met Het 6000 jaren Plan.
 
Hoop voor de Wereld
 
In deze duistere wereld waarbij de mensheid wordt beïnvloed door onzichtbare demonische wezens hebben we hulp nodig. Alleen zullen we den boze nooit kunnen weerstaan.  Dagelijks staan we bloot aan de listige aanvallen van de tegenstander van God, zonder ons dit te realiseren. Gelovig of ongelovig, allen ziet de satan als zijn prooi. Voor meer dan 2000 jaren geleden werd er een kindje geboren in een stal in Bethlehem. God zond hiermede Zijn Zoon, als mens naar de aarde, om voor eens en altijd af te rekenen met de dood en Zijn tegenstander. Doordat Jezus zich voor ons liet kruisigen en Hij drie dagen later opstond uit de dood heeft Hij de dood overwonnen. In deze boze tijden heb je een lichtend vuur nodig dat nooit meer dooft. Dit lichtend vuur wil de Here Jezus heel graag voor jou zijn.
Heb je nog nooit tot Hem gebeden? Bidt vandaag nog tot Hem en je zult ook een kind van Hem mogen zijn.
 
30 januari 2015
 
Terug naar de inhoud