Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Door Zijn Striemen Genezen

Door Zijn Striemen Genezen
 
Vertaald uit het boek: Double Curse Double Cure – geschreven door Charles Capps

Herziene Statenvertaling
 
Als het gaat om ziekte en kwalen zijn er zoveel Christenen die verward zijn over waar het vandaan komt en wat het doel ervan is in hun leven. Sommigen hebben zelfs geleerd dat alles wat hen in het leven overkomt de wil van God voor hen is. Maar niets is minder waar.
 
Laten we het vanuit deze hoek bekijken met het Woord van God als onze maatstaf. Als ziekte de wil van God voor jou is, waarom zei Jacobus dan:
"Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten…" (Jakobus 5:14-15)
 
Dan hebben we de woorden van Jezus in Markus hoofdstuk 16 die onthullen dat gelovigen de zieken de handen zullen opleggen en zij zullen gezond worden. Dan de woorden van de apostel Petrus in 1 Petrus 2:24: "Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. "
 
De Schriften onthullen dat er geen ziekte of kwalen op deze planeet was totdat satan verscheen in de vorm van een slang en Eva misleidde tot het eten van de verboden vrucht en Adam ging er in mee. Het is duidelijk dat ziekte en kwalen door de zonde kwam en de verleiding om te zondigen kwam door satan.
Er was geen ziekte op de planeet aarde totdat satan kwam en de zonde de aarde binnendrong.
 
Als je dan het boek Openbaring bestudeerd, vind je dat wanneer satan van de aarde verwijderd is, er geen ziekte of kwaal zal zijn. Maar in de tussentijd, maakte God een overvloedige voorziening, zelfs onder het Oude Verbond, voor genezing en bevrijding van ziekte. Zolang Israël gehoorzaamde aan het Verbond, was er geen ziekte onder hen.
 
Onder het Nieuwe Verbond onthullen de Schriften dat door de striemen en kneuzingen die op Jezus' rug kwamen wij genezen zijn. We moeten benadrukken dat onze verlossing en onze genezing op hetzelfde moment bereikt werd. Zonde en ziekte zijn de dubbele vloek!
 
Toen Adam zondigde, ontving hij de vloek van de geestelijke dood. Geestelijke dood sneed zijn levenskracht van God af, en de fysieke dood begon. Adams zonde bracht ook de vloek van ziekte teweeg.
Ziekte is een aanval om het lichaam te verzwakken en te doden.
 
Het Woord van God onthult dat jouw genezing werd gekocht en betaald door Jezus Christus op hetzelfde moment dat in jouw verlossing voorzien is.
Ik wil dat je deze grote waarheid begrijpt. Als je genezing in je lichaam nodig hebt, lees dit dan niet halfslachtig.
Als een dokter tegen je zou zeggen, "Nu heb ik iets dat jou helemaal gezond zal maken," zou jij je volledige aandacht geven aan wat die dokter zei. Die dokter kan de vloek niet ongedaan maken, maar het Woord van God wel. Let dus goed op om deze waarheden te pakken.
 
"Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht." (Jesaja 53:3)
 
Jesaja profeteerde over Jezus: "Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten."
 
Als je in het Hebreeuws kijkt, zul je zien dat dit verkeerd vertaald is. Het woord "smarten" is eigenlijk het woord "pijn - Hebreeuws mak-obe'". Waarom was Jezus een man van pijn?
Waarom was Jezus bekend met ziekte? Het was niet omdat Hij ziekelijk was, maar omdat Hij onze ziekte en kwalen op Zich nam.
 
"Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. " (Jesaja 53:4).
 
Wat droeg Jezus? Het Woord zegt dat Hij onze pijn droeg! Is er enige twijfel in je denken dat het Woord van God een vaststaand feit is? Het is voor altijd gevestigd in de hemel, en het is de basis voor ons Christelijk geloof.
De Dubbele Vloek Weggedragen
 
Het woord "gedragen" betekent, "optillen, wegdragen, verwijderen naar een afstand." Net zoals de zondebok de wildernis in ging, zonde dragend, om nooit meer gezien te worden, zo heeft Jezus "onze ziekte en kwalen gedragen. Hij heeft ze weggedragen."
 
Je denkt misschien: "Ja, maar ik ben toch nog steeds ziek?"
 
Is het Woord van God waar of niet? Als het waar is - en ik geloof met heel mijn hart dat het waar is: "Jezus heeft onze ziekten en onze kwalen, en onze pijn weggedragen." Hij heeft ze van ons verwijderd.
 
"Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld…" (Jesaja 53:4-5)
 
Wat zijn "overtredingen"? Zonden, toch? "Hij werd verwond voor onze overtredingen, of zonden. Hij werd verbrijzeld voor onze ongerechtigheden, of zonden." Geloof je dat deel van de Schrift?
 
Als we naar sommige kerken gingen, zouden ze die Schrift zeker geloven, en er zelfs elke zondag van het jaar over preken, maar velen zouden de rest niet preken.
Ja, Hij droeg onze overtredingen en onze ongerechtigheden, maar lees de rest van het vers: "…De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen." (Jesaja 53:5)
 
Sommigen zullen dat citeren als, "Door Zijn striemen zijn sommige genezen." "Sommige zullen af en toe genezen worden. " "Sommige zijn genezen." Nee! Dit is een gevestigd/voldaan, vaststaand feit: " Door Zijn striemen zijn wij (tegenwoordige tijd) genezen." Wat God betreft is het een voltooid werk.
 
"Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen." (Jesaja 53: 10-11).
 
Het woord "dragen" is hetzelfde woord dat naar voren komt in vers vier en dient als thema voor de rest van dit hoofdstuk: "Hij heeft onze smarten (pijn) gedragen." Jezus droeg onze zonden, onze ongerechtigheden. Op hetzelfde moment, droeg Hij ook onze ziektes, onze kwalen, en onze pijn.
 
In het hele Woord van God is er geen scheiding van die twee in de Verzoening van de Heer Jezus Christus.
 
Toen Jezus onze zonden droeg om het voor ons mogelijk te maken om gered te worden en een nieuw schepsel in Christus Jezus te worden, droeg Hij ook in Zijn lichaam onze ziektes en kwalen, zodat wij heel, gezond en genezen zouden zijn. Op hetzelfde moment dat Hij werd verbrijzeld voor onze zonden, nam Hij de striemen op zijn rug voor onze genezing.
 
Zieke Christenen
 
Sommigen zeggen, "Maar je weet dat er veel zieke Christenen zijn!" Het is duidelijk dat er veel zieken zijn in het Lichaam van Christus. Ik kan je niet één reden geven voor het aantal zieke Christenen, maar ik kan je wel vertellen waarom velen in het Lichaam van Christus ziek zijn. Ik geloof dat Paulus ons het antwoord gaf in 1 Korinthe:
 
"Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen." (1 Korinthe 11:29-30)
 
Paulus zei dat het kwam door "het niet onderscheiden van het Lichaam van de Heer." En hij zei, "Om deze reden zijn velen zwak en ziek onder u."
 
Wat betekent dat? Hij zei niet dat het kwam door het niet onderscheiden van het bloed van de Heer. Ze onderscheiden wel dat het bloed hun zonden afwaste, maar ze zagen niet het feit dat Zijn Lichaam werd gebroken voor ons, zodat wij genezen konden worden.
 
We hebben de nadruk gelegd op verlossing in het bloed van Jezus, maar hoe vaak, in vergelijking, hebben we benadrukt dat Jezus onze ziektes op hetzelfde moment droeg? Hoe vaak hebben we geleerd dat verlossing van de ziel en fysieke genezing van het lichaam op hetzelfde moment gebeurde? Hoe vaak hebben we dat gehoord? Duidelijk, niet vaak genoeg en velen hebben het niet één keer gehoord.
 
Als het waar is dat Jezus onze ziektes droeg op hetzelfde moment dat Hij onze zonden droeg, waarom zitten vele wedergeboren dan ziek in de kerk?
Het is omdat we niet genoeg herhaling hebben gehad van deze Schriften om vertrouwen in onze harten tot stand te brengen.
 
We hebben net zoveel vertrouwen (geloof) in genezing nodig als we hebben in redding. Als we op dat punt aankomen, zullen we mensen die wedergeboren willen worden onmiddellijk zien genezen. Zij zullen genezen worden net zoals ze gered zijn, omdat ze dat geleerd hebben, "Kom en accepteer Jezus als je redder en je zult genezen." We verwachten dat nu niet, maar we zouden dat wel moeten doen.
 
Kijk naar het argument, "Als Jezus ziekte en kwalen wegdroeg op Golgotha, waarom zijn dan niet alle Christenen genezen?"
Laten we het omdraaien: "Als Jezus de zonde en ongerechtigheid wegdroeg op Golgotha, waarom zijn mensen dan nog steeds niet gered?" Waarom is niet iedereen wedergeboren? Het is omdat ze redding niet accepteren en ontvangen. Is dat niet waar? Alles wat nodig is om vergeving te ontvangen van je zonden is te accepteren en te ontvangen wat Jezus voor jou heeft gedaan. Is dat niet waar?
 
Toch accepteren de meeste Christenen Jezus niet als hun Genezer wanneer ze wedergeboren worden. Sterker nog, veel christenen accepteren nooit het feit dat de striemen op Jezus' rug voor hun genezing zijn. Dit is dezelfde basis reden waarom mensen sterven en naar de hel gaan: Ze weigeren te geloven wat Jezus deed aan het kruis, of ze begrijpen niet waarvoor Jezus geleden heeft om redding te brengen.
 
Om Christenen niet ziek te laten worden, moeten ze beter begrijpen hoe ze een beroep doen op Gods voorziening voor genezing. (1 Petrus 2:24, Jesaja 53:5-6)
Je zult mij nooit horen zeggen: "Wel, de reden dat jij je genezing niet hebt ontvangen is omdat je niet genoeg geloof hebt." Als je Gods Woord geloofd dan zul je geloof hebben. Als je geen geloof hebt, komt dat door een gebrek aan kennis van het Woord in combinatie met het feit dat Gods Woord niet in jou blijft.
 
Jezus zei, "Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen " (Johannes 15:7).
 
Als het Woord van God in overvloed in je hart blijft; dat is geloof.
 
MARANATHA!

16 februari 2023
Terug naar de inhoud