Op Weg Naar Het VaderHuis
Belangrijke artikelen - klik de link
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Dieren in de Hemel

Dieren in de Hemel

Wij mensen beredeneren de dingen met ons menselijk verstand en houden hierbij geen rekening met God's Macht die onze verstand ver te boven gaat. Hoe goed kennen we God als het gaat om de dieren op aarde, waarvan Hij de Machtige Schepper is?Gaan dieren naar de hemel?

Gaan dieren naar de hemel?
Over dit onderwerp heeft een ieder zo zijn eigen mening. Er zijn christenen die geloven dat dieren niet naar de hemel gaan. Er zijn ongelovigen die hun kinderen troosten door te zeggen dat hun huisdier naar de hemel is gegaan. Vreemd zou je zeggen dat de ongelovige zijn kind hiermee troost en de gelovige niet gelooft in een heengaan naar de hemel voor dieren. Toen onze hond Telly in december 1985 is gestorven, zei mijn vader dat hij naar de hemel was gegaan. Toen zei ik tegen hem: Is dat zo pap? Zijn antwoord was duidelijk: Natuurlijk! Zou God hem dan niet opnemen in de hemel!  Mijn vader is in januari 2001 overleden. Indien hij gelijk had zijn ze bij elkaar. Mijn vader had, zoals ik er toen over dacht, andere ideeën over bepaalde onderwerpen dan ik, en nu zoveel jaar later vallen er veel dingen op zijn plek. Waar ik toen zo mijn twijfels over had zie ik nu in deze wereld gebeuren. Hij had achteraf gezien in heel veel dingen gelijk, maar had hij er ook gelijk in dat dieren naar de hemel gaan?

Een misverstand.
De volgende Bijbeltekst wordt vaak aangehaald om aan te geven dat de adem van dieren de aarde in gaat en dus niet naar de hemel. Dieren bestaan dus niet voort.
Prediker 3:21
Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde?

De wijze Salomo, die Prediker heeft geschreven, noemt deze Bijbelvers als een vraag en niet als een bevestiging.
Lezen we de Bijbel verzen daarvoor dan krijgt het een heel andere betekenis.
Prediker 3:18-20
Ik zeide in mijn hart van de gelegenheid der mensenkinderen, dat God hen zal verklaren, en dat zij zullen zien, dat zij als de beesten zijn aan zichzelven.
Want wat den kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook den beesten; en enerlei wedervaart hun beiden; gelijk die sterft, alzo sterft deze, en zij allen hebben enerlei adem, en de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen; want allen zijn zij ijdelheid.
Zij gaan allen naar een plaats; zij zijn allen uit het stof, en zij keren allen weder tot het stof.

Hier worden mensen gelijk gesteld aan de dieren. Er is bij het overlijden geen verschil.

De dood overwonnen.

Doordat Jezus zich vrijwillig heeft laten kruisigen voor de zonden van de mensheid heeft Hij de dood overwonnen. Ieder mens die Hem aanneemt als zijn Redder en Verlosser is vrij en komt niet onder het oordeel van God.
Maar heeft Hij deze overwinning alleen behaald voor de mensen of voor Zijn gehele Schepping, waaronder de dieren? Houden dieren na het overlijden op te bestaan of gaan ze naar God in de hemel?
De Bijbel zegt niet dat dieren naar de hemel gaan, maar zegt ook niet dat dieren niet naar de hemel gaan. Er wordt in de Bijbel zelfs gesproken over dieren in de hemel.
De Bijbel is natuurlijk geschreven voor de redding van de mensheid en niet voor de redding der dieren.


Dieren en Gods Schepping.

Maar dieren waren vanaf het begin wel een onderdeel van de Schepping van God.
In Genesis 1:20-22 staat geschreven:
En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels!
En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeen; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde!

Op de vijfde scheppingsdag maakte God de vogels en de vissen en Hij zegende ze om zich te vermenigvuldigen en zei dit dan ook tegen de vogels en de vissen.
Waarom zou Hij tot ze spreken als ze Hem niet verstaan? Simpel, omdat ze Hem wel verstonden. God had contact met ze.

In Genesis 1:24-25 staat geschreven:
En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo.
En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

Op de zesde scheppingsdag maakte God alle andere dieren die je maar kunt bedenken. De dieren leefden onderling in harmonie met elkaar en de mensen. God gaf de dieren al het groene kruid tot spijze. Toen was er geen jacht op elkaar en er waren geen vleeseters. Wie was er eerder de mens of het dier?

Dit lezen we in Genesis 1:26:
En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

De dieren zijn dus voor de mensen geschapen. Maar waarom zijn de dieren geschapen als ze na hun dood toch ophouden te bestaan? Om de mensen te plezieren? Dit is gedeeltelijk waar, want God heef Zelf plezier in Zijn dieren.
Lees maar eens in
Psalm 104:25-26:
Deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte, en dat zonder getal, kleine gedierten met grote.
Daar wandelen de schepen, en de Leviathan, dien Gij geformeerd hebt, om daarin te spelen.

God speelt met een zeemonster, de Leviathan.

Geboren tussen dieren.
De Bijbel beschrijft twee mensen die geboren zijn tussen de dieren.
Ze worden in 1 Korintiërs 15:45 als volgt beschreven.
Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

De eerste Adam werd door de Here God geschapen nadat Hij de dieren had geschapen. Adam is geboren in het midden van de dieren en God bracht de dieren naar Adam toe zodat ze een naam zouden krijgen.

De laatste Adam is Jezus:
Lukas 2:4-7
En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);
Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.
En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

Toen Maria was bevallen legde zij het kindje in een voederbak. Dit was Jezus zijn eerste bedje. Hij is ook geboren in het midden van de dieren.
Reddingsplan.

Noach kreeg van God de opdracht om een ark te bouwen, want Hij ging de mensheid van deze aardbodem verdelgen. De slechtheid van de mensen was toren hoog en het berouwde God dat Hij ze ooit had gemaakt. De redding van Noach en zijn gezin, daar waren de dieren een onderdeel van. Nu weet ik dat niet alle dieren zijn gered en in de ark zijn gegaan, maar God weet wel wat Hij doet. De dieren maakten dus deel uit van Gods reddingsplan. Waarom zouden ze dan geen deel uitmaken van de Eeuwigheid? God geeft om al Zijn schepselen. Wist je dat dieren belangrijk zijn voor Hem?

Hij wilde Nineve vernietigen, maar kijk wat God tegen Jona zei:
Jona 4 vers 11
En Ik zou die grote stad Nineve niet verschonen? waarin veel meer dan honderd en twintig duizend mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand, en hun linkerhand; daartoe veel vee?

Maakt God zich hier druk om het vee wat in Nineve is? Ja absoluut
!

God zorgt voor dieren.

We kunnen in de Bijbel diverse aanwijzingen vinden, waarin staat dat God voor Zijn dieren zorgt, waarvan ik er vier noem.

Eerste aanwijzing.
Mattheüs 6:26
Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?

Tweede aanwijzing.
Psalm 145 -16
Gij doet Uw hand open, en verzadigt al wat er leeft, naar Uw welbehagen.

Derde aanwijzing.
Matheus 10:29
Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? En niet een van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader.

Vierde aanwijzing.
In Job 39:26-27 verhaalt God aan Job Zijn macht in de dierenwereld:
Vliegt de sperwer door uw verstand, en breidt hij zijn vleugelen uit naar het zuiden?
Is het naar uw bevel, dat de arend zich omhoog verheft, en dat hij zijn nest in de hoogte maakt.

Dierenleed.

Laten we een ding duidelijk stellen. Wij leven in God's Schepping en alles wat in Zijn Schepping leeft, alles op de aarde en alles wat zich in het heelal bevindt is van Hem. De dieren zijn dus ook van Hem!
Door de mens zijn toedoen worden verschillende dieren met uitsterven bedreigt. Dieren worden afgeslacht om hun vacht of hoorn. Het gaat allemaal om het gewin van het geld en die trofee hangt trouwens ook mooi aan de muur.
En de tijger en berenvel liggen mooi op de grond voor de open haard. Ook waar het om vlees gaat, zoals bij de pluimvee, varkens en koeien zijn er dieren die onmenselijk opgroeien. Denk maar aan de kiloknallers.
In de farmaceutische industrie is het al niet veel beter waar dieren moeten lijden voor het welzijn van de mens. Maar heeft God dit allemaal zo bedoeld? Zeker niet!
Ja maar, waarom gaf God de Joden dan de opdracht om een bokje te slachten? Allemaal om de zonden van de mensheid. Een onschuldig dier moest sterven voor de zonden van de mensheid. Net zoals een onschuldig mens, God´s Zoon, moest sterven voor de zonden van de mensheid. Een dier heeft geen schuld aan de zondeval van deze wereld, want ze kunnen namelijk geen zonde begaan.
Maar de slang heeft Eva toch verleid? Ja en nee! De satan gebruikte de slang om Eva te verleiden en sprak via de slang met zijn verleidende woorden. God heeft de slang er trouwens wel voor bestraft.
Maar de zondeval werd niet veroorzaakt door een dier, maar door de ongehoorzaamheid van een mens. Daarom was het ook mogelijk dat een onschuldig dier moest worden geofferd voor de zonden van een mens.

Lovende dieren met een ziel.

Dieren kunnen toch niet gered worden want ze hebben geen ziel?
Waar staat dat in de Bijbel dat ze geen ziel hebben? Nergens staat dat in de Bijbel.

We lezen in Genesis 1:30 wel het tegenovergestelde.
Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo.

Dieren kunnen God toch niet loven?
Lees Psalm 148:7,10 eens en je krijgt hierover een andere visie.
Looft den Heere, van de aarde; gij walvissen en alle afgronden!
Het wild gedierte en alle vee; kruipend gedierte en gevleugeld gevogelte!

Sprekende dieren.

Bepaalde vogelsoorten zoals papegaaien kunnen een goed woordje spreken, maar het is natuurlijk wel napraten wat ze doen.
Toch zegt dit wel iets van het spreken van dieren in vroegere tijden.
Voor de zondvloed was het namelijk mogelijk om met dieren te spreken en daarna niet meer. Toch opende God de mond van een ezelin na de zondvloed.

Dit kunnen we lezen in Numeri 22:27-30.
Als de ezelin den Engel des Heeren zag, zo leide zij zich neder onder Bileam; en de toorn van Bileam ontstak, en hij sloeg de ezelin met een stok.
De Heere nu opende den mond der ezelin, die tot Bileam zeide: Wat heb ik u gedaan, dat gij mij nu driemaal geslagen hebt?
Toen zeide Bileam tot de ezelin: Omdat gij mij bespot hebt; och, of ik een zwaard in mijn hand had! want ik zoude u nu doden.
De ezelin nu zeide tot Bileam: Ben ik niet uw ezelin, op welke gij gereden hebt van toen af, dat gij mijn heer geweest zijt, tot op dezen dag? Ben ik ooit gewend geweest u alzo te doen? Hij dan zeide: Neen!


Bileam keek niet vreemd op toen de ezelin tot hem sprak. Hij was er dus van op de hoogte dat het eerder mogelijk was geweest.

Dieren in de hemel.

De vraag is dan ook zijn er nu wel of geen dieren in de hemel? De Bijbel is er duidelijk over in de volgende verzen van Openbaring.

Eerste aanwijzing.
Openbaring 4:6-8
En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondom den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren.
En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegenden arend gelijk.
En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.

Tweede aanwijzing.
Openbaring 19:11-14
En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.
En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf.
En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods.
En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad.

Maar zijn dit nu dieren die door God in de hemel zijn geschapen of gestorven dieren, waarvan hun ziel naar de hemel is gegaan?

In Romeinen 8:19-21 lezen we het antwoord.
Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.
Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft;
Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.(1)

Schepsel ( synoniem: creatuur) is een levend wezen. Alle dieren zijn net als mensen schepselen van God.
Het schepsel ( dier ) verwacht de openbaring der kinderen ( christenen) Gods en het schepsel ( dier ) zal vrijgemaakt worden.
Waarom zou een dier de openbaring der kinderen Gods verwachten, ernaar uitzien, als ze geen deel hebben aan de Eeuwigheid? Omdat ze wel degelijk wachten op iets waar ze deel van mogen uitmaken. (1)

Lees eens wat Paulus schrijft in Kolossenzen 1:20.
En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. (1)

Alle dingen heeft Jezus tot Zichzelven verzoent, dus ook de dieren.
Door de eerste Adam viel de gehele Schepping onder de zonde, door de tweede Adam, de Here Jezus, zal de gehele Schepping worden vrijgemaakt. (1)

Nabije toekomst muziek.

Jesaja 11:6-8
En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven.
De koe en de berin zullen te zamen weiden, haar jongen zullen te zamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os.
En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den basilisk.

In de nabije toekomst gaat God de situatie, zoals het was van voor de zondeval herstellen, zoals Hij het van begin af aan heeft bedoeld.
Dit is mogelijk door wat Jezus aan het kruis heeft volbracht.
Wij zullen dan niet meer bang hoeven te zijn voor een leeuw of een beer. We leven dan in harmonie met de dieren en met onze broeders en zusters. Geen haat of nijd, pijn of verdriet zal er meer zijn. We zullen voor altijd bij de Heer eeuwig mogen leven met de dieren die zo belangrijk zijn voor God. Zou God ons dan de zegeningen van onze huisdieren die wij op aarde hebben gehad niet teruggeven in de hemel?
Zeker weten van wel!

Openbaring 21:4
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.

4 maart 2015

(1)  Met dank aan Pastor Greg Le Sieur die in zijn preek Do Animals Go To Heaven?
      deze Bijbelversen heeft uitgelegd.

Floortje mijn overleden Agapornis
Terug naar de inhoud