Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Wet van de Geest van het Leven

De Wet van de Geest van het Leven in Christus Jezus
   
Dit artikel is een studie van Ann Windsor over Romeinen 8:1-2, die door mij is vertaald. Ik hoop dat het een zegen voor jou mag zijn en dat je erdoor gaat leren te leven.
Alvorens we in de studie duiken, wil ik een verhaal delen van John G. Lake, die de vers, waar de studie voornamelijk over gaat, de Wet van de Geest van het leven in Christus Jezus, leefde. Indien hij het kon leven en het werkte voor hem, werkt het ook voor ons, mits wij het ook gaan leven.
 
De Wet van de Geest van het Leven in Christus Jezus door John G. Lake
Tijdens die grote plaag stuurden ze een regeringsschip met voorraden en een artsenkorps. Een van de artsen liet me halen en zei: "Wat heb je gebruikt om jezelf te beschermen? Ons korps heeft preventieve middelen die we gebruiken als bescherming, maar we concludeerden dat als een man op de grond kan blijven staan, zoals u en de zieken kan blijven verzorgen en de doden kan blijven begraven, u een geheim moet hebben."
 
"Wat is het? " Ik antwoordde: "Broeder, het is de Wet van de Geest van het Leven in Christus Jezus. Ik geloof dat als ik mijn ziel in contact houd met de levende God, zodat zijn Geest in mijn ziel en lichaam stroomt, geen enkele ziektekiem zich ooit aan mij zal hechten, want de Geest van God zal die doden. " Hij vroeg: "Denkt u niet dat u beter onze preventieve middelen kunt gebruiken? " Ik antwoordde: "Nee, maar dokter, ik denk dat u met mij zou willen experimenteren. Als u naar een van deze dode mensen gaat en het schuim neemt dat na de dood uit hun longen komt, en het dan onder de microscoop legt, zult u massa's levende ziektekiemen zien. Je zult zien dat ze leven tot een redelijke tijd nadat een mens dood is. U kunt mijn hand ermee vullen en ik houd hem onder de microscoop, en in plaats van dat deze ziektekiemen blijven leven, zullen ze onmiddellijk sterven. "
 
Ze probeerden het en ontdekten dat het waar was. Ze vroegen: "Wat is dat? "
Ik antwoordde: "Dat is de Wet van de Geest van het Leven in Christus Jezus. Wanneer iemands geest en lichaam vervuld zijn met de gezegende aanwezigheid van God, sijpelt die uit de poriën van je vlees en doodt de ziektekiemen. "
De Wet van de Geest van het Leven in Christus Jezus
 
De nieuwe Wet in werking die Goddelijke Genezing brengt.
Studie over Romeinen 8:1 en 2 door Ann Windsor deel 1 en 2
 
Deel 1- Romeinen 8:1
Inleiding:
De Bijbel is als een boek met twee bladen. Of een pagina met twee kolommen.
De thema's zijn: Leven/dood; zegen/vloek; vreugde/verdriet; genezing/ziekte; gerechtigheid/zonde.
In Romeinen 8:2 zien we twee wetten:
1) de Wet van de Geest van het Leven in Christus Jezus en
2) de wet van de zonde en van de dood.
 
Zonde en dood werd de heersende wet van de schepping door Adam:
Romeinen 5:12: "Door één man, Adam, is de zonde in de wereld gekomen en de dood door de zonde, en zo is de dood over alle mensen gekomen".
   
Er kwam een andere Adam: Jezus Christus en door Zijn Dood en Opstanding heeft Hij een andere Wet losgelaten: de Wet van de Geest van het Leven:
1 Korintiërs 15:45: "De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen; de laatste Adam tot een levendmakende (Engelse woord: quickening) (Leven-gevend) Geest."
 
Quickening betekend: Een instroom van goddelijke vitaliteit in het lichaam, die volgt op de bevestiging van de Waarheid.
 
1 Johannes 5:12: "Wie de Zoon heeft, heeft het Leven. "
Op het moment dat je gered werd, ontving je een Nieuwe Geboorte EN een Nieuwe Wet.
 
Mijn doel hier is om deze realiteiten die jullie NU bezitten "uit te pakken", zodat jullie kunnen worden vrijgelaten in de "heerlijke vrijheid van de zonen (kinderen) van God", en een leven van welzijn dat van jou kan zijn.
Romeinen 8:21: "In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. "
 
Leer over deze Nieuwe Wet en Leer Het Te Leven.
Hou het eenvoudig en leer erover.
 
God weet dat we mensen zijn en het is niet Zijn bedoeling om het voor de Gelovige ingewikkeld te maken. In elke situatie, bij elke gedachte, emotie en beslissing wanneer je met ziekte te maken hebt, doe dan dit ene ding: DOE VOLGENS DE NIEUWE WET VAN HET LEVEN DIE IN JOU WERKZAAM IS!

Bij het bestuderen van deze Wet van het Leven vond ik een commentaar bij Romeinen van David Brown.
Hij zet enkele krachtige manieren uiteen om de waarheid van deze Nieuwe Wet uit te drukken. Ik heb zijn woorden en uitspraken in deze studie gebruikt en mijn eigen commentaar toegevoegd voor duidelijkheid.
 
Als je genezing nodig hebt of een leven van welzijn wilt leiden, moet je kennis van de feiten van Verlossing verder gaan dan de basis. Je moet de "gedachten van Christus" leren kennen en de "operaties/activiteiten" die de Geest heeft uitgevoerd in het tot stand brengen en deze Wet van het Leven in Christus Jezus in jou loslaten.
 
Een permanent fundament in deze feiten moet worden gelegd: EN DAN ER DOOR GELEEFD WORDEN.
*****************
Romeinen Hoofdstuk 8 toont:
DE GLORIEUZE VOLLEDIGHEID VAN HEN DIE IN CHRISTUS JEZUS ZIJN.
 
In dit overtreffende hoofdstuk worden de verschillende stromen van het voorgaande argument (Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Romeinen 6:1) samenkomen en stromen in één "rivier van het water des levens, helder als kristal, voortkomend uit de troon van God en van het Lam," totdat het zich lijkt te verliezen in de oceaan van een gelukzalige eeuwigheid.
 
De strekking van het gedeelte van de verzen in Romeinen 8:1-4 is aan te tonen hoe: "de wet van zonde en van de dood" is beroofd van haar kracht om gelovigen weer in slavernij te brengen, en hoe de Wet van de Geest van het Leven in Christus Jezus die in hen werkt, hen in staat stelt om een leven van gehoorzaamheid te leiden.

Romeinen 8:1: Daarom is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. (King James Version)
 
Er is NU geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn...
Zoals Christus, die "geen zonde kende", naar alle wettelijke gevolgen "voor ons tot zonde werd gemaakt", zo zijn wij, die in Hem geloven, naar alle wettelijke gevolgen "de gerechtigheid van God in Hem".
2 Korinthe 5:21: "Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. "
 
En zo waren wij één met Hem in de Goddelijke Afrekening (God behandelde Christus als ons en ons als Christus).
 
2 Korintiërs 5:21: "Want Hij (God) heeft Hem (Jezus), die geen zonde kende, VOOR ONS tot zonde gemaakt, opdat wij GEMAAKT ZOUDEN WORDEN de gerechtigheid van God in Hem."
 
God nam de zondeloze Christus en goot in Hem onze zonden en goot toen zijn gerechtigheid in ons. (Levende Vertaling)
 
Jouw verlossing was zowel een wettelijke als een geestelijke handeling, dit is waarom we de term "wet " zo vaak genoemd zien in Romeinen.
 
Er is voor hen die EEN ZIJN MET HEM, "GEEN VEROORDELING" voor de Rechtbank van de Hemel.

Vergelijk:
Johannes 3:18: "Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. "
Johannes 5:24: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. "
Romeinen 5:18-19: "Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. "
 
Maar dit is niet zomaar een wettelijke regeling (dit werd niet alleen gedaan als een kwestie van wettelijke handelingen in het Goddelijk Rechtbank), maar: het is (in werkelijkheid) een vereniging in het leven; gelovigen, door de inwoning van Christus' Geest in hen, hebben één geestelijk leven (ZOE) met Hem, zoals uw hoofd en uw lichaam één fysiek leven hebben.
 
*****************

Onze gedachtegang oppakken:
Romeinen 8:1: "Dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. "
 
Het bewijs van de manuscripten lijkt aan te tonen dat deze clausule geen deel uitmaakte van de oorspronkelijke tekst van dit vers, maar dat het eerste deel ervan (die niet naar het vlees wandelen) eerder werd ingevoerd door de vertalers, en het tweede (maar naar de Geest) later, waarschijnlijk als verklarend commentaar, en om de overgang naar Romeinen 8:2 te vergemakkelijken.

(Opmerking van de vertaler: De Herziene Staten Vertaling, gebruikt in dit artikel, en de Statenvertaling, geven de tekst, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest, weer. De NBG-vertaling 1951 laat deze tekst achterwege.)
 
Laten we dan Romeinen 8:1 lezen zonder het toegevoegde gedeelte: Dus is er NU GEEN VEROORDELING voor hen die IN CHRISTUS JEZUS zijn.
(ga nu meteen door naar Romeinen 8:2 zonder te stoppen):
want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.
 
(Lees dat nog een paar keer, zodat je de ware betekenis ervan krijgt)
 
Hier zijn enkele andere weergaven van Romeinen 8:1:
Nu is er geen beschuldigende stem die hen aanklaagt die verenigd zijn met Jezus Christus (Johnson). ..... geen strafvonnis (Rotherham).
Er is geen veroordelende wet van kracht om ons te verslaan nu we geïdentificeerd zijn met Jezus (Richert).
Er is dus geen openstaande aanklacht tegen hen die in (huwelijkse staat) Jezus Christus zijn (Jordanië).
Wij kunnen daarom zeggen dat er nu geen veroordeling is voor hen wier leven één is met het leven van Christus (Barclay). ..... geen doodvonnis hangt over hen die in Christus Jezus zijn (Norlie).
 
****************

Hoe is Romeinen 8:1 van toepassing op Goddelijke Genezing?
 
De "sleutel " ligt in de woorden "geen veroordeling ". Ziekte is "baby dood". God "veroordeelt " je niet tot een leven van ziekte en aandoeningen.
 
De bediening van Jezus, Zijn dood aan het Kruis, de striemen op Zijn rug, Zijn Opstanding, jouw Nieuwe Geboorte, ALLES heeft voor jou de weg vrijgemaakt van een staat van veroordeeld te zijn tot een leven van ziekte en kwalen, naar de mogelijkheid, door de kracht van de Geest van het leven in Christus Jezus, een leven van welzijn te leven.
 
Toen ik door een ziekte geconfronteerd werd met een "doodvonnis", hoorde ik de Heilige Geest tegen me zeggen: "Je bent niet veroordeeld tot de dood, want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn."
 
Ik zag Romeinen 8:1 voorbij de waarheid van de rechtvaardiging/het vrijgesproken zijn van alle beschuldigingen tegen mij en de gevolgen van mijn zonden. Ik zag dat ik niet "veroordeeld" was om ook maar iets te lijden waarvan Christus mij heeft verlost toen ik leefde onder de 'wet van zonde en van de dood'.
 
De angst om te sterven verliet mij. Er lag een open weg voor mij, een weg naar het leven door het Leven.
Godzijdank had iemand mij een Jezus laten zien die de Genezer is.
Godzijdank had iemand me verteld dat het niet Gods wil is dat ik vroeg zou sterven.
Hij en ik bleven werken met dat Woord dat in mijn hart verborgen was om mij een volmaakte gezondheid te brengen.

De Wet van de Geest van het Leven in Christus Jezus
 
 
Deel 2 - Romeinen 8:2
In Deel 1 keken we naar Romeinen 8:1, met de conclusie dat er NU geen veroordeling van God komt ten aanzien van hen die in een levende relatie met Christus Jezus zijn. Zij die Zijn Geest in zich hebben. Je bent (of wordt) niet veroordeeld door God om door te gaan met een leven van gewone, onoverwonnen zonde. Je bent (of wordt) niet door God veroordeeld tot een leven van ziekte en kwalen, verdriet, depressie en gebrek.
In deze studie zullen we verzen uit Romeinen Hoofdstuk 8 specifiek toepassen op het overwinnen van ziekte.
Romeinen 8:2 is de "Grootvader" van alle genezingsverzen.
Wordt een "bouwmeester "in je kennis ervan en dan: Train jezelf om het te Leven.
 
Ik ben aan ziektes ontsnapt en leef een leven vol welzijn omdat ik in mijn dagelijks leven veel aandacht heb besteed aan dit vers.
 
Dr. John G. Lake antwoordde op een vraag die hem werd gesteld over hoe hij dagenlang de doden van de builenpest had begraven en had voorkomen deze te krijgen. Zijn antwoord was: "De Wet van de Geest van het Leven in Christus Jezus".
 
Laten we deel 2 beginnen met het lezen van Romeinen 8:1-2.
We zullen "die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest" weglaten, want deze woorden werden toegevoegd door vertalers en staan niet in de originele manuscripten.
 
Romeinen 8:1-2:
1) Dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn,
2) Want de Wet van de Geest van het Leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt VAN de wet van de zonde en van de dood.
Wat zie je op het eerste gezicht als je de woorden in Romeinen 8:2 bekijkt?
Twee wetten: de ene van het Leven, de andere van de zonde en van de dood.
Deze wetten zijn daadwerkelijk levende krachten die in het menselijk hart werken.
Voor meer duidelijkheid:
De Wet van het Leven is de Natuur van God in de menselijke geest.
De wet van de zonde en van de dood is de natuur van Satan in de menselijke geest.
 
Zonder Christus werd je geregeerd door zonde en dood (satan) als een wet - je deed niet wat je geweten je vertelde te doen, en je deed wat je geweten je vertelde niet te doen. Je was een veroordeeld mens. Zonder ontsnappingsmogelijkheid. Ook was je onderworpen aan alles wat werkt door die wet van de zonde en van de dood, inclusief ziekte en aandoeningen.
 
Waar vinden we een Bijbelse definitie van de "wet van de zonde en van de dood"?
Romeinen 5:12: Daarom, zoals door één mens (Adam) de zonde (in al zijn vormen) in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood (in al zijn vormen), en zo de dood over alle mensen is gekomen (sinds Adam), in wie allen gezondigd hebben.
 
Romeinen 5:12: "Want zoals door toedoen van één mens de zonde in het universum is gekomen, en door middel van zonde, de dood – En op deze manier ging de dood door deze zonde over op alle mensenkinderen, omdat zij allen gezondigd hebben. (Aramese Bijbel in eenvoudig Engels)
 
Adam, als hoofd van het menselijk ras, heeft deze wet van de zonde en van de dood losgelaten. Satan werd de "god van deze wereld".
Vandaag ligt deze hele wereld onder de heerschappij van de Boze.
 
2 Korintiërs 4:3-4: "Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan.
Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. "
 
1 Johannes 5:19: "Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. "
 
*****************

Een wet is niet iets dat gewoon in letters op een stuk papier staat, want achter die woorden geschreven op een stuk papier zit: "Een levende kracht. "
 
Een heel eenvoudige wet: een stopbord. Wat gebeurt er als je een stopteken negeert? Als je betrapt wordt, krijg je een bekeuring voor een verkeersovertreding.
Je "voelt" de gevolgen van die levende wet die je tegenkwam.
 
De twee genoemde wetten in Romeinen 8 zijn ook "levende krachten".
De ene draagt "de dood in zijn boezem", de andere "Het Leven".
 
Daarom moest je "opnieuw geboren" worden, om de kracht van zonde en dood die in je heerst omver te werpen en geboorte in jou te geven van de kracht van het Leven.
 
In de Nieuwe Geboorte heb je de Kracht van het Leven gekregen. Je kunt je ervan bewust zijn als 'De Tegenwoordigheid' Die bij jou is. Het zal altijd het Goddelijke Leven in je opbouwen en vestigen.
 
De wet van de zonde en van de dood delegeert…. naar beneden, naar beneden, naar beneden.
Jezus zei: "De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan."
 
De Wet van de Geest van het Leven ontwikkelt…omhoog, omhoog, omhoog.
Johannes 10:10: "Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. "
 
*****************

Ook wil ik erop wijzen dat:
De 'wet van de zonde en van de dood' is NIET DE WET VAN MOZES,
want de wet van Mozes was "heilig en goed", zegt Paulus in Romeinen 7:7 en 12.
De Wet van Mozes maakte de mensen niet tot zondaars, verloor niet in hen de satanische natuur. De Wet van Mozes legde de heersende satanische natuur in de mens bloot, maar kon die niet uitroeien.
 
*****************
   
Bij het toepassen van Romeinen 8:2 op Goddelijke Genezing, moet je altijd onthouden: De wet van de zonde en van de dood brengt ziekte; De Wet van de Geest van het Leven in Christus Jezus brengt genezing en gezondheid.
 
Wat je wilt gaan doen om genezen en gezond te zijn, is "afdwingen" wat de nieuwe wet over jou vaststelt:
1) dat je vrij bent van de wet die ziekte en kwalen voortbrengt.
2) dat je nu leeft onder de kracht van de Geest van het Leven, die genezing en welzijn brengt.
 
Onze Nieuwe Hogepriester die bestaat door de kracht van een eindeloos leven (Hebreeën 7:14-16), heeft naar ons toegebracht: "De Wet van de Geest van het Leven in Christus Jezus" en Hij giet DAT LEVEN "in" degenen die IN HEM zijn. In de harten van de gelovigen!
De Wet van het Leven heeft omvergeworpen/ten val gebracht de wet van de zonde en van de dood.
 
*****************

NU:  Daag jezelf uit om te beseffen hoe totaal jouw afscheiding van de wet van de zonde en van de dood is.
Hoe krachtig de slag was dat de Geest van het Leven in Christus daartegen sloeg toen je opnieuw geboren werd.
Opstandingskracht is wat er nodig was om je te scheiden van de wet van zonde en van de dood!
Oh, stop nu direct en prijs God voor Zijn Goedheid!
 
*****************
 
David Brown zegt in zijn commentaar op een "compacte" manier waar we het over hebben gehad. Krachtige "stoten" van waarheid komen jouw kant op!
 
Commentaar van David Brown Romeinen 8:2:
Want de wet van de Geest van het Leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt - of "mij bevrijd" - van de wet van de zonde en van de dood.
 
Paulus verwijst naar de tijd van zijn bekering, toen hij voor het eerst geloofde.
Het is de Heilige Geest die Paulus "de Geest van het Leven" noemt.
De Heilige Geest is DE AGENT (het middel/de drijvende kracht).
 
Die in de zielen (de geest) van de gelovigen een fontein van geestelijk leven opent. En Hij (de Heilige Geest) wordt "de Geest van het Leven in Christus Jezus" genoemd, omdat het is in gelovigen als leden van het lichaam van Christus dat Hij zijn verblijfplaats inneemt.
Als gevolg hiervan (de Heilige Geest die zijn intrek neemt in gelovigen), hebben zij één leven met hun Hoofd, Christus Jezus.
 
In zijn commentaar op het woord "wet" in "de wet van de zonde en van de dood" zegt David Brown het heeft dezelfde betekenis als in Romeinen 7:23: Een wet is "een innerlijk principe (kracht) van actie, die werkt met de vastheid en regelmaat van een wet".
 
Romeinen 7:23: "Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. "

Het blijkt dus dat "de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus" hier in Romeinen 8:2 betekent: "het nieuwe inwendige principe (kracht) van actie die de Geest van Christus heeft geopend in ons (mij) en Die werkt met vastheid en regelmaat. De wet van de Geest van het Leven in Christus Jezus IS de wet van ons (mijn) nieuwe wezen."
Deze "wet van ons (mijn) nieuwe wezen" "maakt ons (mij) vrij," "van de wet van de zonde en van de dood" zodra als het bezit neemt van onze innerlijke mens.
 
Deze "wet van ons (mijn) nieuwe wezen" "maakt ons (mij) vrij" van de slavende kracht van dat corrupte principe/wet dat de dood (en ziekte) in zijn boezem droeg.
 
De "sterke gewapend man" (wet van de zonde en van de dood) is overmeesterd (in mijn geest) door de "sterkere dan hij" (de Geest van het Leven in Christus Jezus); het zwakkere principe (de wet van de zonde en van de dood) is onttroond en verdreven (uit mij) door het sterkere principe, het principe van geestelijk leven zegeviert ertegen en brengt in gevangenschap het principe van geestelijke dood - "leidend gevangenschap gevangen." (Efeziërs 4)
 
*****************
De verzen in Romeinen 8:1-2 kunnen zo worden samengevat:
Gelovigen hebben gezegevierd over hun innerlijke corruptie (de zondige natuur) door de kracht van Christus' Geest in hen.
 
 
De Geest van Christus in hen bewijst dat zij in Christus Jezus zijn, en als zodanig (zij die in Christus zijn) worden vrijgesproken van veroordeling."
 
De brief van Paulus de apostel aan de Romeinen Commentaar door DAVID BROWN: Zie link: https://www.blueletterbible.org/Comm/jfb/Rom/Rom_008.cfm?a=1054002
 
*****************

Door jouw nieuwe geboorte heeft de "sterke gewapende man", de wet van de zonde en van de dood, zijn kracht verloren om jou te overheersen, zodat je niet geregeerd hoeft te worden door de resultaten die het produceert van het koninkrijk der duisternis. Ziekte en aandoening is één van hen.
 
Hoor John G. Lake:
"Er was een tijd in de geschiedenis van de mensheid dat er geen man of vrouw was met kanker of een tumor, of tuberculose, of de ziekte van Bright, of diabetes, of een van de tienduizend dingen die de mensheid in onze tijd teisteren.
God zei tegen deze man en deze vrouw die Hij aan de wereld presenteerde: "Laat hen heerschappij hebben."
 
Weet je dat het woord "heerschappij" bijna een verloren woord is in de woordenschat van de Christenen?
Eerst heerschappij over de zonde: Maar in de ziel van degene die God echt kent en in contact is geweest met de Heer als zijn Redder en Genezer, is zijn eerste besef een gevoel van heerschappij.
Heerschappij over de zonde is het eerste waarvan de Christelijke ziel zich bewust wordt, en in de werkelijk door God verlichte ziel, heerschappij over ziekte eveneens.
 
Na onder de heerschappij van de zonde te zijn geweest, en in vereniging met God te zijn gekomen manifesteert de heerschappij van de Geest van God zich over de zonde.
En vrijheid, vrijheid van bewustzijn van de controle en kracht van de zonde, is mogelijk het eerste levendige en blijvend bewustzijn in de ziel."
("Dominion of a Christian" from book Dominion Over Demons, Disease and Death by John G. Lake)
 
Jezus, jouw Adam, herwon wat de eerste Adam verloor.
De Wet waardoor Jezus regeert is de Wet van het Leven.
Het is de Eeuwige Superieure Wet. Er is geen grotere.
 
Het is de heersende Wet van het Koninkrijk van Gods Lieve Zoon.
Onderwerping aan de werking van die WET VAN HET LEVEN brengt genezing, gerechtigheid, vrede, en Zoe zelf overspoelt je volledige: geest, ziel en lichaam.
 
Leer de werking ervan en train jezelf om onder die Wet te leven.
 
*****************
 
Om meer over dit leven te leren, raad ik je aan mijn boek "Eternal Life - a present possession of the believer". Het is verkrijgbaar op Amazon.com.
 
Onthoud dat deze Wet in Romeinen 8:2 een Wet 'VAN HET LEVEN' is.
Leer over het Leven en bekijk het dan als de Wet waaronder je nu als Christen leeft.
 
20 oktober 2022

Terug naar de inhoud