Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Wereld vóór Adam en Eva

De Wereld vóór Adam en Eva
 
Onthulling van Verborgen Mysteries in de Bijbel
Dr. Larry Ollison
 
Herziene Staten Vertaling
 
2 Petrus 3:5-6: "Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. "
 
Er wordt wel gezegd dat er twee dingen zijn waar je nooit over moet praten op een familiereünie: religie of politiek. Het lijkt erop dat deze twee discussiegebieden gevoelige onderwerpen zijn, of je zou kunnen zeggen, landmijnen. Als je op een van hen stapt, is er een grote explosie van woorden, mensen kiezen een kant en er is geen voordeel in het gesprek te behalen dat volgt. Ik geef jullie nu een waarschuwing dat we op het punt staan een onderwerp aan te snijden dat voor sommige mensen dus erg gevoelig ligt.
 
Als het gaat over het oude verleden, vóór de schepping van de wereld en de mensheid, zijn er twee basisstandpunten:
Oude Aarde Creationisten en Nieuwe Aarde Creationisten.
Geen van deze twee groepen gelooft dat de mensheid op natuurlijke wijze is ontstaan uit ruimtestof, maar dat er een goddelijk ontwerp bij betrokken was. Beide groepen geloven dat God de Vader alles heeft geschapen door Zijn Woord en voor Zijn Woord.

Kolossenzen 1:16: "Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. "
 
Het verschil is dit: Gebeurde het in zes perioden van 24 uur of gebeurde het door de eeuwigheid van de tijd heen?
 
Mijn christelijke achtergrond is erg conservatief. Ik werd op jonge leeftijd Christen en groeide op in een christelijk gezin waar we regelmatig naar de kerk gingen. Vanaf die vroege jaren werd mij geleerd om alles te toetsen aan het Woord van God, de Heilige Bijbel. Als de Bijbel het zei, dan geloofde ik het. En daarom zijn in de loop der jaren veel van mijn theologie en mijn opvattingen verschillende keren gewijzigd om op één lijn te komen met de Bijbel. We zouden nooit een mening moeten hebben en die proberen te bewijzen door Schriftteksten uit hun verband te rukken. In plaats daarvan moeten we de hoeveelheid van de Schriften nemen en ons denken en geloof daarop afstemmen.

Tijdens mijn studie ontdekte ik dat er vele opvattingen over de schepping bestaan. Wetenschap leek de standaard te zijn die werd gebruikt om de Bijbel te bewijzen of in diskrediet te brengen. Maar de waarheid is, dat ware wetenschap en ware Schrift niet met elkaar in strijd zijn. Sterker nog, de kennis die God de mens door middel van de wetenschap heeft gegeven bevestigt juist dat het Woord van God waar is. Met dit in gedachten, laten we eens kijken naar wat de Bijbel zegt over de schepping.
 
Maar voordat we diep op dit onderwerp ingaan, wil ik één ding heel duidelijk stellen. Noch je mening, noch je geloof hierover heeft invloed op je redding. Jouw eeuwige leven wordt niet bepaald door je kijk op de schepping, maar simpelweg door je geloof in Jezus Christus als jouw Heer en Verlosser. Jouw geloof over de schepping is niet cruciaal voor verlossing.
 
In Het Begin
 
Genesis 1:1-2: "In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. "

 
Als uitgangspunt kunnen we in Genesis 1:1 duidelijk zien dat God de hemel en de aarde heeft geschapen.
Jesaja 45:18 vertelt ons dat Hij de aarde niet zonder vorm en leegte schiep, maar schiep om bewoond te worden.

"Want zo zegt de HEERE, Die de hemel geschapen heeft, die God Die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen: Ik ben de HEERE, en niemand anders. "
 
Genesis 1:2 zegt echter dat de aarde woest en leeg was. Het is duidelijk dat als God de hemelen en de aarde perfect schiep in vers 1, maar niet perfect in vers 2, dan moet er iets gebeurd zijn tussen die twee verzen.
Hoe lang was de aarde volmaakt voordat ze woest en leeg werd?
 
De meeste wetenschappelijke groepen zijn het erover eens dat het universum ongeveer 13,8 miljard jaar geleden is ontstaan.
Zij geloven dat het is ontstaan uit een singulariteit kleiner dan een atoom. In een moment korter dan een nanoseconde gebeurde er iets unieks. Er vond een onverklaarbare explosie plaats en het universum ontstond.
Door de straling te meten die overbleef na deze explosie, kan een beeld worden gevormd van het oudste licht in het heelal.
Dit is in eigenlijk hoe de leeftijd van het universum wordt bepaald. Simpel gezegd is de leidende wetenschappelijke verklaring voor hoe het heelal 13,8 miljard jaar geleden begon, dat er een vonk was, een explosie, en alles begon sneller dan de lichtsnelheid uit te breiden.
Op het moment van dit schrijven, is het bekend dat het universum een doorsnede heeft van 94 miljard lichtjaar. Wat betekent het dat ons bekende heelal 94 miljard lichtjaar is van de ene kant naar de andere kant? Het betekent dat licht dat reist met een snelheid van 299.792.458 meter per seconde (of 186.282 mijl per seconde) er 94 miljard jaar over zou doen om van de ene kant van het ons bekende universum naar de andere kant van het ons bekende universum te reizen. En dat is zo ver als we kunnen zien. Met elke nieuwe ontwikkeling in telescopen, kunnen we verder zien en ontdekken we miljarden meer sterrenstelsels met miljarden sterren. En dit alles is pas de afgelopen decennia ontdekt.

Ons Eeuwenoude Verleden
 
Laten we eens kijken naar het Woord van God en zien wat het te zeggen heeft over ons eeuwenoude verleden.
 
2 Petrus 3:5-6: "Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. "
 
Tijd werd geschapen. Hoe weten we dit? Omdat ons in de Schrift wordt verteld dat God beloften deed voordat de tijd begon. Als de tijd een begin had, betekent dit dat hij geschapen is en dat alles wat geschapen werd, werd geschapen door het Woord van God.
 
Titus 1:2: "In de hoop op het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, vóór de tijden der eeuwen beloofd heeft. En Hij heeft op de door Hem bestemde tijd Zijn Woord geopenbaard. "
 
God bestond dus in het tijdloze verleden vóór de tijd zelf. In Gods Hebreeuwse naam zit deze realiteit: God is er altijd geweest, en zal er altijd zijn. Het is letterlijk onmogelijk om Gods verleden vast te leggen, omdat er in Hem geen begin is. Terugreizen in de tijd naar het begin en nog verder, brengt je niet dichter bij Gods begin, want dat is er niet. Het is ondoorgrondelijk.
 
De aarde en de hemelen hebben echter wel een begin, en volgens de Schrift, gebeurde er veel in de hemelen en op de aarde gedurende een lange periode, voordat de mens werd geschapen en in de Hof van Eden werd geplaatst.
 
Voordat de aarde woest en leeg werd en vóór Dag 1 van de schepping, was er grote schoonheid in de hemel.
God schiep de engelen en de hemelse heerscharen. Onder deze geschapen wezens, schiep Hij Lucifer. Lucifer was perfect op de dag dat hij geschapen werd en in zijn wezen had hij het vermogen om muziek te produceren voor aanbidding.

Hij was de gezalfde cherub Ezechiël 28:12-13: "Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere HEERE: U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, u was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad: robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx  en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. "
 
Nogmaals, Genesis 1:2 zegt dat de aarde woest en leeg was. De uitdrukking "woest en leeg" komen van de volgende twee Hebreeuwse woorden:
Woest is het Hebreeuwse woord tôû -  Strong’s H 8414 en betekent:
vormloosheid, verwarring, onwerkelijkheid, leegte,
plaats van chaos,
woestenij, wildernis
verlatenheid (van oppervlakte)
 
Leeg is het Hebreeuwse woord bôû - Strong’s H 922 betekent:
● leegte, verspilling

De beste manier om de betekenis van deze zin te beschrijven is als volgt: Een Joodse moeder ging naar de slaapkamer van haar kind en ruimde die grondig op. Maar later kwam ze terug en zag dat het een grote puinhoop was. Ze zou zeggen: "Tohu va bohu = תוהו וא בוהו (chaos)" Met andere woorden, het werd zonder vorm (woest) en leegte; het werd chaotisch, maar het was oorspronkelijk niet zo.
 
Dit is wat er met de aarde gebeurde tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2. Wat veroorzaakte deze chaos? Wat veroorzaakte deze grote verwoesting op aarde die de perfecte schepping van God vóór Dag 1 van de schepping verstoorde?
 
Ezechiël 28:14-16: "U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. "
 
Helaas werd er ongerechtigheid gevonden in de gezalfde cherub, Lucifer, hij rebelleerde en werd neergeworpen op de aarde. De Bijbel heeft het over de periode die begon met de schepping van Lucifer en eindigde met de val van Lucifer toen hij op de aarde werd geworpen.
 
In deze periode waren er koningen, koninkrijken, naties en handel. Hoe weten we dit?

Het verslag van de zes scheppingsdagen in Genesis gaat niet over de schepping van engelen, omdat we weten dat ze vóór Dag 1 werden geschapen. God vertelt ons in Job dat de engelen de schepping observeerden.
 
Job 38:4-7: "Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen?
Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen (zonen) van God juichten? "

 
Jesaja 14:12: "Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde (KJV vertaling is grond), overwinnaar over de heidenvolken! "
 
Lukas 10:18: "Hij (Jezus) zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. "
 
Jeremia 4:23-26: "Ik zag het land, en zie, het was woest en leeg, en keek naar de hemel – zijn licht was er niet. Ik zag de bergen, en zie, zij beefden, en alle heuvels schudden door elkaar.
Ik zag, en zie, er was geen mens, en alle vogels in de lucht waren weggevlogen. Ik zag, en zie, het vruchtbare land was woestijn, en al zijn steden waren afgebroken, door de HEERE, door Zijn brandende toorn. "
 
Hier onthult de Heer ons iets heel verbazingwekkends. Hij vertelt ons dat toen satan werd neergeworpen en de aarde woest en leeg werd, er geen licht was.
De bergen en de heuvels beefden en bewogen heen en weer en dit alles gebeurde voordat er een mens was. Heb je dat begrepen? Toen Lucifer werd neergeworpen, bestond de mens niet, maar er waren steden die werden afgebroken.
 
Verderop in Ezechiël 28 zei de Heer dat Hij Lucifer uit de hemel wierp als een profaan (heidens of ontheiligd) ding uit de berg van God en dan doet Hij deze verbazingwekkende uitspraak:

Ezechiël 28:17: "Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien. "
 
Met wie was de "overvloed van uw handel" (Ezechiël 28:16)? Als er koningen waren (Ezechiël 28:17), dan zouden er koninkrijken en naties, grenzen en handel zijn.
Er was zeker een soort handel tussen deze naties, en Lucifer was betrokken bij de handel, want Ezechiël 28:18 verwijst naar Lucifer als er staat: Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen."

Betekent dit dat er mensheid vóór Adam op aarde was? Absoluut niet.
De Schrift vertelt ons duidelijk dat Adam de eerste mens was: 1 Korinthe 15:45: "Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest. "
 
Er bestond echter een soort intelligent wezen op aarde dat koninkrijken met heersers en handel had ontwikkeld en Lucifer was daar nauw bij betrokken. En uiteraard misleidde en bedroog hij hen.
 
Lucifers Ongerechtigheid
 
Ezechiël 28:12-13: "Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere HEERE:
U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, u was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad: robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud.
Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. "

 
Toen ze jong waren, stelden al mijn kleinkinderen me deze vraag. "Als God alles heeft geschapen, waarom heeft Hij dan de duivel geschapen?" Het antwoord is natuurlijk dat God de duivel niet schiep. Hij schiep Lucifer, die perfect was op de dag dat hij werd geschapen, maar toen de ongerechtigheid (zonde) in hem gevonden werd, wierp God hem uit de hemel en werd hij de duivel.
Wat was Lucifers ongerechtigheid (zonde)?
 
Alles wat God schept is perfect en heeft een doel en een bestemming. God schiep geen engelen (Lucifer was een cherub) om zoals Hij te zijn. Ze hadden een doel, maar dat was niet het doel. Engelen werden niet geschapen om zoals God te zijn. In het boek Hebreeën vinden we dat de Bijbel ons duidelijk vertelt waarom engelen werden geschapen. Ze werden geschapen en in positie gebracht om degenen te dienen die de verlossing zullen beërven.
 
Hebreeën 1:14: "Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? "

Dat is wat de Bijbel zegt. God heeft Lucifer of de engelen niet geschapen om op Hem te lijken.
 
De mensheid is echter geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Wij zijn degenen die de verlossing beërven. Lucifer zei nooit dat hij God zou worden, hij zei niet dat hij God zou vervangen, hij zei alleen: "Ik zal zijn zoals God." Hij overtuigde een derde van het hemelse leger om hem te volgen en zij werden samen met hem uit de hemel naar de aarde geworpen.
 
Jesaja 14:13-14: En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. "
 
God eist dat elke schepping in de richting (het doel) blijft waarvoor ze is geschapen. Alles wat zich voortplant, moest zich naar zijn eigen soort voortplanten. Vanwege zijn trots probeerde Lucifer van richting te veranderen en iets te zijn waarvoor hij niet geschapen was. Dat was de zonde van Lucifer.
Het is interessant om op te merken dat aan het einde van het millennium de Kerk (bestaande uit wedergeboren mensen) zal oordelen over de engelen die Lucifer volgden omdat hij zoals God wilde zijn.
 
1 Korinthe 6:3: "Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? "

Schepping
 
Jakobus 1:17: "Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. "
 
Nogmaals, toen de hemel en de aarde werden geschapen, was dat vóór Dag 1 van de scheppingsweek. Op Dag 1 zei God: "Laat er licht zijn! En er was licht", de oorspronkelijke vertaling van het Hebreeuws is "Licht Zijn - hāyâ 'ôr " en er was licht. We hebben het niet over de zon en de maan, omdat die pas op Dag 4 verschenen. We hebben het dus niet over het soort licht dat beweegt met een snelheid van 186.282 mijl per seconde.
 
Ik geloof dat toen God zei: "Licht Zijn", God Zichzelf in de duisternis invoegde die op de aarde bestond en in de atmosfeer als gevolg van de val van Lucifer.
 
1 Johannes 1:5 zegt: "Dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is."
 
We zouden kunnen zeggen dat God verscheen en zei: "Hier ben ik. Licht Zijn!" En Hij was het licht van Dag 1. (Genesis 1:3-5) Toen op Dag 2 zei God: "Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water!" (Genesis 1:6) Schiep Hij de wateren op die dag? Nee.
Ze waren al vóór Dag 1 geschapen toen de wateren de aarde bedekten. Dus wat deed Hij dan?
 
Genesis 1:7: "En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. "
 
Hij verdeelde de wateren van de wateren die al bestonden. Wat werd er werkelijk geschapen op deze dag? Niets. Alles werd opnieuw ingericht op deze dag. De wateren bestonden al en Hij scheidde ze. (Genesis 1:6-8.)
 
Genesis 1:11: "En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo. "
 
Waar kwam het zaad vandaan? Volgens de Schrift, was het zaad op de aarde. Persoonlijk geloof ik dat dit het zaad is dat overgebleven is van de vorige beschaving vóór de Luciferiaanse zondvloed.

Er was een groep Israëli's in Egypte die zaad vonden in een bus die meer dan 4000 jaar oud was. Ze namen het mee terug naar Israël (alles groeit in Israël) en plantten en kweekten tarwe van 4000 jaar oud zaad. Zaad kan heel lang leven in zich dragen. Op een reis naar Israël sprak ik met twee oudere rabbijnen die geloofden dat het zaad waarover in de Torah gesproken wordt al in de aarde aanwezig was. Het is duidelijk dat de wereld die voor de Luciferiaanse zondvloed bestond plantaardig leven had dat door de zondvloed werd vernietigd, maar het zaad bleef op de aarde.
 
De Wereld Die Toen Bestond
 
Er zijn kraters op aarde met een diameter van vele kilometers die zijn ontstaan door meteoorinslagen. Het is interessant dat wanneer sommige van deze meteoren ontdekt worden ze eigenlijk vrij klein zijn. Hoe kan een kleine meteoriet dan zo'n grote krater maken? Het gaat niet noodzakelijkerwijs om de grootte, maar wat nog belangrijker is, de snelheid van het object die de aarde raakt.
 
Vergeet niet dat Jezus zei: "Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen". (Lucas 10:18)
 
Zou het kunnen dat deze gezalfde cherub die met een snelheid van 299.792.458 meter per seconde op de aarde werd gegooid een schok zou kunnen hebben veroorzaakt op de planeet Aarde die zo groot was dat oceanen werden verplaatst, vulkaanuitbarstingen over de hele wereld plaatsvonden en prehistorische dieren onmiddellijk werden gedood? Zou dit de klap kunnen zijn die de aarde van haar echte as deed vallen? Is dit de reden waarom er een verschil is tussen het ware noorden en magnetisch noorden?
 
Toen de oceanen over de aarde spoelden, is dat volgens mij de vloed waarnaar verwezen wordt in 2 Petrus 3:5-6 waar staat dat de wereld die toen bestond, verging, overstroomd met water. De aarde werd tijdens de vloed van Noach door water vernietigd, die vloed vernietigde de wereld die nu bestaat. Maar ik geloof dat de Luciferiaanse vloed de wereld vernietigde die toen bestond.

Je geloof over het verleden bepaalt niet jouw toekomst.
 
God is de God van het tijdloze verleden en Zijn grootheid is overweldigend. De omvang van Zijn bestaan gaat ons begrip te boven.
Toch hield Hij zoveel van ons dat Hij een manier voor ons heeft gemaakt om in de eeuwigheid met Hem te leven, genietend van de pracht en praal van Zijn eindeloze schepping.
Waarom zou iemand deze kans van beperkte tijd negeren?
 
2 november 2023

Terug naar de inhoud