Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Wedergeboorte van de Oude Mens

De Wedergeboorte van de Oude Mens
 
De "Oude Mens" is Omvergeworpen – Is ten val gebracht…Romeinen 8:2
Studie van Ann Windsor
 
Herziene Statenvertaling
 
Gebed van Ann Windsor
 
Vader,
Ik bid voor iedereen die tijd vrijmaakt om Uw Woord te onderzoeken - Uw krachtige Woord hier in Romeinen 8:2.
Verlicht de ogen van hun innerlijke mens, zodat ze duidelijk het machtige werk zien dat U in hen hebt gedaan door het 'omverwerpen van de Oude Mens' en de Schepping van de 'Nieuwe Mens' in Christus.
Laat het Zwaard van Uw Geest, het Woord van God, Zijn wonderbaarlijke werk doen in elk hart en denken en hen tot inzicht brengen in de heerlijke vrijheid die U hun hebt gegeven, in Jezus' Naam,
Amen
De Oude Mens - De Nieuwe Mens
 
Er zijn veel mensen die leren dat de gelovige nog steeds een zondige 'natuur' heeft.
Een andere uitdrukking hiervoor is: de 'Oude Mens'.
 
Twee belangrijke Schriftgedeelten die gebruikt worden om hun punt te maken zijn:
Romeinen 7:15 en 17: "Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat  ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Nu ben ik het echter niet meer die  dit teweegbrengt, maar de zonde die in mij woont. "
 
Mattheüs 15:19: "Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. "
 
Deze verzen beschrijven de 'Oude Mens' en het leven onder zijn heerschappij.
 
Als je beïnvloed bent door deze leer, dan wil ik dat je ECHT eens goed kijkt naar Romeinen 8:2 en overdenkt wat hier wordt gezegd: "Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. "
 
De wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft betrekking op de 'Nieuwe Mens'. De wet van de zonde en van de dood heeft betrekking op de 'Oude Mens. De 'lengte, breedte, diepte en hoogte' van de waarheid die in het bovenstaande vers staat, is zo uitgebreid dat het de Verlossingsgeschiedenis bestrijkt vanaf de Zondeval tot aan de Opstanding.
 
In een Wedergeboren christen is de 'Oude Mens' omvergeworpen. De 'Oude Mens' was de eerste Adam, die in jou leefde, en wat hij werd nadat hij zondigde (De Zondeval).
 
Romeinen 5:12: "Daarom, zoals door één mens (Adam) de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. "
 
De Geestelijke Dood regeerde over jou, zoals een meester over een slaaf.
 
Een andere Adam (Jezus) geeft jou een optie. Je hoeft niet langer 'dood gedoemd' te zijn.
Je hebt een keuze: "De Geest van het Leven in Christus Jezus".
De 'Nieuwe Mens' is de Tweede Adam die in jou leeft!
 
De TWEE ADAMS:
 
1 Korinthe 15:45: "Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam (Jezus) tot een levendmakende Geest. "
 
1 Korinthe 15:47: "De eerste mens (Adam) is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens (Jezus) is de Heere uit de hemel. "
 
1 Korinthe 15:22: "Want zoals allen IN Adam sterven, zo zullen ook IN Christus allen levend gemaakt worden. "
 
Door het Evangelie heb je de kans gekregen om te ontsnappen aan de 'zonde en dood' die je van de eerste Adam hebt ontvangen en de "Geest van Leven in Christus", de Tweede Adam, te ontvangen.
 
Je koos voor Het Leven toen je erkende dat je een zondaar was die een Verlosser nodig had. Je hebt je het misschien niet gerealiseerd wat je allemaal hebt ontvangen, vanwege de keuze die je hebt gemaakt. Je wilde vergeving van je zonden en als je sterft naar de hemel gaan.
 
Je hebt echter zoveel meer gekregen. Je kreeg de 'Geest van Het Leven IN Christus Jezus'! Je kreeg jouw vrijheid van slavernij van de 'Oude Mens' van Zonde.

Romeinen 8:2 is de beschrijving van het 'Zwaard' dat je vereniging met de Geestelijke Dood afhakte. Kun jij je dat nu in jouw gedachten voorstellen? De Heilige Geest, Gods Snelle Zwaard, dat jou scheidde van de 'Oude Mens' die in jou heerste?
 
Kolossenzen 1:13: "Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet IN het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. "
 
Je werd een kind van het Licht, een kind van de Dag, een Nieuwe Schepping in Christus, overgezet uit het koninkrijk van de duisternis, waar de 'Oude Mens van Zonde' over je heerste, en Hij transporteerde je naar het Koninkrijk van Gods lieve Zoon, waar Het Leven regeert.
 
De Geest van het Leven in Christus Jezus heeft je grondig gescheiden van de Geestelijke Dood (de zondige natuur), die in jou werkte als een 'vaste wet'.
Je werd afgescheiden door de Geest van Het Leven in Christus, die nu werkt in de Nieuwe Jij als een 'vaste (gerepareerde) wet'.
 
Laten we even stoppen en 'jij' hier definiëren.
Met 'jij' verwijs ik naar jou de geest, niet naar je ziel of je lichaam.
Ja, je ziel en je lichaam kunnen nog steeds worden verleid en de aantrekkingskracht van de wet van de zonde en van de dood voelen, maar jij de geest bent nu afgescheiden van de Zondige Natuur, die over jou de geest heerste.
In werkelijkheid ben jij de geest volledig gescheiden van en niet langer onderworpen aan zijn heerschappij (van de Zondige Natuur) over jou als een wet.

JIJ BENT EEN GEEST

Jij, de geest, BEZIT een ziel (denken, wil, emoties).
Jij, de geest, leeft/zit in een fysiek lichaam.
 
1 Thessalonicenzen 5:23-24: "En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.
Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. "
 
2 Korinthe 5:17-18: "Daarom, als iemand IN Christus is, is hij een Nieuwe Schepping: het oude (geestelijke staat) is voorbijgegaan (Oude Mens), zie, alles is nieuw geworden. En dit alles (de Nieuwe Mens) is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. "
 
We kijken opnieuw naar de Wetten:
Adam vestigde zonde en dood als de 'vaste' geestelijke wet in deze wereld.
Er was een andere Adam nodig, Christus, om een andere 'vaste' wet in te stellen - Leven.
Dit 'Leven' is: "Eeuwig Leven", de Natuur die God Zelf heeft.
 
Dit Leven scheidde jou, de geest, VAN de 'Oude Mens' die zorgde dat je zondigde, en scheidde jou, de geest, IN Vereniging met De Vader, en maakte jou tot een Nieuwe Mens; "een nieuwe soort die nooit eerder bestond"!
Dit leven, 'Zoë', is het leven dat God in Zichzelf heeft, dat Hij aan Zijn Eniggeboren Zoon gaf om in Zich te hebben en dat de Zoon geeft aan degenen die in Hem geloven.
 
JIJ, de geest, bent 'afgescheiden' van de 'door Zonde beheerste Oude Mens'.
 
Jij, de geest, werd de Nieuwe Schepping in Christus door het Goddelijke leven te ontvangen. Net zoals je fysiek leven hebt ontvangen door je eerste geboorte, heb je het Goddelijke Leven ontvangen door je Tweede Geboorte.
 
Dit is het 'opnieuw geboren worden' waarover Jezus sprak in Johannes 3:3: "Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. "

Eeuwig Leven is Gods Natuur, Zijn Karakter en Zijn Kracht. Hij gaf dat Leven aan JOU  (de geest) als een gratis geschenk. Dat Leven is zo overweldigend dat het ontvangen ervan de zondige natuur, 'Oude Mens', wegvaagde!!!!
 
 
De Sterke Gewapende Man
 
Lukas 11:21-22: "Wanneer een sterke gewapende man zijn woning bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. Maar als iemand die sterker is dan hij, op hem afkomt en hem overwint, neemt hij hem zijn hele wapenrusting, waarop hij vertrouwde, af en verdeelt zijn buit. "
 
De 'Sterke Gewapende Man werd overmeesterd DOOR De 'Sterkere dan hij'; Het Zwakkere Principe IS onttroond en uitgesloten DOOR De Meer Krachtige' (David Brown).
 
Deze 'Sterke Gewapende Man' waar je machteloos door was om jezelf van te bevrijden, werd 'overmeesterd door de sterker-dan-hij': Eeuwig Leven.
 
Het 'Zwakkere Principe' - de Zondige-Natuur werd Onttroond! Verdreven! Uitgeroeid!
 
Jezus zei: "IK BEN HET LEVEN", Johannes 14:6. Het LEVEN dat Jezus IS: Eeuwig
Leven/Zoë. Jezus ontvangen IS Zoë ontvangen!
 
Eeuwig Leven:
"Zegevierde tegen en bracht in gevangenschap" De Geestelijke Dood....de sterke man, de 'Oude Mens'.
 
Als Christen, ben je 'in-Christus' één, Het Leven - Gods Natuur, is nu de heersende kracht BINNENIN de ECHTE JIJ. Je hoeft niet toe te geven aan de 'Sterke Gewapende Man'. Hij zit nu niet op de troon van je hart met de autoriteit om over je te heersen. De 'Oude Mens' is onttroond, heeft opgehouden te bestaan en jij bent bevrijd van zijn natuur en werken. Is er iets dat je dwarszit dat NIET behoort tot het Koninkrijk van Gods Lieve Zoon waarin je bent overgebracht? Je hoeft het niet meer als een wet in je leven te laten heersen.
 
De Oude-Mens" werd omvergeworpen!!!! Er is een 'Nieuwe Baas' in de Stad!!!!
 
Een Nieuwe Motiverende kracht: "De wet van de Geest van het leven in Christus Jezus" is een nieuwe kracht die IN JOU geopend is.
Die NIEUWE KRACHT is nu de Wet van jouw nieuwe wezen.
 
Hier een paar andere versies die dit vers verklaren, lees ze alsjeblieft langzaam, ik heb ze speciaal gekozen om je de kracht te laten zien die "de Sterke Gewapende Man ten val bracht".
 
Romeinen 8:2:
Arthur S. Way: "de wet van de Geest, die Leven ademt".
C.T. Wood: "geestelijk leven wordt gevonden in de vereniging met Christus en heeft hen (jou) vrijgemaakt van de heerschappij van zonde en dood."
NEW Living: "de kracht van de Leven gevende Geest, (en deze kracht is van mij door Christus Jezus), heeft mij bevrijd uit de vicieuze cirkel van zonde en dood."
Hudson: "de bindende kracht van de Geest die leven brengt heeft mij bevrijd."
 
Samenvattend:
In ieder mens woont één van deze twee naturen:
● Geestelijk Leven - Nieuwe Mens – De Natuur van God
● Geestelijk Dood - Oude Mens – De natuur van de duivel
 
Jij, de geest, had de zondige natuur, de Geestelijke Dood.... de Oude Mens'. Jezus 'blies' in jou de geest, door Zijn Geest en LEVEN werd vanaf toen de Koning die op je hart troont.
Met het inademen van Zoë/Eeuwig Leven werd jij de geest een NIEUWE MENS.

Hetzelfde kunnen we lezen in Genesis wat God bij Adam deed, toen Adam zijn lichaam nog niet leefde. Genesis 2:7: "Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem (geest) in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen (ziel). "
 
Nu is Leven Jouw beslissende Autoriteit. Leven IS De Wet IN jouw Nieuwe Wezen, Leven IS de Kracht die jou de geest nu 'motiveert'.
 
Voordat je wedergeboren werd, was je gewend om te leven met de Geestelijke Dood die over je heerste. Nu is het nodig dat je standvastig in de 'spiegel' van Gods 'volmaakte wet van vrijheid' kijkt om het 'beeld' te krijgen van de Nieuwe Wet van Leven die in jou is gekomen.
 
2 Korinthe 3:18: "Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. "
 
Jakobus 1:25: "Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. "
 
Het is noodzakelijk om een ware openbaring te krijgen van het wonderbaarlijke werk dat God IN JOU heeft gedaan. Als je in de 'oude spiegel' blijft kijken die de 'Oude Mens' en zijn zondige natuur weerspiegelt, dan zal het lijken alsof die 'Oude Mens' nog steeds in jou bestaat.
 
Jezus gaf ZIJN LEVEN om die 'Oude Mens' van jou de geest uit te roeien en zijn zondige heerschappij over jou te stoppen.
 
Jezus geeft nog steeds zijn leven voor de nieuwe jij aan de rechterhand van zijn Vader. De Nieuwe Jij is waar Hij ZIJN BLOED voor vergoot. Waar Hij voor Bemiddeld en Waar Hij voor Terugkomt.
Geef je over aan dit LEVEN (ZOE) als de Nieuwe Heerser, als de Grote Nieuwe Wet die jou regeert.
Heb je er ooit aan gedacht om je kruis op deze manier op te nemen?
 
Heb je gezien hoe de 'Oude Mens' samen met Jezus aan het kruis werd gekruisigd? Heb je er ooit aan gedacht dat 'jij je leven zou verliezen om het te vinden' dit betekent dat je de 'Oude Mens' verliest en de 'Nieuwe Mens' vindt?
Geef je over aan dit LEVEN (ZOE) als je Nieuwe Meester, als de Grote Wet van Je Nieuwe Wezen.

Praktische Toepassing van deze Realiteit: "De Oude Mens is Omvergeworpen".
Als je ELKE verleiding, test of beproeving onder ogen ziet en je voelt dat de 'Oude Mens' je terugroept in slavernij, zeg dan dit tegen jezelf:
 
"IK BEN een geest.
Ik BEN een Nieuwe Schepping in Christus.
Eeuwig leven IS Mijn Natuur.
Ik heb maar één Natuur.
Ik, de geest, breng mijn ziel en lichaam in onderwerping aan de Nieuwe Natuur die IN mij, de geest, woont.
Ik ga de confrontatie met Satan en zijn tests, verleidingen en beproevingen aan, in de wetenschap dat zijn natuur mij niet langer tot slaaf kan maken en mij daarom niet beheerst.
Ik BEN de VRIJE MENS van de Heer.
Ik, de geest, werd bevrijd van de 'Oude Mens' toen ik, de geest, Opnieuw Geboren werd.
Jezus' dood en opstanding waren bedoeld om, de 'Oude Mens' ten val te brengen, die mij tot slaaf maakte, en om mij een Nieuwe Vader te geven.
Ik, de geest, heb een NIEUWE VADER.
Ik heb Gods Natuur.
Als kind van de Hemelse Vader heb ik niet langer de natuur van de 'oude vader', de natuur van Satan.
De duisternis van de 'oude vader' vult mij niet langer.
IK, DE GEEST, BEN NU EEN KIND VAN HET LICHT.
De Geest van het Leven in Christus heeft mij vrijgemaakt van de wet van zonde en van de dood!
 
Als je dit of iets soortgelijks in je eigen woorden zegt wanneer je geconfronteerd wordt met verleidingen, beproevingen en tests, zul je merken dat je ziel en lichaam beïnvloed worden door de herinnering dat de 'Oude Mens' en zijn natuur die dood en nederlaag brengt, geen deel meer in jou hebben.
 
Je zult jezelf bemoedigen in de Heer, zoals David deed.
Je zult voelen dat er op jouw weg 'Leven is en geen dood'.
De Zegevierende Nieuwe Jij zal opstaan!
Je stappen zullen bevolen worden door de Heer.
Je zult in Zijn wegen wandelen.
Je zult raad krijgen door Zijn Woord.
Je wordt geleid door Zijn Geest en Natuur die in jou woont.
Dat is de reden dat Jezus naar het Kruis ging.
Dat is de reden dat Hij de 'Oude Mens' 'omverwierp' door jouw wedergeboorte.
 
Johannes 8:36: "Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. "

Galaten 5:1: "Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. "
 
De wet van de Geest van het Leven in Christus Jezus HEEFT de 'Oude Mens' in jou, de geest die geregeerd werd door de wet van zonde en van de dood, 'Omvergeworpen'.
 
Verheug je! Prijs God! Dank Hem! Blijf in de 'spiegel' kijken en geniet van wat je ziet!
De Nieuwe Mens is van jou!
  

4 augustus 2023
 
Terug naar de inhoud