Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Waarheid Zal U Vrijmaken

De Waarheid Zal U Vrijmaken

Herziene Statenvertaling
 
Luister Naar Zijn Stem
 
In 2018 belande ik in een Burn-Out, die al geruime tijd sluimerde, zag het niet meer zitten en verlangde ernaar om genezing van God te mogen ontvangen en toen kwam in het voorjaar van 2020 het Verlossende Antwoord en begonnen religieuze ideeën plaats te maken voor de Waarheid uit Gods Woord.
 
Johannes 8:32: "En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. "
 
Ik kwam een boek tegen op het internet met de titel: "Gods Woord Geneest" van DPM Nederland en begon mij hierin te verdiepen.
Hier begon mijn reis samen met God!
 
Genezing vanuit het Woord van God is een zeer omstreden onderwerp onder christenen. Veel christenen hebben hun hart verhard voor dit onderwerp, ik had ook een verhard hart, maar aangezien mijn leven op dat moment niet meer zinvol voelde, stapte ik net als Petrus uit de boot. Bij mij leek het dat ik uit een veilige boot (van religie, zo veilig was deze trouwens niet) stapte en ontdekte al gauw in Gods Woord verzen, die lijnrecht tegenover hetgeen staat wat mij altijd is geleerd.

Gods Woord is een Handleiding voor Zijn kinderen en werkt in ons leven mits we het op de juiste manier leren toe te passen. Laten we eens kijken vanuit twee Bijbelgedeeltes hoe Gods Woord werkt.
 
Johannes 15:7: "Als u IN Mij blijft en Mijn woorden IN u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. "
 
Jezus zegt hier, dit werkt mits je deze 2 voorschriften hanteert:
1 Als u IN mij blijft
2 Mijn Woorden IN u blijven
 
Als wij IN Jezus blijven en Zijn Woorden IN ons blijven, dan zullen we ook niets vragen wat niet In overeenstemming is met Zijn Woord en zullen we alles krijgen wat IN overeenstemming is met Zijn Woord.
 
Genezing is IN overeenstemming met Zijn Woord!

Spreuken 4:20-22: "Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. "
God zegt dat Zijn Woorden ons vlees genezing geven, mits we de 4 voorschriften hanteren, die erin beschreven staan:
1 Sla acht op Mijn Woorden
2 Neig je oor tot wat ik zeg
3 Laat ze niet wijken van jouw ogen
4 Bewaar ze in het binnenste van jouw hart

De verantwoordelijkheid bij het ontvangen van genezing wordt meestal bij God neergelegd, maar als Hij in Zijn Woord voorschriften geeft, zoals in Spreuken hierboven, dan gaat genezing pas werken als we doen wat Hij in Zijn Woord zegt.
God legt de verantwoordelijkheid bij ons!

Dit werkt in de geestelijke wereld, waar God beweegt, net zo als in de natuurlijke wereld. Als een arts medicijnen voorschrijft voor 3 maal daags gebruik, dan is het niet zijn verantwoordelijkheid als wij ons niet aan de voorschriften houden en daarom niet genezen.

Spreuken 4:10: "Luister, mijn zoon, en neem mijn woorden aan: de jaren van je leven zullen talrijk worden. "
 
De jaren van jouw leven zullen talrijk worden, mits je Zijn Woorden aanneemt. Wie heeft hier de verantwoordelijkheid? Jij en ik!
 
Jeremia 7:23-24: "Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan.
Maar zij hebben niet geluisterd en hun oor niet geneigd, maar ze gingen in hun eigen opvattingen voort overeenkomstig hun verharde, boosaardige hart. Zij gingen achterwaarts en niet voorwaarts. "

In het Oude Testament had de bevolking van Israël grote moeite met het luisteren naar God, ze neigden hun oor niet naar hetgeen God zei. Ondanks alle ontvangen instructies/geboden van God, die Mozes ze had medegedeeld, schrijft Paulus over hen in Hebreeën 3:9-10: "Daar hebben uw vaderen (van Israël) Mij verzocht; zij hebben Mij op de proef gesteld en Mijn werken gezien, veertig jaar lang. Daarom ben Ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend. "
 
Paulus waarschuwt christenen daarom in Hebreeën 3:7-8 om niet hetzelfde te gaan doen: "Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn. "
 
Luister naar Zijn Stem, neig je oor naar hetgeen Hij tegen jou heeft te zeggen!

2 Timotheüs 3:16: " Heel de Schrift is door God ingegeven… "

Genezing van Binnenuit
 
Genezing is een proces van binnenuit en niet van buitenaf, dat werkt zo in de natuurlijke wereld, maar ook in de geestelijke wereld.
Als iemand een snee in zijn vinger krijgt, gaat het genezingsproces van binnen naar buiten. Als iemand een bepaalde ziekte heeft, waarvoor antibiotica nodig is dan nemen we de medicijnen daarvoor in, meestal via de mond. Het genezingsproces vindt, door die medicijnen, van binnen plaats, in het lichaam.
Dat geldt ook voor chemotherapie om kanker te bestrijden. De verpleegkundige brengt een infuus in en laat de medicijnen in de bloedbaan van het lichaam stromen.
De verpleegkundige gaat de medicijnen niet op het lichaam smeren om de ziekte te bestrijden.

Waarom zou God dan anders werken?

Als we echter leren begrijpen wat God tijdens het wedergeboren worden, bij een mens doet of heeft gedaan, dan gaan we heel anders naar onszelf en God kijken.
 
Veel christenen die het Woord lezen, nemen het tot zich door zintuigelijk kennis begrip. Het raakt niet (of gedeeltelijk) het hart van die persoon. Een verhard hart is daarbij het probleem, zoals Paulus schrijft in Hebreeën 3:8. Ik weet dat uit eigen ervaring, totdat God mij liet zien dat Zijn Woord anders werkt dan religie ons toestaat dat te geloven.
Religie heeft de meerderheid van de christenen vleugellam gemaakt.
 
Vleugellam = Onbekwaam om nog iets uit te richten!
En dat is precies wat de satan via religie heeft gedaan.
Claim daarom jouw wedergeboorte recht door hetgeen Jezus voor jou heeft Volbracht!
 
Wie ben jij na de wedergeboorte?

1 Je Bent Van Bovenaf Uit God Geboren
1 Johannes 4:4: "Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen (de duivel en demonische machten) overwonnen, want Hij (Jezus) Die IN u is, is groter dan hij (de duivel) die in de wereld is. "
 
2 Christus Leeft In Mij
Paulus weet het zeker wie hij na zijn wedergeboorte is en schrijft in Galaten 2: 20: "Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft IN mij… "
 
Alles wat God gedaan heeft om de mensheid te verlossen is Zijn werk, zoals in Efeze 2:8-9 staat: "Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen."
1 Genade is niet uit jou, het is de gave van God
2 Het geloof is niet uit jou, het is de gave van God
 
3 De Inwonende Opstandingskracht
In Romeinen 8:11 schrijft Paulus: "En als de Geest van Hem (God) Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u (de wedergeboren mens) woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen (van de wedergeboren mens) levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. "

Het Griekse Woord wat vertaald is door levend = zóopoieó (ζῳοποιέω)
Betekenis in Blue Letter Bible
1. Levend voortbrengen, levende jongen verwekken of baren
2. Doen leven, levend maken, leven geven
  A. door geestelijke kracht opwekken en stimuleren
 B. tot leven wekken
  C. het leven doen toenemen: het fysieke leven
  D. van de geest, levend maken wat betreft de geest, met nieuwe en grotere
  levenskracht toegediend
3. Metafoor, van zaden die tot leven worden gewekt, d.w.z. ontkiemen, opspringen, groeien.
 
Efeze 1:13: …"IN Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. "

Verzegeld = iets met een zegel afsluiten, zoals de brief aan de koning was verzegeld.
God heeft de inwendige mens (geest) met de zegel van de Heilige Geest afgesloten, de opstandingskracht woont in de inwendige mens (geest), de duivel kan niet door de zegel van de Heilige Geest komen om je geest te raken, zoals hij bij Adam en Eva heeft gedaan, maar hij kan jouw ziel en lichaam nog wel beïnvloeden door ziekte
Gods genezing komt uit de geestelijk wereld, dus van binnenuit jouw wedergeboren geest en moet doorstromen naar jouw fysieke lichaam. De wedergeboren geest is een geestelijk wezen, bevindt zich in jouw fysieke lichaam, maar leeft ook in connectie met de geestelijke wereld.
 
Galaten 4:6: "Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon gezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! "
 
Jezus leeft in jou en jij in Hem!
 
1 Korinthe 6:17: "Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem. "
 
1 Korinthe 1:30: "Maar uit Hem bent u IN Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. "
 
Het is Gods werk "uit Hem bent u". Bij onze wedergeboorte heeft Hij ons "IN Christus" geplaatst.
 
Als alles Gods werk is, zoals we eerder lazen: het is Zijn Genade, Zijn Geloof, Hij heeft ons IN Christus geplaatst, en nog veel meer zoals, Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet IN het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde (Kolossenzen 1:13) en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven (Efeze 1:19), moeten we de volgende vraag dan nog wel stellen of überhaupt denken?
 
"Wil God dat het goed met mij gaat?"
 
Onderstaand is een Studie van Ann Windsor, die door mij is vertaald.
 
Een vraag die eens en voor altijd beantwoord moet worden.
Denkend aan de melaatse, die Jezus vroeg: "Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen." (Mattheüs 8:2)
Er zijn momenten bij het ontvangen van genezing dat de verleiding er is om een soortgelijke vraag te stellen of de gedachte: "Misschien is het toch niet Gods wil om mij te genezen", bij ons op komt.
 
Deze studie zal je 'munitie' geven tegen de twijfels die willen insluipen over Gods wil en je leven van welzijn.
 
Is het Gods Wil dat wij welzijn bereiken? Ziekte en kwalen maken deel uit van de huidige wereld door de zonde van Adam. Als mensen worden wij bij onze geboorte in een kreunende schepping gebracht. Ziekte en kwalen maakten geen deel uit van Gods oorspronkelijke bedoeling voor de mensheid of deze wereld.
 
Het woord 'verlossen' betekent terugkopen!
God nam de verantwoordelijkheid om ons te verlossen, zodat wij, als Zijn volk, kunnen genieten van ons leven, zoals Hij dat oorspronkelijk gepland had.

1 Petrus 1:18-19: "In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. "
 
1 Petrus 1:18:
..... God betaalde een losprijs om jou te redden
..... Je moet weten (erkennen) dat je bent verlost (vrijgekocht)
..... Je bent niet bevrijd door vergankelijke dingen als zilver of goud
..... Je werd gered
..... Je werd gekocht, maar niet met dingen die vergaan zoals goud of zilver
..... Je weet wat er is betaald om jou te bevrijden
..... Jouw leven is een reis die je moet afleggen met een diep bewustzijn van God.
 
Het heeft God veel gekost om je uit dat doodlopende, leeghoofdige leven te halen, waarin je bent opgegroeid. Weet je, Hij betaalde met het heilige bloed van Christus, Hij stierf als een ongeschonden, offerlam. En dit was geen bijkomstigheid. Ook al is het pas onlangs - aan het eind van de eeuwen - bekend geworden, God wist altijd al dat hij dit voor jou zou doen. Het is vanwege deze geofferde Messias, die God opwekte uit de dood en verheerlijkte, dat je God vertrouwt, dat je weet dat je een toekomst hebt in God.
 
1 Petrus 1:19:
...... Maar (jij bent gekocht) met het kostbare bloed van Christus
...... Je bent bevrijd
...... De betaling die jou bevrijdde was het kostbare bloed van Christus, het lam zonder gebreken of onvolkomenheden.
...... Je werd gekocht met het bloed van Christus.

Verlossen: Grieks lytróō
● vrijlaten na ontvangst van losgeld
● verlossen, bevrijden door betaling van losgeld
● bevrijden
● zichzelf in vrijheid stellen door betaling van losgeld
● verlossen
● verlossen: van alle soorten kwaad, intern en extern
 
Deze verlossing was voor je hele wezen: innerlijk en uiterlijk. Toen Jezus op aarde was, demonstreerde Hij hoe het verloste leven eruitzag: Hij genas de zieken, de gebrokene van hart en diegene die door demonen bezeten waren.
 
Hij zei: "Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft. " (Johannes 6:38)
Dus wat Jezus deed was Gods wil. Jezus was de wil van God in Woord en daad.
 
Jezus handelde niet onafhankelijk van de Vader: de kracht van de Vader op Hem, in Hem en door Hem is wat genezing en bevrijding bracht aan de gevangenen.
De kracht van de Vader is Zijn Aanwezigheid, Zijn leven, Zijn wezen.
De Bijbel gebruikt er vele woorden voor: deugd, zalving, kracht, vermogen (en de kracht van de Heer was aanwezig om te genezen).

Handelingen 10:38: "Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem. "
 
Dit vers uit Handelingen geeft het nieuwtestamentische begrip van de voortdurende bron van ziekte en kwalen: de duivel. We zien dus een consistente waarheid die door de hele Bijbel loopt over de bron van de problemen van de mensheid.
 
Calamiteiten zijn geen "daden van God" zoals verzekeringsmaatschappijen en religieuze tradities beweren.
Alles wat Jezus deed, elke goede daad, elk genadig Woord, was de Vader IN Hem Die het deed. Het was Gods wil om iedereen te genezen die tot Jezus kwam voor genezing.
 
In het boek Handelingen, zien we dezelfde God aan het werk die dezelfde dingen doet, die Hij deed door Zijn Zoon en nu voortzette door de volgelingen van Zijn Zoon, ‘het Lichaam van Christus' genoemd.

Hersteld tot Welzijn
 
God schiep de mensheid om in welzijn te leven. Door de zonde ging dat leven van welzijn verloren. Jezus kwam om ons te verlossen van het 'verloren leven' in het leven van welzijn. Zijn Lichaam en Bloed vertegenwoordigen de 'terugkoop tot heelheid' van ons hele wezen.
 
1 Thessalonicenzen 5:23: "En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. "
 
3 Johannes 1:2: "Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. "
   
Beste vriend, ik bid dat alles goed met je is en dat je lichaam net zo gezond is als je ziel. (Vertaling TLB)
 
 
God Verlangt Naar Doelgerichte Genezing
 
Genezing, vanuit het perspectief van het Koninkrijk, probeert de persoon te bevrijden in een volledig rijk van bestemming en doel. Genezing van God is niet "simpelweg" de verwijdering van (alleen) ongemak of ziekte.
In veel gevallen zei Jezus tegen degenen die Hij genas of bevrijdde om "terug naar huis te gaan en te vertellen wat voor geweldige dingen de Heer voor je heeft gedaan. "Ga jezelf tonen aan de priester"
 
GENEZING ZONDER BESTEMMING WORDT EEN "LANGZAME DOOD"
 
Genezing, zonder bestemming, wordt uiteindelijk een "langzame dood" of leeg leven. Genezing met bestemming, wordt het begin van een eeuwige stroom en verbinding met de Vader. Het wordt een frisse rivier van Goddelijke Creativiteit en Expressie.
 
Genezen met bestemming zal de "normale" routine van het leven veranderen. Het zal het bestaan van een individu opnieuw vaststellen en hem vrijlaten voor de doelen van God!
 
Sommige mensen zoeken genezing zonder de verantwoordelijkheid van het doel te accepteren. Ze willen "bevrijd" worden van symptomen, maar toch "gebonden" zijn aan de parameters van het humanistische leven.
Als iemands leven leeg was (vóór de ziekte), wil de genezing van God niet dat het individu "terugkeert" naar een leeg leven. De Geest zal dan "volheid" spreken in de leegte.
 
Voor hen die genezing nodig hebben: neem de verzen uit het Woord persoonlijk. Wanneer Johannes zegt: "Geliefde (Jan), ik wens dat het u (mij) in alles goed gaat en dat u (ik) gezond bent, zoals het uw (mijn) ziel goed gaat, " plaats jezelf (je naam of ik of mij) dan in die uitspraken. Echt! Het zal een groot verschil maken.
 
Denk na, denk echt na over het voorbeeld van Jezus over het genezen van zieken als je twijfelt aan Gods bereidheid om je te genezen. Heeft Jezus ooit geweigerd iemand te genezen die tot hem kwam?
 
Lees je in het boek Handelingen dat iemand genezing werd geweigerd?
 
Wees bemoedigd: "Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. " (Hebreeën 13:8):
● Jezus Christus is [eeuwig onveranderlijk, altijd]
● Jezus Christus [is] dezelfde, gisteren, en heden, en tot in de eeuwen [die komen].
● Jezus verandert niet - gisteren, vandaag, morgen, hij is altijd volledig Zichzelf
● Jezus Christus gisteren en heden dezelfde, en tot in de eeuwen.
 
 
1 juni 2023
 
 
Terug naar de inhoud