Op Weg Naar Het VaderHuis
NIEUW
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Stem van Het Geloof

De Stem van Het Geloof
 
De Verborgen Mens
 
Alle teksten uit de Bijbel komen uit de Herziene Statenvertaling.
In dit artikel staat een gedeelte uit een boek van E.W. Kenyon - The Hidden Man = De Verborgen Mens!
 
Wie is de Verborgen Mens?
Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. (1 Petrus 3:4)

De verborgen mens van het hart is de verborgen geest, die je niet kunt zien. De stille geest is een onvergankelijk sieraad, blijft na het lichamelijk sterven leven en is kostbaar voor God. (Zie het artikel: De Naam van Jezus)
Als wedergeboren mens = de verborgen geest = de ware jij, krijg je de Vruchten van de Geest tot jouw beschikking die geactiveerd worden door ze in het Woord van God te ontdekken.
Geloof is een van deze Vruchten!
Het Geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. (Hebreeën 11:1)

Geloof in het bestaan van God is iets anders dan Het Geloof van God dat bergen kan verzetten.

Abraham een Vader van Vele Volken
 
Abraham had Het Geloof:
Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. (Romeinen 4:3)
 
Abraham geloofde niet alleen in God, hij vertrouwde volledig op God zonder ook maar een moment te twijfelen. Dat is Het ware Geloof!
   
Abraham lette niet op zijn natuurlijke/lichamelijke omstandigheden, die hem zouden kunnen vertellen hoe zijn situatie ervoor stond, maar geloofde hetgeen God had gezegd:
En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn.
En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was – hij was ongeveer honderd jaar oud – en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. (Romeinen 4:18-19)

 
Ieder wedergeboren mens heeft Het Geloof van God in zijn/haar geest, want het is Het Geloof en de Natuur van God die in de wedergeboren mens komt.
Wedergeboorte ontstaat niet door ons menselijk geloof, maar door Zijn Geloof.
Wedergeboorte is een Nieuwe Schepping (wedergeboren geest) die tot stand komt tijdens dat proces van Het Geloof. Echter moet de persoon wel zijn/haar toestemming geven dat God de herschapen mens inbrengt/vervangt in het lichaam van diegene die op dat moment wordt aangeraakt door Hem. Dit gebeurt op het moment dat diegene Jezus aanneemt als zijn/haar Heer en Heiland.
 
Zoals bij Abraham Het Geloof werkte, zal het bij jou en mij ook werken als we Het Geloof vanuit ons wedergeboren geest gaan activeren door het Woord van God.

Ik hoop dat onderstaand vertaalde gedeelte uit het boek The Hidden Man mag bijdragen, dat je een aantal Vruchten van de Geest, Die in jouw wedergeboren geest zit leert te ontdekken.
E.W. Kenyon – The Hidden Man
 
De Vruchten van de Geest
 
Geloof
 
De eerste kracht van de herschapen menselijke geest is het Geloof. Geloof is niet het product van de rede (denkvermogen). Het is de baby die geboren wordt in de menselijke geest.
God is een Geloof-Geest. Hij bracht het universum tot stand door Geloof. Hij schiep de metalen, gassen, oliën, en alles wat te maken heeft met de fysieke wereld door Geloof.
Door Geloof bracht Hij de sterren, zon en maan tot leven, zoals een kunstenaar een kleurrijk landschap tot leven brengt op een grauwe doek.
Hij is een Geloof-God. Hij werkt door Geloof. Als herschapen mannen en vrouwen moeten wij werken en leven door Geloof.
 
Jezus zei: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. (Mattheus 17:20)
 
We weten dat de zee, de wind, de vissen en de wetten van de natuur de Stem van het Geloof van de Zoon van God gehoorzaamden.
Wij weten dat de rede (denkvermogen) Jezus niet regeerde, maar zijn Geest, Die boven de rede (denkvermogen) staat regeerde, want Jezus deed onverklaarbare dingen.
Hij stond bij het graf van het rottende lichaam van Lazarus en zei tegen dat lichaam: "Lazarus, kom tevoorschijn," en de geest van Lazarus kwam uit het Paradijs, ging dat fysieke lichaam binnen en het werd vernieuwd, volkomen normaal en gezond gemaakt, door het Geloof.
 
Het was de Stem van het Geloof. Woorden gevuld met Geloof overheersten de wetten van de dood en onderwierp de krachten die hebben geheerst sinds de val van de mens.
 
Het was dezelfde stem die sprak tot het water en het werd wijn. Het was dezelfde stem die tegen de zee zei: "Vrede, wees stil."
Wanneer men de bron van het Geloof beseft, dan zal hij in staat zijn om het te ontwikkelen. Als men leert wat Geloof voortbrengt, het soort voedsel en activiteiten die nodig zijn om het te ontwikkelen, dan is hij gearriveerd.
Geloof is een product van je geest, net zoals Wijsheid een product is van je geest. Geloof wordt ontwikkeld en Wijsheid wordt verrijkt door meditatie in het Woord van God.
 
Het Woord kwam tot de mens door de menselijke geest, God gaf het door aan het redeneringsvermogen van de mens. De geest van de mens werd beheerst door Gods Geest, waardoor hij in staat was om Gods boodschap over te brengen aan het bewustzijn van de mens door Openbaring.

Op dezelfde wijze wordt het Geloof in de menselijke geest ontwikkeld door het Woord van God. Het komt door te handelen naar het Woord. Dat is jouw oefening!
Elke keer dat je handelt naar het Woord, wordt het Geloof  sterker. Je zou in bed kunnen liggen tot je ledematen hun vermogen verliezen om de rest van je lichaam te dragen. Zo is het ook met Geloof, het moet voortdurend geoefend worden om het te ontwikkelen.

Gerechtigheid - Rechtvaardigheid

Er is een tweede feit dat duidelijk moet worden begrepen en dat is Gerechtigheid. De mens blijft een gevangene van het Zondebewustzijn totdat het feit van Gerechtigheid een Levende Realiteit wordt  in zijn geest. Er kan geen ontwikkeling van het Geloof zijn zolang Zondebewustzijn de menselijke geest domineert.

We zullen niet in staat zijn om in ons dagelijks leven in Gods Wijsheid te wandelen, als het Zondebewustzijn onze geest domineert.
Dat de kerk, in plaats van de Zondebewustzijn te vernietigen met de Waarheid, het Zondebewustzijn heeft ontwikkeld door zonde te prediken, heeft ongunstige gevolgen. Als ze Genezing van het Zondebewustzijn hadden gepredikt, als ze duidelijk hadden gemaakt dat de mens Eeuwig Leven heeft ontvangen en dat Eeuwig Leven de Aard van God is en dat de Aard van God Gerechtigheid is, dan zou de mens afhankelijk worden van dat nieuwe soort Rechtvaardigheid die hem is bijgebracht. Hij zou dan zeggen: "Als ik een Nieuwe Schepping ben, geschapen in Christus" Jezus,  dan moet ik een Rechtvaardige Schepping zijn en als ik een Nieuwe Mens ben, dan moet ik vrij zijn van de slavernij van de Oude Mens. " Wat hij zegt over Gerechtigheid van de Nieuwe Schepping is waar. Dan is mijn geest Rechtvaardig. Als het Rechtvaardig is, dan kan ik in de aanwezigheid van de Vader staan zonder angst van oordeel of veroordeling.
 
"Er is daarom nu geen veroordeling voor mij, want ik ben in Christus Jezus, een Nieuwe Schepping, geschapen in Gerechtigheid, Heiligheid en Waarheid."
Deze Waarheid lost het hele probleem op, zodat ik kan genieten van de rijkdom van de volheid van mijn verlossende rechten in Christus. Ik ben niet bang om te handelen, omdat ik weet dat alles wat Christus heeft gedaan,  Hij voor mij heeft gedaan. Zijn hele vervangende werk, vanaf het moment dat Hij tot zonde gemaakt werd totdat Hij aan de Rechterkant ging zitten aan de hand van de Vader, was allemaal voor mij.
Hij deed niets voor zichzelf. Als de Nieuwe Schepping het resultaat is van het werk dat Christus heeft verricht, moet de Nieuwe Schepping bevredigend zijn voor de Vader.
Als God in staat is, op grond van het Plaatsvervangende werk van Christus, om de mens Zijn Natuur te geven, Zijn eigen essentie en wezen en dat op wettige gronden, dan kan deze mens, die de Substantie en Natuur van God heeft ontvangen, in Gods aanwezigheid staan, alsof de zonde nooit heeft bestaan.

Nu kunnen we de enorme mogelijkheden van deze herschapen geest zien. Het gaat eigenlijk een grenzeloos leven binnen. Het menselijke denken en lichaam beginnen hun dominantie te verliezen in ons bewustzijn, en de geest komt naar voren en begint eigenlijk de rest van de mens over te nemen. Hij is gevangen gehouden door alle eeuwen en nu wordt hij vrijgelaten. Zijn blinde ogen gaan eindelijk open. Zijn verlamde ledematen zijn eindelijk gevuld met leven. Zijn stem wordt nu de Stem van God. Zodra je de realiteit van je Gerechtigheid in Christus realiseert, bent je geëmancipeerd (gelijkgerechtigd/in gelijke rechten gesteld), want Gerechtigheid is de emancipator.

Gerechtigheid is jouw Verlossing in Christus. Satan heeft geen heerschappij over de mens die weet dat hij de Gerechtigheid van God in Christus is. Hoe meesterlijk maakt dit het Christendom! Er kan geen perfecte coördinatie tussen je geest en je redeneringsvermogen zijn, totdat je de realiteit van de Verlossing van jouw geest herkent: jouw geest Gerechtigheid en jouw geest-vereniging met God.

Wijsheid

Het maakt niet uit hoeveel kennis iemand heeft als hij niet weet hoe hij het moet gebruiken. Het spreekt voor zich dat er genoeg kennis wordt gegeven in een Bijbel Instituut of Theologisch Seminarie om van elke predikant een succes te maken. Echter is het een overduidelijk feit, dat de meerderheid van hen faalt, omdat hun volgelingen niet zijn onderwezen in Rechtvaardigheid.
 
Zij zijn voortdurend op zoek om heilig gemaakt te worden en om geloof te krijgen. Paulus vertelt ons dat Jezus ons tot Wijsheid is geworden: Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing,(1 Korinthe 1:30)
 
Zie je, Wijsheid is het vermogen om kennis zo te gebruiken dat het een zegen zal zijn voor de drager. Een voorbeeld van Paulus' gebed:
Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, (Kolossenzen 1:9)
 
Dat is een opmerkelijke uitspraak, in alle Wijsheid en geestelijk inzicht. Geen college kan Wijsheid geven. Er is geen leerstoel van Wijsheid in geen enkele Universiteit. Er zijn slechts twee bronnen van Wijsheid, één van Satan en één van God.
 
In Jakobus staat de wijsheid van Satan: Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. (Jakobus 3:15)

De andere Wijsheid komt van boven en heeft alle kenmerken die het leven van Jezus sierden. Deze Wijsheid behoort aan ieder kind van God.
Jakobus zei hierover: En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. (Jakobus 1:5)
 
Jakobus spreekt over de baby’s/kinderen in Christus. Paulus schrijft aan de volwassen gelovige. Deze Wijsheid is beschikbaar voor elke crisis in het leven, net zoals Zijn Kracht, Zijn Genade en Zijn Liefde beschikbaar zijn. Deze Wijsheid groeit werkelijk uit Liefde. Het is Liefde aan het werk in je dagelijks leven. Ik beschouw Wijsheid als het zeldzaamste geschenk dat de Liefde bracht met Verlossing.

Liefde
 
Christendom is Liefde in ons dagelijks contact met mensen. Het is mijn handelen zoals Jezus zou doen in mijn plaats.
 
Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. (1 Johannes 4:7-8)

 
Jezus bracht een nieuw soort Liefde. Hij demonstreerde het in Zijn dagelijkse wandel. Als Hij er één onder controle had, zou Liefde overheersen in alles wat hij zei en deed.
Het zou de Vader zijn die ons echt overneemt, Zijn eigen leven leiden door ons. De echte bediening van de Heilige Geest is het bouwen van de Aard van de Vader in ons. Als we doeners van Liefde waren, zouden we nooit falen. We zouden nooit iemand kwetsen. Het zou egoïstisch gedrag in ons uitbannen. Het zou ons als Jezus maken in ons denken, plannen en doen.

Er zijn geen gebroken gezinnen waar de Liefde regeert. Er zijn geen gebroken harten en verwoeste levens. Deze nieuwe vorm van Liefde brengt Hem op het toneel, waardoor Hij één met ons is in alles wat we zijn en doen. We hebben een glimp opgevangen van de Grote Vier Vruchten van de Geest. Er zijn nog andere vruchten van de Geest, maar ik ben ervan overtuigd  dat ze groeien uit Liefde. Ze zijn een deel van de Liefde van de Aard van de Vader die ons is gegeven in de Nieuwe Schepping. Laat de Liefde het volmaakte werk in jouw leven zijn. Meet alle ambities met deze maatstaf van de Liefde. Plan jouw leven, zodat de Aard van Gods Liefde overheerst.
 
Tot zover vier van de Vruchten uit het boek: The Hidden Man


Het is Volbracht
 
Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. (Johannes 19:30).
 
Wat heeft Jezus eigenlijk Volbracht aan het kruis?
 
De mens is zo gefocust op de zintuiglijke kennis dat hij alleen het fysieke lijden van Christus aan het kruis, en Zijn fysieke verrijzenis ziet. Er was iets dat oneindig veel verder ging dan dat. Het was Zijn Geest die leed voor onze geesten. Het was Zijn Geest die rechtvaardig werd gemaakt voor onze geesten. Het was Zijn Geest die werd herschapen voor de herschepping van onze geesten. Totdat wij dit in onze geest kennen, zal er geen grote ontwikkeling van Het Geloof zijn, noch zullen wij komen tot de kennis van onze rechten en voorrechten als kinderen van God. (E.W. Kenyon –The Hidden Man)
 
Voordat Jezus de woorden zei: Het is Volbracht, gebeurde er iets anders:
En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe.
Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? (Mattheüs 27:45-46)
 
Jezus verloor op dat moment Zijn geestelijke contact met God Zijn Vader, zoals  Adam en Eva hun geestelijke contact met God verloren in het Paradijs.

Jezus droeg ons afgescheiden straf van God, zodat wij die straf niet meer hoeven te dragen. Jezus daalde, na Zijn lichamelijk sterven, af in de dodenrijk afgescheiden van God. De hel is een plaats waar mensen voor eeuwig afgescheiden leven van God. Jezus onderging ook deze straf voor de ganse mensheid.
 
Echter kon dood en hel Jezus niet vasthouden!
Jezus is Licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Hoe dichter Jezus bij de troon van de duivel kwam, des te meer de duivel in elkaar kromp. In alle paniek probeerde hij en de dood Jezus te pakken, maar dat kon niet, want er was geen zonde in Hem! Toen heeft Jezus de duivel onttroond, van zijn troon gesleurd, en hem de sleutels van de dood en het dodenrijk ontnomen. (Zie het artikel: De Sleutel naar Jezus)
De duivel had het geweld des doods. Door hem is dood, zonde en ziekte in de wereld gekomen en door Jezus is de Weg naar God herstelt, zodat eenieder die in Hem gelooft: Niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.
 
Ieder christen heeft Het Geloof wat Bergen kan verzetten, want dat is wat Jezus Zelf zei.
In jouw geest ben je net als Jezus. Ons lichaam en ziel zijn aangekocht, maar worden te Zijner Tijd vernieuwt als Jezus terugkomt.
Jij bent NU al Zijn Nieuwe Schepping!
 
Lees ook het artikel: Christus Leeft in Mij, en ontdek De Verlossende Waarheid!
 
 
5 april 2022
Terug naar de inhoud