Op Weg Naar Het VaderHuis
NIEUW
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Sleutel naar Jezus

De Sleutel naar Jezus

Statenvertaling 1618-1619
 
Lang geleden was er een opstand in de Hemelse Gewesten. Een rebbellerende engel veroorzaakte zoveel opschudding onder de engelenmacht, dat God daarbij werd beschuldigd van ongerechtigheid. Aan God de taak om Zijn onschuld te bewijzen en dat deed Hij door Zijn enige Zoon in die Strijd te plaatsen.
 
In die Strijd werd Zijn Zoon Jezus gekruisigd, waarop de dood volgde, is Jezus weer opgestaan en is Jezus terug naar de hemel gegaan. Deze drie gebeurtenissen worden het meest gepredikt, alleen mis ik de periode tussen Zijn sterven en Zijn Opstanding. Wat is er in die drie dagen en drie nachten gebeurd? Het antwoord vinden we in de Bijbel.
 
In dit artikel gaan we zien hoe Jezus de sleutels van de dood en het dodenrijk veroverde en gaan we het over de sleutel hebben, die de deur naar jouw hart voor Jezus kan openen. Alleen jij, de lezer van dit artikel, zal hierbij een keuze moeten maken of Jezus binnen mag komen of dat je de deur naar jouw hart op slot laat.

De Sleutels van het Dodenrijk
 
De duivel beging zijn grootste fout: hij doodde de zoon van God!
 
In mijn verbeelding zie ik Jezus in het dodenrijk komen. Daar loopt hij recht op de troon af waar de duivel op troonde en zo over de dood heerste.

In Hebreeën 2:14 kunnen we lezen wie de macht over de dood had:
Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel;

Jezus is Licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Hoe dichter Jezus bij de troon van de duivel kwam, des te meer hij in elkaar kromp. In alle paniek probeerde hij en de dood Jezus te pakken, maar dat kon niet, want er was geen zonde in Hem! Toen heeft Jezus de duivel onttroond, van zijn troon gesleurd, en hem de sleutels van de dood en het dodenrijk ontnomen.

In Openbaring 1:17-18 kunnen we lezen Wie de sleutels van het dodenrijk nu heeft:
En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij leide Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste;
En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods.

 
Een gedeelte uit de Preek van Jan Sjoerd Pasterkamp d.d. 23 maart 2008, die iets door mij is bewerkt en aangevuld met Bijbelse teksten.

De duivel had het geweld des doods. Door hem is de dood in de wereld gekomen en door Jezus is de Weg naar God herstelt, zodat eenieder die in Hem gelooft: Niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.
 
Deze waarheid kunnen we lezen in Johannes 3:16:
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Jezus herstelde de Weg naar God
 
Jezus nam de autoriteit over van de duivel. Op dat moment was de dood overwonnen en de weg naar God en eeuwig leven in Gods aanwezigheid was open.
 
In 2 Timotheüs 1:10 kunnen we dit lezen:
Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie;
 
Het voorhangsel van de tempel scheurde, er was een aardbeving, de graven gingen open. Daar in het dodenrijk riep Hij uit tot alle doden in het dodenrijk: “Ik heb de dood overwonnen”. Toen riep Hij tot de rechtvaardigen in het dodenrijk: “Ik ben gekomen om te vervullen wat de profeten zeiden en wat jullie wisten. Jullie zijn verlost uit het dodenrijk”. Er was, denk ik, een ongehoord gejuich. Daarop verliet Jezus het dodenrijk. Gevolgd door alle rechtvaardige doden uit het tijdperk van het Oude Testament. Hij verloste hen uit de macht van de dood. Velen van hen werden zelfs lichamelijk opgewekt uit de doden.

Dit staat in Mattheüs 27:51-54:
En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden.
En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt;
En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen.
En de hoofdman over honderd, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving, en de dingen, die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was Gods Zoon!

Aan de onrechtvaardigen in het dodenrijk Proclameerde Jezus: “Nu ben ik Heer over het dodenrijk. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Jullie zijn nu onder mijn autoriteit. Jullie zullen hier wachten tot het laatste oordeel”
 
Romeinen 14:9:
Want daartoe is Christus ook gestorven, en opgestaan, en weder levend geworden, opdat Hij beiden over doden en levenden heersen zou.
 
 
Een gedeelte uit de Preek van Jan Sjoerd Pasterkamp d.d. 23 maart 2008, die iets door mij is bewerkt en aangevuld met de Bijbelse teksten.
Twee Afdelingen
 
Een prachtige voorstelling van hoe het ongeveer gegaan moet zijn, nadat Jezus aan het Kruis was gestorven en Hij afdaalde in het dodenrijk en de duivel vernederde. Waar bevindt zich het dodenrijk?
 
In Mattheüs 12:40 zegt Jezus:
Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.
 
Betekent dit dan dat het dodenrijk zich bevindt midden in de aarde? Het zou heel goed mogelijk kunnen zijn, alleen weten we dat niet zeker. Meningen zijn hier sterk over verdeelt. Tijd en ruimte zijn bepaald over de aarde, maar van de hemelse of onzienlijke dingen begrijpen wij niets, deze bevinden zich achter onze waarnemings- en begripshorizon.
 
Kolossenzen 1:16:
Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

 
Want wie begrijpt iets van oneindigheid, tijdloosheid, en van het opstandingslichaam van de Heer Jezus waarmee Hij plots kon verschijnen en verdwijnen? Dit gaat ons verstand ver te boven!

De Rijke Man en de Arme Lazarus
 
Wat we wel weten is dat het dodenrijk uit twee afdelingen bestond. Eén voor Lazarus (rechtvaardige doden) en één voor de Rijke (onrechtvaardige doden).
 
In Lukas 16:22-26 kunnen we dit lezen:
En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham.
En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot.
En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijde smarten in deze vlam.
Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten.
En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen.

 
Hier lezen we dat er een grote kloof zit tussen de twee afdelingen en het onmogelijk is om de overstap te maken naar de andere kant.
 
 
Het Paradijs
 
Eén van de twee afdelingen daar bevond Lazarus zich dus, in de schoot van Abraham. Dit gedeelte noemde de Here Jezus aan het Kruis tegen een van de kwaaddoeners: Het Paradijs.
 
Dit staat in Lukas 23:39-43:
En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons.
Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt?
En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.
En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.
En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.

 
Het Paradijs is nu en lege gedeelte, want Jezus heeft alle mensen, die daar verbleven, meegenomen naar het Vaderhuis.

De Dood Overwonnen
 
Toen Jezus aan het Kruis stierf heeft Hij de duivel de beslissende nederlaag toegebracht en vervolgens, zoals we hiervoor hebben kunnen lezen, onttroond als heerser over het dodenrijk.
 
Alle zonden, ziekten en verslavingen zijn met Jezus aan het Kruis genageld. Jezus heeft de duivel en demonische machten, voor de rest van de engelenmacht ter schande gezet, want God liet zien dat Hij niet onrechtvaardig is, maar de Rechtvaardige God, die NIET wil dat er iemand verloren gaat, maar alle mensen behouden in Zijn Vaderhuis aankomen.
 
Dit staat in Kolossenzen 2:14-15:
Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;
En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.
 
Als Jezus de dood heeft overwonnen, hoe kan het dan dat mensen nu nog steeds doodgaan? We zien onze geliefden inderdaad nog sterven, maar het is ons lichaam die sterft, niet de geest en ziel. De rechtvaardige doden die in het dodenrijk waren en de onrechtvaardige doden die in het dodenrijk zijn, zijn daar niet met een aards lichaam, maar met de geest en ziel, die niet kunnen sterven.

De situatie voor het sterven van Jezus:
Als iemand stierf en hij of zij was rechtvaardig, een gelovige in God, dan ging die mens naar het Paradijs gedeelte in het dodenrijk. Als iemand stierf en hij of zij was onrechtvaardig, een ongelovige in God, dan ging die persoon naar het slechte gedeelte van het dodenrijk.
 
De situatie na het sterven van Jezus:
Vanaf dat Jezus is opgestaan gaan alle gelovigen in Jezus, die lichamelijk sterven, direct naar de hemel, maar de ongelovigen, die lichamelijk sterven, gaan nog steeds naar het dodenrijk en moeten wachten tot het laatste oordeel.
 
Als Jezus de dood heeft overwonnen waarom dan nog steeds voor de dood kiezen? Menig mens, die niet gelovig is, heeft zich nooit echt verdiept in het Woord van God. Ze nemen klakkeloos aan wat een ander zegt. Als je ouders, broer, zus, buurman, vriend(in) of je partner tegen je zegt: God, Jezus of de Bijbel zijn niet meer dan fabels, dan zou ik het zelf toch eerst willen onderzoeken of dat zo is. Doe je dat niet: dan blijft jouw hart gesloten.
 
Het Gesloten Hart
 
Gesloten deuren kunnen we open met een sleutel, tenminste als we van de betreffende deur een sleutel bezitten. Een sleutel geeft ons dus toegang tot een bepaalde ruimte. Er zijn mensen die hun hart zo hebben afgesloten voor de buitenwereld dat naar binnenkomen niet meer mogelijk is. Een naaste familie, vriend of een hulpverlener krijgen dan ook niet de kans om de persoon in kwestie te helpen. Vaak zitten deze mensen in psychische problemen. Ook bij het verliezen van een dierbare kun je zon klap te verwerken krijgen dat je je volledig gaat afsluiten. Rouwen om het verlies van een dierbare is de normaalste zaak van de wereld.
 
Toch vermaant Paulus ons in Tessalonicenzen 4:13-14:
Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.
Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.
 
Als we weten dat Jezus de sleutels van de dood en het dodenrijk heeft dan zou het toch gemakkelijk moeten zijn om Hem naar binnen te laten. Echter is dit niet zo eenvoudig als het lijkt. De vijand neemt de macht over ons leven, terwijl hij die macht helemaal niet meer heeft, maar wij hem dagelijks vrijwillig die macht geven.

De Macht van de Verslaving
 
Macht over mensen hebben houdt in: dat de machthebber (de duivel, maar kan ook een medemens zijn) de mens gaat opdragen of dwingen om zijn wensen uit te voeren. De machtigste middel die de duivel tegen de mens gebruikt is een verslaving. Je kunt verslaafd zijn aan: alcohol, roken, drugs, seks/pornografie, kooplust, eetlust, gokken, afgoderij, geld, en vul maar in.
Alle mensen die een of meerdere van bovengenoemde verslavingen hebben, weten niet dat God deze verslavingen met Jezus aan het Kruis heeft genageld. Dus het volgen van die verslaving is niet meer nodig!
 
Toch worstelen veel mensen met een verslaving:
Betty begint nadat ze gokverslaafd is geweest, haar nieuwe leven. Ze verhuist naar Los Angeles, betrekt haar nieuwe woning en alles lijkt oké, maar schijn bedriegt. Haar gedachten dwalen regelmatig af naar haar oude leven. Ze is als het ware nog niet genezen, ook al is ze in therapie geweest. Ze spreekt af met een oude vriend in een restaurant en vertelt hem haar verhaal. Deze vriend is met haar begaan en wil haar vervolgens een sleutel geven en zegt: dit is de sleutel naar Jezus. Ze weigert in eerste instantie de sleutel, maar neemt hem na aandringen van de vriend met tegenzin aan. Midden in de nacht wordt ze gebeld door een vroegere vriendin, die op haar gevoelens weet in te spelen en haar overhaalt om diezelfde nacht nog met haar mee te gaan. Betty valt terug in haar oude leven van gokverslaving. Een terugval in een verslaving geeft altijd verdriet en spijt.

De Sleutel naar jouw Hart
 
Jezus kan alleen bij jou binnenkomen als jij je hart openstelt voor Hem, dan pas is er ruimte voor genezing. Als je verslaafd bent dan ben je ziek. Het is een ziekte die de duivel jou geeft, maar je hoeft geen gehoor meer te geven aan zijn loze woorden. Jij bent geen bezit meer van hem. Je bent een vrijgekocht mens! De sleutel heb jij om Jezus binnen te laten. Alleen jij! Jezus vraagt jou dan ook: Mag Ik bij jou binnenkomen?
 
Dit kunnen we lezen in Openbaring 3:20:
Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.
 
Hij vraagt het dus echt en geeft daarna aan jou de volgende belofte in Openbaring 3:21:
Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.
 
Jezus geeft ons die belofte en als Jezus het belooft dan mag je er zeker van zijn dat het zo is. Open nu je hart voor Hem!

Laatste Hoop
 
Ieder mens heeft een of meerdere slechte gewoontes. Ik heb ze en jij zal ze ook hebben. Mijn slechte gewoontes geef ik beetje bij beetje aan Jezus, want Hij is mijn Laatste Hoop. Mijn blik was altijd gericht op mensen, wat zij tegen mij zeiden of wat ze over mij zeiden, dat was belangrijk. Ook al kwetsen ze mij, toch bleef ik gefocust op de mens.
 
Wat zegt Jezus? Ik heb voor jou geleden aan het Kruis op Golgotha. Ik ben voor jou afgedaald in het dodenrijk en heb de duivel ontwapend van de Macht die hij over jou had, zowel bij leven als in de dood. Ik heb de sleutels van de dood en Ik geef jou het Eeuwige Leven als jij met jouw sleutel je hart openstelt voor mij.
 
Wij leven in turbulente tijden en zien de onzichtbare Strijd die gaande is in de wereld en als je goed kijkt, zie je ook die Strijd in jouw eigen leven. Als jij je hart openstelt voor Jezus, dan zal de Strijd die je voert gaan veranderen. Wie is jouw Laatste Hoop?
 
25 juli 2017
Terug naar de inhoud