Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Put in de Eindtijd

De Put in de Eindtijd

Statenvertaling 1618-1619
 
De Weg van je Levensloop
 
Sommige mensen zullen de weg van hun levensloop zien als een weg vol hobbels en vaak hoor je dan de uitspraak: Kon ik mijn leven maar weer overdoen, want dan zou ik het heel anders aanpakken. Je kunt het alleen anders aanpakken als je de weg van je levensloop kent en dan nog zullen de meeste mensen niet veranderen. Toch heeft ieder mens de regie van zijn/haar eigen leven grotendeels in handen, dus men zou het wel anders kunnen doen, maar een mens volgt helaas de weg waar zijn gedachten gaan.
In de Bijbel kunnen we lezen dat de mens zich laat leiden door zijn/haar gedachten, die aangestuurd wordt door de overste van de macht in de lucht.
 
In Efeziërs 2:1-2 staat:
En u heeft Hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;
In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste (de duivel) van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;
 
Wandelen naar den overste van de macht der lucht is: het volgen van die geest die ons leidt en beïnvloedt in onze gedachten.
 
In Johannes 14:30 noemt Jezus die geest, de vorst van deze wereld:
Ik zal niet meer veel met u spreken; want de overste dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets.
 
De vorst van deze wereld, de duivel, heeft niets aan Jezus, want Jezus heeft zijn aanbod tijdens de verzoeking afgewezen en dit staat in Mattheüs 4:10:
Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.

 
Deze geest, de vorst van deze wereld, kan over de hele wereld beschikken en dit kunnen we lezen in Mattheüs 4:8-9:
Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid;
En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.
 
De duivel kan alleen via de mens over deze wereld beschikken en als wij dat toelaten, neemt hij ons gevangen in zijn put.

In de Put zitten
 
We kennen allemaal wel het spreekwoord: in de put zitten. Het spreekwoord betekent dat je geen oplossing meer weet en/of depressief bent.
Op de site van www.dbnl.org kom ik de volgende tekst tegen:
In den put zitten:
d.w.z. in verlegenheid zitten; neerslachtig zijn, down zijn (eng. to be down or in the downs); wellicht ontleend aan het ganzenbord; vgl. Harrebomée II, 205: Die in den put zit, moet wachten, tot hij verlost wordt.
 
Het spreekwoord komt dus waarschijnlijk van het ganzenbordspel. Ganzenbordspellen zijn al bekend uit de zestiende eeuw. Rond 1640 verscheen het ganzenbordspel voor het eerst in Nederland. Het spel beeldde een levensweg uit, waarvan de loop werd bepaald door het lot (de dobbelsteen). Het speelbord is voorzien van een aantal speciale velden zoals de put en de gevangenis, die de speler hinderen op de weg naar zijn einddoel. Zit je eenmaal in de put dan moet je dus wachten tot je verlost wordt, maar waarom wachten als de verlossing voor het grijpen ligt? Jezus heeft ons Verlossing gebracht: Het is Volbracht!
 
Jozef
 
In de Bijbel kunnen we hele mooie verhalen lezen van mensen die samen met God wandelden. Mensen die God belangrijker vonden dan hun eigen leven. Het Bijbel hoofdstuk Hebreeën 11:1-40 laat zien hoeveel kracht er in Het Geloof zit.
 
In Hebreeën 11:22 lezen we:
Door het geloof heeft Jozef, stervende, gemeld van den uitgang der kinderen Israels, en heeft bevel gegeven van zijn gebeente.
 
Door het geloof betekend niet geloven in God, dan doe je natuurlijk wel, maar Het Geloof is volledig vertrouwen op God zonder te twijfelen. Jozef geloofde, dus vertrouwde God en hierdoor was God in staat om door hem heen te werken. Jozef ging letterlijk van de Put naar het Paleis en de weg die hij ging was er eentje met vele valkuilen.
 
In Genesis 37:1-36 begint het verhaal van Jozef, de zoon van Jakob. Jozef had 11 broers die hem haten (haat komt van de duivel), omdat zijn vader Jakob hem het allerliefste had. Jozef kreeg ook dromen van God, die hij aan zijn broers vertelde en daarom haten ze hem nog meer. Jozef gaf zijn broers en zijn vader te kennen dat er een dag zou komen dat zij voor hem zouden buigen, want dit zag hij in zijn dromen.
 
Toen besloten zijn broers hem te doden, maar zijn ene broer Ruben wist dit te voorkomen en zei tegen zijn andere broers om hem in een kuil (put) te gooien, zodat hij Jozef stiekem weer naar hun vader terug kon brengen.
 
De andere broers verkochten Jozef echter aan de Midianietische kooplieden die voorbij togen. Ze namen de rok van Jozef, slachten een geitenbok en doopten de rok in bloed en gingen er daarna mee naar hun vader, zodat hij kon zien dat Jozef zijn zoon dood was.
 
Jakob werd op dat moment voorgelogen door zijn eigen zoons, maar Jakob had vroeger zijn eigen vader Izak ook voorgelogen door zichzelf voor te doen als Ezau zijn broer, zodat hij diens zegen zou ontvangen. Izak zijn vader was toen blind en wist niet dat het Jakob was.
 
De Midianieten verkochten vervolgens Jozef in Egypte aan Potifar.
 
De Zichtbaarheid van God
 
In Genesis 39:1-23 gaat het verhaal van Jozef verder waar hij door Potifar, een hoveling van Farao, wordt aangesteld over alles wat hij heeft.
In Genesis 39:2-4 kunnen we lezen:
En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was; en hij was in het huis van zijn heer, den Egyptenaar.
Als nu zijn heer zag, dat de Heere met hem was, en dat de Heere al wat hij deed, door zijn hand voorspoedig maakte;
Zo vond Jozef genade in zijn ogen, en diende hem; en hij stelde hem over zijn huis; en al wat hij had, gaf hij in zijn hand
 
De Heere was met Jozef. Waarom was de Heere met Jozef? Jozef vertrouwde op God en deed wat God van Hem verlangde. Eenieder die echt op God gaat vertrouwen, zal een voorspoedig man/vrouw van Hem zijn. Potifar zag dat God met Jozef was en het is Gods bedoeling dat een ander mens ook aan ons gaat zien dat Hij met ons is, zodat daardoor ook weer andere mensen tot God kunnen komen. Hier ligt dus echt wel een verantwoordelijkheid voor alle christenen.
 
De Weg naar Beneden
 
Doch de vrouw van Potifar wilde dat Jozef met haar naar bed ging (de invloed van de duivel) en dit weigerde hij (de invloed van God). Jozef weigerde de wellusten van een ander zijn vrouw. Op een dag toen ze alleen waren greep de vrouw van Potifar Jozef bij zijn kleed, maar hij rukte zich los en vluchtte naar buiten zonder zijn kleed. De vrouw vertelde haar man Potifar dat Jozef met haar naar bed wilde en Potifar sloot Jozef daarom op in de gevangenis. Het bewijs had zij in handen: Jozefs kleed.
 
Geloof niet alles wat een ander jou vertelt, ook al lijkt het nog zo aannemelijk, de duivel is listig. Wat Jozef hier overkomt was een aanval van de duivel, maar God liet het er niet bij zitten. God gaat door en maakt af waar Hij aan is begonnen. Dit geldt trouwens voor ieder mens. Indien God met jou een Weg is ingeslagen en je wordt constant de diepte ingetrokken, blijf dan vertrouwen zoals Jozef deed. Samen met God gaat de Weg omhoog, daar waar Zijn rust en vrede is.
 
De Weg Omhoog
 
Toch geloofde Potifar zijn vrouw, vanwege het bewijs dat zij in handen had, en sloot Jozef op in de gevangenis en dit kunnen we lezen in: Genesis 39:20-21:
En Jozefs heer nam hem, en leverde hem in het gevangenhuis, ter plaatse, waar des konings gevangenen gevangen waren; alzo was hij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef, en wende Zijn goedertierenheid tot hem; en gaf hem genade in de ogen van den overste van het gevangenhuis.

 
De Heere was met Jozef, zelfs in de gevangenis!
De Weg naar boven is stijl en voordat je het in de gaten hebt val je weer, maar hoe uitzichtloos de situatie ook was, Jozef klom na die val in de gevangenis, stap voor stap omhoog samen met God. Ook wij bevinden ons vaak in een positie dat we niet meer vooruitkomen, maar indien je het echt wilt, dan ga je net als Jozef stap voor stap vooruit naar de plek die God voor jou voor ogen heeft. Die Weg gaat alleen omhoog als jijzelf een besluit neemt om samen met God die Weg te gaan.
 
Een Droom die geen Bedrog is
 
In Genesis 40:1-23 gaat het verhaal van Jozef verder waar wij de dromen lezen van de schenker en de bakker. Nadat deze twee mannen tegen Farao gezondigd hadden werden ze bij Jozef in de gevangenis geplaatst. Ieder van hen droomde een droom, zowel de schenker als de bakker. Jozef legde hun de dromen uit, waarbij hij tegen de schenker zei dat Farao hem in zijn ambt zou herstellen. Denk aan mij bij Farao? Vraagt Jozef de schenker, als het u goed gaat. Tegen de bakker zei hij: Farao zal u aan een stuk hout hangen, waar de vogels uw vlees zullen eten.
 
In Genesis 40:21-23 kunnen we lezen:
En hij (Farao) deed den overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij den beker op Farao's hand gaf.
Maar den overste der bakkers hing hij op; gelijk Jozef hun uitgelegd had.
Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem.
 
De schenker vergat Jozef toen hij het weer goed had. Hoe vaak vergeten wij God als het ons zelf goed gaat?
 
In Genesis 41:1-36 lezen we de dromen van Farao. De geest van Farao was door die dromen zeer verslagen en hij riep de tovenaars en de wijzen of zij hem de dromen konden uitleggen, maar niemand was in staat om dat te doen. Toen dacht de schenker aan Jozef en vertelde het aan Farao. Farao besloot daarop Jozef uit de gevangenis te halen, zodat hij hem die dromen kon uitleggen.

Jozefs Verhoging
 
Nadat Jozef de dromen aan Farao had uitgelegd over de zeven vette en zeven magere jaren, kunnen we in Genesis 41:37-41 lezen hoe Jozef door Farao werd verhoogd:
En dit woord was goed in de ogen van Farao, en in de ogen van al zijn knechten.
Zo zeide Farao tot zijn knechten: Zouden wij wel een man vinden als dezen, in welken Gods Geest is?
Daarna zeide Farao tot Jozef: Naardien dat God u dit alles heeft verkondigd, zo is er niemand zo verstandig en wijs, als gij.
Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen; alleen dezen troon zal ik groter zijn dan gij.
Voorts sprak Farao tot Jozef: Zie, ik heb u over gans Egypteland gesteld.

 
Steeds lezen we weer dat andere mensen aan Jozef kunnen zien dat God met hem is. Farao ziet aan Jozef dat de Geest van God in hem is. Het verhaal van Jozef laat zien dat hij ondanks alle tegenslagen steeds sterker uit de strijd komt. Bij iedere nederlaag zette God hem steeds een stapje hoger.
 
Bewustwording
 
Bewustwording is een proces waarbij je langzamerhand tot een besef komt wat er eigenlijk echt aan de hand is. Sommige mensen worden zich ervan bewust dat ze een andere baan moeten zoeken, omdat ze zich doodongelukkig voelen in hun huidige werkzaamheden. Weer anderen voelen zich niet gelukkig in een bepaalde leefomgeving en komen daar na jaren pas achter.
 
Na jaren voor mijzelf te hebben geleefd, werd ik mij ervan bewust dat er meer moet zijn dan alleen het geloven in God en Zijn Zoon Jezus. Door deze bewustwording zette ik de stap naar een webiste, het schrijven van artikelen en het maken van video’s. Dit allemaal voor het verkondigen van het Woord van God. Maar ik wil meer! Mijn verlangen om meer voor God te gaan doen is sterk aanwezig, alleen moet ik God daar de tijd voor geven, zodat Hij in mij kan werken. Soms kan dit lang duren, want Jozef heeft er ook vrij lang over gedaan om op die plaats te komen waar God hem wilde hebben.
 
Christenen kunnen meer uit het geloof halen dan dat ze nu doen. Christenen worden massaal op hun plaats gehouden, zodat ze niet voor God kunnen werken. Die plaats is: De Put. Om uit die Put te komen is er maar één Weg en dat is de Weg van God. Die Weg, uit de Put, gaat voor jou pas omhoog als jij de beslissing neemt om dit samen met God te gaan doen. Op die Weg ga je balanceren tussen vertrouwen en wantrouwen, want je zult geregeld vallen, maar als je het klimmen volhoudt zal je stap voor stap omhooggaan, want wat een ezel kan dat kun jij ook.
 
De Ezel
 
Misschien is jouw reactie wel: Je wilt mij toch niet vergelijken met een ezel? Ezels worden al heel lang gezien als domme dieren, maar dat klopt niet, want in de Bijbel staat het verhaal van de profeet Bileam waar de ezel zelfs de beschermer van Bileam is en hij als een mens praat om Bileam te waarschuwen.
 
De gezegde: een ezel stoot zich in het algemeen geen twee keer aan dezelfde steen, zegt eigenlijk al genoeg. Een ezel maakt dus niet twee keer dezelfde fout, zoals de mens vaak wel. Een ezel zal als hij met zijn voorpoot tegen een steen heeft gestoten dat niet ook met zijn achterpoten doen, terwijl een paard dat wel doet. Ezels zijn niet altijd even gemakkelijk en als een ezel bang is gaat hij echt niet vooruit. Bij dreigend gevaar blijven ezels stokstijf staan, het zijn geen vluchtdieren. Een bange ezel doet echt niet wat de eigenaar wil, en dan wordt hij bestempeld als koppig, maar ook als dom, omdat ze niet onmiddellijk vluchten voor potentieel gevaar.
 
Ezels zijn trouwe, vriendelijke en slimme dieren. En er zijn goede redenen voor dat ze eerder als lastdier gebruikt werden dan paarden, vooral in woestijnen. Ze eten bijna alles wat ze tegen komen en kunnen erg lang zonder water. Ze verdwalen niet snel doordat ze een route die ze al eens gelopen hebben, feilloos nogmaals kunnen lopen. Een ezel die gescheiden raakt van zijn groep, zal ook vaak naar huis lopen. Ezels worden 35-40 jaar en er zijn gevallen bekend van ezels die wel meer dan 50 jaar oud zijn geworden.

Foto: Een ezel op de rug van een paard!
De Ezel in de Put

Een man had een oude ezel. Toen hij en de ezel op een dag onderweg waren viel de ezel in een diepe put. Deze put was zo diep dat de man hem er niet uit kon krijgen. Hij probeerde een touw te laten zakken maar de ezel wist niet wat hij daarmee moest doen, want het is nu eenmaal een ezel. Weet je wat dacht die man. Hij is al oud, ik zal wat vrienden ophalen en dan gaan we hem levend begraven. Toen hij zijn vrienden uit het dorp had gehaald begonnen ze samen het zand in de put te scheppen. Het arme dier keek omhoog en zag het zand en modder van boven vallen en begon verschrikkelijk te jammeren. De eigenaar van het dier kreeg daar vreselijk veel verdriet van en zei tegen zijn vrienden doorscheppen, hoe te eerder is hij uit zijn leiden verlost.
 
De man bedoelde in feite zijn eigen lijden, want hij kon het gejammer van de ezel niet aanhoren. De mannen begonnen flink door te scheppen maar het dier schudde het zand van zijn lichaam en ging op het afgeschudde zand staan. De mannen begonnen gezamenlijk een lied te zingen om het scheppen kracht bij te zetten, maar wat ze ook naar beneden gooiden, al het zand werd door de ezel afgeschud en hij ging er iedere keer bovenop staan. De man en zijn vrienden waren zo druk aan het scheppen dat zij het niet eens zagen, totdat de ezel zo vaak op het ingegooide zand was gaan staan dat hij boven de put uitkwam en zo uit de put kon stappen. Stap voor stap ging de ezel omhoog, want hij had een doel: uit die put komen. Wat is jouw doel?
 
Duizend Jaren Gebonden
 
Dat heel veel mensen in de loop van hun levensweg in die denkbeeldige put zitten heeft een reden. De duivel, jouw vijand, zal in de nabije toekomst worden opgesloten in de afgrond.
In Openbaring 20:1-3 kunnen we lezen waar zijn toekomst is:
En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand;
En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren;
En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geeindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden.

 
Zolang je hier op aarde leeft wil de duivel jou ook graag levend begraven net als die man zijn ezel, want hij houdt je gevangen in de put van de afgrond.
 
Maar in Lukas 4:18-19 kunnen we lezen dat wij geen slachtoffer meer hoeven te zijn van de duivel zijn ganzenbordspel:
De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart;
Om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren.

 
Jezus is gekomen om de deuren van de gevangenis te openen en ieder mens te bevrijden die gevangen zit. Zit je gevangen? Word je er dan van bewust en zie: Je bent Vrijgekocht door het kostbare bloed van Jezus!

28 maart 2017
 
Terug naar de inhoud