Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Opstanding van Lazarus

DE OPSTANDING VAN LAZARUS ONTHULT DE NIEUWE GEBOORTE EN DE OPNAME
 
Vertaald uit het boek: LAZARUS’ RESURRECTION REVEALS THE NEW BIRTH & THE RAPTURE – geschreven door Charles Capps

Herziene Statenvertaling
 
Uit mijn studie in de Bijbel vond ik dat God gewone gebeurtenissen gebruikt om ons inzicht te geven in toekomstige gebeurtenissen, voordat ze plaatsvinden.
We vinden zo'n gebeurtenis opgetekend in het Evangelie van Johannes, dat een verslag doet van Lazarus' dood en opstanding.
 
Johannes 11:1-4 zegt: "En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha.
Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en Zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren; haar broer Lazarus was ziek.
Zijn zusters dan stuurden Hem de boodschap: Heere, zie, hij die U liefhebt, is ziek.
En toen Jezus dat hoorde, zei Hij: Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. "
 
Let op Jezus' reactie toen Hij het nieuws hoorde dat Lazarus ziek was:
"Toen Hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef Hij nog twee dagen in de plaats waar Hij was. " (Johannes 11:6)
 
Het verhaal van Lazarus was een type of profiel van de mensheid, die geestelijk dood was toen Jezus op aarde kwam. Toen de boodschapper Bethanië verliet met de boodschap, was Lazarus alleen maar ziek, maar tegen de tijd toen hij aankwam, was Lazarus dood, en Jezus wist dat.
 
Nadat Jezus hoorde dat Lazarus ziek was, bleef Hij nog twee dagen op dezelfde plaats waar Hij was, voordat Hij Lazarus ging opwekken uit de dood.
Gods Woord openbaart op een wonderbaarlijke manier het verleden, het heden en de toekomst.
 
Dit past perfect bij het Schriftuurlijke profiel gevonden in Genesis 1:14-18, die door dubbele verwijzing, onthulde dat Christus' eerste komst naar de aarde zou zijn op de vierde dag.
"En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren. " (Genesis 1:16)
 
Volg dit gedachtenpatroon zeer zorgvuldig, want deze gebeurtenis lijkt de profetische openbaring te bevestigen die verweven is in het verslag van de vierde dag.
De vierde dag van het Genesis verslag onthult wat zou gebeuren in het vierduizendste jaar op aarde.

Een groot licht zou op twee manieren naar de aarde komen: door de zon op de vierde natuurlijke dag en door de geboorte van Jezus in het vierduizendste jaar door profetische verwijzing.
 
We weten dat Jezus in de Hemel was ten tijde dat Abraham het Verbond bevestigde door het mes op te heffen over zijn zoon Izak (Genesis 22:1 -18). Het was het Verbond dat Abraham bevestigde en het wettelijk maakte voor God om Zijn Zoon naar de aarde te sturen om de mensheid te verlossen van de geestelijke dood. (Genesis 15:1-8)
 
Maar Jezus bleef twee dagen (2000 jaar) nog steeds op dezelfde plaats waar Hij was (in de Hemel) voordat Hij naar de aarde kwam.
 
Ik geloof dat Hij die twee dagen wachtte om het profetische profiel in het Genesis verslag te vervullen, want het grotere licht kwam op de vierde dag, die staat voor vierduizend jaar menselijke geschiedenis.
 
Jezus was op weg naar Bethanië toen Hij werd opgewacht door Martha.
"Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn, maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal.
Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan.
Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.
Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? " (Johannes 11:21-26)

 
Let op de profetische implicaties van Zijn verklaring: "... Ik ben de Opstanding, en het Leven…" Met andere woorden, Jezus zei dat hij die in mij gelooft en al gestorven is, zal opgewekt worden en leven ten tijde van mijn verschijning. En wie in mij gelooft en in leven is bij mijn verschijning zal nooit sterven, maar onsterfelijk worden.
 
Deze uitspraken passen profetisch met wat de apostel Paulus onderwees.
Vergelijk de volgende Schriftteksten met wat Jezus tegen Martha zei.
 
"Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. " (1 Thessalonicenzen 4:16-17)
 

"Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. " (1 Korinthe 15:51-52)

Jezus' uitspraak "...ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid…" in vers 26 van Johannes 11, is profetisch over de rechtvaardigen die zullen leven ten tijde van de Opname. Hij onthult dat zij nooit zullen sterven, maar levend worden opgenomen ten tijde van de Opstanding van de rechtvaardige doden. Het is duidelijk dat Jezus de Opstanding verkondigde aan Martha.
 
DE STEEN EN DE WET
 
Toen Jezus bij het graf van Lazarus aankwam, zei Hij: "...Neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen Hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. " (Johannes 11:39)
 
Toen Jezus werd geboren op de planeet aarde, was de mensheid al vierduizend jaar geestelijk dood. Merk op dat, nadat Jezus hoorde dat Lazarus ziek was, Hij nog twee dagen bleef op dezelfde plaats waar Hij was, zodat Hij zou aankomen op de plek om hem nieuw leven te geven op de vierde dag.
 
Dit profileert Jezus als de verlossing van God. Hij kwam om de nieuwe geboorte beschikbaar te maken voor de mensheid.
 
Jezus was voorbij de Jordaan, waar Johannes hem voor het eerst had gedoopt, toen hij het bericht ontving dat Lazarus ziek was. Hij was ongeveer 17 mijl van Bethanië, en het kostte de boodschapper een dag om die afstand af te leggen. Nadat Jezus hoorde dat Lazarus ziek was, bleef Hij twee dagen op dezelfde plaats, dus in totaal drie dagen. Toen kostte het Jezus nog een dag om in Bethanië te komen.
 
Sommigen suggereren dat de mensheid niet geestelijk dood was voordat de Wet werd gegeven. God gaf de Wet aan Mozes ongeveer 2500 jaar na de schepping van Adam. Maar de mensheid was geestelijk dood vanaf het moment dat Adam zondigde.
 
Dit is waar Paulus naar verwijst in Romeinen 5:13, "Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is."
 
Dus, de mens was vanaf het begin al geestelijk dood geweest, maar hij erkende dat feit niet totdat de Wet kwam.
 
Het allereerste wat Jezus deed toen Hij aankwam was het verwijderen van de steen van het graf. Die steen vertegenwoordigde de Wet, want de Wet hield de mensheid gevangen in geestelijke dood.
 
Laten we de volgende Schriftteksten in Galaten met Jezus' verklaring in Mattheüs vergelijken.
 
"Maar de Schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus.
Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden.
Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden.
Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. " (Galaten 3:22-25)

 
"Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.
Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. " (Mattheüs 5:17-18)

 
Het was door de werken van de Wet dat de zonde opbloeide. De Wet moest de mens tot Christus brengen door de openbaring dat de mens niet rechtvaardig kon zijn in zichzelf.

DE BEDIENING VAN DE DOOD
 
Jezus verwijderde de steen, die de Wet voorstelde die de mensheid had begraven.
 
In 2 Korinthe vinden we dat de steen de Wet voorstelde.
"Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift, in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die tenietgedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn? " (2 Korinthe 3:6-8)

 
In deze verzen noemt Paulus de Wet "de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift ", omdat God de Wet in steen had geschreven.
 
Vandaag de dag houden we de geest van de Wet, maar niet de letter van de Wet (2 Korinthe 3:6).
 
We weten dat geestelijk dode mensen de Wet niet kunnen houden, en zij die geestelijk leven de Wet niet nodig hebben. Wij zijn niet onder de Wet van het Oude Verbond, maar onder de Wet van het Nieuwe Verbond, dat is de wet van geloof, die werkt door liefde.
 
"In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.
Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. " (Galaten 5:6, 13).

 
DE WET VERVULD
 
Jezus deed wat geen mens had kunnen doen: Hij leefde perfect en oprecht onder het Oude Verbond gedurende dertig jaar. Hij vervulde het tot op de letter, en het ging voorbij zoals Paulus zegt in Romeinen 10:4, "Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft."
 
In Paulus' tijd probeerden de Joden nog steeds om gerechtigheid te verkrijgen door de Wet. In deze bedeling van genade, diegenen die geloven dat Jezus de Zoon van God is en Hem belijden als de Heer van hun leven, hebben eeuwig leven. Het eeuwige leven is in de persoon van Jezus Christus. Als je in Christus bent, ben je een nieuwe schepping en heb je eeuwig leven.
 
De apostel Johannes brengt het Bijbels perspectief van het eeuwige leven in de volgende verzen scherp onder aandacht.
 
"En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. " (1 Johannes 5:11-12)
 
Johannes maakte het zo eenvoudig dat je hulp moeten hebben om het verkeerd te begrijpen van wat hij zei.

OPSTANDINGSLEVEN GEGEVEN
 
Toen Jezus de steen van het graf verwijderde, was er een glorieuze opstanding tot nieuw leven.
 
"En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten! En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan. " (Johannes 11:43-44)
 
Dit was de manier waarop mensen gebalsemd werden in die dagen: door te worden gewikkeld in stroken linnen gedrenkt in specerijen. De grafkleren waarin Lazarus was gewikkeld vertegenwoordigen religieuze gebondenheid. Allerlei door de mens gemaakte regels en voorschriften waren toegevoegd aan de Wet. Ze konden niet eten met ongewassen handen; ze konden zelfs niet door de velden lopen en graankorrels eten op de Sabbat dag.
 
Deze voorschriften bleken religieuze gebondenheid voor de mensen. Jezus beval hun om Lazarus los te laten en hem te laten gaan van datgene hem gebonden had gehouden. Er zijn velen vandaag de dag die nog steeds op dezelfde manier gebonden zijn.
 
Maar in Johannes 10:10, zei Jezus, "De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben..."
 
Overvloedig leven is alleen te vinden in de persoon van Jezus Christus.
 
"Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. “(Johannes 5:12)
 
Maranatha!
 
6 januari 2023
 
 
Terug naar de inhoud