Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Naam van Jezus

Start met een Nieuw Leven!

Alle teksten uit de Bijbel komen uit de Herziene Statenvertaling.
 
“Is Genezing van deze tijd?” Vroeg de 15-jarige Kenneth in de jaren 30 aan de dominee. “Nee jongen”, zei de dominee. “Genezing is niet meer van deze tijd” en de dominee ging naar Kenneth zijn moeder om de begrafenis te regelen, want Kenneth lag op sterven. Toch bleef Kenneth leven en vroeg hij aan de dominee. “Is geloof van deze tijd?” “Ja” zei de dominee. “Geloof is zeker van deze tijd.” Op basis van deze uitspraak en hetgeen hij in het Woord las, pakte Kenneth zijn Genezing door het Geloof. Kenneth is daarna bijna 70 jaar predikant geweest.
 
Markus 11:23
Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.

Als wedergeboren mens heb je ooit de beslissing genomen om Jezus in jouw leven toe te laten. In hoeverre Hij in de loop van jouw leven, door jou heen kan en mag werken, hiermee bedoel ik dat er in jouw leven een Samenwerking ontstaat tussen Jezus en de ware jij (jouw geest), wordt bepaald door jezelf (jouw ziel).

Opgegroeid in een christelijk gezin, hou ik van de Vader en Zijn Zoon Jezus, maar ik hield nog meer van mijn eigen leven. Ik had mijzelf nooit zo gezien, maar ik was een baby christen en ik bleef een baby christen, had de duim in mijn mond, totdat ik vorig jaar een ontdekking deed, die God mij op Zijn Weg bracht.
Die ontdekking ga ik nu met jou delen, immers lees jij nu, op dit moment, hetgeen ik van God heb mogen ontvangen. Aangezien mijn gedachten niet in overeenstemming waren met die ontdekking, omdat hetgeen mij was verteld of ik had geleerd heel anders was, moest er heel wat in mijn denken worden geherprogrammeerd. Dit is het moeilijkste punt en bijna niet te doen, maar volharding zal ook jouw resultaten laten zien.

De Verborgen Mens

De meeste mensen zien hun lichaam als diegene die ze zijn. Logisch, want dit is wat wij kunnen zien en zo zag ik mijzelf ook. Dus de meeste mensen zien de eigen lichaam als de ware jij of ik. Dit is fout, want als wij ons lichaam zijn, dan is dood ook echt dood, maar dit is niet wat de Bijbel ons leert. Als het lichaam stopt te functioneren, dan sterft het lichaam, maar jijzelf niet, dus jij bent niet jouw lichaam. Voor meer informatie hierover lees Geest, Ziel en Lichaam, in het artikel: Geestelijke Strijd.

1 Petrus 3:4:
maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.


De verborgen mens van het hart is de verborgen geest, die je niet kunt zien en dat is de ware jij. De ware jij (stille geest) is een onvergankelijk sieraad, blijft na het lichamelijk sterven leven en is kostbaar voor God. De wedergeboren geest = de ware jij. Als je deze waarheid kunt pakken, wie jij echt bent, dan zal hetgeen onmogelijk lijkt en dat is hetgeen je verderop leest, een mogelijkheid worden. Deze waarheid hebben Petrus en Paulus, na hun wedergeboorte, gepakt en in hun leven toegepast.
De Eerste Christenen
 
De apostelen, zoals Petrus en Paulus van de eerste kerk gebruikten de Naam van Jezus met gezag en stonden in Autoriteit, die zij ontvangen hadden van Jezus. Deze apostelen wisten wie zij waren en dat is niet hun lichaam. Het merendeel van de kerk van tegenwoordig oefent die Autoriteit in de Naam van Jezus niet uit, omdat ze niet weten wie ze echt zijn en omdat ze ook geleerd is, dat die Autoriteit met het sterven van de laatste apostel is verdwenen. Immers was die Autoriteit alleen aan de apostelen gegeven.

Het vreemde aan die beredenering is dat dit nergens in de Bijbel staat, maar door mensen zelf is bedacht of beter gezegd: De duivel heeft het bedacht en hierbij medewerking van mensen gehad om deze leer in de wereld te krijgen en door te geven aan andere mensen. Ik zeg hier niet dat mensen bewust een verkeerde leer van het Woord van God doorgeven. Het is met name onwetendheid, zoals ik onwetend ben geweest. De duivel kan alleen werken met medewerking van mensen, houdt dit goed in gedachten.

Een christen die gelooft dat hij/zij niet meer ontvangen heeft dan vergeving van zonden en daarmede een toekomst in de Hemel, vormt geen enkele bedreiging voor de duivel. Een bedreiging zijn diegene die ontdekken dat er wel degelijk meer is, dan dat ons altijd is geleerd. Als christenen hebben we trouwens ook geen toekomst in de Hemel, maar zoals het Woord van God ons in diverse verzen laat weten hier op aarde, omdat wij na zeven jaar Verdrukking samen met Jezus terugkomen naar de aarde om samen met Hem te regeren. Het gaat mij in dit artikel te ver om dat uitgebreid toe te lichten, maar wat ik hiermee wil zeggen is dat er dan ook een Samenwerking is tussen Jezus en de gelovigen, waar ik later op zal terugkomen.

Dat de duivel niet stopt bij de voordeur van een kerk moge duidelijk zijn.
Scheuringen in kerken en onwetendheid over Gods Woord levert de duivel een enorme voorsprong op het christelijk leven van een mens.
 
1 Korinthe 1:10:
Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus dat u allen eensgezind bent in uw spreken (Letterlijk: hetzelfde spreekt) en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen.

Paulus roept de Gemeente op om geen scheuringen toe te laten, maar helaas zien we dat broeders en zusters deze door God ingegeven Woorden niet opvolgen en het één zijn van denken verre van een realiteit is. Leer je de Verborgen Mens kennen, dan kun je niet anders dan één van denken en één van gevoelen zijn.

Bied weerstand aan de duivel

De Wonderbaarlijke Naam van Jezus laat ons zien, dat het niet slechts De Naam is voor vergeving van persoonlijke zonden en het sterven aan ons zondige natuur, maar het ook Gods bedoeling is: Genezing van ziekten!
Nu kun je bij hetgeen ik zojuist heb geschreven denken: Dit geloof ik niet! Dat je het niet gelooft, betekent nog niet dat het niet waar is. Onderzoek het Woord van God! Alles ontstaat door geloof, zelfs ons wedergeboorte! Zonder geloof kan een mens niet wedergeboren worden. Het is Gods geloof, Die de mens in staat stelt om wedergeboren te worden.

De geschiedenis laat een voorval in het verleden zien dat de mens zich van den beginne al de oren heeft laten wassen door de duivel. Toen God Adam en Eva in het Hof van Eden plaatste was Zijn bedoeling voor de mensen een geheel ander leven dan wij nu hebben. Waar de mens zelf voor koos: Zonde = de weg van de duivel!

Ook in de toekomst zien wij als God de duivel, nadat hij duizend jaar opgesloten heeft gezeten, vrijlaat, hij mensen (hun aantal is als het zand van de zee = een enorm aantal) wederom weet te misleiden om een aanval te doen op de heiligen (de christenen) en de stad Jeruzalem. We zien hier dat de heiligen op aarde zijn!


Openbaring 20:7-9:
En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.
En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee.
En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.
 
We zien hier wederom een samenwerking tussen de duivel en de misleide mensen, want zonder deze mensen kan hij de aanval niet inzetten. Hoewel de mensen worden misleidt, zijn zij wel degenen die een keuze maken, voor het goede of voor het kwade.

Genezing in de Naam van Jezus ondervindt in de kerk veel verdeeldheid.
Ook hier geldt de tactiek van de duivel: Ik verdeel en heers de christenen, zodat ze beslist niet één van denken en één van gevoelen zijn en daardoor geen resultaat zullen behalen.
 
Wat kun je als christen daartegen doen?

Jakobus 4:7:
Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.


Het is belangrijk dat we leren om in Autoriteit zelf de duivel te weerstaan. Onderwerp u aan God! Het is een actieve opdracht van God aan ons. God gaat de duivel voor ons niet weerstaan. Waarom moeten wij dit zelf doen? Omdat de wedergeboren mens die Autoriteit tot zijn beschikking heeft en wij die dienen te gebruiken, zoals Jezus als mens die Autoriteit (van God) ook op aarde heeft gebruikt. Wij doen het niet alleen, maar in Samenwerking met Jezus. Door de duivel zelf te leren weerstaan, leren wij ook om in Jezus Zijn Naam te vragen. Als wij van God de duivel moeten weerstaan, dan geeft Hij ons ook hetgeen wij nodig hebben om deze actieve opdracht ten uitvoer te brengen: De Naam van Zijn Geliefde Zoon Jezus!
Ik zal het Doen!

Het volgende vers uit Gods Woord is een vers die de duivel krachteloos heeft gemaakt bij veel christenen. Ik heb mij vaak afgevraagd hoe ik dit vers in mijn leven kan toepassen, maar omdat ik in onwetend was, heb ik het nooit begrepen tot voor enige tijd geleden.

Moge Gods Geest, Die in jou woont, jouw ogen verlichten en jouw openbaringskennis geven over hetgeen ik nu ga schrijven. Nogmaals jij bent niet jouw lichaam, de ware jij is jouw wedergeboren geest. De Heilige Geest woont in jouw wedergeboren geest! Daar is ons Samenwerking met God!


Johannes 14:12:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.


Het Woord van God is in het verleden geschreven, maar is ook voor mensen bedoelt die geboren werden, nadat het geschreven is, dus ook voor vandaag en mensen in de toekomst. Voor alle generaties geldt het Woord van God, daarbij maakt het niet uit in welke tijd ze leven.
 
Dus ook het vers wat we zojuist hebben gelezen is voor iedereen, die in Jezus gelooft. Jezus wint er geen doekjes om en zegt duidelijk dat wij dezelfde werken zullen doen die Hij heeft gedaan. Hij gaat nog een stap verder. Aangezien Hij naar de Vader gaat, zullen onze werken nog groter zijn.

Waarom Groter?

Johannes 14:13-14:
En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.
Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.


Omdat Jezus het doet! De Vader wordt doordat Jezus het doet in de Zoon: Verheerlijkt! Het gaat dus niet alleen om ons, maar ook om het groot maken van de Vader. Twee keer lezen we hier Wie het gaat doen. Het zijn niet de christenen die het doen, maar Jezus doet het zelf, omdat diegene die het vraagt een christen is en zijn/haar Autoriteit kent: In Zijn Naam!

Vraag het zegt Jezus! Wij dwingen Jezus niet om iets te doen, Hij doet het om dat wij het vragen in Zijn Naam Die wij gekregen hebben bij ons wedergeboorte.

Wat je ook vraagt in Mijn Naam: Ik zal het doen! Wij Eisen, bij ziekte of pijn, onze gezondheid terug, die de duivel van ons heeft gestolen, in de Naam van Jezus. Gezondheid is ons recht die wij bij de wedergeboorte hebben gekregen, net als vergeving van zonden. Het is één pakket en er zijn geen extra pakketten verkrijgbaar, zoals bij een T.V. abonnement om extra zenders te kopen. Nee, alles is inclusief!
 
Jesaja 53:4: Voorwaar, onze ziekten* heeft Hij op Zich genomen, onze smarten* heeft Hij gedragen.
 
Het oorspronkelijke Hebreeuwse woord Choliy* wat gebruikt wordt in dit vers = Ziekten.
 
Het Hebreeuwse woord Mak’ob* wat vertaald is als smarten = Pijn, zowel fysiek als mentaal.
 
Jesaja 53:5: De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
 
Petrus haalt deze belangrijke boodschap nog eens aan: Door Zijn striemen bent u genezen. (1Petrus 2:24)
 
 
Petrus staat in Autoriteit
 
Er volgt nu een voorbeeld uit Gods Woord, hoe Jezus dit via de mens Petrus heeft gedaan.

Handelingen 3:1-5:
Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur.
En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen.
Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen.
En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: Kijk ons aan!
En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen.
 
Daar lig je dan met je goed gedrag. Dag na dag afhankelijk van mensen die langs je lopen en je hoopt dat je iets mag ontvangen van hen, omdat je niet in staat bent om in je eigen inkomen te voorzien, vanwege de handicap. In die tijd wisten ze nog niet wat een uitkering was.
 
Menig christen leeft in de bedelmodus. We smeken God in gebed of Hij in actie wil komen. Ik weet er alles van, want heb zelf zo geleefd, terwijl God met alle liefde Zijn kinderen alles wil geven of beter gezegd: Al heeft gegeven! De duivel steelt hetgeen wat we al tot ons beschikking hebben, door ons een leugen voor te houden: Genezing bestaat niet meer, want dit is met de eerste kerk of de laatste apostel die gestorven is verloren gegaan (de duivel bezit allerlei variaties aan leugens). Sorry! Je moet jezelf maar redden en misschien dat God nog over de brug wil komen en zo niet, dan is het Zijn wil dat je ziek bent of doodgaat.

Dan komt er iemand langs die je iets geeft wat je helemaal niet had verwacht. Een christen (hier is het Petrus) die zijn Autoriteit gebruikt! Van Jezus gekregen!
 
Handelingen 3:6-7:
Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!
En hij (Petrus) greep hem (die man) bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast.

Dit is toch te gek voor woorden! Petrus die Jezus drie keer heeft verloochend staat in Autoriteit en denkt dat hij deze man wel even kan genezen?
Petrus wist wie hij was, niet zijn eigen lichaam, maar zijn ware ik was zijn wedergeboren geest. De verborgen mens, waarover hij zelf schreef in 1 Petrus 3:4. Hij kon terecht zeggen: ik heb Die Naam gekregen van Jezus en heb het recht om Die te gebruiken. In de Naam van Jezus Christus van Nazareth sta op en loop!

Petrus eiste in de Naam van Jezus de gezondheid van die man terug, die de duivel al bij de geboorte van die man had gestolen, vervolgens pakte Jezus de man op en zette hem aan het lopen. Petrus greep de man in geloof bij de rechterhand en trok hem omhoog, omdat Petrus wist dat Jezus Diegene was Die het deed. We zien hier een Samenwerking tussen Jezus en Petrus, die in Hem gelooft, want de werken Die Jezus gedaan heeft zal Petrus ook doen. Jezus werkt door en samen met mensen, precies zoals de Vader dat doet.
 
Niet alleen Petrus kon hetgeen, wij zojuist hebben gelezen, ook ieder wedergeboren christen, die nu leeft, heeft dit van God gekregen: Want er is geen aanzien des persoons bij God. (Romeinen 2:11)

Handelingen 3:16:
En Zijn Naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in Zijn Naam. En het geloof dat er is door Hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven.
 
Jezus Zijn Naam heeft zoveel Kracht en Autoriteit dat ziekte en pijn moeten buigen voor: Die Naam!
 
Handelingen 4:10:
laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
 
Petrus benadrukt hier dat deze man genezen is door de Naam van Jezus. Wat is het gevolg van deze actie van Petrus? Opdat de Vader in de Zoon hierdoor verheerlijkt wordt!
 
Handelingen 4:29:
Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken,


Wie zijn Gods dienstknechten?
Niet alleen Petrus en Paulus, maar ook ieder ander wedergeboren christen. Dus jij en ik ook, die in vrijmoedigheid Gods Woord spreken.


Handelingen 4:30:
doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus.


God strekt Zijn hand uit en geeft genezing door de Naam van Jezus.
Is die genezing voor iedereen? Ja!
Maar dat hangt er wel van af of wij leren het Woord vrijmoedig te gaan spreken, vast staan in het geloof en niet twijfelen, zodat God Zijn hand kan uitstrekken. Het is niet dat Hij het niet wil, maar of wij met Hem gaan Samenwerken.
 
Handelingen 5:40:
En zij lieten zich door hem (Gamaliël een Farizeeër) overtuigen; en toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de Naam van Jezus, en zij lieten hen gaan.

De apostelen werden afgetuigd en het werd hun verboden om nog in de Naam van Jezus te spreken. Dit is een satanische invloed! In de Naam van Jezus spreken hindert de duivel namelijk in zijn werkzaamheden. Christenen die dit doen verzwakken hem en daarom is de leugen, dat genezing is gestopt bij het sterven van de laatste apostel, tot diep in de kerk doorgedrongen.

De duivel werkt, zoals we eerder konden lezen, samen met mensen en kan door die samenwerking de dingen voor elkaar krijgen die hij wil. Zonder medewerking van de mens kan hij niets. Hitler was een mens die een samenwerkingsverbond had met de duivel.
God zoekt Samenwerking
 
2 Kronieken 16:9:
Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem. U hebt hierin dwaas gehandeld, want vanaf nu zullen oorlogen uw deel zijn.
 
Ook God zoekt mensen om mee samen te werken en daarom dienen wij te leren wie wij echt zijn. De echte jij = Jouw wedergeboren geest! Als dit in jouw hart een realiteit wordt, dan kun jij de Samenwerking met Jezus activeren en dan gebied jij ook: In de Naam van Jezus Christus de Nazarener! Weet dan in jouw hart dat Jezus het doet, zoals Hij heeft beloofd.
 
Markus 16:17-18: En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden;  op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.
 
Er zijn christenen die beweren dat Markus 16:17-18 uitsluitend bestemd waren voor diegene die genoemd worden in de vers vooraf: Daarna is Hij geopenbaard aan de elven… (Markus 16:14) En Hij zeide tot hen…(Markus 16:15), maar in vers Markus 16:17 staat: En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen.
 
Wie zijn diegene die geloofd zullen hebben? Ieder wedergeboren christen die Zijn Naam gebruikt. Je moet het in jouw hart geloven dat het waar is en dan zal het een realiteit worden.
 
Markus 16:19-20: De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God, maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.
 
Jezus werkt mee en bevestigt het Woord, waarin wij handelen! Hier zien we duidelijk de Samenwerking tussen de gelovige wedergeboren mens en de Heere Jezus.
Laat het het innerlijke karakter van je hart zijn, met de onvergankelijke kwaliteit van een zachte en stille geest. In de ogen van Elohim is dit van grote waarde . (1 Petrus 3:4)

Hoe krijg ik resultaat?

Het onderwerp Genezing kan vrij complex zijn, afhankelijk van wat we in het verleden over het Woord van God hebben geleerd en hoe wij Hem hebben gezien. Ik moet ruim 40 jaar gedachten ombuigen en dat kost tijd. Iets wat ik verkeerd aangeleerd heb, moet ik afleren en het Nieuwe moet ik weer aanleren. Na ruim een jaar intensief af en aanleren begin ik resultaat te zien in mijn denken en van mijn denken moet het naar mijn hart.
 
Ezechiël 36:26:
Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.
 
De nieuwe geest is de verborgen mens, die God ons geeft bij de wedergeboorte en ons hart van steen veranderd daardoor in een gevoelig hart en daar zal de Waarheid gerealiseerd worden.

Het gaat bij mij en ook bij jou pas werken als wij door ons wedergeboren geest leren te leven en ons niet laten domineren door de vijf zintuigen. Petrus leefde door zijn geest (de verborgen mens) en was daardoor in staat om In de Naam van Jezus mensen te genezen.

Om vertrouwt te raken met het onderwerp Genezing en te ontdekken wie de echte jij is, raad ik je aan om dit artikel vaker te lezen, net zolang totdat er een begin ontstaat dat jouw denken begint te veranderden. Resultaat ontstaat uitsluitend door veelvuldige oefening.
Toen wij vroeger naar school gingen moesten we ook studeren voor examens en die konden we alleen geslaagd afronden als we alles grondig hadden bestudeerd. Dit geldt voor alles wat we willen leren of het nou autorijden is of het bespelen van een muziekinstrument.

Gods Woord is onmisbaar, willen wij ons denken veranderen. Bestudeer zoveel mogelijk de teksten die over Genezing gaan en schaf boeken aan over dit onderwerp.

Als je er echt naar verlangt om deze weg te volgen, dan zal God jou de weg wijzen, zoals hij dat bij mij ook heeft gedaan. Zijn wil is een Samenwerking aangaan met jou, zodat jij een voorspoedig leven zult hebben, waar de duivel tenslotte geen zeggenschap meer zal hebben.

Start vandaag met een Nieuw Leven!

2 juli 2021
Terug naar de inhoud