Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Laatste Strijd

De Laatste Strijd

Statenvertaling 1618-1619
 
Schrijven en Regisseren
 
Dit is het laatste artikel naar aanleiding van het verhaal en de film King Kong uit het jaar 2005. Vroeger wilde ik graag schrijver worden van boeken, maar wilde ook wel films gaan regisseren. Had veel ideeën over fantasieverhalen en zou zo mee hebben kunnen doen aan films als The Lord of the Rings of King Kong. Het leven is helemaal anders gelopen. Als boekhouder begonnen en in dat beroep blijven hangen. In 2014 begon het bij mij te kriebelen om iets voor God te gaan doen. Het was God die het bij mij liet kriebelen. Doe iets voor Mij! Een begin werd gemaakt met mijn eerste artikelen. Artikelen schrijven is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Er zijn periodes dat ik helemaal niet weet wat ik moet schrijven en soms rolt een artikel er zo uit.
De eerste stap was gezet en de website ging in januari 2015 online. Maar ik wilde meer en het was op een zaterdag in maart 2015 dat ik begon met mijn eerste video. Dus toch nog schrijver geworden en regisseur van kleine video’s. Het allermooiste is: ik doe het voor God. Nog beter gezegd: Samen met God!
 
De video’s van de film King Kong kwamen toevallig op mijn pad net als Mad Max en na enige tijd hierover na te hebben gedacht waren de artikelen hierover geboren. Aangezien ik zelf niet in toeval geloof weet ik dat God mij hierbij heeft geïnspireerd. Al is mijn leven anders gelopen dan ik wilde, God gebruikt mijn talenten wel voor Zijn Strijd van deze tijd. De Strijd tussen Hem en zijn vijand. De ene partij God geeft jou een vrije keuze en de andere partij de duivel een gedwongen keuze. Een echte verkiezingsstrijd! Breng nu jouw stem uit!
 
Verkiezingsstrijd
 
In Amerika is de strijd om het presidentschap al begonnen. Twee mensen vertegenwoordigen elk een partij en ze streven allebei naar het doel om president te zijn over het land Amerika. In deze verkiezingsstrijd worden allerlei beloftes gedaan en steeds zien we weer beloftes over vrijheid. Vrijheid voor alle mensen over de gehele wereld. Niet een president kan die beloftes waar maken, want als men niet bereid is om het samen met God te doen, zal iedere belofte over die vrijheid sneuvelen. Waarom sneuvelen die beloftes eigenlijk?
 
Ten eerste omdat die beloftes veelal gebaseerd zijn om die verkiezingsstrijd te winnen. Mensen zijn gevoelig voor onderwerpen als vrijheid. Ieder mens verlangt naar vrijheid. Waarom verlangt ieder mens naar die vrijheid? Het is hetgeen wat in ons is geprogrammeerd als wij geboren worden. Die programmering komt doordat wij een Schepping van God zijn en bij God die vrijheid altijd aanwezig is en Hij ons er royaal in wil voorzien, maar wij die vrijheid die Hij ons wil geven afwijzen, omdat volgens veel mensen Hij niet bestaat en indien wij wel in Hem geloven wij onze zaakjes zelf wel kunnen regelen met als resultaat: Geen vrijheid.
 
Ten tweede hebben wij nog steeds te maken met de overste van deze wereld. Voor wie niet weet wie de overste van deze wereld is?
Jezus noemt de overste van deze wereld in de volgende verzen van het Evangelie van Johannes:
Johannes 12:31
Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden.
Johannes 14:30
Ik zal niet meer veel met u spreken; want de overste dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets.
Johannes 16:11
En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

 
De overste van deze wereld is Lucifer oftewel de satan/duivel.
Gedachten Controle
 
Dagelijks is er ook een verkiezingsstrijd aan de gang in ons denken. Neem deze week eens een dag voor jezelf en ga eens bewust naar jouw gedachten luisteren en je zult erachter komen dat de meeste gedachten mengelingen van gedachten zijn die kriskras door elkaar lopen en waar geen touw aan vast is te knopen. Het grootste deel van deze gedachten zijn ook nog eens zeer negatief. Waarom denk jij hetgeen wat je denkt? Waarom zeg jij hetgeen wat jij zegt? Hebben wij controle over ons denkvermogen en ons spreekvermogen?
 
Dit artikel gaat over een strijd die gaande is in ons leven. Deze strijd speelt zich af in onze gedachten. Als mens heb jij een vrije keuze om te doen en laten wat jij wilt. Deze keuzes maak je met jouw gedachten. Hoe je er zelf ook over denkt, de keuzes in jouw gedachten zijn niet altijd goed. Was dat zo dan zouden we een hele andere wereld hebben. Het denken wordt hoofdzakelijk beïnvloedt door een engel die zich voordoet als een engel des lichts.
 
In haar boek Strijd in je denken van Joyce Meyer kunnen we lezen dat onze gedachten een waar slagveld zijn. Ook staan er diverse video's van haar op You Tube over dit onderwerp. Zij weet als geen ander de mens wakker te schudden en ze erop te wijzen om je denkpatronen te veranderen. Er zijn christenen die een uitgesproken mening over haar hebben. Joyce Meyer heeft een bewogen leven achter de rug, die letterlijk en figuurlijk gebukt is gegaan onder de listige aanvallen van de duivel. Er staan verhalen over haar op het internet, dat zij vele miljoenen aan geld in haar bezit heeft, en ook een autopark. Ook al is dat zo, dan is dat nog onze zaak niet. Het is een zaak tussen haar en God!
 
Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt (Mattheüs 7:1). Koning David was een zeer rijke man en het was een rijkdom die God hem gegeven had. Job was een vermogend man totdat de duivel hem alles afnam. Wat neemt de duivel jou af? Jouw geluk en vrijheid, focus je daarop en niet op een ander!

U geschiede naar uw Geloof
 
De duivel valt ieder mens dagelijks, dus ook jij de lezer van dit artikel, aan in onze gedachten. Onze gedachten is het enige terrein waar hij ons het beste kan aanvallen. Als ik terugkijk op mijn leven, dan wordt deze gekenmerkt door een legio van aanvallen die hij in mijn gedachten heeft gedaan. Zou ik voor iedere aanval in mijn gedachten een euro krijgen dan was ik net zo rijk als Joyce Meyer. Sinds ongeveer een jaar ben ik er mij van bewust waar mijn problemen al die tijd hebben gelegen.
 
Door het lezen van het boek, De Kracht in jezelf van Joseph Murphy, begon ik mij te realiseren dat het probleem in mijn denken ligt. Het boek van Joseph Murphy wordt door de ene christen bejubeld en door de andere christen afgedaan als een boek die niet gepast is voor een christen. Zonder vooroordeel ben ik het boek gaan lezen en daarbij is voor mij iets heel duidelijk geworden: U geschiede naar uw geloof! Dit vers had ik in de Bijbel al zo vaak gelezen en eigenlijk nooit goed begrepen.
 
Laten we twee Bijbel gedeeltes opzoeken, waarin Jezus zegt: U geschiede naar uw geloof:
Mattheüs 8:5-10/13
Als nu Jezus te Kapernaum ingegaan was, kwam tot Hem een hoofdman over honderd, biddende Hem,
En zeggende: Heere! mijn knecht ligt te huis geraakt, en lijdt zware pijnen.
En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen.
En de hoofdman over honderd, antwoordende, zeide: Heere! ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen; maar spreek alleenlijk een woord, en mijn knecht zal genezen worden.
Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten; en ik zeg tot dezen: Ga! en hij gaat; en tot den anderen: Kom! en hij komt; en tot mijn dienstknecht: Doe dat! en hij doet het.
Jezus nu, dit horende, heeft Zich verwonderd, en zeide tot degenen, die Hem volgden: Voorwaar zeg Ik u, Ik heb zelfs in Israel zo groot een geloof niet gevonden.
En Jezus zeide tot den hoofdman over honderd: Ga heen, en u geschiede, gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te dierzelver ure.

 
Mattheüs 9:27-31
En als Jezus van daar voortging, zijn Hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende: Gij Zone Davids, ontferm U onzer!
En als Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot Hem. En Jezus zeide tot hen: Gelooft gij, dat Ik dat doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere!
Toen raakte Hij hun ogen aan, zeggende: U geschiede naar uw geloof.
En hun ogen zijn geopend geworden. En Jezus heeft hun zeer gestrengelijk verboden, zeggende: Ziet, dat niemand het wete.
Maar zij, uitgegaan zijnde, hebben Hem ruchtbaar gemaakt door dat gehele land.

 
Begrijp je deze Bijbel gedeeltes? De hoofdman met zijn zieke knecht en de twee blinden geloofden dat Jezus in staat was om hen te helpen en genezing te geven en het zou geschieden naar hetgeen zij geloven. Dus als wij rotsvast geloven en niet twijfelen aan God zal hetgeen gebeuren wat je gelooft. Nou ben ik iemand die heel bescheiden is en niet veel voor mijzelf vraag. Sterker nog, ik heb er zelfs moeite mee om iets voor mijzelf te vragen en dan ook nog eens te geloven dat God het mij zal geven, maar het staat wel in de Bijbel. God ziet de mens graag gelukkig en Hij wil het graag aan ons geven. In feite heeft Hij het al gegeven, echter moeten wij leren geloven dat Hij het reeds heeft gedaan.
 
Kun jij je voorstellen hoe frustrerend het is als je iemand een cadeau geeft en diegene zegt: Ik heb het Niet ontvangen! Wij weigeren om Zijn zegeningen in geloof te activeren en dit heeft tot gevolg dat de duivel met jou doet wat hij wil.
De Aanval wordt Ingezet
  
In een scène uit de film van King Kong wordt Kong aangevallen door zes dubbeldekkers. Zes is het getal van de mens. De mens werd ook op de zesde dag geschapen. Zes oftewel 3x 6= 666 is het getal van de antichrist. De afgezant van de duivel.  In de scène zien we de vernietigende kracht van de mens, die een onschuldig dier in een ongelijke strijd aanvalt. Door de aanval wordt uiteindelijk een bijzonder vriendschap tussen een reuze gorilla Kong en een vrouw Ann Darrow vernietigd. De mens doet hierbij wat de duivel verlangt: Gods Schepping vernietigen. De aanval begint altijd in ons hoofd. Vernietig hem of haar!
 
Het Empire State Building is 381 meter hoog. Een gigantische klus om die te beklimmen. Wat heeft deze scène te maken met onze gedachten? Toen ik de scène zag dat Kong probeert om tijdens het klimmen de aanvallen van die zes dubbeldekkers te ontwijken deed mij dat denken aan het leven van mijzelf. In mijn leven probeer ik ook een gigantisch groot gebouw te beklimmen om dicht bij God te kunnen komen. Tijdens het klimmen word ik steeds aangevallen door de duivel en zijn leger en kan ik enkele van die aanvallen ontwijken. Lukt het mij om de top te bereiken dan zet de duivel zijn aanvallen nog heviger in. Te dicht bij God komen is voor hem geen optie. Ik zal een aantal van die aanvallen kunnen ontwijken, maar uiteindelijk lukt het hem om mij dodelijk gewond neer te laten storten van het gebouw waar ik al jaren mee aan het beklimmen was. Misschien: mijn of jouw laatste strijd, want veel christenen haken af na het veelvuldig strijden in hun eigen kracht, zonder op God te leren vertrouwen.
 
De Verloren Strijd
 
Haak je als christen af dan is de strijd voor jou over en heb je hem verloren. De duivel is uitermate tevreden met zijn missie, maar niemand hoeft die strijd te verliezen. Dagelijks blijven mensen massaal in hun eigen problemen hangen. Problemen die door hun eigen gedachten worden gecreëerd. In feite zijn er geen problemen, maar ze ontspruiten in ons eigen fantasierijke gedachten. Gedachten die worden gemanipuleerd door de overste van deze wereld. Door zelf te herkennen waar jouw problemen liggen, kun je aan het probleem gaan werken. Het niet herkennen van het probleem is in die verloren strijd blijven hangen, want hij is de meester in het manipuleren van de gedachtegang van de mens.
 
Dagelijks kunnen we wandelen en contact hebben met God. Een bekend voorbeeld kunnen we lezen in Genesis 5:24:
Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.
 
Wandelen met God betekent dagelijks op Hem gefocust zijn. Waar is jouw focus op gericht? Op de wereld? Als dat zo is wordt het tijd om jouw focus te veranderen en het geloof te activeren.
 
Het Geloof

Wat wordt er met het woord geloof bedoeld? Sommige zeggen: die mensen hebben een geloof, want het zijn kerkgangers. Oké ze geloven in God, maar ieder mens heeft een geloof. Geloof je niet in God dan geloof je ergens anders in. Bijvoorbeeld: Een man gelooft zijn vrouw. Het kind geloofd zijn/haar moeder. De buurman gelooft zijn buurman. De zus gelooft haar broer. Wij kunnen dus geloven wat een ander zegt. Daarentegen geloven we ook heel veel dingen niet. Er bestaat geen hiernamaals of geen God. De duivel is een fabel om mensen bang te maken. Ik geloof niet wat die man of vrouw beweerd. Die politici hebben ons voor de gek want ze komen hun verkiezingsbeloftes toch niet na, dus geloven wij hun niet. We trekken dus een lijn wat wij wel en niet geloven en het is hoofdzakelijk de lijn die we zelf bepalen. Alles wat we voor waar aannemen hoeft nog geen waarheid te zijn en alles wat we voor niet waar aannemen kan absoluut de waarheid zijn. De wereld is één grote leugen en het is die leugen van de duivel waar de mens blindelings intrapt.
De Bijbel spreekt ook over het geloof. Dit is niet het geloof zoals mensen dit beschrijven als zijnde een kerkganger. Nee, geloven betekent in de Bijbel een vast vertrouwen hebben op God. Nogmaals: U geschiede naar uw geloof. Wie of wat geloof jij? Blijf je in je eigen ellende hangen? Dan geloof je niet wat God in Zijn Wordt zegt.
 
Wat leef ik in een misère!
 
Reacties:
Jij kunt makkelijk praten met je mooie website. Ik heb zoveel ellende meegemaakt, dat wil jij niet weten. Die heeft mij zoveel onrecht aangedaan, hoe kan ik dat ooit vergeten.  Ach wat voor leven heb ik eigenlijk. Die persoon zorgt ervoor dat ik zo ben. Kan er nu eenmaal niets aan veranderen, dat ik zo ben of reageer, moet hij of zij maar niet zo doen. Wil jij mij vertellen dat mijn gedachten niet goed zijn. Ik heb alles onder controle, niemand die mij de baas is. Die weet er niets van en daar zal ik wat van moeten zeggen, want anders is de hek van de dam. Ja ja dikke vinger. Het is wel goed met hem.
 
Zelf ooit zo’n reactie gehad. Ik wel!
Let eens op wat er in de filmscene van King Kong gebeurt: hij wordt aangevallen in zijn rug. De duivel valt ieder mens stiekem in de rug aan en daarom herken jij hem ook niet. Het ontkennen of onderschatten van dit betekent: Blijven zitten waar je zit en verroer je niet, houd je adem in en stik niet. Dit is een liedje van vroeger als je verstoppertje wilde spelen
 
Herken jij niet je eigen probleem dan speel je verstoppertje met jezelf en ga je stikken, omdat je jouw eigen adem gaat inhouden. De duivel moedigt dit bij jou aan, want volgens hem heb jij geen recht op een mooi, goed en gezond leven. Hij leeft jouw leven, totdat jij gaat beslissen om het terrein wat hij bij jou heeft veroverd terug te pakken. Dan pas ga jij een overwinning boeken.
 
Overwinning in de Strijd
 
Hoe kan ik mijn denkpatronen wijzigen? Is het mogelijk? Ja! Is het makkelijk? Nee! Jouw denkpatroon wijzigen moet je samen met God doen. Als je vandaag bereid bent om een start te maken, ga je merken dat de duivel vreselijk veel tegengas gaat geven. In het begin kom je geen steek vooruit. Het is een kwestie van vallen en opstaan. In het begin is het meer vallen dan opstaan, maar blijf wel opstaan. Als jij de duivel laat zien dat je het samen met God doet en op Hem vertrouwd en je laat zien dat je het niet op eigen kracht doet dan ga je winnen. Geef God de eer in die overwinning. God de eer in de overwinning geven is de duivel een nederlaag toedienen.
 
Jouw gedachten moeten volledig worden geherprogrammeerd. Je moet het bekijken als de aanschaf van een nieuwe computer of het opschonen van jouw harde schijf van jouw oude computer. Als de computer nieuw is of de schijf is opgeschoond bijvoorbeeld met CCleaner (softwareprogramma) dan werkt de harde schijf sneller en beter en loopt hij niet zo gauw meer vast.
 
Dit is met jouw gedachten ook zo. Het opruimen van de ballast die de duivel jouw hele leven al vanaf je kind zijn in jouw gedachten heeft geprint is van essentieel belang om een goed contact met God te krijgen. Een goed contact met God stelt jou in staat om een beter contact met je medemens te krijgen. Zelfs al zou jouw medemens niet bereid zijn om aan zijn/haar eigen probleem te willen werken, dan zullen ze nog vernemen dat jij anders bent. Dit zet bij die ander weer aan tot: Wat hij of zij heeft wil ik ook! God geeft je de kracht, de rust en de mogelijkheid om deze oorlog in jouw gedachten te winnen, zolang jij bereid bent om op God te vertrouwen en Hem de tijd geeft zodat Hij Zijn werkzaamheden in jou kan verrichten.
 
Wat Moet ik Doen?
 
Oké we kunnen dus achterover gaan leunen en op God vertrouwen, zodat Hij Zijn werk kan doen? Nee! Wij dienen zelf de eerste stap te zetten, zodat onze gedachten gaan veranderen. Dit betekent dat wij iedere negatieve gedachte moeten gaan ombuigen naar een positieve gedachte. Wat voel ik mij miserabel! = Ik voel mij geweldig! Je gedachtenpatroon van negatief denken (aanval duivel) veranderen in positieve gedachten zorgt er op de lange termijn voor dat jij je beter gaat voelen en door op God te gaan vertrouwen gaat je leven veranderen.
 
Het Woord van God is in deze strijd ook belangrijk. De duivel haat het Woord van God en kan Die NIET verdragen. Het zijn pijnlijke Woorden voor zijn oren. Dus we gaan in geloof en vertrouwen op God deze Woorden gebruiken, zodat hij van ons gaat vluchten. Samen met God hoef je niet bang te zijn. Hij brengt ons door die onzichtbare gedachten strijd heen, zoals hij met David deed.
 
Lees eens in Psalmen 144:1-2 wat God voor David deed:
Een psalm van David. Gezegend zij de Heere, mijn Rotssteen, Die mijn handen onderwijst ten strijde, mijn vingeren ten oorlog;
Mijn Goedertierenheid en mijn Burg, mijn Hoog Vertrek en mijn Bevrijder voor mij, mijn Schild, en op Wien ik mij betrouwe; Die mijn volk aan mij onderwerpt!
 
Ook jij bent een David! Een man, vrouw, jongen of meisje naar Gods Hart!
 
19 oktober 2016
 
Terug naar de inhoud