Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Laatste Bazuin

De Laatste Bazuin

Statenvertaling 1618-1619
 
De Apostel Paulus zou in het jaar 67 na Christus door de kwaadaardige keizer Nero gefolterd en vervolgens onthoofd zijn. Paulus beschrijft in 2 Timotheüs 4:6-8 zijn naderende einde, waarbij hij er zeker van is dat hij bij het overlijden goed terecht komt:
Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande.
Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden;
Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben.

 
2 Timotheüs 4:6-8 geldt voor alle gelovigen in Jezus als ze komen te overlijden en is ook van toepassing als ze worden opgehaald door Jezus bij de Opname van de Gemeente.
 
In het artikel: De Zeven Feesten heb ik het gehad over de drie Bazuinen van God. De laatste bazuin, zoals Paulus in 1 Korintiërs 15:51-53 schrijft heeft te maken met de Opname van de Gemeente.
 
1 Korintiërs 15:51-53:
Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;
In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.
Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

 
Voor de Gemeente is deze laatste bazuin zeer belangrijk, immers dan gaat Jezus ons hier wegrukken en neemt Hij Zijn Bruid mee naar de hemel, zoals Hij ons heeft beloofd.

Bazuin Misverstand
 
Is de bazuin van de laatste, zevende engel, in Openbaring 11:15 dezelfde bazuin als de laatste bazuin in 1 Korintiërs 15:52?
In Openbaring 8:6 staat:
En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen.
 
Zeven engelen die dus gaan bazuinen en de zevende engel bazuint in Openbaring 11:15:
En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

 
De laatste bazuin in 1 Korintiërs 15:52 is een bazuin van God. Dit is de laatste bazuin die voor de Gemeente zal klinken, vandaar ook de naam: De Laatste Bazuin. De bazuin in Openbaring 11:15 wordt gebazuind door de zevende engel. Hier wordt Jezus als Koning aangekondigd en de oordelen die zullen volgen. Deze twee bazuinen zijn dus niet hetzelfde. Dit betekent dus dat de Opname van de Gemeente niet tijdens/na de Grote Verdrukking is, zoals sommige mensen geloven, maar ervoor.
Twee Opnames?
 
In Mattheüs 24:31 wordt ook gesproken over een Opname:
En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.
 
Dit is na de Grote Verdrukking, want in de Bijbelteksten daarvoor staat:
Mattheüs 24:29-30:
En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
 
Dit betreft, mijns inziens, de gelovigen uit de Grote Verdrukking. Mensen die tijdens de Grote Verdrukking tot het geloof in Jezus zijn komen en die dan nog in leven zijn. Deze uitverkorenen worden bijeenvergadert door uitgezonden engelen van de Heer. Bij de Opname van de Gemeente haalt Jezus ons Zelf thuis.
 
En dit kunnen we lezen in 1 Tessalonicenzen 4:16-17:
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.
 
Dus wel degelijk twee verschillende momenten van Opnames die niet hetzelfde zijn.
 
Opstanding van de Doden
 
Bij de laatste bazuin zullen de doden opstaan. De gelovigen die al bij Jezus in de Hemel zijn zullen worden herenigd met hun lichaam wat hier in aarde wacht. Hoe God dit zal doen is voor mij een raadsel, immers zijn de aardse lichamen van de gelovigen al vergaan. Maar God gaat het wel doen en de gelovigen krijgen hierbij een nieuw lichaam dat nooit meer vergaat. Halleluja!
 
De opstanding van de doden wordt verkondigd, doordat er op de sjofar wordt geblazen, en dit zal plaatsvinden op Rosh Hashanah. *
In 1 Korintiërs 15:52 vertelt de apostel Paulus ons dat de opstanding van de doden "bij de laatste bazuin" zal zijn. *
Eerder al, in 1 Korintiërs 15:14, schreef Paulus dat zonder de opstanding van Jezus uit de dood, ons geloof tevergeefs is. *
*(De Zeven Feesten Van De Messiah door Eddie Chumney)
 
1 Korintiërs 15:14:
En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof.
 
De Twee Horens van de Ram. *
 
In de eerste eeuw, betekende de laatste bazuin een bepaalde dag in het jaar. In het jodendom zijn er drie bazuinen die een naam hebben. Dit zijn de eerste bazuin, de laatste bazuin, en de grote bazuin. Elk van deze bazuinen duidt op een bepaalde dag in het Joodse jaar. De eerste bazuin wordt op het feest van Pinksteren geblazen (Exodus 19:19). Het verkondigde dat God Zichzelf met Israël had verloofd. De eerste en grote bazuin hebben betrekking op de twee horens van de ram, die volgens de joodse traditie, in het struikgewas op de berg Moria gevangen raakte, toen Abraham klaar stond om Izak te slachten en hem als een brandoffer op te offeren. Deze ram werd de vervanging van Izak, zoals Jezus de vervanging voor ons werd en leven aan ons verschafte door Zijn dood. In Pirkei Avot (de uitspraken van de vaders), vertelt Rabbi Eliëzer ons dat de linker hoorn (eerste bazuin) op de berg Sinaï werd geblazen, en zijn rechter hoorn (de grote bazuin) zal worden geblazen om de komst van Jezus aan te kondigen op Yom Kippur.
*(De Zeven Feesten Van De Messiah door Eddie Chumney)
 
De Geboorte van Jezus
 
Veel Messiasbelijdende Joden gaan ervan uit, dat de geboorte van Jezus op Yom Kippur (Grote Verzoendag) moet hebben plaatsgevonden, want de ware verzoening kwam met de komst van de Messias en bovendien is het een historisch feit, dat Jezus in de maand Tisjri is geboren. Tisjri is voor ons de maand september/oktober. Aangezien Jezus op Yom Kippur terugkomt met de grote bazuin, zou het best zo kunnen zijn dat Hij ook is geboren op Yom Kippur.
 
2 juli 2015
Terug naar de inhoud