Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Laatste Bazuin 2

De Laatste Bazuin 2
 
Statenvertaling 1618-1619

Het Licht der Wereld
 
Johannes 1:1-5:
In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Dit was in den beginne bij God.
Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.
En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

 
De duisternis (duivel) heeft niets van Het Licht (Jezus) begrepen.

Valse leraren?
 
Als je als christen denkt dat alleen ongelovigen verleid worden tot het maken van verkeerde keuzes, dan heb je het mis.
Een simpel voorbeeld:
Meningsverschillen (de duivel zet aan tot ruzies) over het Woord van God en daardoor het opdringen van de eigen mening. Willen wij voor God gaan werken en Zijn Koninkrijk opbouwen, dan dienen we die ruzies achterwege te laten.
 
Laat iedereen in zijn/haar waarde, niemand is perfect. Er wordt wel gesuggereerd dat sommige mensen valse leraren zijn, omdat ze het Woord anders brengen dan dat zijzelf interpreteren, en dat ze daar op aangesproken moeten worden of in ieder geval een medechristen daarvoor moeten waarschuwen. Is dat zo?
 
In Markus 9:38-40 kunnen we lezen wat Jezus daarvan vindt:
En Johannes antwoordde Hem, zeggende: Meester! Wij hebben een gezien, die de duivelen uitwierp in Uw Naam, welke ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt.
Doch Jezus zeide: Verbiedt hem niet; want er is niemand, die een kracht doen zal in Mijn Naam, en haastelijk van Mij zal kunnen kwalijk spreken.
Want wie tegen ons niet is, die is voor ons.
 
Zegen elkaar en bemoedig elkaar (zegen hen die u vervloeken), dat is wat God van ons verlangt. Leg de strijdbijl neer tegen de medemens en trek de Wapenuitrusting aan van God om stand te houden tegen de duivel, want de Tijd van de Laatste Bazuin van God is aanstaande. God heeft voor jou Zijn Verborgenheid geopenbaard en die vinden we in Zijn Woord.
De Verborgenheid
 
Een verborgenheid of geheimenis is een: geheim, mysterie of raadsel. Een geheim is, als je je mond houdt, omdat je iets weet wat je niet mag of kunt vertellen. Sommige mensen kunnen een geheim heel goed bewaren, maar anderen kunnen dat juist weer niet, die staan te popelen om de verrassing of geheim te vertellen.
 
God had een Geheim al voor de grondlegging der wereld, totdat Hij het openbaarde aan Paulus. God had iets in Zijn gedachten. Hij had een plan tot redding, een manier om alle mensen van deze aarde te redden. Maar Hij vertelde het aan niemand, Hij hield Zijn mond en het bleef Zijn Geheim. Dit Geheim staat in het Nieuwe Testament als een Verborgenheid.
 
Het bewijs vinden we in 1 Korintiërs 2:7:
Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;

 
In 1 Korintiërs 2:7 lezen we dus: Voordat God de wereld schiep er al een Verborgenheid was. Deze Verborgenheid is pas later geopenbaard, want als de duivel het eindresultaat zou hebben geweten, hij niet zijn deel gedaan zou hebben wat moest gebeuren. De duivel kent het Woord van God heel goed. Toen Paulus de term “de oversten dezer wereld" gebruikte verwijst hij naar de duivel en zijn kwade helpers.
 
In 1 Korintiërs 2:8 staat:
Welke (Verborgenheid) niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.
 
In de King James Bible - 1 Corinthians 2:8 staat:
Which none of the princes of this world knew: for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory.
 
Als de duivel had geweten wat het resultaat was van de dood van Christus aan het Kruis dan zou hij nooit hebben toegestaan dat het gebeurde. Het betekende zijn eigen oordeel en onheil dat verzegeld zou worden.

De Verborgenheid Geopenbaard
 
Na de kruisiging van Jezus kwam er een moment dat God Zijn Geheim ging openbaren en in de volgende Bijbelverzen lezen we wanneer:
 
Kolossenzen 1:26:
Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;

 
Efeziërs 3:3-5:
Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb;
Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),
Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;

 
In Galaten 1:11-12 laat Paulus ons weten Wie hem de Verborgenheid heeft geopenbaard:
Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.
Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.

 
Niemand anders dan de Here Jezus heeft de Verborgenheid van de Vader aan Paulus geopenbaard. Het is NIET van een mens, zoals Galaten 1:11-12 laat weten. Het is niet de bedelingenleer van J.N. Darby (niet de grondlegger van de bedelingenleer, zoals velen suggereren) of Dr. C.I. Scofield. Voor zover bekend werd het oudste bedelingen-schema gepubliceerd in Amsterdam in 1687, terwijl J.N. Darby leefde van 1800–1882.
 
De mens gaat veel te veel af op wat een ander zegt of schrijft. Onderzoek zelf de Bijbel en ontdek de Verborgenheid van de Opname van de Gemeente van Jezus. Alleen in de Bijbel vind je de Waarheid en nergens anders.
 
De Verborgenheid van de Opname
 
In het Nieuwe Testament staan een aantal verborgenheden die geopenbaard zijn door Jezus aan Paulus.  De meningen over de Opname van de Gemeente onder de christenen zijn verdeeld. Sommige geloven dus, zoals hierboven beschreven, dat het een leer van J.N. Darby is.
 
Nogmaals wil ik benadrukken dat de Opname van de Gemeente de ultieme nederlaag is van de duivel en dat deze Verborgenheid een Geheim van God was, zodat de duivel in de val zou trappen die God voor hem had klaargezet.
 
Onderzoek De Bijbel
Het bewijs van de Verborgenheid van de Opname van de Gemeente vinden we in de Bijbel.
In Korintiërs 15:51-52 vertelt Paulus ons een geweldige boodschap die hij heeft ontvangen van Jezus Christus:
Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;
In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

 
Voegen we de openbaring van Jezus in Galaten 1:12 aan Paulus samen met Korintiërs 15:51dan zien we:
Ziet, ik zeg u een verborgenheid…. (Korintiërs 15:51)…..door de openbaring van Jezus Christus. (Galaten 1:12)

De Zalige Hoop
 
Filippenzen 3:20-21:
Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;
Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.

 
Titus 2:13:
Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;

 
Dit is de Heilige Hoop, de Opname zoals het wordt genoemd, wanneer Christus zal komen om ons weg te nemen en naar huis te brengen.
Zoals Hij beloofd heeft in Johannes 14:2-3:
In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.

 
We krijgen elk een nieuw verheerlijkt lichaam dat in staat is om het doel van God uit te voeren in de hemelse gewesten. Het is de opstanding van al die leden van het Lichaam die voorheen in Christus zijn gestorven en de transformatie van allen die in Christus leven op het moment dat de Here Jezus Zelf komt voor de zijnen. Paulus zegt dat dit een verborgenheid is, een geheim dat nu is geopenbaard. Dit is dus niet de tweede komst van Christus dat de gebeurtenis markeert aan het einde van de Dag des Heeren.
 
Opgetrokken in de Hemel
 
Hoe makkelijk gaan we voorbij aan twee mensen Henoch en Elia die door God werden weggenomen naar de Hemel:
Genesis 5:24:
Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.
2 Koningen 2:11
En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel.

 
In Korintiërs 12:2-4 laat Paulus ons weten dat hij iemand kent die opgetrokken is in de Hemel:
Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschiedt zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derden hemel;
En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschiedt zij, weet ik niet, God weet het),
Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.

 
Hoewel Paulus schrijf dat hij een mens kent, heeft hij het over zichzelf. Het ging zo razendsnel (in een oogwenk) dat hij niet eens wist of hij nog in zijn lichaam aanwezig was of buiten zijn lichaam.
Twee Mensen -Twee Keuzes
 
Arya kent Jezus en verwacht Hem, maar Sarah ken Jezus helemaal niet en verwacht Hem dus ook niet. Waar Sarah wel op zit te wachten is haar vriend Luke.
 
Arya
Arya heeft geen aardse vriend, maar wel een Hemelse Vriend. Met Hem heeft ze een innige relatie opgebouwd. Sinds ze weet dat ze in de Bijbelse Eindtijd leeft, heeft ze beetje bij beetje haar oude leven losgelaten en haar nieuwe leven aangedaan. De Bijbel vermaant ons om Jezus alle dagen te verwachten en dat doet zij dus ook. Ieder morgen als ze ontwaakt kijkt ze weer door het raam naar buiten. Ieder morgen vraagt zij zich af: Zal het vandaag zover zijn?
 
Sarah
Sarah heeft een heel andere visie op het leven, want God bestaat niet. Als God niet bestaat dan leidt je je eigen leven, zoals je dat zelf wilt. Ze hoeft met niemand rekenschap en verantwoording af te leggen, behalve dan met haar vriend. Zij denkt aan heel andere dingen, zoals op vakantie gaan met haar vriend en het liefst gaat ze dan kamperen. Dat kamperen wordt voor haar bijna creperen.
 
De Hemel of de Aarde
De keuzes die deze twee vrouwen maken hebben gevolgen voor hun toekomst en hun verblijf. Arya wordt door de Here Jezus in een oogwenk (punt des tijds) weggenomen, zoals de Bijbel, het Woord van God, ons beloofd en Sarah moet door de Verdrukking heen. Indien Sarah geluk heeft treft ze nog mensen die in de Verdrukking, de Here Jezus alsnog hebben leren kennen. In de Verdrukking heb je dus nog een kans, maar waarom zou je dat zover laten komen?

De Bazuin van God
 
Laat niemand jou op enigerlei wijze misleiden dat er geen Opname van de Gemeente van Jezus zal zijn.
Tessalonicenzen 4:16-17:
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.
 
1 Tessalonicenzen 4:18:
Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

 
Amen!
 
23 juni 2017
Terug naar de inhoud