Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Hof van Eden

De Hof van Eden

Statenvertaling 1618-1619
 
Er ooit bij stil gestaan waarom de zondeval van de mens juist in de Hof van Eden heeft plaats gevonden? Omdat dit stukje grondgebied een speciale betekenis heeft voor God. Eden was Gods Paradijs een stuk land waar God plezier in had. En ten oosten van Eden plantte God een Hof (Tuin) wat mooier was dan ieder ander plaats op aarde, zelfs nog mooier dan Eden zelf.
 
God wandelde in Zijn Hof, zoals we lezen in Genesis 3:8:
En zij hoorden de stem van den Heere God, wandelende in den hof, aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den Heere God, in het midden van het geboomte des hofs.

 
Adam en Eva leefden in deze Hof en hadden aan geen ding gebrek en konden zelfs met de dieren communiceren. Wat lijkt mij dat enig! Het getuigt ervan hoe lief God Adam en Eva had. Ze mochten bij Hem zijn en deel uitmaken van deze onvoorstelbare mooie Hof van God. Hoewel Adam en Eva het zo goed hadden was dit niet voldoende. Ze lieten zich verleiden om van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten met alle gevolgen van dien.
 
God stond de mens toe te eten van de vruchten van alle bomen, behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad. De overtreding van dit verbod leidde tot de dood. Er stond nog een belangrijke boom in de hof: de levensboom. Het eten van deze boom was vóór de zondeval niet verboden, maar de mens werd na de zondeval uit de Hof verjaagd om hen de toegang tot die boom te beletten.
 
In Genesis 3:24 staat:
En Hij dreef den mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens.
 
Waar lag de Hof van Eden?
 
In Genesis 2:8 staat dat de Hof van Eden in het oosten lag.
Ook had de Heere God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar den mens, dien Hij geformeerd had.

In de Hof ontsprong een rivier die zich in vieren splitste, zie Genesis 2:10-14:
En een rivier was voortgaande uit Eden, om dezen hof te bewateren; en werd van daar verdeeld, en werd tot vier hoofden.
De naam der eerste rivier is Pison; deze is het, die het ganse land van Havila omloopt, waar het goud is.
En het goud van dit land is goed; daar is ook bedolah, en de steen sardonix.
En de naam der tweede rivier is Gihon; deze is het, die het ganse land Cusch omloopt.
En de naam der derde rivier is Hiddekel; deze is gaande naar het oosten van Assur. En de vierde rivier is Frath.

 
Het is zeker dat Eden een gebied in het Midden-Oosten is geweest. Sommige Bijbelleraren geloven, gezien de ligging van de rivieren, dat dit in Oost-Turkije is geweest. Weer anderen denken aan Irak, nabij de Perzische Golf. Maar allen gaan voorbij aan een belangrijke gebeurtenis: De Zondvloed!
De Vernietigende Zondvloed
 
Toen de zondvloed over de aarde kwam is de ligging van de rivieren veranderd. Niets was meer als voorheen en om dan te kunnen achterhalen waar de Hof van Eden heeft gelegen lijkt onmogelijk.
 
Genesis 7:15-20,24 beschrijft hoeveel geweld er toen over deze aarde is gekomen:
En die vloed was veertig dagen op de aarde, en de wateren vermeerderden, en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde.
En de wateren namen de overhand, en vermeerderden zeer op de aarde; en de ark ging op de wateren.
En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den gansen hemel zijn, bedekt werden.
Vijftien ellen omhoog namen de wateren de overhand, en de bergen werden bedekt.
En de wateren hadden de overhand boven de aarde, honderd en vijftig dagen.

 
Zelfs de bergen kwamen volledig onder water te staan. Er was geen topje van een berg meer zichtbaar. Alles stond onder water en was verdwenen. Een gigantische hoeveelheid water had het hele aardoppervlak bedekt. De zeeën van de aarde kunnen door de jaren heen alleen al kusten van eilanden verplaatsen en het geweld wat deze aarde ten tijde van de zondvloed is overkomen, was zo enorm dat alles is veranderd. Het zou een wonder zijn als de landoppervlakte en de ligging van de rivieren niet gewijzigd was geweest.
 
Kanaän het Beloofde Land.
 
Het land Kanaän is, zoals we in Gods Woord lezen, altijd al belangrijk voor Hem geweest.
 
Dit vinden we in verschillende verzen terug in de Bijbel, zoals in Exodus 3-8:
Daarom ben Ik nedergekomen, dat Ik het verlosse uit de hand der Egyptenaren, en het opvoere uit dit land, naar een goed en ruim land, naar een land, vloeiende van melk en honig, ........

 
Blijkbaar nog een stuk land waar God vreugde in heeft. God beloofde aan Zijn vriend Abraham dit stuk land, het Beloofde Land.
Op twee plaatsten in Genesis staat dit geschreven:
 
Genesis 12:1-2:
De Heere nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.
En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen!

 
Genesis 13:14-17:
En de Heere zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was: Hef uw ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt noordwaarts en zuidwaarts, en oostwaarts en westwaarts.
Want al dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven, en aan uw zaad, tot in eeuwigheid.
En Ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden.
Maak u op, wandel door dit land, in zijn lengte en in zijn breedte; want Ik zal het u geven.

 
Het Beloofde Land, oftewel Kanaän, valt geografisch grotendeels samen met het huidige Israël plus de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogten, alsmede aangrenzende delen van Syrië en Jordanië. Als God, Zijn stuk grondgebied aan Abraham heeft beloofd en daarmede aan al zijn nakomelingen, waarom moet Israël dan steeds land afstaan? Of nemen ze onze Schepper van de hemel en aarde niet serieus?
 
Abraham geloofde God wel en gehoorzaamde Hem, want in Hebreeën 11:8-10 staat:
Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende, waar hij komen zou.
Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die medeerfgenamen waren derzelfde belofte.
Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.
Jeruzalem
 
In het land Kanaän, het Beloofde Land voor de Joden wat later de naam Israël kreeg, heeft God een plaats gekozen waar Hij Zijn Naam op heeft geplaatst en dat is Jeruzalem.
 
2 Kronieken 6:6:
Maar Ik heb Jeruzalem verkoren, dat Mijn Naam daar zou wezen; en Ik heb David verkoren, dat hij over Mijn volk Israel wezen zou.

 
Het is toch wel bijzonder te noemen dat Jeruzalem niet alleen belangrijk is voor God, maar ook voor de rest van deze wereld. Waarom is Jeruzalem eigenlijk zo belangrijk voor deze wereld? Allen willen een deel van Gods land. Gods eigendom wordt hier geclaimd, terwijl de rest van de wereld zo groot is, word er om dit klein stukje land gevochten. Daar waar het mis ging met Adam en Eva, gaat God het weer rechtzetten. In de Hof van Eden bracht de duivel de mens ten val en in Israël zal God de duivel ten val brengen. Jeruzalem ligt namelijk op de plek waar het Hof van Eden ooit is geweest, het is hetzelfde stuk grondgebied. Als we de volgende Bijbelverzen lezen dan weten we ook dat die waterbron uit het begin nog steeds aanwezig is.
 
De Hof van Eden.
En een rivier was voortgaande uit Eden, om dezen hof te bewateren; en werd van daar verdeeld, en werd tot vier hoofden. (Genesis 2:10)
 
Jeruzalem.
Zacharia 14:8:
Ook zal het te dien dage geschieden, dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen, de helft van die naar de oostzee, en de helft van die naar de achterste zee aan; zij zullen des zomers en des winters zijn.
 
Ezechiël 47:1:
Daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis, en ziet, er vloten wateren uit, van onder den dorpel des huizes naar het oosten; want het voorste deel van het huis was in het oosten, en de wateren daalden af van onderen, uit de rechterzijde des huizes, van het zuiden des altaars.

 
Joël 3:18:
En het zal te dien dage geschieden dat de bergen van zoeten wijn zullen druipen, en de heuvelen van melk vlieten, en alle stromen van Juda vol van water gaan; en er zal een fontein uit het huis des Heeren uitgaan, en zal het dal van Sittim bewateren.

 
Jeruzalem de Navel van de Aarde
 
Israël ligt op het middelpunt der aarde en Jeruzalem te midden van Israël.
Dit lezen we in Ezechiël 5:5:
Alzo zegt de Heere Heere: Dit is Jeruzalem, welke Ik in het midden der heidenen gezet heb, en landen rondom haar henen.

 
Jeruzalem zal het centrum van de toekomstige heerschappij van Jezus zijn, die zich over de hele wereld uit zal strekken. Daarom wordt Jeruzalem, hoe dichter wij bij de wederkomst van Jezus komen, een centrum van botsingen onder de naties.
 
5 mei 2015
 
Terug naar de inhoud