Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Hemel

De Geestelijke Wereld

Statenvertaling 1618-1619

Stel je eens voor dat je een kijkje kon nemen in de Geestelijke Wereld.
Heel veel mensen realiseren zich niet dat deze wereld bestaat, maar het Woord van God is er toch echt duidelijk over dat Zijn onzichtbare wereld een realiteit is.

In 2 Koningen 6:16 zegt Elisa tegen zijn dienaar dat hij niet bang hoeft te zijn als hij de grote Syrische leger voor zich ziet staan:
En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen zijn.

Hoe zou jij reageren als je tegenover een groep aanvallers zou komen te staan en God zei tegen jou: Wees niet bang, aan jou kant staan meer dan aan de kant van de aanvallers.
Je zou denken van oké, maar sta hier toch echt alleen.
 
Vervolgens vraagt Elisa aan God om de ogen van de jongen te openen 2 Koningen 6:17:
En Elisa bad, en zeide: Heere, open toch zijn ogen, dat hij zie! En de Heere opende de ogen van den jongen, dat hij zag; en ziet, de berg was vol vurige paarden en wagenen rondom Elisa.
 
Welke ogen opende God van die jongen? Hij had zijn ogen toch open en kon de Syrische leger zien staan? God opende niet de fysieke ogen van de dienaar van Elisa, maar de geestelijke ogen en toen zag hij in de Geestelijke Wereld de strijdmachten van God klaar staan. Dit is de onzichtbare wereld, die wij alleen geestelijk kunnen zien en ervaren.
Twee Hemel Boeken

De afgelopen tijd heb ik twee mooie boeken gelezen over de Hemel, Gods woonplaats, die mij zo hebben geraakt dat ik hier een artikel aan wil weiden, mede naar aanleiding van het overlijden van mijn vriendje Blue op 9 september 2020.

De boeken die ik heb gelezen zijn:
Hemels van Marietta Davis die in 1848 9 dagen in coma lag.
Oorspronkelijk titel Scenes Beyond the Grave, vertaald door Willem de Vink.
Verkrijgbaar bij The Grace Factory.
Stel je de Hemel eens voor van John Burke, gaat over diverse mensen met een Bijna Dood Ervaring.
Verderop in het artikel kun je meer lezen over deze boeken die mij in ieder geval een compleet ander inzicht hebben gegeven in de Hemel.

Ik weet dat er sceptische christenen zijn met betrekking tot deze boeken en toch kunnen ze grotendeels vanuit Het Woord van God worden onderbouwd. Wij dienen te gaan inzien Wie God eigenlijk is en doen Hem zeker te kort door Hem niet te waarderen op Zijn Macht, die al ons verstand ver te boven gaat. Aangezien heel veel christenen niet aan Evangelisatie doen, brengt God Zijn Hemel naar de mens door gelovige en ongelovige mensen in aanraking te brengen met Zijn liefdevolle wereld en dat voorbij de dood. Een ieder die voor Jezus kiest, komt door Zijn Genade en Zijn Rechtvaardigheid, niet ons rechtvaardigheid, behouden in Het VaderHuis aan.
Mijn Vriendje Blue

Maar eerst wil ik schrijven over een bijzondere Agapornis die overleden is op 9 september 2020 en die mij echt aan het hart gaat:

Blue was een Agapornis Fischerie en is ruim 9 jaar in mijn leven aanwezig geweest. Samen met Greeny kwamen ze in mei 2011 bij mij wonen. Alhoewel ze beiden als tam aan mij zijn verkocht was Greeny de tamste.  Greeny kun je terugvinden in het artikel Nephesh.
Blue was een angstig vogeltje met name handen moest hij niets van hebben. Het was net of mijn handen niet bij mijn lichaam hoorden, want mijn gezicht of lichaam daar had hij geen problemen mee. Hij kwam dan wel heel dicht bij mij, alhoewel ik wel moest oppassen dat hij mij niet bij de neus nam. Agapornissen hebben sterkte snavels en een beet doet best wel pijn, ook al zijn het kleine diertjes met een kleine snavel.
 
Blue en Greeny konden geweldig met elkaar spelen. Iedere morgen liet ik ze in de bijkeuken vliegen totdat ik op een morgen in 2018 Greeny, tijdens hun uitje, dood op de grond in de bijkeuken vond. Blue had een nare eigenschap en dat was het plukken van zijn veren. Mijn pogingen om hem dit af te leren, door er vederpluk op te spuiten, hadden geen succes.
Indien een vogel eenmaal plukt is ze dit moeilijk weer af te leren. Net als bij mensen die op hun nagels bijten of hun haar uit het hoofd draaien/trekken wordt ook het plukken een gewoonte. Hij beet zijn staart veren stuk en dat begon dan weer te bloeden.
Op de foto hangt Blue aan de tralies van de kooi. Sommige Agapornissen slapen op deze manier. Mijn Agapornis Sjimmy, terug te vinden in het artikel Bewustzijn, deed dit in zijn jonge jaren ook.
 
Ik ben Blue uitermate dankbaar voor de jaren plezier die ik van hem heb mogen ontvangen, Dankzij De Vader in de Hemel. Nu kan Blue weer genieten met zijn vriendje Greeny, zoals zij samen hebben genoten toen ze nog bij mij waren, maar nu samen in de Hemel.
 
Dieren in de Hemel

Stopt het leven van dieren na het overlijden? Absoluut niet! Sommige christenen weten daar bepaalde Bijbelteksten bij aan te halen, maar God behoudt mensen en beesten, zoals we in Psalm 36:6 kunnen lezen.
Voor uitgebreide informatie hierover verwijs ik naar de artikelen: Dieren in de Hemel, Nephesh en Bewustzijn.

Er zijn mensen met een Bijna Dood Ervaring die bevestigen dat ze dieren in de Hemel hebben gezien en zelfs geliefde huisdieren.  
De aarde is ontstaan uit de onzichtbare wereld van God. Dieren zijn een onderdeel van Zijn Schepping vanuit die onzichtbare wereld. Aangezien wij teksten in de Bijbel terug kunnen vinden dat er zich dieren in de Hemel bevinden, zoals in Openbaring, kunnen dieren reeds voordat de aarde bestond in de Hemel aanwezig zijn geweest. Nu zou je kunnen zeggen: dat is wel ver gezocht Jan! Waar staat dat? Het is ook ver gezocht om te stellen dat dieren ophouden te bestaan, gebaseerd op een paar Bijbelteksten en de Bijbelteksten die anders zeggen te negeren, puur omdat men daar stellig een eigen mening over heeft. Met deze houding heeft men de oorspronkelijke doel van Gods Schepping niet goed begrepen.

In Genesis 9:9-10 lezen we hoe God een verbond sluit met Noach, maar niet alleen met de mens:
Maar Ik, ziet, Ik richt Mijn verbond op met u, en met uw zaad na u;
En met alle levende ziel, die met u is, van het gevogelte, van het vee, en van alle gedierte der aarde met u; van allen, die uit de ark gegaan zijn, tot al het gedierte der aarde toe.
 
Dus met alle levende ziel, inclusief de dieren. Waarom een verbond sluiten met dieren als er geen behoudenis is? God gaat nog een stap verder. Deze verbond die Hij sluit is voor eeuwig, zoals in Genesis 9:12 staat:
En God zeide: Dit is het teken des verbonds, dat Ik geef tussen Mij en tussen ulieden, en tussen alle levende ziel, die met u is, tot eeuwige geslachten.
 
Bijna Dood Ervaringen ( BDE )

Een onderwerp waar sommige christenen maar moeilijk mee uit de voeten kunnen zijn Bijna Dood Ervaringen. Mijn vader had er niets mee en toch dacht ik daar anders over. Enkele tientallen jaren geleden kwam ik er voor het eerst mee in aanraking toen ze er in het programma Rond om Tien over dit onderwerp hadden, waarbij mensen aan het woord kwamen die een BDE hadden gehad. Ik herinner mij een man die in het ziekenhuis uit zijn lichaam trad, naar zijn lichaam keek en een afkeer van zijn lichaam kreeg, vervolgens naar de gang zweefde waar hij zijn vrouw zag huilen. Hij wilde haar troosten en zei: je moet niet verdrietig zijn, maar kon haar niet bereiken. Toen vernam hij dat hij weer teruggetrokken werd in zijn lichaam wat hij niet wilde.
 
In de afgelopen jaren heb ik zelf persoonlijk twee verhalen gehoord van mensen, die mij iets over hun BDE hebben verteld.
De ene jongere man vertelde mij:
Ik zweefde boven mijn lichaam en ben helemaal niet gelovig of zo, maar vond het wel een vreemde gewaarwording.
Hij was zo ziek geweest door een virus die hij in het ziekenhuis, na een operatie had opgelopen, dat het kantje boord was geweest. Hij trad even uit zijn lichaam, volgens zijn ervaring, maar had het niet over een BDE. Kennelijk was hij niet op de hoogte dat dit een BDE was.
De andere oudere man vertelde mij:
Ik zat in een soort duistere tunnel/ruimte en keek naar buiten waar ik Jezus zag lopen met een andere man in een hele mooie tuin. Die andere man was hijzelf kwam hij achter. Jezus voerde een heel gesprek met hem. Hij had zo'n mooie blauwe kleur hemel gezien, zo mooi had hij nog nooit gezien. Hij vertelde mij dat hij niet meer bang was voor de dood. Deze man bevestigde mij zijn BDE.
 
Deze twee ervaringen komen erg dicht in de buurt bij de ervaringen die staan geschreven in het boek Stel je de Hemel eens voor van John Burke. Ik herkende met name de tunnel en de blauwe kleur van de hemel die de oudere man mij vertelde en dit ook meerdere keren terug zag komen in deze boek.
 
Bewustzijn

Pim van Lommel, een Nederlandse cardioloog, komt na uitgebreide studie met mensen die een Bijna Dood Ervaring hebben gehad tot de volgende conclusie:
Er zijn goede redenen om aan te nemen dat ons Bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen: het kan ook los van ons lichaam ervaren worden.
 
Dit betekend dat ons ziel in staat is om Bewustzijn te ervaren buiten het lichaam en hersenen om. Dit kan ook niet anders als wij het verhaal van Jezus lezen, waar Hij vertelt over de rijke man en Lazarus die in de schoot van Abraham zat. De rijke man is zich in zijn ziel hoedanigheid wel degelijk bewust dat zijn broers op aarde zijn:
En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders huis;
Want ik heb vijf broeders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. ( Lukas 16:27-28 ), Zie meer hierover het artikel: De Sleutel naar Jezus
 
Aangezien we in de Bijbel lezen dat dieren ook een ziel hebben, zie het artikel Nephesh, net als de mens, hebben dieren dus ook een Bewustzijn, zie het artikel Bewustzijn.
In de hoedanigheid zoals de aarde nu is, heeft God de aarde niet geschapen. In beide boeken zien we een wereld terugkomen die God op aarde ook heeft bedoeld, echter kregen we door ons eigen mening/ik/wil een heel andere aarde. Het is niet de aarde die God voor de mensen en dieren gemaakt had, maar waar de mens door verleiding voor koos.
 
Zoals we in Genesis 1-31 lezen: En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed.
Toen was het dus perfect in Gods ogen net als de Hemel, die we kunnen terugvinden in beide boeken.
Woorden hebben Kracht
 
Als wij de Hemel Gods woonplaats beter willen begrijpen dan moeten wij ons eerst realiseren dat de zichtbare aarde, die wij kunnen waarnemen met onze fysieke ogen is ontstaan vanuit de onzichtbare wereld. Dit klinkt vreemd, maar in Genesis 1:3/6 lezen we bijvoorbeeld:
En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.
En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!
 
Alles ontstond door het Woord van God. Hij zei het en daar was hetgeen Hij wilde dat er zou zijn.
In Johannes 1:1-3 wordt dit nog eens bevestigd:
In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Dit was in den beginne bij God.
Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

 
Jezus is het vlees geworden Woord! Hetzelve verwijst naar het Woord!
 
Ook Paulus schrijft het in Romeinen 4:17:
…..voor Hem, aan Welken hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en roept de dingen, die niet zijn, alsof zij waren;
 
Voor ons is hetgeen wat wij zien de realiteit, omdat wij worden beïnvloed door hetgeen wat wij zien met onze ogen. Als mens ervaren wij het leven door onze vijf zintuigen: ogen, oren, ruiken, voelen en smaak. Wat mensen met een Bijna Dood Ervaring vertellen is dat de Hemel realistischer is dan de materiele wereld. Dit komt omdat de aarde is geschapen vanuit de Geestelijke Wereld.
Kunnen wij als mens de Geestelijke Wereld hier op aarde waarnemen/zien?

Jezus in Beeld

Op de foto zien we Jezus en het dochtertje van Jaïrus. In Markus 5:41-42 lezen we hoe Jezus haar opwekt:  
En Hij vatte de hand des kinds, en zeide tot haar: Talitha kumi! hetwelk is, zijnde overgezet: Gij dochtertje (Ik zeg u), sta op.
En terstond stond het dochtertje op, en wandelde; want het was twaalf jaren oud; en zij ontzetten zich met grote ontzetting.

Toen mijn moeder in het ziekenhuis lag en ze niet weer beter werd, zag ik op woensdagavond 2 juni 2010, die zondagmorgen daarop is ze overleden, na een vurige gebed, de Here Jezus in grijstinten bij haar bed staan. Hij droeg een lange mantel en had een soort muts, die aan de mantel was bevestigd, een soort cape, over zijn hoofd. Jezus had een snor en baard. Dit klinkt je misschien vreemd in de oren en op dat moment toen het gebeurde kon ik het ook moeilijk bevatten en toch 10 jaar nadat het is gebeurd, kwam ik er een paar maand geleden achter dat ik wel degelijk een connectie heb gehad met de Geestelijke Wereld. Dit kun je niet via je fysieke lichaam door je zintuigen ervaren, maar wel door ons wedergeboren geest die ieder mens krijgt als diegene Jezus aanneemt als zijn/haar Redder en Verlosser.
 
Je wordt bij de wedergeboorte een nieuw mens, zoals in 2 Korintiërs 5:17 staat geschreven:
Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.
 
In Kolossenzen 3:10 kunnen we lezen dat ons kennis door die nieuwe mens ook wordt veranderd:
En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft;
 
Ons denken zal bij de wedergeboorte nog moeten worden veranderd. Dit doen we door minder gefocust te zijn op ons lichaam met de vijf zintuigen en meer gefocust te zijn op ons vernieuwde geest, die bij de wedergeboorte ook nog eens gezelschap heeft gekregen van de Heilige Geest. Dezelfde Geest Die Jezus uit de dood heeft opgewekt.
Indien we meer door de geest gaan leven, zullen we ook meer geestelijke dingen in ons leven gaan ervaren.
 
Er is meer tussen hemel en aarde wordt weleens door ongelovige mensen gezegd. Als gelovigen in Jezus zouden we moeten weten dat we meer zijn dan dat we geloven. Een derde van jouw en mijn lichaam is veranderd bij de wedergeboorte en is compleet nieuw. Toen ik dit ging inzien verklaarde mij wel hetgeen ik heb gezien op 2 juni 2010 bij het bed van mijn moeder toen ik een glimp mocht zien van de Geestelijke Wereld, waarin Jezus beweegt.
Stel je de Hemel eens voor

De meeste mensen die in de Hemel geloven zullen een bepaald beeld hebben van hoe zij denken dat het hiernamaals eruit ziet. Deze denkbeelden zullen dus sterk uiteen lopen. Als ik dacht aan hoe de Hemel eruit zou kunnen zien, dan was mijn denken hierover zeer beperkt, terwijl ik toch best veel fantasie heb. Als de filmindustrie mij de opdracht zou geven om een fantasie wereld te creëren dan zou ik best in staat zijn om een soort Lord of the Rings of Star Wars trilogie neer te zetten, zoveel fantasie heb ik wel. Toch was mijn beeldvorming wat de Hemel betreft beperkt. Het boek van John Burke Stel je de Hemel eens voor bracht verandering in mijn beeld van de Hemel. De verhalen van mensen met een BDE hebben mijn denken hierover dan ook compleet vernieuwd. Als men gras beschrijft van ongeveer 3 centimeter hoog dat niet breekt en waar zelfs licht doorheen schijnt of bomen van 600 meter hoog kan ik mij er redelijk, door mijn fantasie, een voorstelling van maken en toch bij benadering niet weten hoe het er echt uit ziet. Mensen die een BDE hebben gehad proberen uit te leggen wat ze hebben gezien en gehoord en zeggen dat het niet in woorden is uit te drukken, maar doen toch een poging om hetgeen wat zoveel indruk heeft gemaakt, te vertellen.
 
Dit komt overeen met wat Paulus zegt in 2 Korintiërs 12:2-4:
Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derden hemel;
En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied zij, weet ik niet, God weet het),
Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.

 
In het boek Stel je de Hemel eens voor, komt vaak de vraag naar voren die Jezus stelt aan mensen wat ze met hun leven hebben gedaan. Deze vraag heeft betrekking op de relaties met hun medemens. Hoe ben je met een ander omgegaan? In Het Woord van God zien we ook steeds weer terug hoe belangrijk Jezus dit vond.


 
De Blinde Vicki
Het meest ontroerende verhaal in het boek Stel je de Hemel eens voor gaat over de 22 jarige blinde nachtclub zangers Vicki. Als ze uit haar lichaam treedt ziet ze artsen in het ziekenhuis bezig met een lichaam. Ze wil de artsen gerust stellen dat het goed met haar gaat, maar ze horen haar niet. In eerste instantie realiseert zij zich niet dat het haar lichaam is, wat zij een ding noemt, waar ze mee bezig zijn, aangezien ze nooit heeft kunnen zien.
Ze gaat door het plafond van het ziekenhuis en komt vervolgens in een tunnel terecht, waarna ze richting een lichtpunt beweegt. Als ze uit die tunnel komt, valt ze in het gras in een andere wereld. Ze ziet dat de Liefde van het gras, de bomen en van de vogels afstraalt. Ze ontmoet Jezus, Die haar tegen Zijn borst drukt, waarbij ze Zijn baard en Zijn haar voelt.
 
In haar lichaam kon Vicki niet zien, vanwege haar blindheid, maar buiten haar lichaam zag ze alles. Herinner jij je de rijke man in Lukas 16:19-31 die Lazarus ziet in de schoot van Abraham?
Hemels - Mijn reis van negen dagen voorbij de dood

Marietta Davis, geboren in 1823, is 24 jaar als ze in 1848 negen dagen in coma ligt en ergens tijdens die negen dagen een kijkje krijgt in de Hemel. Ze krijgt de opdracht om hetgeen zij ziet te vertellen aan familie en vrienden als ze voor een korte tijd ( 7 maanden ) terugkeert naar aarde.

Vergeving
Als ze voor Jezus verschijnt valt ze op haar knieën en durft ze Hem niet aan te kijken, ondanks haar sceptische houding over Hem, voordat ze in de Hemel kwam, pakt Jezus haar hand, kijkt haar Liefdevol aan en zegt: Welkom!
Dit is bijzonder, aangezien Marietta eigenlijk niets van Hem wilde weten.
Wat hierbij opvalt is dat wij dezelfde houding van Jezus, in de Hemel, terugzien die Hij ook op aarde had. De religieuze mensen verweten Hem toen dat Hij Zich ophield met de hoeren en de tollenaars, in hun ogen de meeste zondige mensen. Dus of je nu wel of niet gelovig bent, of je Hem nu wel of niet als jouw Redder aanneemt, Hij heeft jouw Lief. Dat heeft Hij ook voor ieder mens aan het Kruis op Golgotha laten zien.

Het zit hem dus ook niet in Zijn Liefde voor ons, maar onze liefde voor Hem. Dat bepaalt uiteindelijk waar wij de eeuwigheid gaan doorbrengen.

Johannes 3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
 
Hij verlangt naar onze Liefde!
 
Vruchtbare Bomen
Marietta zag dat de bomen zwanger waren van rijp fruit.
In Genesis 1:11 zien we dat God sprak en het was er en geloof maar dat deze bomen niet minder waren dan Marietta in de Hemel zag:
En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo.
 
In Openbaring 22:2 kunnen we lezen dat er het gehele jaar door fruit aan de boom des levens hangt:
In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.Vogels in de Hemel
Marietta hoorde de vogels fluiten en zag allerlei soorten gras die door een kalme bries heen en weer werden bewogen. Allerlei soorten bloemen en vogels in de meest sprankelende kleuren.
Dat vogels belangrijk zijn voor God kunnen we lezen in Mattheüs 10:29:
Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? En niet een van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader.
 
Wanneer valt een vogel op de aarde? Bij het overlijden en daar is God dus bij aanwezig. Het ontgaat Hem niet, zoals deze tekst zegt.
Waarom is Hij daar bij aanwezig? Omdat vogels tot Zijn Schepping behoren en Hij begaan met ze is en ze niet verloren gaan.
 
De Stad van Vrede
Als Marietta aankomt bij de Poort van de Stad van Vrede, ziet ze dat de Stadspoort opgebouwd is uit edelstenen.
In Openbaring 21:10-11 lezen we hoe Het Nieuwe Jeruzalem eruit ziet:
En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God.
En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk, namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal.
 
De Verlosser
De Engel zegt tegen Marietta: Daar zul jij je Verlosser ontmoeten. Hij is God, maar werd mens om voor jou te lijden.
Er zijn diverse teksten in de Bijbel die verwijzen naar dat Jezus God is, zoals we bijvoorbeeld in Johannes 20:28 kunnen lezen hoe Thomas Jezus noemt:
En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!
Jezus corrigeerde Thomas niet, door te zeggen dat Hij God niet is.
Jezus zegt zelf in Johannes 10:30: Ik en de Vader zijn één.
 
1 Johannes 5:20
Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.
 
Onvoorstelbaar en haast niet te begrijpen!
Dit komt omdat wij hier op aarde alles maar beperkt begrijpen, zoals we 1 Korintiërs 13:12 lezen:
Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.

De belangrijkste reden waarom Jezus God moet zijn, is dat Zijn dood niet voldoende zou zijn geweest om de prijs voor de zonden van de hele wereld te betalen, als Hij niet God was.
1 Johannes 2:2
En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.
 
Alleen God kon zo’n oneindige schuld betalen, sterven en uit de dood opstaan om Zijn overwinning over de zonde en de dood te bewijzen.
 
Muziek en Zang
Marietta ziet dat ze Hem aanbidden met allerlei soorten muziek instrumenten en zingen liederen over verlossing en vrede.
Openbaring 15:3
En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen!
 
Babyparadijs
Marietta ziet dansende en zingende kinderen, maar ook kinderen die stierven als baby en hun bestaan alleen in de Hemel kennen.
Hier wordt je toch vrolijk van! Stel je dit eens voor!

De babyzielen worden opvangen als ze de aarde verlaten en de Geestelijke Wereld binnengaan.  Marietta zag statige panden en lanen vol bomen en tussen de bladeren bewogen vogels. Ja ja God houdt wel van deze gevleugelde vriendjes. Ze hadden uitbundige vormen en kleuren en fluiten de meest uiteenlopende melodieën.
 
Ieder jaar ondergaan wereldwijd tussen de 42 en 44 miljoen baby’s een abortus. Dit is een duizelingwekkend getal. Op de website https://www.worldometers.info/nl/ kun je de meter per geaborteerde baby zien oplopen. Dit raakt mij enorm! Ik schrijf bewust dat een baby deze ingreep ondergaat, niet de moeder. De moeder heeft haar keuze gemaakt en het is niet de keuze van de baby. Ik weet ook dat de moeder wordt misleidt in een leugenachtige wereld, daar waar de leugen regeert, maar er is Hoop.
Heb jij ooit een abortus laten doen en je hebt hier spijt van of je hebt een miskraam gehad, dan kun je er zeker van zijn dat, als je wedergeboren bent, dus je hebt Jezus jouw Heer gemaakt, jij jouw kind weer zult zien in het Babyparadijs van God, zoals Marietta dat beschrijft. Zie de artikelen: Het Ongeboren Kind en Bewustzijn
 
Oude Bekenden
Marietta ontmoet diverse mensen die ze kent. Ze spraken met elkaar zonder woorden en iedereen begreep elkaar zonder geheimen. Heb je geheimen? Daar gaat dan je geheim!


 
Beschermengelen
De dichtstbijzijnde Hemel begint gelijk boven de aarde en daar verblijven beschermengelen die het verkeer tussen Hemel en aarde verzorgen. Deze engelen komen in actie als ze daar opdracht voor krijgen. Waar hadden wij het over in het begin van dit artikel?
Elisa bad tot God of Hij de jongeling de leger van Engelen met vurige paarden en wagens wilde laten zien.
 
In Lukas 16:22 lezen we engelen die zich over Lazarus ontfermen:
En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham.
 
Je wordt opgehaald als je bent overleden door een beschermengel en naar Gods Hemelse Koningrijk gedragen, tenminste als je aan een belangrijke voorwaarde voldoet: Jij hebt Jezus aangenomen als jouw Redder en Verlosser.
Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. ( Johannes 14:6 )
 
De Onderwereld
Marietta daalt ook af in de duisternis, waar ze grimmige figuren ontmoet, die een afspiegeling zijn van haar eigen ik en ziet bekende en onbekende zielen, die veel cynisme en bitterheid hebben. Alles stond in brand in die duisternis wat ze ook aanraakte alles deed pijn.
In Lukas 16:23-24 lezen we wat de rijke man zegt:
En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot.
En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijde smarten in deze vlam.
 
De Eeuwige Wereld

De onderwereld waar ik zojuist over schreef is de duistere kant van een wereld, waar niemand echt wil zijn. Toch leven hier vele zielen voor eeuwig, omdat ze Jezus hebben afgewezen. In de duisternis voor eeuwig moeten leven betekend niet dat God niet van ze houdt, want ook voor deze mensen heeft Jezus Zijn leven gegeven, echter hebben deze mensen geen gebruik willen maken van het verlossingswerk Die Jezus aan het Kruis heeft Volbracht. Ze hebben gekozen voor een leven zonder Hem. Voor deze mensen is Jezus in feite voor niets gestorven, terwijl al die tijd in het leven wat ze zelf hebben geleidt, het geschenk van Genade klaar lag.

God houdt van ieder mens of je Jezus nu wel of niet aanneemt, maar aan ieder zijn/haar keuze hangt wel een prijskaartje: In welk gedeelte van de Eeuwige Wereld men gaat verblijven.
 
Zoals ik al eerder schreef is mijn beeld over de Hemel compleet veranderd door het lezen van de twee boeken, die ik heb aangehaald in dit artikel. Indien je enthousiast bent geworden door het lezen van dit artikel zijn alle twee boeken, naar mijn bescheiden mening, een echte aanrader om ze aan te schaffen en je te laten meevoeren in een Hemelse dimensie die ons verstand ver te boven gaat. Ik realiseer mij dat mijn enthousiasme niet de jouwe hoeft te zijn en een ieder mag zijn mening over dit artikel en de boeken hebben.
 
Toch is hetgeen wij zien, alles wat wij waarnemen met onze ogen, hoe mooi wij het ook vinden, maar tijdelijk:
Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. ( 2 Korintiërs 4:18 )


 
Laat je focus daarom gericht zijn op de onzichtbare wereld van God en niet op de tijdelijke dingen die je ziet.
Dit artikel heb ik geschreven na een behoorlijke moeilijke periode in mijn leven toen een Burn-out in 2018 grip op mijn leven kreeg en het leven een tijd lang niet meer zinvol leek. De Hemel troost mij in mijn herstel en zal een ieder ook troost bieden in de tijden van onzekerheid waar we nu in leven.
 
Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. ( Romeinen 11:36 )
 
Ik wens een ieder Gods Rijke Zegen toe!
 
28 september 2020
 
 
 
Terug naar de inhoud