Op Weg Naar Het VaderHuis
NIEUW
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Genezing van Jezus

De Genezing van Jezus
 
Alle verzen in dit artikel komen uit de Herziene Staten Vertaling tenzij anders vermeld.
Hebreeuwse en Griekse woorden Informatie komt uit de Blue Letter Bible.
 
In Efeziërs 1:17-20 vinden we een gebed van Paulus, waarin Paulus vraagt dat wij gaan zien hetgeen God al door Jezus aan ons heeft gegeven.
 
Bid dit gebed nu voor jezelf, zodat je die Openbaringskennis gaat ontvangen: "Opdat de God van mijn Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, mij de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van mijn verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan mij die gelooft, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. "
 
Striemen Zuiveren Het Kwaad
 
We beginnen met een gedeelte van een vers uit Exodus 15:26 waar God Zich bekend maakt als: "Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. " In de KJV staat: "Want Ik ben de HEERE, Die u geneest." In het Hebreeuws staat er Yᵊhōvâ Rāp̄ā' Strong’s H2250 en H7495
 
Houdt het Hebreeuwse woord Rāp̄ā' in je achterhoofd, want hier komen we nog op terug.
 
De meningen over het volgende Bijbelvers zijn nogal verdeeld. Er zijn christenen die geloven dat het fysieke genezing betreft en andere christenen geloven dat het om geestelijke genezing gaat. Laten we eens zien vanuit de Hebreeuwse en Griekse grondtekst wie gelijk heeft.
 
1 Petrus 2:24: "Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. De tekst die Petrus hier gebruikt komt uit Jesaja 53:5: "Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen (1) is er voor ons genezing (2) gekomen. "
 
De apostelen hadden in hun tijd geen Nieuwe Testament toen zij de brieven schreven. Ze grepen terug naar de Oude Geschriften en het Geheimenis die Jezus aan Paulus openbaarde, zoals staat in Romeinen 16:25: "Overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, " Efeze 3:9: "Het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God" en Kolossenzen 1:26: "Namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. "
 
1 Het Hebreeuwse woord voor striemen in Jesaja 53:5 = ḥabûrâ – Strong’s H2250
 
Ditzelfde woord wordt gebruikt in Spreuken 20:30: "Striemen (ḥabûrâ) en wonden zuiveren het kwaad uit, evenals slagen de schuilhoeken van het binnenste zuiveren. "
 
Het is opmerkelijk dat Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, schrijft dat  striemen het kwaad zuiveren.
 
In Deuteronomium 28 zegt God dat ziekte onder de vloek valt en niet onder de zegen. Een vloek (ziekte) berokkend een persoon kwaad!
 
Als striemen het kwaad zuiveren, zuiveren de striemen van Jezus zeker het kwaad.
 
2 Het Hebreeuwse woord voor genezing in Jesaja 53:5 = rāp̄ā' - Strong’s H7495. Het is hetzelfde woord uit Exodus 15:26, waar God Zich bekend maakt als Yᵊhōvâ  Rāp̄ā'.
 
Jesaja 53:4: "Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. "
 
Het Hebreeuwse woord voor ziekten in Jesaja 53:4 = ḥŏlî - Strong’s  H2483
 
De KJV vertaalt Strong's H2483 op de volgende manier: sickness (12x), disease (7x), grief (4x), sick (1x).

Hetzelfde Hebreeuwse woord ḥŏlî komen we in het Oude Testament onder anderen tegen in de volgende 10 verzen:
 
1 Deuteronomium 7:15: "De HEERE zal alle ziekte van u weren…"

2 1 Koningen 17:17: "Zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. "
 
3 2 Koningen 1:2: "Ga, raadpleeg Baäl-Zebub, de god van Ekron, en vraag of ik van deze ziekte genezen zal. "
 
4 2 Koningen 8:8: "Toen zei de koning tegen Hazaël: Neem een geschenk mee en ga de man Gods tegemoet en raadpleeg
   de HEERE door hem en zeg: Zal ik van deze ziekte genezen? "
 
5 2 Koningen 13:14: "Elisa was ziek geworden; het was de ziekte waaraan hij zou sterven. "
 
6 2 Kronieken 16:12: "Asa werd in het negenendertigste jaar van zijn regering ziek aan zijn voeten. Zijn ziekte was heel
   ernstig. Desondanks zocht hij in zijn ziekte niet de HEERE, maar de geneesheren. "
 
7 Prediker 5:16:  "Al zijn dagen eet hij ook in duisternis. Veel verdriet had hij, bovendien had hij zijn ziekte en ergernis. "
 
8 Jesaja 53:3: "Hij (Jezus) was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte. "
 
9 Jeremia 10:19:  "Wee mij om mijn breuk, mijn wond is pijnlijk. En ik had zelf gezegd: Zeker, dit is een ziekte, ik moet die
   dragen. "
 
10 Hosea 5:13 "Toen Efraïm zijn ziekte zag en Juda zijn gezwel… "
 
Jezus heeft onze ḥŏlî = ziekte (Jesaja 53:4) op Zich genomen en dat zijn fysieke ziekten, zoals het Oude Testament, het Woord van God, ons vertelt.
De Romeinse Zweep
 
Fysiek is een ander woord voor 'lichamelijk'. Daarnaast betekent fysiek dat iets daadwerkelijk aanwezig is, dus tastbaar is (geestelijk is niet tastbaar). Fysiek slaat dus op het lichaam. Wanneer er wordt gezegd dat de politie fysiek geweld gebruikt bij de demonstratie, betekent dat dat de politie lichamelijk geweld heeft gebruikt, zoals het slaan met wapenstokken.
 
Bij Jezus werd lichamelijk geweld met een Romeinse zweep toegepast. Mattheüs 27:26: "…Maar nadat hij (Pilatus) Jezus gegeseld had, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden. "
 
Laten we eens zien wat voor impact de striemen op het lichaam van Jezus hadden.
   
Een Romeinse zweep lijkt niet op de westerse zweep die wij gewend zijn. De Romeinse cat-o-9-staarten bestond uit verschillende zwepen die bij het handvat aan elkaar vastzaten. Elke afzonderlijke gevlochten leren zweep had stukjes metaal en scherpe botten aan de uiteinden 'vastgelijmd'. Wanneer de zwepen het vlees raakten, groef ze zich in het vlees in plaats van een mooie, schone snee achter te laten. De geselaar moest de zwepen er dan uit trekken, waardoor er stukken vlees werden afgescheurd. De zweepslagen waar je normaal aan denkt, zijn niet wat hier wordt geproduceerd. Hele stukken vlees werden afgerukt. Na een aantal slagen is de rug zo verscheurd dat delen van de ruggengraat bloot komen te liggen. De rijtwonden scheurden in de onderliggende skeletspieren en produceerden trillende linten/banden van bloedend vlees.
 
De aderen van het slachtoffer, de spieren, pezen en ingewanden van het slachtoffer werden blootgelegd. De zweepslagen gingen van de schouders, langs de rug, de billen en het bovenste deel van de benen. Romeinse zweepslagen bestonden meestal uit 39 zweepslagen maar waren vaak veel meer, afhankelijk van de stemming van de soldaat die de zweepslagen toediende. Veel mensen stierven aan dit soort afranselingen nog voordat ze gekruisigd werden. Op zijn minst zou de persoon enorme pijn ervaren en in hypovolemische shock raken.Hypovolemische Shock
 
Een hypovolemische shock doet vier dingen met een persoon:
1 Het hart gaat tekeer om bloed te pompen dat er niet is
2 De bloeddruk daalt, waardoor iemand flauwvalt of in elkaar zakt
3 De nieren stoppen met het produceren van urine om het resterende volume op peil te houden
4 De persoon krijgt erge dorst omdat het lichaam naar vloeistoffen hunkert om het verloren bloedvolume te vervangen.
 
Hypovolemische shock is een vorm van shock die wordt veroorzaakt door een verminderd circulerend bloedvolume.
 
Jezus had een hypovolemische shock. Merk op dat toen Hij Zijn eigen kruis droeg, Hij in elkaar zakte en het voor Hem gedragen moest worden (Lucas 23:26). Vanwege de vreselijke gevolgen van deze afranseling verkeerde Jezus al in kritieke toestand voordat Hij werd gekruisigd. Hij had waarschijnlijk niet veel 'huid' meer op Zijn rug toen ze klaar waren met de geseling.
 
Na deze geseling werd Hij opnieuw geslagen.
Markus 15:16-20: "En de soldaten leidden Hem het paleis binnen, dat is het gerechtsgebouw, en riepen heel de legerafdeling bijeen. En zij deden Hem een purperen mantel om, en nadat zij een doornenkroon gevlochten hadden, zetten zij Hem die op en begonnen Hem te begroeten: Gegroet, Koning van de Joden! En zij sloegen op Zijn hoofd met een rietstok en bespuwden Hem en zij vielen op de knieën en aanbaden Hem. En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de purperen mantel uit en trokken Hem Zijn eigen kleren aan en leidden Hem naar buiten om Hem te kruisigen. "
 
De purperen mantel die ze Hem hebben aangetrokken zou zijn gaan stollen aan Zijn lichaam vanwege het bloed. Nadat ze Hem met hun vuisten en een roede hadden geslagen, scheurden ze de purperen mantel af (ze scheurden het gestolde bloed weg) en deden Hem zijn eigen kleren aan.
 
Info: Medical Description of the Flogging and Crucifixion of Jesus (bsssb-llc.com)
 
Iaomai de Genezingsmethode
 
Door Zijn striemen bent u genezen:
Het Griekse woord voor genezing in 1 Petrus2:24 is iaomai (ἰάομαι) - Strong's G 2390
 
In het Nieuwe Testament komen we 28 x het Griekse woord iaomai tegen.
 
De KJV vertaalt Strong's G2390 in het Nieuwe Testament als volgt: heal (26x), make whole (2x).
 
Mark Virkler citeert het Griekse woord iaomai als volgt: Iaomai was de genezingsmethode die Jezus bijna uitsluitend gebruikte. Het is een onmiddellijke wonderbaarlijke genezing waarbij goddelijke genezingskracht vrijkomt, en die vaak gepaard gaat met het uitdrijven van demonen, waardoor de krachten van de duisternis worden overwonnen en het koninkrijk van God wordt gemanifesteerd.
 
Het Griekse woord iaomai komen we tegen in Handelingen 10:38 en komt dus overeen hetgeen Mark Virkler schrijft: "Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem. "
 
Jezus gebruikte dus de genezingsmethode iaomai, hetzelfde woord wat ons genezing brengt door Zijn striemen, volgens de Griekse grondtekst.
 
Laten we alle Bijbelverzen in het Nieuwe Testament lezen die betrekking hebben op het Griekse woord iaomai.

Mattheüs 8:8: "De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen (fysiek) zijn. "
 
Mattheüs 8:13: "En Jezus zei tegen de hoofdman: Ga heen, en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond (fysiek) geworden op datzelfde moment. "
 
Mattheüs 13:15: "Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen (zie notitie Jesaja 6:10). "
 
Mattheüs 15:28: "Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof; het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond (fysiek). "
 
Markus 5:29: "En meteen droogde de bron van haar bloed op, en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen (fysiek) was. "
 
Lukas 4:18: "De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen (fysiek) wie gebroken van hart zijn. "
 
Lukas 5:17: "En het gebeurde op een van die dagen dat Hij onderwijs gaf en dat er Farizeeën en leraars van de wet zaten, die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Heere om hen te genezen (fysiek). "
 
Lukas 6:17-18: "En toen Hij met hen afgedaald was, bleef Hij staan op een vlakke plaats en met Hem een menigte van Zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel Judea en Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon, die gekomen waren om Hem te horen en om van hun ziekten genezen (fysiek) te worden,"
 
Lukas 6:19: "En heel de menigte probeerde Hem aan te raken, want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas (fysiek) ze allen. "

Lukas 7:7: "Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar U toe te komen, maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen (fysiek) zijn. "


 
Lukas 8:47: "Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar Hem toe, en nadat zij voor Hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk genezen (fysiek) was. "
 
Lukas 9:2: "En Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen (fysiek). "
 
Lukas 9:11: "Toen de menigte dat merkte, volgden zij Hem. Hij ontving hen en sprak tot hen over het Koninkrijk van God; en hen die genezing nodig hadden, maakte Hij gezond (fysiek). "
 
Lukas 9:42: "Terwijl hij naar Hem toe ging, wierp de demon hem tegen de grond en deed hem stuiptrekken. Maar Jezus bestrafte de onreine geest, genas (fysiek) het kind en gaf het aan zijn vader terug. "
 
Lukas 14:4: "Maar zij zwegen. En Hij greep hem vast, genas (fysiek) hem en liet hem gaan. "
 
Lukas 17:15: "En toen één van hen zag dat hij genezen (fysiek) was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. "
 
Lukas 22:51: "Maar Jezus antwoordde en zei: Laat hen tot hiertoe begaan. En Hij raakte zijn oor aan en genas (fysiek) hem. "
 
Johannes 4:47: "Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, ging hij naar Hem toe en vroeg Hem te komen en zijn zoon gezond (fysiek) te maken, want hij lag op sterven. "
 
Johannes 5:13: "En hij die genezen (fysiek) was, wist niet Wie het was, want Jezus had Zich ongemerkt verwijderd omdat er een menigte was op die plaats. "
 
Johannes 12:40: "Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen (zie notitie Jesaja 6:10). "
 
Handelingen 3:11: "En terwijl de kreupele, die genezen (fysiek) was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. "
 
Handelingen 9:34: "En Petrus zei tegen hem: Eneas, Jezus Christus maakt u gezond (fysiek); sta op en maak voor uzelf uw bed op! En hij stond meteen op. "
 
Handelingen 10:38: "Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas (fysiek), want God was met Hem. "
 
Handelingen 28:8: "En het gebeurde dat de vader van Publius, door koorts en buikloop bevangen, op bed lag. Paulus ging naar hem toe, en nadat hij gebeden had, legde hij hem de handen op en maakte hem gezond (fysiek). "
 
Handelingen 28:27: "Want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen (zie notitie Jesaja 6:10). "
 
Hebreeën 12:13: "En maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen (fysiek) wordt. "
 
Jakobus 5:16: "Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond (fysiek) wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. "

Notitie Jesaja 6:10:
In Mattheüs 13:15, Johannes 12:40 en Handelingen 28:27 zien we een vers terug uit Jesaja 6:10:  "Maak het hart van dit volk vet, en stop hun oren toe, en sluit hun ogen; anders zullen zij met hun ogen zien, en met hun oren horen, en met hun hart begrijpen en zich bekeren, en zal Hij hen genezen. "

Het Hebreeuwse woord voor genezing in Jesaja 6:10 = rāp̄ā' - Strong’s H7495.
Nogmaals hier hetzelfde woord uit Exodus 15:26, waar God Zich bekend maakt als Yᵊhōvâ Rāp̄ā' en hetzelfde woord wat in Jesaja 53:5 wordt gebruikt: "Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. "

Rāp̄ā'
 
Psalm 107:20:  "Hij zond Zijn woord uit, genas (rāp̄ā' - Strong’s H7495) hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen. "
Wie is het Woord? Jezus Christus!
 
Johannes 1:14: "En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. "
 
Johannes 1:1: "In het begin was het Woord (Jezus) en het Woord (Jezus) was bij God en het Woord (Jezus) was God. "

Psalm 103:3: "Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest (rāp̄ā' - Strong’s H7495). "
 
Conclusie

Is de genezing in 1 Petrus 2:24: " Door Zijn striemen bent u genezen, "geestelijk of fysiek? De Hebreeuwse en Griekse grondtekst spreekt over fysieke genezing!

Aangezien Zijn striemen fysieke genezing betreft, hebben christenen hun verantwoordelijkheid, zoals ik in het artikel: De Waarheid Zal U Vrijmaken heb geschreven. De verantwoordelijkheid bij het ontvangen van genezing wordt echter liever bij God neergelegd.

Met dit gegeven heeft satan al eeuwenlang veel winst geboekt in de kerk. Als we niet weten wie we zijn of wat we hebben IN CHRISTUS zullen we hetgeen God ons al heeft gegeven nooit zichtbaar zien worden in ons natuurlijke leven.

God zegt daarom ook in Hosea4:6: "Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis (van Zijn Woord). “(NBG51)

10 juni 2023
Terug naar de inhoud