Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Geestelijke Wereld

De Geestelijke Wereld
 
Zonder COVID-19 was de Geestelijke Wereld voor mij verborgen gebleven!
Mijn oprechte wens is dat jij gaat zien wat ik in dit artikel schrijf:
1 Kijk Voorbij hetgeen wat je nu Gelooft!
2 Ontdek de Waarheid en Ontmasker de Leugen!

Er is Meer tussen Hemel en Aarde
Terwijl wij slapen, maar ook wanneer we wakker zijn, trekken er miljoenen wezens uit het rijk der geesten over de aarde, zonder dat wij hen zien. (John Milton - Paradise Lost -1667)
 
Bovenstaand tekst van John Milton komt uit een meer dan 10.000 versregels tellende gedicht. Het gedicht verhaalt van de opstand van Lucifer tegen God, Lucifers val en daarna zijn komst als slang naar het paradijs, de verleiding van Eva, de ongehoorzaamheid van Adam en Eva, en hun verdrijving uit het paradijs.

De Geestelijke Machtsovername

Stel je eens voor dat er meer is dan je ooit hebt gedacht. Dat we als mens zijnde niet alleen zijn, maar dat er daarnaast ook nog andere onzichtbare geestelijke wezens zijn, die net als John Milton in zijn elle lange gedicht schrijft, over de aarde trekken. Het is van hem geen verzinsel om zijn gedicht wat imposanter te laten klinken, maar een realiteit die in de Bijbel wordt beschreven.
 
Geloof je niet wat er in de Bijbel staat? Nogmaals: Kijk dan voorbij hetgeen wat je nu Gelooft!
 
Neem een kijkje in die Geestelijke Wereld, waaruit onze Natuurlijke Wereld is ontstaan en ontdek de verborgen boodschap die verwerkt zit in de openingsceremonie van de Olympische Zomerspelen van 2012. Het COVID-19 Project (zie het artikel: De Nieuwe Wereldorde) is bedacht in de Geestelijke Wereld en wordt voor onze ogen uitgerold door de politieke leiders van landen, die meedoen aan de onmenselijke praktijken die ze de bevolking opleggen.

COVID-19 is het wapen die schuilgaat achter een wereldwijde Geestelijke Machtsovername. Inderdaad je leest het goed!
De mens staat hierbij in het middelpunt en is het mikpunt van Geestelijke Machten, die op het punt staan om de macht over ons leven over te nemen, waarbij ze politieke leiders gebruiken om hun plan uit te voeren. Verderop zal ik je laten zien dat jij het uiteindelijk uitgerolde systeem waar ze naar toewerken, NIET hoeft mee te maken. We zien slechts het begin en het wordt nog veel erger, ook al lijkt er soms enig verlichting te komen.
 
COVID-19 was het beginpunt van de verandering in mijn denken toen ik erachter kwam dat de Bijbel geen gewone Boek is, zoals door de meeste mensen de Bijbel wordt gelezen, maar een Bovennatuurlijk Boek. De Woorden die erin staan komen rechtstreeks uit de Geestelijke Wereld.

Het Oude Testament staat vol van verhalen, waarin een constante Geestelijke Strijd (zie ook het artikel: Geestelijke Strijd) gaande is, die voor de mens pas zichtbaar gaat worden als we die verhalen gaan lezen met een Geestelijke Bril.
 
Het Nieuwe Testament daarentegen laat duidelijker zien dat die Geestelijke Strijd gaande is, maar zonder een Geestelijke Bril missen we de kern van de Waarheid in die Geestelijke Strijd.

De Eerste Kennismaking
 
Laat ik eerst een verhaal vertellen, die plaats vond op woensdagavond 2 juni 2010. Op die avond zat ik (de schrijver van dit artikel) naast het bed van mijn moeder in het ziekenhuis. Mijn moeder was in het ziekenhuis opgenomen, vanwege hartfalen. Ze is die zondagmorgen daarop 6 juni 2010 overleden. Ergens in die woensdagavond, de tijd ben ik kwijt, begon ik tot God te bidden. Ik weet niet meer wat ik heb gebeden, maar ervoer tijdens het gebed gigantische rillingen door mijn gehele lichaam, een soort kippenvel effect. Toen ik mijn ogen opendeed, zag ik aan het voeteneind een gedaante in grijstinten staan, die ik van de zijkant kon zien. Deze gedaante was van een man en deze man droeg een lang gewaad en had een cape over zijn hoofd. Hij had een snor en een baard en herkende ik, zoals Zijn afbeeldingen vaak zijn als Jezus. Hij zweefde, liep niet, over de vloer naar de overkant van het bed, van waar ik zat en verdween. Dit beeld kan ik mij nog steeds herinneren, ondanks dat het een moment zichtbaar was.
 
Lang heb ik getwijfeld aan hetgeen ik had gezien, immers wist ik niets van de Geestelijke Wereld, tot ergens in de zomer van 2020 op een zaterdagmorgen ik een video zag van Andrew Wommack, die een ervaring deelde van iemand, die Jezus een keer had gezien. Toen herinnerde ik mij direct hetgeen ik die avond had gezien. Het was mijn eerste en tot dusver laatste zichtbare kennismaking van de Geestelijke Wereld.

Gebrek aan Kennis
 
Alles wat met de Geestelijke Wereld te maken had was mij als kind al geleerd dat dit verboden terrein is. Je zou in contact kunnen treden met de duivel/geesten en enigszins is dit ook niet ondenkbeeldig, tenzij we weten wat de Bijbel er over zegt. God is een Geest, de engelen, de duivel, de gevallen engelen en demonen zijn ook geestelijke wezens, immers leven ze allemaal in de Geestelijke Wereld. De Naam zegt het eigenlijk al, ze leven in het Geestelijke en de mens in de Natuurlijke. Het Natuurlijke is ontstaan uit het Geestelijke.
Veel mensen die geloven in Yahweh Rapha = "De Heer die Geneest" = God, begrijpen niet de Geestelijke Wereld. Zelfs Zijn Naam wordt niet begrepen: Hij Die Genezing is!
 
Daarom staat er in het Woord:
Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis…. (Hosea 4:6 NBG).

Mijn volk slaat zowel op het volk Israël als alle heidenen die wedergeboren zijn. Gods volk zal zonder kennis uit het Woord van God niet de Waarheid leren kennen. Sterker nog: Ze gaan te gronde door de misleidingen van de duivel. Een goed voorbeeld in dezen is de misleiding achter COVID19. We zien helaas massa’s christenen het beleid van de Overheid steunen, door gebrek aan kennis.
Voor de goede orde: Ik beweer niet dat het virus niet bestaat, maar het virus wordt wel gebruikt om de plannen van de Elite uit te rollen. Het virus is bewust in de wereld losgelaten, hetgeen we later zullen zien.
Engelen in Actie
 
Engelen zijn zoals we zojuist konden lezen geesten, ze hebben geen aards lichaam zoals wij, maar een hemels lichaam en lijken soms op mensen. In de Natuurlijke Wereld, waarin wij leven, hebben engelen er geen enkel probleem mee om onzichtbaar bij ons aanwezig te zijn. Ze zouden huizen binnen kunnen komen, zonder dat ze daar een deur voor hoeven te openen.
In het boek: Stel je de Hemel eens voor van John Burke, kun je diverse ervaringen lezen van mensen, die door een bijna-doodervaring in de Hemel zijn geweest en engelen hebben gezien. Iemand verteld, dat toen hij uit zijn lichaam was getreden, door zichzelf heen kon kijken.
 
Engelen dienen de mens:
Zijn zij (engelen) niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? (Hebreeën 1-14 HSV)
 
De Engel en de Dominee:
De echtgenote van mijn vroegere werkgever vertelde mij ruim 30 jaar geleden een verhaal over haar vader die dominee was en tijdens de Tweede Wereldoorlog in een kamp wilde gaan, maar een soldaat hielt hem tegen. De soldaat liet hem bij nader inzien toch gaan. Toen haar vader terugkwam zei de soldaat: Ik wilde jou neerschieten, maar zag dat jullie met z’n tweeën waren. Hoewel haar vader niets heeft gezien, zag de soldaat naast haar vader nog Iemand lopen. Een engel uit de Geestelijke Wereld, die zichtbaar werd voor de soldaat, zodat de dominee veilig zijn weg kon gaan. Deze engel diende de dominee tijdens gevaar! De soldaat was dermate onder de indruk van die tweede persoon, dat hij ervan afzag om zijn geweer te gebruiken.
 
Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen.
Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. (Psalm 91:10-11 HSV)

Twee Engelen in Sodom:
De twee engelen kwamen 's avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Toen Lot hen zag, stond hij op om hun tegemoet te gaan, en boog hij zich met zijn gezicht ter aarde. (Genesis 19:1 HSV)
 
Deze twee engelen waren zichtbaar voor Lot, maar ook voor de bevolking, want ze maken Lot duidelijk om die twee mannen aan hen te geven:
Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. (Genesis 19:5 HSV)
 
Ze wilden seks met deze engelen. Voor de Zondvloed waren er engelen, die besloten om seks te hebben met het vrouwelijk schoon hier op aarde. (Lees het artikel: Geestelijke Strijd)
 
Heb jij weleens een engel ontmoet?
Er zijn mensen die engelen ontmoeten en zelfs onderdak verschaffen, zonder dat ze in de gaten hebben dat het engelen zijn. Engelen kunnen, net als bij Lot, verschijnen in een menselijke gedaante:
Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. (Hebreeën 13-2 HSV)
 
Demonen in Actie
 
Naast dienende geesten zijn er ook verwoestende geesten!
Vertrouw je op God dan belooft Hij:
De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen. (Psalm 34:8 HSV)
 
Hem vrezen is niet in de zin van angst. Vrezen = bewondering, achting, vertrouwen, begrip, zorg, gehoorzaamheid, toewijding en liefde.
 
Demonen zijn geesten en hebben geen aards lichaam. Het zijn kleine gedrochten met meer mond dan een geestelijk lichaam. Demonen zijn geen dienende geesten, zoals engelen, maar verwoestende geesten:
Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet.
Dan zegt hij: Ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben; en wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd.
Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn. (Mattheüs 12:43:45 HSV)

   
Demonen/onreine geesten zoeken menselijke lichamen om in te wonen. De Elite en bepaalde ministers worden aangestuurd door demonen/onreine geesten en sommige zijn bezeten door deze verwoestende wezens.

Achter de Schermen
 
Deze twee crises - de politieke en de geestelijke – komen tegelijkertijd voor. Het is onze generatie die ze het hoofd moet bieden.
Alexandr Solzjenitsyn, verbannen Russische auteur in Readers Digest, december 1975
 
De grote meerderheid van de mensen die meewerkt aan het uitrollen van de COVID-19 plannen, heeft niet eens in de gaten wat er zich achter de schermen afspeelt en zijn zo gefocust op de medemens (van vlees en bloed) dat ze verblind zijn door de tactische aanvallen van de Duistere Machten uit de Geestelijke Wereld.
 
Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed (mensen), maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. (Efeze 6:12 Statenvertaling)

Er zijn eerst de 'vorsten en krachten'. De eerstgenoemden zijn machtige vorsten, wier vorstendommen grote delen van de aarde omvatten, met autoriteit over de naties die zich daarin bevinden. De 'krachten' zijn moeilijk van hen te onderscheiden, hoewel pogingen zijn gemaakt om het verschil aan te geven; zijn ze inferieur in positie, waarschijnlijk als ministers geassocieerd in de regering.
(John A. Macmillan- De Autoriteit van de Gelovige – 1932)

Het Wereldtoneel:
De gevallen engelen (zijn geen dienende geesten en hebben een vijandige houding tegen de mens), die de duivel toebehoren kennen hiërarchie en taakverdeling. De gevallen engel in Daniël 10-13 oefenende grote invloed uit op het Perzische rijk:
De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. (Daniël 10:13 HSV)
 
In Daniël 10:20 komen we nog een gevallen engel tegen die macht uitoefent over een koninkrijk, deze engel wordt in dit vers de vorst van Griekenland genoemd:
Toen zei hij: Weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. (Daniël 10:20 HSV)

De vorsten van Perzië en Griekenland zijn voorbeelden van gevallen engelen die vandaag de dag nog steeds heerschappij voeren over landen. Het zijn de volgelingen van Lucifer, die tegen God in opstand kwamen.
COVID 19 is een indrukwekkend doordacht Plan, die zonder een Geestelijke Wereld onuitvoerbaar was geweest. Alhoewel Lucifer mensen weet te misleiden voor zijn plannen, weet hij ook dat ze niet betrouwbaar zijn en fouten zullen maken. De vorsten staan voor hun heer en meester!
 
Olympische Zomerspelen 2012

Het is alweer bijna10 jaar geleden dat de Olympische Zomerspelen plaatsvonden in Londen. Motto van de Spelen was Inspire a Generation. = Inspireer een Generatie.
 
The World Economic Forum onder leiding van Klaus Schwab wil de mens inspireren naar een Nieuwe Generatie. (Lees het artikel: De Nieuwe Wereldorde en De Laatste Generatie)
 
De openingsceremonie van de Olympische Zomerspelen laat ons zien wat de aanleiding is naar die Nieuwe Generatie:
"De pandemie vertegenwoordigt een zeldzame maar beperkte kans om onze wereld te reflecteren, opnieuw vorm te geven en te resetten" - Professor Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum.

Een Korte Impressie van de Ceremonie:
 
Boris Johnson in het Ziekenhuis
De huidige premier minister Boris Johnson zien we in de openingsceremonie voorbijkomen als een grote pop in een ziekenhuisbed. De pop draait van boven naar beneden. Dit betekent dat hij tussen leven en dood zweeft, hetgeen het volgende artikel 9 jaar later bevestigd.
 
BBC News schreef op 26 augustus 2021 het volgende:
Hoge politici vreesden dat premier Boris Johnson zou kunnen overlijden wanneer hij met Covid op de intensive care werd opgenomen, zei de minister van Wales.
Simon Hart zei dat er "een echt gevoel was dat we de volgende ochtend wakker konden worden en ontdekken dat hij dood was" toen de heer Johnson afgelopen april ziek was.
Hij zei dat hij dacht dat "dit stond niet in het script", toen hij hoorde dat de heer Johnson onwel was.
 
Welk Script?De Mainstream Media
Diegene die de dierenkostuums dragen, vertegenwoordigen de Mainstream Media. Zij zijn degenen die het verhaal van COVID-19 hebben verspreid en dat het virus afkomstig is van een dierenmarkt in Wuhan. Het Wuhan China-symbool verschijnt in beeld, terwijl de Media de lege dierenkooien duwen. Ze leiden de hele wereld af met hun leugens door de indruk te wekken dat het virus van dieren afkomstig is en houden de angst in leven. De agenda van de Nieuwe Wereldorde wordt door de angstpandemie voortgezet.
 
Een Leugen van de Mainstream Media:
De Mainstream Media promoot het gebruik van de PCR test om angst te creëren, zodat mensen tot treurens toe deze test herhalen om erachter te komen of ze ziek zijn of niet, terwijl Karry Mullis de uitvinder van de PCR test zelf zei:
Iedereen kan met een PCR-test op praktisch alles positief testen, als je het lang genoeg doet met een PCR test en als je het goed doet, kun je bijna alles bij iedereen vinden, maar het vertelt je niet of je ziek bent.
Hij sprak zich ertegen uit dat zijn eigen PCR-uitvinding niet in staat is om infectie te bewijzen.

Mysterieuze dood van dr. Fauci’s meest opmerkelijke criticus:
Kary Mullis, wiens uitvinding van de polymerase kettingreactie techniek hem in 1993 de Nobelprijs voor Scheikunde opleverde, stierf op 7 augustus 2019 aan een longontsteking, een aantal maanden voordat COVID-19 uitbrak. Mullis zat dr. Fauci en de Farmaceutische Industrie ruim 30 jaar in het vaarwater. Bijzonder dat de PCR test na zijn dood zo massaal wordt ingezet.
 
Mind Control
De verpleegsters en gezondheidsfunctionarissen worden allemaal Robotten en bewegen dan ook als een Robot, terwijl Mind Control op volle toeren draait en ze al in de hypnose status verkeren, worden de geesten van angst (de zwarte figuren) met volle kracht losgelaten op de kinderen. Het COVID-19 virus blijft de massa angst aanjagen. Angst lijkt te winnen en de verpleegsters en gezondheidswerkers lijken absoluut niet in staat om de kinderen te helpen.

Mary Poppins
Dan opeens komen er vele Mary Poppins uit de lucht die de strijd aangaan met Lord Voldermort (verderop in dit artikel uitgelegd), die de wereld in angst heeft gehouden. Ze komen om de kinderen te redden, van de aanval van het virus. Wat betekent Mary Poppins in deze ceremonie drama?
Mary Poppins symboliseert hier de Nieuwe Wereldorde die naar beneden komt om de controle van de wereld over te nemen. De angst verdwijnt door de komst van de Nieuwe Wereldorde en er zal vrede en veiligheid zijn.
 
De Bijbel bevestigd dat die dag komt:
Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. (1 Thessalonicenzen 5:3 HSV)
 
Een groep kinderen heeft een kring gemaakt en ze buigen allen voor die lege ruimte in de kring. Op een gegeven moment staan er twee Mary Poppins in de kring, die symbool staan voor diegene die de Elite verwachten: De Kosmische Christus/Antichrist en de Valse Profeet/Religieuze Leider. Ze maken deel uit van het Onverwachte Verderf!

De Voldermort Demon:
De opvallendste figuur in deze hele ceremonie die lijkt op Voldermort, laat met zijn imposante grote weten wie er over de wereld regeert. Lord Voldemort, de belangrijkste schurk van J.K. Rowlings Harry Potter-boeken staat hoog in het midden van chaos en verspreid angst in de atmosfeer. De Voldermort Demon zwaait plotseling met zijn toverstok een verhaal/virus in de atmosfeer en onmiddellijk zweeft het virus (de zwarte figuren) in de lucht.
 
Voldemort, ook wel Heer Voldemort, Heer van het Duister, Jeweetwel en Hij-Die-Niet-Genoemd-Mag-Worden, is een personage uit de Harry Potter-serie van de Britse schrijfster J.K. Rowling. Hij is de ultieme vertegenwoordiger van het kwaad en wordt gezien als de aanvoerder van de Duistere Zijde. De aanvoerder in de Geestelijke Wereld van de Duister Zijde is Lucifer. Dit betekent dat Lucifer zich persifleert als Lord Voldemort en hiermede imiteert hij spottend en weldoordacht zijn eigen bestaan. Hetgeen je spottend neerzet, wordt nooit geloofd en daar zit zijn kracht."Vol-de-mort" = “Vlucht van de dood" of "Diefstal van de dood". Het Franse woord "vol" betekent weliswaar "vlucht", maar dan in de zin van een vlucht in de lucht of hemel. Lucifer is een gevallen engel, een geest die uit de Geestelijke Wereld gevlogen (gegooid) zal worden.

Oorlog in de Geestelijke Wereld
Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.
Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.
En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. (Openbaring 12:7-9 HSV)

 
In de Geestelijke Wereld ontstaat dus een oorlog, echter zullen de duistere machten, de duivel en de gevallen engelen, deze oorlog verliezen en op de aarde worden gegooid.
 
Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. (Openbaring 12:12 HSV)
 
De duivel die de hele wereld misleidt, vanuit de Geestelijke Wereld zal zijn misleiding hier op aarde voor een korte tijd voortzetten. Met zijn Nieuwe Wereldorde systeem.

Het Einde van de Ceremonie
Het symbool van de Feniks, de vogel die uit zijn as wordt herboren, is uiterst belangrijk voor occulte geheime genootschappen en bijgevolg voor de occulte Elite. Tegen het einde van de ceremonie verschijnt daarom ook het ultieme symbool van de vrijmetselaars, de Feniks die herboren wordt uit zijn eigen as.
 
Op dat moment klinken de woorden “…we can rule the world” van Take That.
 
We kunnen de Wereld regeren. Wie is We?
Lucifer en zijn gevallen engelen! Zij bewonen straks de aarde!
Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. (Openbaring 12:9 HSV)
 
Na het lied van Take That springen een stel balletdansers verkleed als Feniks rond, alsof ze de vurige vogel boven hen vereren en hulde brengen.
 
Om middernacht werd de Olympische ketel en de bloemblaadjes die elk land vertegenwoordigen langzaam gedoofd, maar de Feniks, die de occulte Elite en de Nieuwe Wereldorde vertegenwoordigen, blijft erboven branden. Met andere woorden, als de naties van de wereld langzaam verdwijnen, zal er een Nieuwe Wereldorde ontstaan.
 
Is dit dan het Einde? Nee! Absoluut niet!
De Ontsnapping

Ieder mens heeft de mogelijkheid om aan dit Nieuwe Wereldorde systeem te ontsnappen, door uit de Natuurlijke Wereld te treden en de Geestelijke Wereld binnen te gaan. Buiten ons gezichtsvermogen bestaat dus de Geestelijke Wereld, vanwaar uit wezens komen die over de ganse aarde gaan. Engelen in opdracht van God en de gevallen engelen en demonen in opdracht van Lucifer (satan/duivel).

Maar er is Meer!
Ieder mens heeft binnen in zijn/haar eigen lichaam een Geestelijke Wereld en bestaat vanaf de geboorte uit een geest, ziel en lichaam. (Zie het artikel Geestelijke Strijd)

De geest van de mens heeft door de zondeval van Adam en Eva geen connectie meer met God en moet dus worden geactiveerd, zodat de connectie met God wordt hersteld.  Als die connectie wordt geactiveerd, dan veranderd de inwendige geest in een Nieuwe geest (geestelijk een Nieuwe Mens) en komt zelfs Gods Geest in die mens wonen.

Wat gebeurt er door die Activering?
En als de Geest van Hem (God) Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij (God) Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. (Romeinen 8:11 HSV)
 
Zoals Jezus na Zijn dood opgewekt werd door de Geest van God, zal jouw sterfelijke lichaam levend worden gemaakt door de Geest van God.
 
Hoe Ontsnappen we dan uit deze Wereld?
Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,
in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. (1 Korinthe 15:51-52 HSV)

 
Door Wie worden wij veranderd?
In een oogwenk zal de Geest van God, Die de mogelijkheid heeft om in miljoenen mensen tegelijk te wonen, bij de Laatste Bazuin, ook jouw sterfelijke lichaam veranderen, net als Die van Jezus, in een Nieuwe Verheerlijkte Lichaam, die eeuwig zal leven.
 
Hoe Activeer jij jouw geest en Gods Geest in jouw lichaam?
Door de Here Jezus in jouw leven te vragen!
 
Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. (Romeinen 10:13 HSV)
 
28 januari 2022
 
 
Terug naar de inhoud