Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Eindtijd Storm

De Eindtijd Storm

Statenvertaling 1618-1619
 
San Andreas Breuklijn
 
Op 18 april 1906 werd Amerika opgeschrikt door een zware aardbeving in San Francisco. Met een kracht van 7,8 op de schaal van richter kwamen er ongeveer 3000 mensen om het leven. Daarna is er niet meer zo’n zware aardbeving voorgekomen in dit gebied. San Francisco ligt op de San Andreas Breuklijn die van het noordelijke eind van de Golf van Californië door westelijk Californië (Verenigde Staten) loopt om na San Francisco de Grote Oceaan in te gaan.
 
De Pacifische Plaat en de Noord-Amerikaanse Plaat, schuiven langs elkaar. Ze bewegen beide in noordwestelijke richting, maar de Pacifische Plaat beweegt sneller dan de Noord-Amerikaanse. Als gevolg van wrijving gaat het langs elkaar schuiven niet geleidelijk, maar in plotselinge stappen. De energie die daarbij vrijkomt veroorzaakt aardbevingen. Na de aardbeving, die dag, ontstond er een grote brand die de meeste schade aanrichtte en waarbij de meeste mensen om het leven kwamen.
 
In 1989 werd de stad opnieuw door een aardbeving getroffen. Hierbij vielen 61 slachtoffers. De kans dat een dergelijke ramp de stad opnieuw treft blijft groot. Veel gebouwen zijn aardbevingsbestendig gemaakt, desondanks kan een aardbeving nog steeds grote gevolgen hebben.
 
Al jaren vreest men: “De Grote Klap”, die volgens wetenschappers mogelijk de hele landmassa van Californië in zee kan doen laten verdwijnen met als gevolg miljoenen slachtoffers. Als je dit leest, dan lijken zulke voorspellingen gedaan door wetenschappers toch best wel op het boek Openbaring in de Bijbel.
Nog meer Breuklijnen
 
De Cascadia breuklijn loopt langs de westkust van Noord-Amerika, van San Francisco tot Vancouver. De tektonische plaat van de Stille Oceaan kruipt daar onder die van Noord-Amerika. Dat leidt tot een geologische spanning die kan leiden tot een aardbeving van 8.7 tot 9.2 op de schaal van Richter, een kwartier later gevolgd door een 30 meter hoge Tsunami.
 
De Hayward breuklijn ligt iets voor de San Andreas breuklijn. Ondanks soms overschaduwd door de San Andreas breuklijn, was het de Hayward breuklijn die de “East bay Hills” schudde.De Hayward breuklijn is een vertakking van de San-Andreas breuklijn. Hij loopt onder een aantal dichtbevolkte wijken van San Francisco, zoals Richmond, Berkeley, Oakland, Hayward en Fremont. Over de hele lengte van de breuklijn staan woningen, maar ook ziekenhuizen, een elektriciteitscentrale, een aquaduct en een voetbalstadion. Wat ze van de San-Andreas weten, is van de Hayward in de verste verten nog niet bekend.
 
Al deze breuklijnen liggen bij elkaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat christenen deze breuklijnen koppelen aan de Bijbelse Eindtijd, immers staat er in Openbaring geschreven dat de aarde zal worden getroffen door zware aardbevingen. Zouden deze breuklijnen dan echt de aardbevingen veroorzaken die in Openbaring worden genoemd?

The Impossible (Het Onmogelijke)
 
Toen Maria Belon met haar gezin naar Thailand trok om de feestdagen door te brengen, kon niemand ook maar voorspellen wat hen op zondag 26 december 2004 te wachten stond. Een zeer zware zeebeving vond plaats in de Indische Oceaan, die een vloedgolf veroorzaakte die zich in verschillende richtingen over de Indische Oceaan verplaatste. Met ruim 294.000 doden als gevolg, staat de Tsunami in Azië op de 4e plaats in de top 10 grootste natuurrampen.
 
Naast Indonesië werden ook veel andere landen getroffen. Dit waren: Sri Lanka, India, Thailand, Maldiven, Somalië. Het gezin Belon kroop door het oog van de naald en overleefde. In de film The Impossible kunnen we het verhaal van dit gezin volgen, waarbij Naomi Watts de rol van Maria Belon voor haar rekening neemt. Veel van de figuranten in de film zijn daadwerkelijk overlevenden van de Tsunami.
 
Deze verschrikkelijke ramp is niet zomaar een ramp, maar een voorbode van hetgeen gaat geschieden. In Mattheüs 24 geeft Jezus vele tekenen van Zijn terugkomst in de Eindtijd.
De Bijbelse Eindtijd
 
Het evangelie volgens Mattheüs is waarschijnlijk geschreven rond het jaar 75 en vertoont sterke overeenkomsten met het evangelie van Marcus.
 
In Mattheüs 24:7-8 staat:
Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten (de weeën).

 
Deze weeën zullen naarmate we verder in de tijd komen toenemen, net zoals een zwangere vrouw die in verwachting is. Voordat het kindje ter wereld komt beginnen de weeën en deze worden steeds heftiger totdat het kindje wordt geboren.

Veranderingen in de Natuur

Eén teken die Jezus noemt is: aardbevingen in verscheidene plaatsen. Een verandering in de natuur die je, als je er oog voor hebt, kunt waarnemen.
In het volgend overzicht staan de 10 grootste natuurrampen vanaf 1 januari 1900.
De grootte van de natuurrampen worden bepaald aan de hand van het aantal dodelijke slachtoffers.
1.     Overstromingen in China, juni – november 1931, tussen 145.000 en 4.000.000 doden
2.     Orkaan Bhola in Bangladesh, 13 november 1970, +/- 500.000 doden
3.     Aardbeving in Haiti, 12 januari 2010, 316.000 doden
4.     Tsunami in Azië op 26 december 2004, ruim 294.000 doden
5.     Aardbeving Tangshan, 28 juli 1976, ruim 255.000 doden
6.     Aardbeving Gansu, 16 december 1920, 234.000 dodelijke slachtoffers
7.     Aardbeving Xining, 22 mei 1927, naar schatting 200.000 doden
8.     Orkaan Gorky, Bangladesh, 29 april 1991, 138.000 doden
9.     Orkaan Nargis, Myanmar, 2 mei 2008, 130.000 doden
10. Aardbeving Turkmenistan,5 oktober 1948, 110.000 doden
(Bron: nieuwsdossier.nl/top-10-grootste-natuurrampen)
 
Een Tsunami wordt veelal veroorzaakt door een zeebeving. Een zeebeving is een aardbeving waarvan het epicentrum op de zeebodem ligt.
 
In Lukas 21:25 staat:
En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven;
 
Als de zee en watergolven groot geluid zullen geven duidt op een Tsunami. De tekenen die Jezus noemt zijn een waarschuwing voor de Tijd die gaat komen. Hieraan kunnen we zien in welk seizoen wij leven, net zoals God de wereld waarschuwde door Noach.
De Tijd van Noach
 
Jezus vergelijkt de Eindtijd met de tijd van Noach!
 
In Mattheüs 24:37-39 zegt Jezus:
En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;
En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

 
In de tijd van Noach zagen de mensen niet wat er aan de hand was, ze gingen door met hun dagelijkse leven, maar ook nu herhaalt de geschiedenis zich. Waarschuwde God de mensen in de tijd van Noach?
 
In Genesis 6:3 staat:
Toen zeide de Heere: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.
 
Sommige leggen Genesis 6:3 uit, dat de mens niet ouder wordt dan 120 jaar als maximale leeftijd sinds de zondvloed. De vraag is: Of dit juist is?
 
Na de zondvloed lezen we in Genesis 11:13:
En Arfachsad leefde, nadat hij Selah gewonnen had, vierhonderd en drie jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Genesis 11:17:
En Heber leefde, nadat hij Peleg gewonnen had, vierhonderd en dertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren
Genesis 11:32:
En de dagen van Terah waren tweehonderd en vijf jaren, en Terah stierf te Haran.
Genesis 25:7:
Dit nu zijn de dagen der jaren des levens van Abraham, welke hij geleefd heeft, honderd vijf en zeventig jaren.
 
We zien hier wel een afname van de leeftijd van de mensen die na de zondvloed werden geboren, maar nog steeds fors ouder dan 120 jaar.  

Een Leeftijd van Rond de 120 Jaar
 
Laten we eens kijken hoe oud dat sommige mensen tegenwoordig nog kunnen worden. De volgende vijf dames bereikten een respectabele leeftijd van rond de 120 jaar.
 
Jeanne Calment werd geboren op 21 februari in 1875 in Arles (Frankrijk). Ze heeft in totaal 122 jaar en 164 dagen geleefd.
Sarah Knauss werd geboren op 24 september 1880 in Hollywood (Amerika).  Zij werd namelijk maar liefst 119 jaar en 97 dagen.
Lucy Hannah werd geboren op 16 juli 1875 in Linden, Alabama (Verenigde Staten van Amerika). Ze werd 117 jaar en 248 dagen.
Marie-Louise Meilleur werd geboren op 29 augustus 1880 in Kamouraska, (Quebec Canada) en werd 117 jaar en 230 dagen.
Maria Esther Heredia de Capovilla née Lecaro, zo is haar officiële naam, werd geboren op 14 februari 1889 in Guayaquil (Ecuador) en werd 116 jaar en 347 dagen.
(Bron: alletop10lijstjes.nl/top-10-oudste-mensen-van-de-wereld-ooit, maart 2014)
 
Jeanne Calment werd dus ouder dan de 120 jaren waar God het in Genesis 6:3 over heeft. Nogmaals: Toen zeide de Heere: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren. Is zij een van de weinige uitzonderingen of betekent de 120 jaar in Genesis 6:3 toch iets anders?
De Prediker
 
De wereld waarin Noach leefde was zo slecht en verdorven dat God het niet langer kon aanzien.
In Genesis 6:11-13 staat:
Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht; en de aarde was vervuld met wrevel.
Toen zag God de aarde, en ziet, zij was verdorven; want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde.
Daarom zeide God tot Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen; want de aarde is door hen vervuld met wrevel; en zie, Ik zal hen met de aarde verderven.

 
Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren en in Genesis 6:14-16 lezen we dat God aan Noach de opdracht geeft om een Ark te bouwen:
Maak u een ark van goferhout; met kameren zult gij deze ark maken; en gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek.
En aldus is het, dat gij haar maken zult: driehonderd ellen zij de lengte der ark, vijftig ellen haar breedte, en dertig ellen haar hoogte.
Gij zult een venster aan de ark maken, en zult haar volmaken tot een elle van boven; en de deur der ark zult gij in haar zijde zetten; gij zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken.

 
Hoe slecht de wereld toen ook was, in die tijd dat Noach de ark bouwde, kreeg de mensheid van God: Genadetijd! Wat dacht je van 120 jaar? Wij hebben een Genadetijd van 2000 jaar!
Ten tijde van het bouwen van de ark zullen zijn buren, vrienden en familie zich hebben afgevraagd: Waarom ben je op droog land een ark aan het bouwen? Logische vraag toch?
Anderen zullen hem hebben bespot en uitgelachen.
 
In 2 Petrus 2:5 staat dat Noach een prediker was:
En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht;
 
Een prediker is een christelijk persoon die Gods Woord verkondigt. Het moge duidelijk zijn dat Noach het Woord van God aan zijn medemens heeft verkondigd, wat God van plan was.
 
Niemand geloofde Noach en toch was God lankmoedig en bleef afwachten, want in 1 Petrus 3:20 lezen we:
Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.

Het Einde Nabij
 
Vandaag is het niet anders. God heeft de mens lief of ze nou wel of niet voor Hem kiezen en dit vinden we terug in 2 Petrus 3:9:
De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

 
Laat de duivel niet zijn zin krijgen door zijn leugen te geloven, dat het allemaal wel wat mee zal vallen. Dit dacht de mens in de tijd van Noach ook en uiteindelijk moest hij/zij het met de dood bekopen, toen de deuren van de ark dicht gingen.
 
Als de deuren van de hemel dichtgaan, na de Opname van de Gemeente, zal je door de Verdrukking moeten. Als God je nu al de mogelijkheid biedt om in die periode bij Hem te zijn, waarom zou je dat dan niet doen? Geef jouw leven vandaag aan Jezus en je zult een heel ander leven mogen ervaren, als je Hem met heel je hart gaat volgen. Een leven die in niets te vergelijken is met het leven wat je nu hebt.
 
Blijf dicht bij God, want de Tijd is nabij!
 
13 juni 2017
Terug naar de inhoud