Op Weg Naar Het VaderHuis
Belangrijke artikelen - klik de link
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Eeuwige Strijd

De Koning en de dienaar

Ergens in een ver ver land woont een Koning met zijn dienaren. Het land is voor de mens niet bereikbaar nog zichtbaar. We noemen dit de onzienlijke wereld.
Zoals het bij een koninkrijk hoort zijn de dienaren in diverse rangen verdeeld. Een dienaar steekt met kop en schouders boven de rest uit. Hij is een bijzondere mooie dienaar versiert met de mooiste kleding en sieraden.
Deze dienaar wilde meer en wilde eigenlijk zelf wel koning zijn van dit prachtige land. Op een geven moment probeert deze dienaar de macht te grijpen en zich boven de Koning te stellen.
Hierbij brengt de Koning hem ten val. De dienaar beschuldigd de Koning van ongerechtigheid tegenover de andere dienaren en een derde van deze dienaren schaart zich achter de rebelse dienaar, omdat ze vinden dat hij gelijk heeft.
Hiermede begint een eeuwenoude strijd tussen de Koning en de dienaar. Het zou een film uit Hollywood kunnen zijn of een verhaal uit een sprookjesboek, maar in werkelijkheid beschrijf ik hier het verhaal uit de Bijbel wat zich voor de schepping van de aarde afspeelde. De Koning is hierbij God en de dienaar satan.

De onzienlijke wereld.

Het ver gelegen land is natuurlijk geen echt land, maar zijn de hemelse gewesten, alwaar God en Zijn engelen, Zijn Zoon Jezus en de christelijke mensen die gestorven zijn verblijven en wonen.
Ergens in die hemelse gewesten verblijven ook satan en zijn demonische engelen. Nadat de satan ten val is gebracht werd hij met een derde van de engelen, die achter hem zijn gaan staan, uit de hemel geworpen in een lagere hemel.
Alhoewel er mensen zijn die zeggen dat ze niet in een God geloven, omdat de onzienlijke wereld niet zichtbaar nog tastbaar is, blijft het bestaan hiervan een feit.
Immers kunnen wij met onze aardse ogen deze onzienlijke wereld niet zien. Een bekende astronaut heeft eens gezegd dat hij God niet in de ruimte is tegengekomen en Hij dan ook niet kan bestaan. Een foute conclusie.
De onzienlijke wereld bevindt zich in een andere dimensie en zal door de levende mens niet kunnen worden waargenomen.
Pas bij het overlijden als een christen zijn aardse ogen sluit krijgt hij direct hemelse ogen en kan deze wereld zien. De ziel verlaat dan het lichaam en gaat naar die andere wereld.
Christenen die naar deze wereld gaan krijgen een betere leven dan hier op aarde. Daar heerst geen pijn of verdriet en kan men voor altijd bij Jezus zijn. Is dit geen fantastisch vooruitzicht? Deze onzienlijke wereld is niet ver van ons verwijderd. Wat zich in de onzienlijke wereld afspeelt is niet bekend, maar toch geloof ik dat in deze onzienlijke wereld ook regels gelden net als hier op aarde.
Het zal er hard aan toe gaan in bepaalde gedeelten van die onzienlijke wereld daar waar de satan verblijft. Niet alleen daar, maar ook op deze aarde woedt de strijd in alle hevigheid.
God is namelijk in oorlog met deze gevallen engel.

De heerschappij van de aarde.

Alhoewel de eerste poging van satan was mislukt om boven God te kunnen staan in die hemelse gewesten zet hij de volgende aanval in en met succes. De eerste mensen die door God op de aarde zijn geplaatst waren Adam en Eva. Ze zijn dus door God gemaakt, naar Zijn beeld zijn zij gemaakt. Adam kreeg van God de heerschappij over de aarde tot dat satan hem en zijn vrouw Eva verleide tot het begaan van een zonde.
Ze aten van de boom der kennis van goed en kwaad, ondanks dat God het hun verbood. Door het gebruik van een slang wist satan op een listige manier hun te verleiden.
Door deze zonde viel de aarde in diepe duisternis, want de heerschappij van deze aarde was hierdoor overgedragen aan de satan. Voor deze zondeval was de aarde een perfecte paradijs, waar geen pijn, verdriet, honger of boosheid aanwezig was. Na de zondeval lezen we dat de eerste moord een feit is, althans de eerste die beschreven wordt in de Bijbel. Kaïn slaat zijn broer Abel dood. Kaïn was hierdoor aangezet door de satan.

Een wereld van verdriet.

Om te kunnen begrijpen waarom deze wereld zoveel verdriet kent moeten we ons realiseren wat er met deze wereld aan de hand is.
Wij leven in bezet gebied. Dit betekend dat de satan nog steeds de heerschappij heeft over deze aarde, ook al leven we nu in het jaar 2015.
Heeft God dan niets te zeggen? Jazeker! Meer dan de satan! God heef alles onder controle, maar uiteindelijk maakt de mens zelf de keuze door zonder God te willen leven en dat doet de mens dan ook met als gevolg dat de satan bij de mensen rustig zijn gang  kan gaan. Zonder God leven is onbewust/bewust voor zijn tegenstander kiezen.
Om te ontkennen dat er een God bestaat wordt vaak gezegd: Als er een God bestaat waarom doet Hij dan niets aan de situatie in deze wereld?

Ik stel een wedervraag: Waarom zou God deze wereld helpen als je toch niet in Hem geloofd?
Het geloof is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.( Hebreeën 11:1 )

In Mattheus 4:8-9 lezen wij dat de satan, Jezus al de koninkrijken der wereld toont en ze aan Jezus wil geven als Hij de satan aanbidt.
Hier duidelijk een bewijs van wie deze wereldse koninkrijken zijn. Maar Jezus weigerde dit en zei tegen hem:
Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Here, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.

Satan, is de veroorzaker van de ellende in deze wereld. Hij manipuleert de mensheid op een dusdanige manier dat ze naar hem luisteren. Zowel de gelovige als de ongelovige moeten hieraan geloven, maar wel met een wezenlijk verschil. De gelovige kan na zijn zonde bij Jezus terecht en de ongelovige heeft geen plek waar hij naar toe kan gaan, ook al wil  Jezus er ook voor hem/haar zijn. Heeft satan dan alleen schuld? Nee, de mens staat hem toe om zich door hem te laten gebruiken. We moeten net als Jezus weigeren om ons door de satan te laten gebruiken.

Onze Verlosser.

God gaat binnenkort ingrijpen, dat heeft Hij beloofd. Wij leven anno 2015 dicht bij de laatste zeven jaar waarin God de wereld zal oordelen, maar er is hoop voor ieder mens.
Ieder mens is namelijk vrijgekocht door het kostbare bloed van Jezus en hierop is geen mens uitgezonderd. Je accepteert die vrijwaring, door Jezus aan het kruis volbracht, of niet. Zonder vrijwaring val je onder het oordeel van God en kom je niet behouden in het Vaderhuis aan. Toen Adam en Eva zondigden en zich door de satan lieten verleiden, had God al een plan bedacht.
In Genesis 3:15 staat dat God de satan zijn kop zal vermorzelen door het zaad van de vrouw. Met het zaad van de vrouw wordt hier Jezus bedoeld.

God zond zijn enige Zoon Jezus naar de aarde, zodat een ieder die in Hem gelooft en Hem aanneemt niet zal worden veroordeeld:
Jezus is de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot God dan door Jezus ( Johannes 14:6 )

Neem die vrijwaring vandaag nog aan. Nu het nog kan. Laat je niet langer voorliegen door de satan, die jouw wil laten geloven dat God en Zijn Zoon en hijzelf ( satan ) niet bestaan.

De strijd loopt ten einde.

De strijd tussen God en satan is nog niet voorbij en duurt zeker al meer dan 6000 jaren, maar wij leven wel in de laatste fase van die strijd.
Dit betekend dat de menselijke heerschappij ( onder leiding van satan ) ten einde loopt. In de laatste zeven jaar die binnenkort voor de deur staan, gaat God deze aarde oordelen.
En of dat nog niet genoeg is zal de satan en een derde van de engelen uit de hemelse gewesten worden geworpen en hier op aarde terecht komen.
Letterlijk hebben we dan een hel hier op aarde. Wil jij hier dan op deze aarde leven? Wij, mensen, zouden nu massaal voor God moeten kiezen. Net als bij een grote demonstratie, waarin wij strijden om loonsverhoging, zouden we moeten strijden voor God. De strijd is in feite al beslist, want de satan zal het gaan verliezen en dat weet hij ook. Daarom probeert hij ook van alles om aan het oordeel van God te ontsnappen en doet hij een gooi naar een definitieve koningschap hier op aarde in die laatste zeven jaar. Laat je niet langer gebruiken door de verliezende boze machten in de hemelse gewesten.
Bekeer je tot God, bidt tot Jezus, Gods Zoon, die in feite alle macht in hemel en op aarde al in handen heeft. Jezus krijgt binnenkort de volledige heerschappij over deze aarde.
Jezus gaat Zijn Koninkrijk hier op aarde vestigen, vanuit Jeruzalem de hoofdstad van Israël. Dit is ook de reden waarom dat Israël een doorn is in het oog van deze wereld, omdat de satan hierdoor de volledige heerschappij over deze aarde gaat verliezen. Israël zal steeds meer worden geïsoleerd en zal aan alle kanten worden aangevallen, maar God zal dit kleine landje helpen. De Joden zijn Gods volk en het land Israel is Gods land. Wie aan Zijn volk of Zijn land komt zal zich er lelijk aan vertillen. Sluit je aan bij het leger van God en weersta de boze machten, door Jezus, Gods Zoon.

13 januari 2015

                                         Aan wie zijn kant sta jij?

De strijd om de heerschappij
Terug naar de inhoud