Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Autoriteit van de Gelovige Deel 3

DE AUTORITEIT VAN DE GELOVIGE - DEEL 3

The Authority of the Believer is een boek in de Engelse taal uit 1932 van JOHN A. MACMILLAN, die door mij is vertaald in het Nederlands. Hiervoor heb ik automatisch vertalen gebruikt van Vertalen.Nu, waarna ik de Engelse tekst heb vergeleken met de Nederlandse vertaling en daar waar nodig aangepast. Volgens sommige reviews op het internet is het vrij Oud Engels en liep ik daardoor, waarschijnlijk tegen bepaalde foute vertalingen in het vertaal programma aan. Het is een bijzonder boek, die elke christen zou moeten lezen. Deel hem dus met jouw broeder en of zuster!

Hoofdstuk Vijf
 
DE AUTORITEIT VAN DE BEMIDDELAAR
 
Zo onredelijk voor het natuurlijke denken, lijkt het voorstel van Jehova aan Zijn volk (Jes. 45:11) dat zij Hem zouden moeten "bevelen" betreffende het werk van Zijn handen, dat er verschillende alternatieve lezingen van dit vers zijn gemaakt met de bedoeling om de schijnbare extravagantie van het goddelijke aanbod teniet te doen. Mensen geloven niet snel dat de Almachtige echt meent wat Hij zegt. Ze vinden het ongelooflijk dat Hij met mensenhanden Zijn oneindige kracht deelt. Noch hebben zij het geestelijke begrip om het doel van de Vader te begrijpen, degenen die verlost zijn met het kostbare bloed van zijn geliefde Zoon in levende en praktische samenwerking met die Zoon in het bestuur van Zijn Koninkrijk.
 
Het volk van Christus wordt in het Nieuwe Testament (Efeziërs 1:23) geopenbaard als "de volheid van Hem die alles in allen vervult". Ze hebben een vitale relatie met Hem als leden van Zijn Lichaam, door wie Zijn glorieuze doeleinden in de eeuwigheid zullen worden verwezenlijkt. Daarom is het niet vreemd dat Hij in dit huidige tijdperk van voorbereiding grote openbaringen en aanbiedingen van Zijn genade doet, zodat Hij het geloof kan testen en de geestelijke krachten kan ontwikkelen van degenen die deel zullen hebben aan de autoriteit en bediening van Zijn troon door de komende eeuwen. We hoeven niet bang te zijn om de meest volledige implicaties van de hierboven genoemde woorden te accepteren, ondanks de kritische houding van zelfs enkele vrome geleerden.
 
Het betrokken principe wordt op andere plaatsen in het Woord van God uiteengezet, in andere bewoordingen misschien, maar met evenveel overtuigingskracht en duidelijkheid. Het is onze plicht om dichterbij te komen met de vrijmoedigheid van het geloof en in de houding en bereidheid van volledige gehoorzaamheid. Geloof zal een sleutel blijken te zijn om elk mysterie van de waarheid te ontsluiten; gehoorzaamheid zal onze ingang door de aldus geopende deur beveiligen. In een nieuwe en diepere zin zullen we ontdekken dat we zonen zijn die altijd in het grote huis van de Vader verblijven en deelhebben aan al Zijn relaties en verantwoordelijkheden. De vele bedieningen zullen levendig worden als we erin rondlopen, woorden van autoriteit sprekend, en zien dat de opdrachten van de Geest van God, die door ons zijn uitgesproken, tot hun vervulling uitgevoerd.

De Raadgevingen van het Hart      
 
In Psalm 20 wordt de komende Messias ons voorgesteld in Zijn menselijke aspect. Het is voor Hem een ​​tijd van benauwdheid, maar de Naam van de God van Jakob heeft Hem hoog gezet, en goddelijke genade zendt Zijn hulp uit vanuit het heiligdom. Zijn offergaven worden herinnerd en aanvaard door de Allerhoogste. Dan volgt een profetische smeekbede: "Geef U naar Uw eigen hart en vervul al Uw raad." De verlangens en doeleinden van deze Uitverkoren Dienaar van God worden volledige vervulling beloofd. Al Zijn hartplannen zijn aanvaardbaar voor Jehova; ze zijn volledig in overeenstemming met de goddelijke idealen; daarom wordt een tweede verzekering gegeven: "De Heer vervult al uw verzoekschriften."
 
Degene die aldus wordt aangesproken is de Mensenzoon, de Grote Vertegenwoordiger van onze mensheid. Door Hem had de Geest van God ongehinderde vrijheid in het uitvoeren van de goddelijke raad gedurende Zijn hele aardse loopbaan. Zijn menselijke wil was constant en volmaakt afgestemd op die van de Vader in de hemel. Er is nooit een schaduw tussen Hem en God gekomen, behalve die dikke wolk van onze zonden die Hem op Golgotha ​​omhulde. Bij elke stap van Zijn dagelijkse wandeling kon Hij zeggen: "Ik doe altijd de dingen die Hem behagen." Omdat dit waar was, was er geen belemmering voor de vervulling van de verlangens van Zijn hart, of voor de vervulling van Zijn innerlijke raadgevingen.
 
De diepe realiteit van de eenheid tussen Christus en Zijn volk wordt door de grote meerderheid van de gelovigen maar weinig begrepen. Het wordt door de Heilige Geest vergeleken met de relatie van een Hoofd tot de leden van het Lichaam waarop het is geplaatst. Waar volmaakte gezondheid heerst, reageren de leden op de geringste impulsen van het Hoofd. Maar als er in enig deel van het lichaam ziekte heerst, is er een gebrek aan volledige coördinatie, sommige leden zijn traag in gehoorzaamheid, of onnauwkeurig in het uitvoeren van hun rechtmatige functies, of het kan helemaal niet in staat zijn om te gehoorzamen. Het Lichaam van Christus verschilt van het menselijk lichaam, in die zin dat elk lid een individuele wil bezit die vrijwillig moet worden overgegeven aan de wil van het Hoofd. Helaas bestaat er ook veel schisma (opsplitsing van de kerk in twee of meer groepen, toegevoegd door de vertaler) in het Lichaam als geheel, en veel eigenzinnigheid in het individuele lid. Deze dingen belemmeren een gezonde groei en de vrije verwezenlijking van de doeleinden van Christus. Maar waar een lid volledig op zijn plaats blijft, "het Hoofd vasthoudend " (Kol. 2:19), is er niet alleen volledige samenwerking, maar ook een ware identiteit van verlangen met de Heer, en de belofte van de Meester vindt aanleiding tot vervulling: " Indien u in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo zult u vragen wat u wilt, en het zal u geschieden" (Johannes 15:7).
 
Let goed op de betekenis van de uitspraak: "Gij zult vragen wat GIJ wilt." Hoeveel gelovigen stellen zich tevreden met het onderdanig uiten van de woorden: "Uw wil geschiede", in alle zaken die zij voor de Heer brengen. Hun geest neemt een passieve houding aan die alles accepteert wat tot hen komt als de wil van de Vader. Dit is niet Schriftuurlijk, en het staat ver af van hetgeen God verlangt voor Zijn kinderen. De Heilige Geest leert een hartelijke samenwerking in plaats van louter berusting; een actief binnengaan in Gods plan in plaats van een vaag toegeven aan de omstandigheden; een definitief claimen en toe-eigenen van de beloften die ons in het Woord worden voorgehouden, als zijnde de uitdrukking van de wil van de Vader voor Zijn kinderen. We moeten positief de wil van God willen; om het uit te zoeken zoals Hij het heeft geopenbaard; en om onze plaats van stille zekerheid voor Hem te behouden totdat het volledig is volbracht.
 
Dr. EE Helms vertelde ooit hoe hij zijn zoon een fiets had beloofd. Ze gingen samen op pad om de verschillende modellen te inspecteren en de aankoop te doen. De jongen ging hem voor naar een bepaalde winkel en wees naar een fiets waarvan hij zei dat deze degene was die hij wilde. Zijn vader suggereerde dat het misschien beter was om naar een paar anderen te kijken voordat hij uiteindelijk een beslissing nam. Maar de jongen was heel zeker van zijn zaak. 'Vader,' zei hij, 'ik heb al rondgekeken en ze allemaal opgemeten, en dit is degene die ik wil, ik blijf hier tot ik het heb.' Hij was succesvol; en zijn vader merkte bij het vertellen van het verhaal op dat als we die houding zouden aannemen als we zouden bidden, zouden er minder onbeantwoorde gebeden zijn.
 
Die houding zal ervoor zorgen dat de belofte aan het Hoofd wordt uitgevoerd: "Jehovah schenkt u naar uw hartsverlangen en vervult al uw raad." Het lid van het Lichaam is in volledige intimiteit met het Hoofd gekomen; hij onderscheidt de bedoelingen van zijn Heer; door zijn doelgerichte verzoeken en worden de verlangens van Christus' eigen hart vervuld. Van niet weinig van de heiligen is dit kenmerk in duidelijke mate waar geweest. Het is niet de schuld van het Hoofd dat het niet van allen gezegd kan worden.

Het Delen van Autoriteit
 
Mattheüs toont ons in het laatste hoofdstuk van zijn Evangelie, de Koning op de berg in Galilea, die Hij had aangewezen als de ontmoetingsplaats voor Zijn discipelen. Hij spreekt tot de groep volgelingen die Hem omringen: "Mij is gegeven alle autoriteit in hemel en op aarde." Het lijkt misschien een vreemde uitspraak voor veel christenen, maar het is niettemin een diepe geestelijke waarheid dat de autoriteit van het verrezen Hoofd aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen geplaatst is om volledige ontwikkeling en manifestatie te bereiken door Zijn Lichaam. De vleesgeworden Zoon van God, kwam niet alleen om de mensen van hun zonden te redden, maar ook opdat Hij de mens zou brengen naar die plaats van heerschappij (Over de werken van God die gepland waren in de raadsbesluiten van de eeuwigheid (Ps. 8) Vandaag zegt de geïnspireerde schrijver ons (Hebr. 2:9): "We zien Jezus" die voor de verloste mensheid alles in bewaring houdt wat het ras door de zonde heeft verloren. Onze Heer heeft Zelf het Hoofd schap op zich genomen en vormt voor Zichzelf een Lichaam, waardoor Hij het oorspronkelijke goddelijke doel zal vervullen.
 
Veel van de zwakte van de kerk is te wijten aan haar onvermogen om deze uiterst belangrijke waarheid te begrijpen en toe te eigenen. Het is aan ons, als individuele leden van het Lichaam, om te streven dat de autoriteit van Christus volledige zal worden geaccepteerd in onze geesten. Het is niet genoeg om te weten en te erkennen dat Hij onze volheid is; er moet ook het besef zijn van de complementaire waarheid dat wij ook Zijn volheid zijn (zie Ef. 1:23). Wat een geweldige eer en waardigheid is dus voor ons bedoeld: "erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus" (Rom. 8:17). Voor het volwassen worden van het Lichaam, en zijn intrede op de voorbereide erfenis, wacht de hele rest van Gods Schepping vol verwachting.
 
Het Verwijderen van Bergen          
 
Serieuze obstakels confronteren de dienaar van de Heer vaak in zijn bediening voor het binnenbrengen van het Koninkrijk. Ze lijken zo diepgeworteld als de eeuwige heuvels, en even indrukwekkend in hun omvang. Ze blokkeren de weg naar het bereiken van de gewenste doelen. Ze sluiten de visie die voor ons buiten ligt. Ze weerhouden de ontmoedigde arbeider met hun grimmige onzekerheid van immobiliteit. Ze lijken te lachen om zijn ongenoegen en bespotten zijn gebeden. En naarmate de maanden en jaren verstrijken en er geen verandering in hun contouren wordt waargenomen, accepteert hij ze vaak als een noodzakelijk kwaad en om zijn plannen dienovereenkomstig aan te passen. Zulke bergen van moeilijkheden doemen op bij elke buitenlands veld; elk woonbuurt heeft zijn onbegaanbare gekartelde pieken die naar voren zakken; weinig pastoraten zullen op zijn minst een "kleine heuvel" missen. Ze zijn te gevarieerd van aard om te specificeren, maar het zijn echte en hartverscheurende hindernissen.
 
Wat dit alles betreft, heeft de Meester Zijn dienstknechten verzekerd dat zij niet verder hoeven te gaan als obstakels voor de voortgang van Zijn werk. De kwestie van hun verwijdering is er een van autoriteit. Het bevel van geloof is het goddelijke middel om hen uit de weg te ruimen: "Gij zult tot deze berg zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen; en hij zal u gehoorzamen." Het gaat niet om een dwingend geloof, maar om een ​​alles voldoende Naam.
De arbeider heeft zelf geen kracht om iets te bereiken, maar hij heeft de opdracht om de kracht van God te hanteren. Terwijl hij tot de berg spreekt in de Naam van Christus, legt hij zijn hand op de dynamische Kracht die het universum bestuurt; hemelse energie komt vrij en zijn bevel wordt gehoorzaamd.
 
Autoriteit is geen gebed, hoewel alleen de werker die bidt autoriteit kan uitoefenen. Mozes riep tot God bij de Rode Zee (Ex. 14:15 ev.), Hem smekend om voor Zijn volk ​​te werken, alleen om de krachtige terechtwijzing te ontvangen: "Waarom roep je Mij aan? Spreek tot de kinderen van Israël dat zij vooruitgaan." En terwijl hij zijn gezicht in protest verbaasd ophief, omdat de weg voor hem was versperd door de onbegaanbare golven, sprak Jehovah opnieuw: "Hef uw staf op, en strek uw hand uit over de zee en verdeel hem." Toen de machteloze arm van de Wetgever het symbool van autoriteit van God boven de wateren hield, was er een onmiddellijke reactie, "en de kinderen van Israël gingen naar het midden van de zee op de droge grond; en de wateren [die eerder een hindernis leek die onmogelijk te overwinnen was] vormden voor hen een muur [van bescherming] aan de rechterkant en aan de andere linker kant."
 
God vindt het heerlijk om Zijn kracht aan mensen te delegeren, wanneer Hij gelovige en gehoorzame dienaren kan vinden die het aanvaarden en om het uit te oefenen. Dus wanneer bergen op hun weg oprijzen, gebiedt de Heer zijn discipelen om tot hen te spreken en hen te verzoeken de zee in te gaan. Hij geeft geen instructie om te bidden, hoewel dat wel wordt begrepen.
Het is in wezen hetzelfde, zoals aan Mozes werd gegeven: "Je hebt Me gevraagd om te werken; Ik heb je verzoek ingewilligd, maar Ik kies ervoor om het werk door jou te doen; spreek tot het obstakel dat voor je ligt in mijn Naam, en het zal gehoorzamen." Terwijl we gehoorzaam tot de Berg voor ons spreken, lijkt er misschien geen onmiddellijke reactie te zijn.
Maar, als we elke dag de houding van autoriteit behouden, wetende dat we de opdracht hebben om de Naam van onze Heer te gebruiken, zal er een beving komen, en een schudden en verwijdering, en de berg zal van zijn basis afglijden, en verdwijnen in de zee van vergetelheid.
 
God spant zich in om arbeiders op te leiden voor een toekomst en een machtige bediening van samenwerking met Zijn Zoon. Daarom heeft hij hun hier en nu het voorrecht verleend om te delen in de autoriteit waarmee Christus als Mensenzoon was voorzien. De verantwoordelijkheid voor de aanvaarding en de uitoefening ervan ligt bij de individuele gelovige.

De Binding van de Vijand
 
Een feit dat opnieuw aan het bewustzijn van de Kerk van Christus wordt opgedrongen, is dat er een grote en agressieve oorlog tegen haar wordt gevoerd door onzichtbare en krachtige vijanden. De Schrift heeft het al lang geopenbaard, maar weinigen hebben deze oorlogsvoering de aandacht gegeven die het vereist. "Onze strijd," waarschuwt de apostel ons, "is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de krachten, tegen de wereldheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke heerscharen van goddeloosheid in de hemelse gewesten" (Ef. 6 :12, ASV). In het leven van de christelijke gemeente, in de zuiverheid van haar leer, in de gemeenschap van haar leden en in hun individuele lichamen en omstandigheden werken subtiele krachten, met scherp begrip en meesterlijke leiding. De oppositie is versluierd, maar ze is echt en soms enorm. Omdat de bron niet wordt herkend, is deze des te effectiever. De krachten van het kwaad mogen vaak praktisch de vrije loop hebben in groepen gelovigen. Problemen die gemakkelijk kunnen worden overwonnen, als de juiste diagnose wordt gesteld, worden aan andere oorzaken toegeschreven, en omdat de remedie niet wordt toegepast, kunnen de moeilijkheden toenemen tot zelfs het bestaan van de gemeente wordt bedreigd.
 
In een van de steden van Canada zei de pastoor van een Alliance Church tegen de schrijver: "Er zijn voortdurend ongeveer vier verschillende problemen gaande onder mijn mensen. Zodra ik er een heb rechtgezet, heeft de duivel een andere klaar om zijn plaats innemen." Het antwoord was: "Broeder, je hebt gelijk in je diagnose van de bron van je problemen, maar je hebt ongelijk in je manier om ze te ontmoeten. Waar je naar kijkt zijn de kronkels van de oude slang door je gemeente, en als je de ene knik recht maakt, weet je zeker dat er nog een andere zal verschijnen. Laat de kronkels met rust en ga voor het hoofd, zet je voet daarop in de autoriteit van de Heer; erken de actieve macht van de vijand en overwin hem; de kronkels zullen uit zichzelf rechttrekken als hij wordt aangepakt.' Hetzelfde advies zal op veel andere plaatsen van toepassing zijn. Laten we het geheim van de overwinning leren door autoriteit, maar ook door gebed, en onze kerken zullen in de plaats van kracht komen, en in staat zijn om de agressieve vijand aan te pakken.
 
We keren terug naar ons startpunt. De oplossing van elk geestelijk probleem is te vinden in de werking van de goddelijke energie. We verlangen naar de manifestatie ervan en bidden met intensiteit en met verlangen dat het in ons midden mag worden vrijgegeven. Toch lijkt er vaak een onverklaarbare vertraging te zijn die verbijstert en ontmoedigt. Voldoen we aan de voorwaarden? God staat klaar om te zegenen, maar we slagen er niet in om de kanalen te verschaffen waarlangs alleen Zijn voorraden kunnen stromen.
 
De Methoden van de Heer
 
Het is ook waar dat de Heer een nauwere naleving van Zijn aangewezen methoden eist. Naarmate de individuele gelovige volwassener wordt in het christelijk leven, heeft hij vaak meer moeite om de geestelijke overwinning te behouden. Hij had verwacht dat de tegenstand zou afnemen, of in ieder geval gemakkelijker zou worden overwonnen. Maar hij ontdekt dat God hem zwaardere lasten oplegt en hem op de proef stelt voor grotere bedieningen. Op dezelfde manier wordt de Kerk, naarmate het tijdperk vordert, voorbereid op de laatste strijd door lessen te leren van individuele verantwoordelijkheid die in het verleden alleen het eigendom waren van gevorderde heiligen. Alle gelovigen zouden ze kunnen kennen, want ze worden geopenbaard in het Woord van God, maar slechts enkelen gingen door om ze te bereiken.
 
Voor de grotere strijd van onze tijd en de steeds dikker wordende atmosfeer waarin we ons bevinden, heeft de Kerk voorbidders nodig die het geheim hebben geleerd om de macht van God te grijpen en deze te richten tegen de strategische vooruitgang van de vijand. Ze heeft mensen nodig die begrip hebben van de tijden om te weten wat er moet gebeuren te midden van het ineenstorten van oude normen en de introductie van dat wat onzeker en onbeproefd is.
 
God wacht op degenen die Hij kan vertrouwen en gebruiken, die het onderscheidingsvermogen zullen hebben om Zijn stappen te voorzien en het geloof om Zijn kracht te bevelen. Gezaghebbende voorbidders zijn mannen en vrouwen, wier ogen zijn geopend voor de volledige kennis van hun plaats in Christus. Voor hen is het Woord van God een strijdkaart geworden waarop het campagneplan van de legerscharen van de Heer gedetailleerd staat. Ze beseffen dat ze door Hem zijn aangesteld voor het toezicht op bepaalde delen van de vooruitgang, en ze hebben nederig Zijn opdracht aanvaard. Ze zijn zich diep bewust van hun eigen persoonlijke onwaardigheid en ontoereikendheid, maar geloven toch in Gods verklaring over hun identificatie met Christus in Zijn troon kracht.
 
Steeds meer beseffen ze dat er een hemelse verantwoordelijkheid op hen rust voor het voortzetten van de oorlogvoering waarvoor ze zijn opgeladen. Hun binnenkamer wordt een raadskamer van waaruit geestelijke geboden uitgaan over zaken die zeer uiteenlopend van karakter zijn en op hun plaats gescheiden zijn. Als ze het bevel uitspreken, gehoorzaamt God. Hij geniet van zo'n samenwerking. Ze hebben Zijn gedachte opgevangen over de methode van de opmars van Zijn koninkrijk. Door hen is het mogelijk om Zijn doelen te verwezenlijken en beloften te vervullen die lang zijn achtergehouden wegens gebrek aan menselijke arbeiders of financiële middelen -  maar het begrijpen van geestelijke medearbeiders.

De Controle over Persoonlijk Situatie
 
In de gevarieerde presentaties van goddelijke genade en menselijke ervaring die in het Boek der Psalmen worden uiteengezet, omarmen twee aspecten alle andere. De eerste is de Messiaanse, waar de psalmist, vaak in zijn eigen persoon, het lijden en de heerlijkheid openbaart van de vleesgeworden Zoon van God, die hij echter alleen erkent als de komende Koning van Israël. Het tweede is het individuele aspect, waarin de relatie van de gelovige ziel tot God in tal van fasen wordt uitgebeeld. Het menselijk hart is zo volledig onthuld dat David, aan wie de meeste psalmen zijn toegeschreven, door een schrijver is gesproken als "niet één man, maar de belichaming van de hele mensheid".
 
De inspiratie van de Geest van God rustte rijkelijk op alle schrijvers van de Psalmen. Ieder van hen kende God en hield van Hem met een passie die misschien door geen van de heiligen van deze latere bedeling werd overtroffen. Vanuit hun eigen kennis van het innerlijke leven schreven ze vaak verstandiger dan ze beseften. Zonder enige inspanning van hun woorden is het mogelijk om voorafschaduwingen te vinden van diepe geestelijke waarheden, die in hun volle ontwikkeling niet konden worden begrepen totdat Golgotha ​​was gekomen en gegaan. Begrip van de mysteries van de hemelse roeping komt alleen tot de mensen als ze in staat zijn ze te ontvangen. En, tot het werk van het kruis compleet was en de Heilige Geest werd uitgestort, waren zelfs de meest vrome van Gods ware kinderen niet klaar voor alles wat sindsdien is geopenbaard aan de geestelijke gedachten van de huidige tijd.
 
De Honger van de Ziel
 
In Psalm 42 en 43 wordt de gedachte die zojuist is uitgesproken mooi geïllustreerd. Er wordt ons het ontwakende visioen getoond van een man wiens hart schreeuwde om kennis van en gemeenschap met God. Het verlangen werd versterkt door het feit dat hij in ballingschap was. Wie hij was kunnen we vermoeden, maar zijn identiteit doet er weinig toe. Vanuit het 'land van de Jordaan', waar de bovenloop van die onstuimige stroom hun bronnen vinden in de bronnen van de Hermons, staarde hij met innerlijk verlangen naar de verre tempel. Vroeger had hij het voorrecht gehad om zich bij de blijde menigten van aanbidders te voegen toen ze de heilige heuvel van Sion opgevaren waren, met liederen van vreugde en lof. Nu, geïsoleerd te midden van de eenzaamheid van berg en cataract (grijze staar, toegevoegd door der vertaler), luisterde hij met ontzag naar de ene stem van de natuur die een andere riep van de Majesteit van de Schepper van alles, terwijl hij zelf van God afgesneden leek en overweldigd door de golven van de nooit rustende levenszee.
 
Het is lief om te constateren, dat hij bij zijn herinnering aan Jeruzalem niet zozeer verlangde naar de verordeningen van het heiligdom, maar naar God Zelf. Het is een kostbaar bewijs van de realiteit en de diepte van zijn liefde dat elke tegengestelde omstandigheid, alleen maar zijn verlangen vergrootte naar de goddelijke gemeenschap, die hij eens had genoten, die voor de vrome Israëliet zijn middelpunt van manifestatie vond, op de plaats die God gekozen had om Zichzelf openbaren. Hoewel het gevoel van verlatenheid zo groot was dat het hem leek neer te halen "zoals met een zwaard, een moord of verplettering in zijn botten", geloofde hij nog steeds dat de liefdevolle goedheid van de Heer over hem was "in de dag" om hem te behoeden voor de achtervolging van zijn dodelijke vijanden. En toen de schaduwen van de nacht vielen en de tabernakel van duisternis hem omhulde, werd zijn hart gestolen door de zoete klanken van de liederen van Sion, vermengd met zijn gebeden tot de God van zijn leven, en hij werd gekalmeerd en getroost.
 
De Onderdrukking van de Vijand
 
Zijn klacht bij God betreft eerder geestelijke dan materiële vijanden. "Waarom ga ik rouwen vanwege de onderdrukking van de vijand", roept hij tot de Allerhoogste, die hij in zijn depressie ervan beschuldigd hem te hebben verstoten. Het dagelijkse verwijt van zijn tegenstanders: "Waar is uw God?" is eerder een innerlijke dan een uiterlijke stem, want hij was ver gescheiden van degenen die hem kwaad wilden doen. We zijn soms geneigd te denken dat de heiligen in de tijd van het Oude Testament weinig begrip hadden van de machten van de onzichtbare wereld. Maar dit is een misverstand van onze kant. Het is waar dat in het Boek der Psalmen de nadruk lijkt te liggen op zichtbare en fysieke vijanden. Deze haatte de schrijver "met volmaakte haat" (Ps. 139:22), omdat zij ook de vijanden van God waren. Maar we zouden het bij het verkeerde eind hebben als we de gedachte van de psalmist beperken tot wat alleen te zien is. Men zal zich herinneren dat Satan in het allereerste begin van het Oude Testament is geïntroduceerd en dat hij verschijnt als de constante tegenstander van het volk van de Heer. Ook de feiten van bezetenheid door demonen en contact met bekende geesten waren welbekend en er werd vaak met verwerping naar verwezen door de profeten en in de Wet.
 
Bovendien werd het Boek van Job geschreven lang voor de tijd van David, en was het onbetwistbaar in zijn handen en die van de geestelijke leiders van Israël. Het was ongetwijfeld opgenomen in de Schriften waarin hij met veel vreugde mediteerde. In dit opmerkelijke verhaal is de sluier van de onzichtbare wereld deels opzijgeschoven, en er wordt een zeer verrassend beeld gegeven van de geheime werking van de grote tegenstander die het was toegestaan Gods kampioen moeilijkheden te brengen. We zien Satan zijn eigen werk zo verbergen dat de vrome patriarch in feite werd misleid door te geloven dat het was opgezet als een teken voor 'de pijlen van de Almachtige'. Deze feiten kennende, is het niet overdreven om te beweren dat David en zijn medeheiligen zich realiseerden dat veel van de bittere vervolgingen die ze ondergingen, voortkwamen uit dezelfde gevreesde bron die verantwoordelijk was voor de ellende van hun werk.
 
Het is tegenwoordig een algemene tendens om van elke nationale rampspoed te spreken als "een daad van God", terwijl deze, zo zeker als in de ervaring van de patriarch van Uz, aan de deur van de rusteloze en kwaadaardige vijand moet worden gelegd van de mensheid. Het is waar dat de toestemming van de Allerhoogste is gegeven waar dit het volk van de Heer treft, en om deze reden hebben de schrijvers van het Oude Testament de neiging om alle dingen toe te schrijven aan de directe werking van de goddelijke hand. Maar onder de meerderheid van het volk ​​van God is er een onvermogen om in hun eigen lijden te onderscheiden wat de kastijding van de Heer is en wat toekomt, in de woorden van de psalmist, "de onderdrukking van de vijand."
 
Als gevolg hiervan is het triest om te zien hoeveel oprechte christenen, mensen zoals de psalmist met een hart voor God, die tegen de grond worden geslagen en niet meer kunnen opstaan. De rol van zulke mensen neemt toe, en het is de plicht van pastors en christelijke leraren en werkers om de realiteit van het gevaar te beseffen, en de situatie het hoofd te bieden met een scherp onderscheidingsvermogen van de bron van herkomst en een vastberaden wil voor de overwinning. Er komen onzichtbare wolven binnen, "die de kudde niet sparen", en er zijn getrainde en onverschrokken herders nodig, die de vijand niet alleen met begrip en vertrouwen tegemoet kunnen treden en de prooi uit zijn mond kunnen bevrijden, maar die ook breuken in de wand kan repareren.
Hoofdstuk Zes
DE OVERWINNING VAN DE GEZICHT VAN DE GELOVIGE
 
In de twee psalmen die voor ons liggen, komt drie keer een refrein voor in dezelfde taal. Het varieert enigszins in de Geautoriseerde Versie (Authorized Version), waar de vertalers verschillende woorden hebben gebruikt. In eerste instantie het gebruik ervan (42:5), zijn de laatste drie woorden toegevoegd aan het volgende vers, waarschijnlijk zo gerangschikt in een manuscript om te verwijderen wat voor een schrijver een abrupte overgang van denken leek.
 
De volgende weergave is van toepassing in alle drie de gevallen (42:5, 11; 43:5). Het is vrij letterlijk:
Waarom ben je terneergeslagen, O mijn ziel, en waarom ben je verontrust in mij? Wacht op God, want ik zal hem nog prijzen - de overwinning van mijn aangezicht - en mijn God.
 
God wordt hier niet alleen geopenbaard als de Verlosser van de ziel van de psalmist. In de huidige omstandigheden van geestelijke onderdrukking en fysieke depressie zou dat op zich al een schitterende prestatie van het geloof zijn geweest. Jehovah wordt op grotere manier vertegenwoordigd, als de Gever van overwinning op het gelaat van de psalmist, zodat zijn vijanden voor zijn aangezicht vluchtten. De Heer had Zijn dienstknecht van boven gezegend met Zijn eigen autoriteit, zodat, terwijl hij voorwaarts ging in de Naam van God, tegengestelde omstandigheden zouden wijken en geestelijke vijanden snel zouden vluchten.
 
Dit is een waarheid in Het Nieuw Testament, vastgesteld in Het Oude Testament. Het is één waarmee elke geredde en geheiligde gelovige bekend zou moeten zijn. Het doel van de Vader bepaalt dat elk kind van Hem een ​​deelgenoot kan zijn van de troon en de autoriteit van Zijn opgestane en verheven Zoon. Over alle macht van de vijand strekt deze autoriteit zich uit. Het is het recht van de gelovige om te binden en te ontbinden in de Naam van Hem die hem heeft aangesteld. Zoals de psalm zegt, is God Zelf de Overwinning van het gelaat van de gelovige, zodat hij noch mens, noch geest, noch tegengestelde omstandigheden vreest.
 
De Weg van het Kruis
 
Het is de plicht en het voorrecht van elke christen om het goddelijke verlangen naar onze vervolmaking te begrijpen en erin binnen te gaan, en om de plaats met Christus op te eisen, zowel in Zijn kruis en Opstanding en Hemelvaart, die de Vader heeft aangewezen. God heeft elke gelovige toegerekend: in Zijn Zoon met Hem te zijn gestorven op Golgotha. "Weet u niet", eist Paulus (Rom. 6:3 ev.), "dat zovelen van ons die in Jezus Christus werden gedoopt, in zijn dood zijn gedoopt?" Helaas, is het een waarheid waarvan maar weinigen die aanspraak maken op de reddende genade van onze Heer enige praktische kennis hebben, maar het is van vitaal belang. Al onze groei naar de gestalte van de verrezen Zoon des mensen hangt af van onze identificatie met Hem. "Onze oude mens", vervolgt de apostel (vers 6), "werd met hem gekruisigd, opdat het lichaam van de zonde vernietigd zou worden " (de kracht over ons volledig en voor altijd vernietigd). Dit ervaren wij door het geloof: "Evenzo acht u ook uzelf dood voor de zonde, maar levend voor God door Jezus Christus, onze Heer" (vs. 11). Dan, als we onszelf positief aan God presenteren als levend uit de dood, en onze leden onttrekken aan de eisen van de zonde, zullen we onszelf vinden door de werking van de Heilige Geest, die in ons de actie van het geloof uitvoert, de waarheid van de belofte realiseren (vers 14), "Zonde zal geen heerschappij over u hebben."
 
De weg van het kruis is het aangewezen pad naar de realisatie van dat experimentele zitten met Christus, dat de Vader heeft verordend voor de gelovige. Onze gezegende Heer stierf op Golgotha ​​en de banden van de dood werden verbroken. Hij is verheven tot de rechterhand van de troon. Er is geen andere manier voor de discipel om als zijn Heer te zijn. Het is geen methode van vleselijke werken van zelfverloochening, maar het vaste geloof dat God doet wat Hij zegt, als wandelen in het licht van Zijn waarheid. Ons deel is eenvoudig door geloof binnen te gaan in dat wat al aan het kruis is gebeurd, het graf en de opstanding. Wij geven ons over aan God opdat de Geest in ons mag werken wat Hij in Zijn Woord heeft geopenbaard als Zijn goddelijke doel, een doel dat Hij alleen kan vervullen als we in het geloof blijven dat Hij in ons werkt om te willen en te doen naar Zijn welbehagen. Wij zijn met Christus gestorven; we zijn begraven met Hem (niet de symbolische waterdoop, maar in het besef van het werk van de Geest dat de doop symboliseert); werden met Hem opgewekt in Zijn opstanding uit dat graf waarin al onze zonden, en de oude mens, de wortel van alles, werden begraven; en we zijn gemaakt om met Hem te zitten in de hemelse gewesten, aan de hand van de Vader. Het is het besef dat dit geloof ons brengt dat we erachter komen dat de Heer Zelf de kracht van ons gelaat is geworden, als we een nieuwe kracht in en door ons heen zien werken in onze bediening.

Praktische Overwinning
 
De heilige die geleerd heeft dat de Heer Zelf de overwinning van zijn gelaat is, gaat kalm en onbevreesd elke situatie tegemoet, wetende dat niets kan zegevieren tegen de wil die verbonden is met God. Een stevige en positieve weigering dat de vijand geen recht zal hebben om te werken in het leven, of het lichaam, of de omstandigheden, zal de vijand tot stilstand brengen. En als deze houding in rustig vertrouwen wordt volgehouden, zal er een verandering komen en zullen de aanvallen hun kracht verliezen. Hoe verontrustend de aanvallen ook zijn, het is voor het geloof mogelijk om aan het innerlijke leven te vragen: "Waarom ben je neergeslagen, O mijn ziel, en waarom ben je verontrust in mij?" en om zichzelf te kalmeren met de zekere zekerheid: "Wacht op God, want ik zal Hem nog prijzen - de overwinning van mijn gelaat - en mijn God.”
 
De conflicten in onze kerken, waarin geen van beide partijen zal toegeven, en die de geestelijke kracht van de gemeente verlagen, kunnen worden beheerst door gebed en autoriteit gericht tegen die boze overheden en krachten, wier werking de problemen aanwakkert en voortzet. Individuele levens, gevangen in de strik van de duivel, depressief en hopeloos, kunnen worden hersteld naar hun plaats van zekerheid, vrede en vreugde in God. Aanvallen op de lichamelijke gezondheid, op sociale relaties en op financiële zaken kunnen vaak worden herleid naar onzichtbare werkingen, en dus worden overwonnen in de Naam van de Heer.
 
In een breder perspectief, moet de internationale beroering die de bediening van het Evangelie bedreigt door de toegang te blokkeren naar behoeftige velden en het verbinden van de bronnen van financiële steun, ook toegeven aan het geloof die de wapens van God stuurt richting de satanische barrières. Het gelaat van Jozua werd door de God van Israël zo'n overwinning geschonken dat niemand voor zijn aangezicht kon staan alle dagen van zijn leven. Ons worstelen, in tegenstelling tot dat van Jozua, is niet met de zeven naties van Kanaän, maar met hun geestelijke tegenhangers. Dit zijn de krachten die verantwoordelijk zijn voor elk tegengesteld wereldprobleem. Ook zij zullen vallen voor de Kerk van Christus, wanneer haar volk, geïnspireerd en energiek met een nieuwe visie op Golgotha, zal opstaan ​​in de Naam en de autoriteit van de Heer om elke inmenging te weigeren in haar wereldmissie.
 
Prinsen met God
 
Er werd in zijn latere jaren van George Muller uit Bristol gezegd, dat hij zich gedroeg als een prins van God. Zijn geloof was zo zeker geworden door jaren van vragen en ontvangen, zo intiem was zijn gemeenschap met God door ontelbare uren doorgebracht te hebben in audiëntie met Hem, dat zijn gelaat en zijn hele houding de waardigheid van een lid van de koninklijke huishouding des hemels geopenbaard hadden. De samenleving waarin we ons bewegen, laat onvermijdelijk een indruk op ons achter. Dit is des te meer waar wanneer het de inzet van onze hoogste krachten vereist om waardig onder zijn leden te wandelen, en wanneer we verder beseffen dat het van ons verwacht dat het in elke situatie een eer is. We zijn gemaakt door de bediening van onze genadige Heer, "Koningen en priesters voor zijn God en Vader." Als we dit geloven en wandelen in het bewuste licht van de Heer, kan het niet falen dat men op een geheven moment in ons ziet wat er werd gezegd van de broeders van Gideon: "Iedereen leek op de kinderen van een koning" (Richt. 8:18).

Overwinning op de Vijanden van de Kerk
 
Onder de geestelijk belangrijke verhalen van het Oude Testament is er geen enkele die een diepere lering bevat voor de individuele overwinnaar en de hele militante Kerk van Christus, dan die van de uitstroom van de geslagen rots bij Rafidim en de daaropvolgende strijd met Amalek, opgetekend in het zeventiende hoofdstuk van het boek Exodus. De lessen zijn zo praktisch, ze gaan zo diep in op de aard van het grote conflict dat in de hemelse gewesten wordt uitgevochten, ze onthullen zo eenvoudig de techniek van de oorlogvoering met onze onzichtbare vijanden, en ze spreken zo zelfverzekerd over volledige en definitieve overwinning, dat er weinig meer over het onderwerp te zeggen valt. Er zijn andere voorvallen in het Woord die te maken hebben met verschillende fasen van hetzelfde onderwerp, en ze zijn allemaal van waarde. Maar dit geeft het meest uitgebreide overzicht van de geestelijke strijd die ermee gemoeid is, en het sluit af met een verklaring van het eeuwige doel van God met betrekking tot de medewerking van Zijn volk bij het veiligstellen van de huidige en uiteindelijke triomf.
 
Onze Hemelse Bezittingen
 
Israël was in een groot en onbetaalbaar bezit gekomen. Uit de geslagen rots stroomden rivieren van levend water. Ze waren een geschenk rechtstreeks van de troon, rijk aan leven en zegen. Ze maakten het bestaan ​​van het volk van Jehovah op de reis door de woestijn mogelijk. De hele natie dronk en werd nieuw leven ingeblazen. Er was geen gebrek aan mens of dier.
 
Rabbijnse tradities spreken van de stromen die het leger volgden terwijl het verder bewoog, het water dat de heuvels op en door de valleien stroomt en zich verzamelt in poelen op de kampplaatsen. Naar deze tradities verwijst de apostel in (1 Kor. 10:4), wanneer hij spreekt over de mensen die dronken van "die geestelijke rots die hen volgde; en die rots was Christus." Door zo te doen, geeft hij geen autoriteit aan de verhalen; zijn doel is om de aandacht te vestigen op de Tweede Persoon van de Drie-eenheid Die de natie vergezelde, in al haar behoeften voorziet en haar genadig beschermt in gevaar. Het feit dat een tweede keer, tegen het einde van de omzwervingen door de wildernis, de rots opnieuw werd geslagen (Num. 20), geeft de noodzaak aan voor een verdere toevoer van water, en onthult de valsheid van de tradities.
 
Voor ons is er een schat aan geestelijke betekenis in het verslag. "Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken", roept de Heer nog steeds tot Zijn volk. Christus ​​is de Geslagen Rots op Golgotha, van de Kerk van het Nieuwe Testament. Van Zijn geopende zijde stroomt de goddelijke voorziening die elk hartsverlangen bevredigt. Zo overvloedig is de volheid van de verrezen en levende Heer, die de hemelse genade uitdeelt, dat er een prachtige belofte aan de uitnodiging is toegevoegd: "Wie in Mij gelooft, uit zijn buik [uit de diepten van zijn innerlijk leven] zullen rivieren van levend water stromen." Dat wil zeggen, de gelovige die bij de Rots blijft en er voortdurend van de uitstorting drinkt, wordt zelf een kanaal van zegen voor andere dorstige zielen.
Hoofdstuk Zeven
OVERWINNING OP GEESTELIJK CONFLICT
 
In de dorre woestijn is niets zo belangrijk als een toevoer van water. Er vinden vaak hevige conflicten plaats tussen de rondtrekkende stammen over het bezit van een put of bron (zie Gen. 26:18 ev). Het is daarom niet verwonderlijk, dat het recht van het volk Israël op de levende stromen van Rafidim snel werd betwist. De woeste stamleden van Amalek probeerden hen weg te jagen, opdat zij zelf zouden kunnen genieten van de overvloed van deze nieuwe oase. Bekwame krijgers, getraind in woestijngevechten, waren veel meer dan de onlangs bevrijde slaven van Farao. Maar hoe onbeproefd de Israëlieten ook waren in de oorlogvoering (Ex. 13:17), ze moesten speer en schild vastgrijpen, en hun door de hemel geschonken zegeningen verdedigen. De strijd op zich was hopeloos voor Israël. Waar de goddelijke tussenkomst minder werd, terwijl de vermoeide handen van Mozes neervielen, "overwon Amalek." Er was geen natuurlijk vermogen in Israël om te veroveren; hun overwinning kwam alleen door de kracht van die Geestelijke Rots die hen volgde.
 
Eén van de harde lessen die elke zoeker naar het diepere leven in Christus moet leren, is dat elke nieuwe toe-eigening van hemelse genade en kennis hem vaak in een subtieler conflict brengt. In de vroege stadia van het christelijk leven, wanneer overvloedige vrede en vreugde is binnengekomen om het hart te vullen, en de blijdschap van de Heer alles om hem heen verlicht, zijn voeten zijn "als achterpoten"; en heeft hij het gevoel alsof hij permanent gevestigd was op de geestelijke "hoogten" (Hab. 3:19). Maar al snel merkt hij dat hij de Vallei der Vernedering betreedt, waar Apollyon het hoofd moet worden geboden, en vandaar naar de angstaanjagende ervaringen van de Vallei van de Schaduw des Doods, waar de boosaardige hard drukken, en verleiding met verpletterende kracht aanvalt, en de strijd van het geloof met ontmoediging vaak een verloren strijd lijkt.
 
Onze Onzichtbare Vijanden
 
Aangezien nog verdere vooruitgang in de kennis van de Heer wordt gegeven, door de opening van de ogen van zijn begrip, en hij ontdekt dat hij "gezegend is met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus", komt het verrassende besef dat de hemelse plaatsen, waarin hij is geïntroduceerd, het woongebied van de machten der duisternis zijn. Zijn aanvaarding van zijn zetel met Christus Jezus (Ef. 2:6) "ver boven alle vorstendom en kracht en macht en heerschappij", verschaft hem autoriteit en kracht voor volledige overwinning, zolang hij zijn plaats behoudt, gekleed met het defensieve pantser en het hanteren van de offensieve wapens. Maar tenzij in dit stadium van vooruitgang er duidelijke instructies worden ontvangen over de goddelijke voorziening om te overwinnen, zal hij waarschijnlijk vele maanden of zelfs jaren van vruchteloze strijd en nederlaag doorbrengen.
 
Evenmin kan een gelovige aan dit conflict ontsnappen, zolang hij resoluut voorwaarts gaat in het nastreven naar ware heiligheid en effectieve bediening. Het maakt deel uit van de training van het overwinnende volk van de Heer. In het Koninkrijk Tijdperk heeft Christus gepland dat zij met Hem zullen regeren vanuit de hemelse gewesten over de aarde. Het is dan ook niet vreemd dat de vorstendommen en krachten, die zullen worden beroofd van de zetels van de autoriteit die nu door henzelf worden bezet, zich woest verzetten tegen hun eigen verplaatsing. Deze geestelijke vijanden verzetten zich tegen elke voorwaartse stap van de overwinnaar; ze zullen proberen zijn geest te verwarren, hem soms tot dwaling te verleiden, of tot buitensporigheid in de leer. Ze kunnen hem zelfs fysiek aanvallen, of in omstandigheden, of via zijn familie of zijn vrienden.
 
Dit is in elk tijdperk hun methode geweest, zoals geïllustreerd in de mars van de legers van Israël naar het Beloofde Land. Onder de kinderen van Israël introduceerden de machten der duisternis op subtiele wijze "vele dwaze en schadelijke lusten"; zij probeerden hen te verleiden door de komst van afgoderij en hoererij uit de omringende natiën; zij zetten hen aan tot morren en wantrouwen jegens de voorzienigheid van Jehova; of ze vielen hen openlijk en fel aan, zoals door de Amalekieten. Op dezelfde manier worden tegenwoordig, zowel door innerlijke als uiterlijke middelen, "de listen van de duivel" gericht op het vruchteloos maken van het leven en de dienst van de individuele christen en van de agressieve kerk.
 
Menig oprechte predikant weent voor de Heer, vanwege kilheid of verdeeldheid in zijn gemeente. De succesvolle evangelist wordt gestoord door de een of andere verdovende invloed die de atmosfeer van zijn samenkomsten binnensluipt, waardoor zijn vrijheid van geest wordt belemmerd en waardoor zielen worden belemmerd om tot de Heiland te komen. In veel gevallen lijkt gebed de moeilijkheid niet te raken, zelfs als het lang wordt voortgezet. Ja, zelfs het gebed zelf lijkt levenloos te zijn, en God is ver weg. Soms slaat de vijand snel terug als er een speciale inspanning op hem wordt gericht. Werknemers breken af, ziekte verzwakt het gestel, geestelijk doel verslapt, en ontmoediging werpt een sluier van duisternis die elke inspanning voor de Heer onderdrukt. Zulke ervaringen zijn verre van ongewoon, zoals velen zullen getuigen.

De Autoriteit van de Staf
 
Wat is de betekenis van de Staf zoals die verschijnt in de bediening van Mozes? De gebruikelijke interpretatie is dat het gebed symboliseert. Maar er is geen sprake van gebed in het voorval dat voor ons ligt, en in een enigszins vergelijkbaar geval (Ex. 14:15 ev.), wordt de Wetgever scherp verteld dat de tijd voorbij is om God aan te roepen, en dat definitieve actie nodig is. Er is een rijkere en krachtigere betekenis: de Staf symboliseert de autoriteit van God dat aan mensenhanden is toevertrouwd. Hierdoor wordt de houder een mederegeerder met zijn Heer gemaakt, Zijn troonmacht delend en met Hem regerend.
 
Het is een visie die het geloof van velen doet wankelen. Maar het is een Schriftuurlijke openbaring van goddelijke waarheid, die op vele plaatsen en in vele vormen wordt herhaald. De overwinnende heilige wordt tot koning en priester voor God gemaakt (Openb. 1:6), opdat hij op aarde zal heersen (Openb. 5:10). Hij krijgt autoriteit over de volken (Openb. 2:26 ev.), samenwerkend met de verrezen Christus. Hij zit met de verheven Heer in de hemelse gewesten (Ef. 1:20), het centrum van de autoriteit van het universum. In deze bevoorrechte positie is hij met Christus op de troon gezet "ver boven alle overheid en kracht en macht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze tijd, maar ook in wat komen gaat."
 
Dit is bedoeld als een huidige geloofservaring, hoewel de volledige ontwikkeling ervan zal worden bereikt in de tijd die voor ons ligt. Laten we het Woord van God Die deze dingen openbaart niet onteren door een ongelovige houding, dat het minder betekent dan het duidelijk is aangegeven.
 
De hele dag, "totdat de zon onderging", hield Mozes de Staf uit over de vallei, waarin Israël met Amalek streed. Was hij aan het bidden? Er is weinig twijfel dat zijn hart tot God werd opgeheven in een onophoudelijke smeekbede voor de ongetrainde soldaten van zijn volk. Maar het vasthouden van de Staf was een demonstratie van de autoriteit dat hem was toevertrouwd over de onzichtbare krachten die de Amalekieten vooruit dreven en die opereerden achter elke strijd.  (Zie Dan. 10:13, 20). Niet in het zichtbare, maar in het onzichtbare ligt het geheim van succes of falen. Over de geest-vijanden van Israël, die probeerden het doel van God te dwarsbomen en om Zijn volk weg te houden van het land van hun erfdeel, oefende Mozes de autoriteit uit dat hem was verleend als vertegenwoordiger van Jehovah. Door zijn aanhoudende verzet tegen deze machtige vorstendommen en krachten werd hun vermogen om de Amalekieten te helpen tenietgedaan. En toen de zon onderging, trokken de verslagen stamleden zich plotseling terug.
 
Het principe geldt in elk conflict tussen het volk van God en hun vijanden. Wat de verloste mens betreft, roept de Vader hem op tot een ambt van autoriteit met Zijn Zoon, de rechtmatige Heerser van de aarde. In het Oude Testament komen enkele opmerkelijke gevallen voor, zoals die van Jozua in Ajalon (Joz. 10:12), of die van Elia (1 Koningen 17:1), waar de profeet vrijmoedig verklaarde dat "er deze jaren geen dauw of regen zal zijn, maar volgens mijn woord." In die voorbije eeuwen was de autoriteit echter beperkt tot een paar geselecteerde zielen, op wie de Geest kwam voor speciale bedieningen. Maar de Nieuwe Testament heiligen van de hemelse plaatsen omvatten allen die met Christus zijn opgewekt, en die de dood van het kruis hebben aanvaard en de begrafenis van het graf, opdat zij de opstanding zullen bereiken waarover Paulus spreekt (Fil. 3:11). Want dan is er een gemeenschap met de verrezen Christus in een ruimere zin dan anderen weten. Voor hen wijken de krachten van de duisternis waar hun autoriteit wordt uitgeoefend.

De Hand op de Troon
 
"Jehovah heeft gezworen", leest de Revised Version, "Jehovah zal van generatie op generatie oorlog voeren met Amalek." De eerste zin is niet correct vertaald. "Er wordt een hand opgeheven op de troon van Jehova", staat er in het Hebreeuws. Het opheffen van de hand is een vorm van bevestiging of eed, en hieruit komt de weergave: "Jehovah heeft gezworen". De betekenis is te vinden in de handeling van Mozes. Hij hief zijn hand op die de Staf vasthield en nam in de Naam van Jehovah de autoriteit over de vijanden van Gods volk. In zijn hoedanigheid van de vertegenwoordiger van Jehovah oefende hij de autoriteit van de troon uit toen hij zijn hand opstak. Het was een verklaring van goddelijk oordeel die zou worden uitgevoerd op Amalek en op de demonische krachten die deze wrede krijgers energie gaven in hun vijandschap tegen Israël.
 
Elke toegewijde hand, die vandaag, de Staf van de autoriteit van de Heer opheft tegen de onzichtbare krachten van de duisternis, richt de troon kracht van Christus tegen Satan en zijn legerscharen in een strijd die zal duren tot " het ondergaan van de zon," dat wil zeggen, totdat de dag van het leven is geëindigd. Paulus bad (Efeziërs 1:17) dat 'de Geest van wijsheid en openbaring in de kennis van Hem [Christus]' geschonken zou worden aan de heiligen aan wie hij schreef'. Zo zouden de ogen van hun begrip geopend worden om hun volledige relatie met de verrezen en verheven Christus te zien.
 
Het Einde
 
 
Terug naar de inhoud