Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Bewustzijn

Bewustzijn

Statenvertaling 1618-1619
 
Wel het Lijden, maar niet de Vreugde
 
In het Bijbelboek Genesis wordt het lot van dieren meerdere malen gekoppeld aan dat van mensen en dragen dieren mede de gevolgen van de relatie tussen God en de mens. Dit gebeurt bij de zondeval, tijdens de zondvloed en op het moment dat God het verbond sluit met Noach. Als de dieren op aarde wel de gevolgen merken van deze zaken, dan is het vreemd om te stellen, dat dit in de hemel niet meer zo is.
 
De redenen die bij sommige christenen hiervoor worden aangevoerd zijn:
1 Enkele Bijbelverzen, die verderop worden toegelicht.
2 Dieren hebben geen Bewustzijn en zijn ook niet in staat om te communiceren met God.
 
Als mens voelen we dat we leven. We ervaren vreugde en liefde, maar ook pijn en verdriet. We denken terug aan de dag van gisteren en kijken uit naar de dag van morgen. We hebben de mogelijkheid om te communiceren met God en zijn voor eeuwig behouden, als we Zijn Zoon Jezus in ons hart toe laten.
 
Maar hoe zit dat bij dieren? Ervaren zij een vorm van Bewustzijn net als wij mensen dat doen? We weten dat ook dieren vreugde en liefde ervaren, maar ook pijn en verdriet. Dieren kijken ook naar de dag van morgen, want waarom verzamelen eekhoorns anders een voorraad eikels en noten voordat de winter begint? Zonder voorraad zullen ze het niet overleven en dat weten ze.
 
Weten dieren van het bestaan van hun Schepper? (Lees ook eens de artikelen: Dieren in de Hemel en Nephesh)
 
Dit artikel gaat over het Bewustzijn van de mens en over het Bewustzijn van het dier, maar gaat ook over Alex een uiterst intelligente Grijze Roodstaartpapegaai. Ook gaan we lezen dat het einde van het geboren mogen worden van kinderen met Downsyndroom in zicht is.
 
Wie mijn website artikelen leest en mijn You tube kanaal volgt zal erachter zijn gekomen dat dieren een speciaal plekje in mijn hart hebben. Daar waar dieren zeer ondergewaardeerd zijn in deze wereld probeer ik ze op een hoger bewustzijnsniveau te brengen bij de mens, want dat is ook wat God wil.
Staat het echt in de Bijbel?
 
Als een christen ervan overtuigd is dat dieren bij het overlijden ophouden te bestaan halen ze de volgende Bijbelteksten aan:
Niet geschapen naar Gods evenbeeld
Genesis 1:26-27:
En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

 
Ieder mens heeft de verantwoordelijkheid om goed met de Schepping van God om te gaan en die verantwoordelijkheid heeft God ons gegeven. Helaas nemen heel veel mensen die verantwoordelijkheid niet serieus. Mensen zijn geschapen naar het beeld van God, zoals Genesis 1:27 ons laat weten. Dat is niet een lichamelijk beeld, maar gaat over geestelijke eigenschappen. Mensen hebben de mogelijkheid om God te kennen en hebben dankzij Adam en Eva een onderscheid tussen goed en kwaad. Ook is er een besef ingeschapen dat er een God is, Die onze toewijding wil.
 
En hier zit dan ook het echte probleem, want er is weinig toewijding voor God. De mens mag geschapen zijn naar Gods beeld, maar wandelt verre van naar Zijn beeld. Zelfs de meeste wedergeboren mensen wandelen meer naar het vlees, dan naar de Geest van God. Volgens Prediker zijn ze gelijk aan de beesten.
 
De adem der beesten omlaag
Prediker 3:21:
Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde?
 
De adem van de mens gaat omhoog en gelukkig gaan wij naar de Hemel. Jammer dat het dier iets anders staat te wachten, maar is dat echt zo? Gaat ieder mens zijn/haar adem omhoog? Waar gaat de adem van de ongelovige mens naar toe?
 
In duidelijker bewoording geschreven Prediker 3:21 (N.B.V.-vertaling):
Wie zal ooit weten of de adem van een mens naar boven opstijgt en die van een dier afdaalt naar de aarde?
 
De wijze Salomo, die Prediker heeft geschreven, stelt Bijbelvers 3:21 als een vraag en niet als een bevestiging. Zie jij wat er gebeurt met een ziel van een mens of dier als diegene sterft? Kun jij de Almachtige God doorgronden?
 
Laten we eens de Bijbelverzen daarvoor lezen!
Prediker 3:18-20:
Ik zeide in mijn hart van de gelegenheid der mensenkinderen, dat God hen zal verklaren, en dat zij zullen zien, dat zij als de beesten zijn aan zichzelven.
Want wat den kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook den beesten; en enerlei wedervaart hun beiden; gelijk die sterft, alzo sterft deze, en zij allen hebben enerlei adem, en de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen; want allen zijn zij ijdelheid.
Zij gaan allen naar een plaats; zij zijn allen uit het stof, en zij keren allen weder tot het stof.
 
De mens heeft bij het overlijden, zoals we hierboven kunnen lezen, geen enkele bevoorrechte positie boven een dier. God verklaart (maakt duidelijk) de mens, dat hij/zij kan zien dat ze gelijk zijn aan de beesten. Laten we Gods Zorg voor mens en dier eens vanuit Zijn standpunt bekijken in plaats van de onze.
De Zorg van de Vader
 
Op bovenstaand foto zien we een moeder of vader vogel die, drie kleine kwetterende en hongerige baby vogeltjes, te eten geeft. Dit tafereeltje kreeg ik van mij jongste zus. Hoewel ze in eerste instantie van plan was om dit voor zichzelf te kopen, werd haar ingegeven om het aan mij te geven.
 
In een kleine twee maand tijd moest ik plotseling afscheid nemen van twee van mijn dwergpapegaaien oftewel de Agapornis. Het artikel Nephesh heb ik geschreven naar aanleiding van het overlijden van Greeny. Dit artikel Bewustzijn schrijf ik vanwege het overlijden van Sjimmie op 11 juli 2018. Bij het openen van dit cadeautje werd ik emotioneel. Zo mooi gemaakt en het zegt zoveel. “God afgebeeld als de Vader vogel, voedt Zijn kinderen”, zei mij zus.
 
Als God Zijn kinderen voedt bedoelt Hij niet alleen de mens, maar ook het dier, want wat zei Jezus in Mattheüs 6:26:
Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?

 
Hoewel deze Bijbelvers aangeeft dat wij als mens belangrijker zijn betekent dit niet dat als een dier zijn laatste adem uitblaast hier op aarde, vervolgens niet verder kan leven, want er staat duidelijk dat God voor ze zorgt. Nog sterker…Gij behoudt mensen en beesten ( Psalmen 36:6 ). God laat ze voortleven!
 
Ziels-Maatje
 
Als een geliefd huisdier sterft en je bent er echt mee begaan, dan kunnen er emoties loskomen, waarvan je dacht dat die alleen bestonden bij het sterven van een dierbare medemens. Voordat onze hond Telly op 8 december 1985 overleed zei mijn moeder dat ze zich had voorgenomen om nooit meer om een dier te huilen, aangezien ze de pijn bij het verlies van haar ouders had ervaren, maar toch huilde ze om hem. Telly ging haar overal achterna, ging zij de trap op, dan was hij ook al boven. Hij was een echte held met haar in de buurt, want dan kon hem er niets overkomen, zoals op Oudjaarsavond. Ik schreef in het artikel Nephesh: Sommige mensen krijgen een innige band met hun huisdier en noemen hun huisdier ook wel een ziels-maatje. Mijn moeder heeft hem nooit een ziels-maatje genoemd, maar die innige band was zeker aanwezig.
 
Op 11 juni 2018 moest ik onverwachts afscheid nemen van mijn Agapornis Sjimmy op de leeftijd van ongeveer 9 jaar. Sjimmy was mijn eerste Agapornis, na het overlijden van mijn moeder, die de leegte bij mij in huis kwam opvullen. Bijna 8 jaar is dit vogeltje bij mij aanwezig geweest. Hij lag zomaar op zijn rug onder in de kooi en ik hoorde hem vreselijk krijsen. Ik dacht dat hij niet meer overeind kon komen en wilde hem helpen om hem om te draaien en overleed toen in mijn hand. Net als mijn andere Agapornis Greeny stierf ook Sjimmy zonder zichtbaar ziektebeeld.
 
Alhoewel ik hier heel onzeker van begon te worden, schijnt dit vaker voor te komen, zoals we verderop in dit artikel kunnen lezen. Omdat ik heel veel van dieren houdt, kan ik het mij haast niet voorstellen dat er mensen zijn die dieren behandelen als beesten, zoals in de bio-industrie. Wat hebben we net gelezen? Dat zij (de mensen) als de beesten zijn!

Bio-industrie
 
"Don't treat animals as animals. Treat them as living beings. That's what they are." ~A. D. Williams
 
Mens en dier lijden in een gebroken wereld en dit lijden zal niet eerder stoppen dan dat Jezus voor de tweede keer zal terugkomen op aarde. Zoals ik al in het artikel Nephesh schreef, wachten dieren/zien ernaar uit dat ze worden vrijgemaakt. Vrijgemaakt en verlost worden van kwellende geesten, die mensen aandrijven tot het doen van gruweldaden, zoals in de bio-industrie. Bio-industrie of vee-industrie is de industrie die met de hoogst mogelijke efficiëntie dierlijke producten produceert. Doordat de efficiëntie op gespannen voet kan staan met het welzijn van de gehouden dieren, ontvangt ze kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, zoals Animal Rights.
 
Die kritiek is niet onterecht! De afgelopen tijd hebben we in de media diverse beelden mogen aanschouwen van varkens die levend aan één poot bungelend in kokend water worden gedumpt en eenden die op een afschuwelijke wijze in bakken worden gegooid en doodgetrapt als ze op de grond liggen en niet goed genoeg meer zijn voor de consumptie.
 
Gods Schepping wordt hier letterlijk met de voeten van de duivel getreden en de mens werkt mee aan zijn vernietiging. Animal Rights publiceerde een lijst van Nederlandse en Belgische gezondheidsfondsen die onderzoeksprojecten financieren waarbij gebruik gemaakt wordt van proefdieren, zoals muizen, ratten, cavia's, geiten, varkens, konijnen, honden en apen.
 
Wat voor waarde heeft een dier eigenlijk nog? Dit is de reden dat aan dieren geen Bewustzijn wordt toegeschreven, anders zouden ze ook nog rechten kunnen krijgen. Iemand die geen Bewustzijn heeft, heeft ook geen rechten. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan abortus. Dieren zijn wel goed genoeg om geboren te worden en vervolgens voor ons voedsel te sterven. Sta hier even bij stil!

Foto onder: Madeline Stuart is het eerste model met het Downsyndroom!
Waar ben ik Veilig?
 
Dieren in de bio-industrie zijn niet veilig en ook menig huisdier heeft te lijden onder de tirannie van hun baasjes, maar dieren zijn niet de enige Schepselen van God die lijden. Wat dacht je van kinderen die moeten lijden in de moederbuik?
 
Stichting Schreeuw om Leven is een christelijke pro-life organisatie, die zich bezighoudt met het levensbegin en levenseinde. Speciaal voor de Week van het leven en de Mars voor het leven schreef liedjesschrijver en zanger Christian Verwoerd het lied ‘Waar ben ik veilig’.
 
Baas in Eigen Buik
In december 1969 werd de actiegroep Dolle Mina’s in het leven geroepen. Met ludieke acties wilden de Dolle Mina’s de aandacht vestigen op de verschillen tussen man en vrouw. De actie Baas in Eigen Buik, waarmee het zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen over abortus werd geëist, want abortus mocht toen nog niet in Nederland. Een vrouw komt met Baas in Eigen Buik op voor haar eigen rechten, maar heeft ze dan ook het recht om een aankomend wereldburger het leven te weigeren? Waar is het recht van het kindje wat nog geboren moet worden? Dit kind heeft in deze wereld geen rechten, zoals we ook alweer kunnen zien met een kindje met Downsyndroom. (Lees ook eens het artikel: Het Ongeboren Kind)
 
Downsyndroom
Er worden steeds minder kinderen met het syndroom van Down geboren. In 2016 zagen nog 31 kindjes het Levenslicht en dat is al 30% minder dan het jaar 2015. Sinds kort wordt de NIPT-test terugbetaald. Met die test kunnen ouders nagaan of hun ongeboren kind het syndroom van Down heeft of niet. Bij de test wordt een buisje bloed van de zwangere vrouw afgenomen. Bij de analyse van het bloed kan het DNA van het ongeboren kind geanalyseerd worden. Daaruit wordt duidelijk of het ongeboren kind het Downsyndroom heeft, of de minder vaak voorkomende syndromen van Edwards en Patau. In 2013 aborteerde 85 procent van de ouders het ongeboren kind nadat uit testen bleek dat het kind het syndroom van Down heeft.
 
Gered door Gods Hand
Als je als kind bij de geboorte een afwijking kunt hebben, ben je niet meer Veilig. Dat wat de mens dood en laat lijden, zoals dieren in de bio-industrie en kindjes met Downsyndroom laat God niet verloren gaan, want dat is wat de duivel de mens wel wil laten geloven. Als ik jouw Vijand (de duivel is jouw levende Vijand) was zou ik jou laten geloven, dat dieren en kinderen met Downsyndroom geen Bewustzijn hebben.
 
God heeft na de Eerste dood (Aardse dood) de regie nog steeds in Handen, zoals we in Mattheüs 10:28 kunnen lezen:
En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.

De Aardse dood (Eerste dood)
 
Als een geliefde medemens of ons huisdier sterft dan krijgen we verdriet. Verdriet hebben is heel normaal en bij het schrijven van dit artikel ben ik verdrietig en had zo graag mijn beide vriendjes nog een tijdje willen houden. Toch is er Hoop! En die Hoop is niet ten onrechte, want God heeft beloofd om alles te herstellen naar de toestand, zoals Hij het ooit heeft bedoeld. Hij laat nooit los wat Zijn Handen eens zijn begonnen.
 
Nadat de mens had gerebelleerd (in opstand kwam tegen het Heersende Gezag) tegen God moesten ze sterven en dit noemen we de Aardse dood. Daarvoor was de Aardse dood niet aanwezig en hadden mens en dier het Eeuwige leven, tenminste dit is wat God wilde, maar de mens dacht hier anders over en in feite nu nog steeds. Waarom zouden we doen wat God wil? Net als de vrouw die baas wil zijn in eigen buik, willen wij baas zijn over ons eigen leven, want wij hebben rechten. Hoewel de mens anders wil denken dan God en niets met Hem te maken wil hebben, wordt God toch veroordeeld, want hoe kan een God onschuldige kinderen en dieren laten verdrinken ten tijde van de Vloed? Als God de schuld krijgt, herinner je de strikvraag dan eens die de duivel stelde aan Eva in het Hof van Eden. Het is niet God, Die zich liet verleiden. Het is de mens zelf die schuldig is aan de dood van die onschuldige kinderen en dieren.
 
Was deze keuze van God een makkelijke keuze? Absoluut niet, want God had hier veel verdriet van en dit kunnen we lezen in Genesis 6:6:
Toen berouwde het den Heere, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart.

 
Maar God wist ook dat de Aardse dood niet het einde was van onschuldige kinderen en dieren. Bij het uitblazen van hun laatste adem openden ze hun ogen in een beter hiernamaals. Ook de ongelovige opende zijn/haar ogen en was op een plaats waar het niet zo fijn was. (Zie het artikel: De Sleutel naar Jezus). Ondanks alle waarschuwingen van Noach, was de mens niet zo intelligent als de Grijze Roodstaartpapegaai, anders hadden ze geluisterd en nagepraat wat Noach zei: Het Einde is nabij, bekeer u, want God gaat de aarde vernietigen met het water van de Vloed.
De Grijze Roodstaart
 
De Grijze Roodstaartpapegaai is door zijn spraakvermogen en zijn grote intelligentie één van de meest gehouden papegaaien. Grijze Roodstaarten zijn sociale en enorm slimme dieren. Wie ervaring heeft met papegaaien en bereid is om veel tijd en energie in de verzorging te steken kan hier lang plezier van hebben. De Grijze Roodstaart kan zo oud worden dat hij je kan overleven. In dit hoofdstuk ga ik het hebben over een speciale Grijze Roodstaartpapegaai met menselijke eigenschappen:
 
A.L.E.X.
De Grijze Roodstaartpapegaai Alex is geboren in het jaar 1976 en toen hij ongeveer één jaar oud was kocht dierenpsycholoog Irene Pepperberg hem in de buurt van O'Hare International Airport in Chicago. Alex' vleugels werden geknipt, toen hij nog heel jong was. Daarom is hij nooit in staat geweest te leren vliegen. De naam Alex is een acroniem (letterwoord) van Avian Language EXperiment, maar Pepperberg verklaarde de naam later ook als Avian Learning EXperiment.
 
Uiterst intelligent
Tijdens het dertig jaar durend experiment kwam Irene Pepperberg erachter dat Alex' intelligentie op een lijn stond met die van dolfijnen en mensapen en dat hij de intelligentie van een vijf jaar oud kind had.
 
Toen zij Alex' prestaties in 1999 opsomde zei Pepperberg dat hij 50 verschillende voorwerpen kon identificeren en hoeveelheden tot en met zes kon herkennen; dat hij verder zeven kleuren en vijf vormen kon onderscheiden en inzicht had in de concepten: groter, kleiner, hetzelfde en anders. Ook kon hij de kleur, vorm en materialen van voorwerpen die van papier, hout of metaal waren gemaakt correct benoemen.
 
Welke kleur heb ik?
Alex had een woordenschat van ongeveer 150 woorden en leek te begrijpen wat hij zei. Wanneer men Alex bijvoorbeeld een voorwerp toonde en hem vragen stelde over vorm, kleur of materiaal, kon hij deze vragen over het voorwerp correct beantwoorden. Hij begreep dat een sleutel een sleutel was ongeacht grootte of kleur en kon aangeven hoe de sleutel van andere sleutels verschilde. Hij vroeg welke kleur hij zelf had en leerde naar aanleiding van deze vraag, dat hij grijs van kleur was, nadat dit hem zes keer was verteld. Alex kon zelfs tellen en tot op beperkte hoogte het aantal soortgelijke voorwerpen op een dienblad aangeven. Alex was in staat om snel en nauwkeurig een aantal voorwerpen te schatten, zelfs beter dan de mens dit kan.
 
Plotselinge dood
Alex overleed op 6 september 2007 op 31-jarige leeftijd. Alex' dood kwam als een complete verrassing, want de gemiddelde levensduur is ongeveer zestig jaar. Alex leek de dag ervoor nog goed gezond, maar werd de volgende dag 's ochtends dood aangetroffen. Volgens een persbericht van de Alex Foundation werd Alex tijdens zijn meest recente jaarlijks medisch onderzoek ongeveer twee weken voor zijn dood in goede gezondheid bevonden. Volgens de dierenarts die de autopsie uitvoerde was er geen aanwijsbare oorzaak voor zijn dood. Waarschijnlijk zijn genetische oorzaken of een op laag niveau (nog onmogelijk bij vogels te detecteren) chronisch doorzeurende ontstekingsziekte, dezelfde die ook een rol spelen bij hart- en vaatziekten bij mensen, voor Alex zijn dood verantwoordelijk. Een hartaanval of een beroerte kan dus ook de plotselinge dood van mijn twee Agapornissen verklaren. Alex zijn laatste woorden gericht aan Pepperberg waren: "Wees goed. Tot morgen. Ik hou van jou...".

Conclusie van Onderzoekers
 
Zoals ik al eerder schreef ervaren dieren ook vreugde en liefde, maar ook pijn en verdriet. Ze voelen angst en rennen of kruipen weg bij gevaar, maar er zijn ook dieren die vechten voor hun leven. Waarom? Bang om te sterven! Dieren hebben net als de mens een overlevingsdrang en indien je een overlevingsdrang hebt dan heb je een Bewustzijn. Zelfs een spin rent weg voor gevaar als de grote mensenreus er met zijn voeten of handen aankomt.
 
De Unieke Insect
Onderzoekers van de Macquarie University in Sydney zeggen dat dieren, inclusief de Bij, een vorm van Bewustzijn bezitten. Insecten hebben volgens de onderzoekers de capaciteit voor het meest elementaire aspect van Bewustzijn: subjectieve ervaring. Ondanks dat insecten heel klein zijn, hebben de hersenen van insecten dezelfde overeenkomsten in structuur als die van de mens. Hierdoor zijn insecten net als ons in staat om subjectieve ervaringen te hebben.
 
De Cambridge Verklaring
Ook andere onderzoekers zijn ervan overtuigd dat dieren een Bewustzijn hebben. In juli 2012, tijdens een conferentie in Cambridge over het bestaan van een Bewustzijn bij dieren heeft een groep neurowetenschappers de Cambridge verklaring over Bewustzijn opgesteld. Hierin wordt gesteld dat dieren (zoogdieren en vogels) de neuroanatomische, neurochemische en neurofysiologische kenmerken bezitten die Bewustzijn mogelijk maken.
 
De Olifant in rouw
Dieren zijn zich bewust van leven en dood, hoe kan het anders dat er dieren zijn die rouwen? Kijk maar naar olifanten, die rouwen om hun dode kuddegenoten. Als een olifant sterft komen alle groepsleden eromheen staan. Ze raken hem aan met de slurf en troosten hem. Hierna bedekken ze de olifant met bladeren en aarde. Hieruit kun je afleiden dat olifanten weten wat de betekenis is van leven en dood.
Denk aan Mij!
 
Niet ieder dier is gelijk, net als bij de mens hebben ook dieren een eigen persoonlijkheid. Het verschil zag ik ook terug bij mijn twee Agapornissen Sjimmy en Greeny. Een buitenstaander kan die verschillen niet zien, maar iemand die deze diertjes ruim 7 jaar heeft meegemaakt kent alle ins en outs. Hoe ze reageren als je iets doet, waarmee je hun aandacht trekt en de een trekt nu eenmaal dichter naar je toe dan de ander, zoals mensen ook doen. Greeny trok dichter naar mij toe, maar was ook tammer. Sjimmy was daarentegen niet tam, maar was wel de beste vlieger. Hij kon zijn vleugels supersnel, in stilstand terwijl hij zijn stok met beide pootje vasthield, heen en weer slaan. Net een kolibrie! Een onvoorstelbare kracht uit de vleugels van dit kleine diertje.
 
God mag nu genieten van dit vogeltje met nieuwe supersonische vleugels die nog krachtiger zijn, want God levert bij Zijn Schepping geen half werk. Ook geniet Hij van Alex de eigenzinnige Grijze Roodstaartpapegaai die in staat was om zijn soortgenoten te verbeteren als ze een test niet goed deden.
 
Denk aan mij, want je was de enige mens die mij kende en die mij liefkozend verzorgde. Ik zal mijn vogeltjes niet vergeten! En God? Vergeet Hij de Schepselen die Hij geschapen heeft? Het Woord van God zegt dat Hij ze niet zal vergeten.
 
Wijsheid van het Dier
 
Hebben dieren een Bewustzijn? Ik kan deze vraag met een volmondig Ja beantwoorden.
 
Kunnen dieren Geestelijk communiceren met God? Volgens Job 12:7 kunnen we van de dieren leren en ze vragen wat we willen weten:
En waarlijk, vraag toch de beesten, en elkeen van die zal het u leren; en het gevogelte des hemels, dat zal het u te kennen geven.
 
Krijg je geen bevredigend antwoord op je vraag? Dan heb je het dier hoogstwaarschijnlijk niet goed begrepen. We zijn wel geschapen naar Gods beeld, maar helaas begrijpen wij Zijn wegen en Zijn plan met Zijn Schepping niet altijd.
 
"Hopefully you like dogs, cats, horses and all other animals, because our Heavenly Home is where they will return. Just like you and me." ~A.D. Williams
 
 
10 augustus 2018
Terug naar de inhoud